کلاس زبان حضوری و آنلاین
کلاس زبان حضوری و آنلاین
کلاس زبان حضوری و آنلاین
تلگرام اسپیکان

لیست کلاس زبان حضوری و آنلاین

لیست‌موجود شامل کلاس زبان حضوری و کلاس زبان آنلاین ویژه همه‌سنین می‌باشد

این‌لیست‌شامل‌کلاسهای‌گروهی زبان‌انگلیسی،آلمانی،ترکی استانبولی و فرانسه می‌باشد

✔️ از فیلتر‌ جستجو،کلاس دلخواهت‌رو پیدا کن

وضعیت شهریه (تومان) شعبه/نوع برگزاری شروع طول دوره نوع دوره روز و ساعت کلاس تعداد جلسات کتاب/سطح/بخش مقطع سنی زبان کد کلاس
تکمیل ظرفیت 1,390,000
1,251,000
تجریش تجریش/حضوری ۱۹ تیر 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19:30 تا 21) 14 yeni Istanbul (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T175
پیش ثبت نام 1,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ تیر 1 ماه نیمه فشرده زوج (16 تا 18) 14 yeni Istanbul (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T230
پیش ثبت نام 1,390,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۱ تیر 1 ماه نیمه فشرده فرد (15 تا 17) 14 yeni Istanbul (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T394
پیش ثبت نام 1,390,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مرداد 1 ماه نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 14 yeni Istanbul (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T397
پیش ثبت نام 1,390,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ مرداد 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 14 yeni Istanbul (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T398
پیش ثبت نام 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲ مرداد 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 19:30) 14 yeni Istanbul (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 1T212
پیش ثبت نام 1,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۷ مرداد 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (11 تا 12:30) 14 yeni Istanbul (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T192
پیش ثبت نام 1,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۸ مرداد 1 ماه نیمه فشرده زوج (14 تا 16) 14 yeni Istanbul (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T191
پیش ثبت نام 1,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۸ مرداد 1 ماه نیمه فشرده زوج (16 تا 18) 14 yeni Istanbul (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T190
پیش ثبت نام 1,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۰ مرداد 5 هفته نیمه فشرده زوج (11 تا 13) 14 yeni Istanbul (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T194
پیش ثبت نام 1,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۰ مرداد 6 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 14 yeni Istanbul (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T178
تکمیل ظرفیت 1,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۴ تیر 1 ماه نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 14 yeni Istanbul (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T235
تکمیل ظرفیت 1,390,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ تیر 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 14 yeni Istanbul (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T387
پیش ثبت نام 1,390,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ تیر 1 ماه نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 14 yeni Istanbul (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T393
پیش ثبت نام 1,390,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳ مرداد 1 ماه نیمه فشرده زوج (15 تا 17) 14 yeni Istanbul (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T395
پیش ثبت نام 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۰ مرداد 5 هفته عادی زوج (18 تا 19:30) 14 yeni Istanbul (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 1T213
پیش ثبت نام 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۴ مرداد 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19:30 تا 21) 14 yeni Istanbul (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 1T211
پیش ثبت نام 1,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۵ مرداد 5 هفته عادی زوج (11:30 تا 13) 14 yeni Istanbul (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T193
پیش ثبت نام 1,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۲ مرداد 1 ماه نیمه فشرده زوج (16 تا 18) 14 yeni Istanbul (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T233
پیش ثبت نام 1,390,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ مرداد 1 ماه نیمه فشرده فرد (15 تا 17) 14 yeni Istanbul (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T396
تکمیل ظرفیت 1,490,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ تیر 1 ماه نیمه فشرده زوج (18 تا 20) 14 yeni Istanbul (A2.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T227
پیش ثبت نام 1,490,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۱ تیر 5 هفته عادی یکشنبه و سه شنبه (18 تا 20) 14 yeni Istanbul (A2.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T384
پیش ثبت نام 1,490,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۱ تیر 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 14 yeni Istanbul (A2.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T388
پیش ثبت نام 1,490,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ مرداد 5 هفته عادی زوج (19:30 تا 21) 14 yeni Istanbul (A2.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 1T215
پیش ثبت نام 1,490,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ مرداد 1 ماه نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 14 yeni Istanbul (A2.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T234
پیش ثبت نام 1,490,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ مرداد 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 14 yeni Istanbul (A2.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T392
پیش ثبت نام 1,490,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۱ تیر 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 20) 14 yeni Istanbul (A2.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T389
پیش ثبت نام 1,490,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۲ مرداد 1 ماه نیمه فشرده زوج (18 تا 20) 14 yeni Istanbul (A2.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T231
پیش ثبت نام 1,490,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۲ مرداد 5 هفته عادی زوج (18 تا 19:30) 14 yeni Istanbul (A2.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 1T216
پیش ثبت نام 1,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۱ تیر 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 19:30) 14 yeni Istanbul (B1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 1T214
پیش ثبت نام 1,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲ مرداد 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19:30 تا 21) 14 yeni Istanbul (B1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 1T207
پیش ثبت نام 1,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ مرداد 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 14 yeni Istanbul (B1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T385
پیش ثبت نام 1,590,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲ مرداد 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (10 تا 12) 14 yeni Istanbul (B1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T232
پیش ثبت نام 1,590,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۳ مرداد 6 هفته نیمه فشرده دوشنبه و چهارشنبه (17 تا 19) 14 yeni Istanbul (B1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T180
پیش ثبت نام 1,690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۰ تیر 5 هفته عادی زوج (18 تا 19:30) 14 yeni Istanbul (B2.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 1T208
پیش ثبت نام 1,790,000 تجریش تجریش/حضوری ۱ مرداد 1 ماه نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 14 yeni Istanbul (C1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T189
تکمیل ظرفیت 1,090,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۴ تیر 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:30 تا 18) 10 مکالمه بحث آزاد (A1) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T188
تکمیل ظرفیت 1,190,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۴ تیر 7 هفته عادی یکشنبه و سه شنبه (19:30 تا 21) 10 مکالمه بحث آزاد (A2) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T183
پیش ثبت نام 3,990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۱ مرداد 2.5 ماه عادی پنجشنبه (14 تا 17) 20 تربیت مدرس ترکی بزرگسالان ترکی استانبولی 1T209
پیش ثبت نام 1,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۱ تیر 5 هفته عادی یکشنبه و سه شنبه (16:30 تا 18) 12 Ludo 1 (A1.1) کودکان فرانسه 3F132
تکمیل ظرفیت 1,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ تیر 5 هفته عادی زوج (16:30 تا 18) 14 Le Mag 1 (A1.1) نوجوانان فرانسه 1F100
پیش ثبت نام 1,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۰ مرداد 5 هفته عادی زوج (16:30 تا 18) 14 Le Mag 1 (A1.1) نوجوانان فرانسه 0F355
پیش ثبت نام 1,590,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ مرداد 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15 تا 17) 14 Le Mag 1 (A1.2) نوجوانان فرانسه 2F164
پیش ثبت نام 1,590,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۸ مرداد 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 14 Le Mag 1 (A1.2) نوجوانان فرانسه 3F137
پیش ثبت نام 1,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ مرداد 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 17:30) 14 Le Mag 1 (A1.2) نوجوانان فرانسه 0F347
پیش ثبت نام 1,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۱ شهریور 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 19:30) 14 Le Mag 1 (A1.3) نوجوانان فرانسه 0F354
پیش ثبت نام 1,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۷ مرداد 7 هفته عادی شنبه و دوشنبه (18 تا 19:30) 14 Le Mag 2 (A2.1) نوجوانان فرانسه 0F348
پیش ثبت نام 1,690,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ مرداد 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 17:30) 14 Le Mag 3 (A2.2) نوجوانان فرانسه 0F353
تکمیل ظرفیت 1,890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ تیر 7 هفته عادی زوج (19:30 تا 21) 20 L’atelier (A1.1) بزرگسالان فرانسه 1F102
تکمیل ظرفیت 1,890,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ تیر 5 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 20 L’atelier (A1.1) بزرگسالان فرانسه 0F345
پیش ثبت نام 1,890,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ تیر 5 هفته نیمه فشرده شنبه و چهارشنبه (18 تا 21) 20 L’atelier (A1.1) بزرگسالان فرانسه 0F344
پیش ثبت نام 1,890,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۱ مرداد 5 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (10 تا 13) 20 L’atelier (A1.1) بزرگسالان فرانسه 3F138
پیش ثبت نام 1,890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ مرداد 5 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 20 L’atelier (A1.1) بزرگسالان فرانسه 2F167
تکمیل ظرفیت 1,890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ تیر 7 هفته عادی زوج (18 تا 19:30) 20 L’atelier (A1.2) بزرگسالان فرانسه 1F101
تکمیل ظرفیت 1,890,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۴ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 20) 20 L’atelier (A1.2) بزرگسالان فرانسه 3F133
پیش ثبت نام 1,890,000 تجریش تجریش/حضوری ۳ مرداد 5 هفته نیمه فشرده زوج (18 تا 20) 20 L’atelier (A1.2) بزرگسالان فرانسه 3F136
پیش ثبت نام 1,890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۸ مرداد 5 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (16 تا 19) جمعه (09:30 تا 12:30) 20 L’atelier (A1.2) بزرگسالان فرانسه 2F165
پیش ثبت نام 1,890,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ شهریور 5 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 20 L’atelier (A1.2) بزرگسالان فرانسه 0F351
پیش ثبت نام 1,890,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۱ مرداد 5 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (10 تا 13) 20 L’atelier (A1.3) بزرگسالان فرانسه 0F349
پیش ثبت نام 1,990,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۱ مرداد 5 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 20 L’atelier (A2.1) بزرگسالان فرانسه 0F350
پیش ثبت نام 1,990,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۶ مرداد 5 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 20 L’atelier (A2.1) بزرگسالان فرانسه 3F139
پیش ثبت نام 1,990,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ مرداد 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 20) 20 L’atelier (A2.1) بزرگسالان فرانسه 0F352
پیش ثبت نام 1,990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۳ مرداد 5 هفته نیمه فشرده شنبه و چهارشنبه (18 تا 21) 20 L’atelier (A2.2) بزرگسالان فرانسه 2F163
پیش ثبت نام 1,990,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۱ شهریور 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 20) 20 L’atelier (A2.3) بزرگسالان فرانسه 3F140
تکمیل ظرفیت 2,090,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ تیر 5 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 20 L’atelier (B1.2) بزرگسالان فرانسه 0F342
پیش ثبت نام 1,190,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ مرداد 5 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 10 مرور سطح A2 بزرگسالان فرانسه 2F166
تکمیل ظرفیت 1,390,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ تیر 1 ماه عادی فرد (14:30 تا 16) 12 Hallo Anna 1 (A0.1) کودکان آلمانی 0G766
پیش ثبت نام 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ مرداد 1 ماه عادی زوج (09 تا 10:30) 12 Hallo Anna 1 (A0.1) کودکان آلمانی 1G286
پیش ثبت نام 1,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ مرداد 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:30 تا 18) 12 Hallo Anna 1 (A0.1) کودکان آلمانی 2G355
تکمیل ظرفیت 1,390,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۷ تیر 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Hallo Anna 1 (A0.2) کودکان آلمانی 0G728
پیش ثبت نام 1,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ مرداد 1 ماه عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Hallo Anna 1 (A0.2) کودکان آلمانی 2G317
پیش ثبت نام 1,390,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ مرداد 1 ماه عادی فرد (14:30 تا 16) 12 Hallo Anna 1 (A0.2) کودکان آلمانی 0G830
پیش ثبت نام 1,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ مرداد 1 ماه عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Hallo Anna 2 (A1.1) کودکان آلمانی 2G318
پیش ثبت نام 1,390,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۷ مرداد 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Hallo Anna 2 (A1.1) کودکان آلمانی 0G831
پیش ثبت نام 1,390,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۱ تیر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18:30 تا 20) 12 Die Deutschprofis 1 (A1.4) کودکان آلمانی 0G727
پیش ثبت نام 1,490,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ مرداد 1 ماه عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Die Deutschprofis 2 (A2.4) کودکان آلمانی 2G316
پیش ثبت نام 1,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ مرداد 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15:30 تا 17) 12 Die Deutschprofis 3 (B1.2) کودکان آلمانی 0G726
پیش ثبت نام 1,390,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مرداد 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Beste Freunde 1 (A1.1) نوجوانان آلمانی 0G832
پیش ثبت نام 1,390,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ مرداد 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 18) 12 Beste Freunde 1 (A1.2) نوجوانان آلمانی 0G828
پیش ثبت نام 1,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۸ مرداد 1 ماه عادی زوج (16:15 تا 17:45) 12 Beste Freunde 1 (A1.2) نوجوانان آلمانی 3G622
پیش ثبت نام 1,390,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ مرداد 1 ماه عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Beste Freunde 1 (A1.2) نوجوانان آلمانی 0G825
پیش ثبت نام 1,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ مرداد 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 18) 12 Beste Freunde 1 (A1.2) نوجوانان آلمانی 2G313
پیش ثبت نام 1,390,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۱ مرداد 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Beste Freunde 1 (A1.2) نوجوانان آلمانی 0G840
تکمیل ظرفیت 1,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۰ تیر 1 ماه عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Beste Freunde 1 (A1.5) نوجوانان آلمانی 2G289
پیش ثبت نام 1,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۰ مرداد 1 ماه عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Beste Freunde 1 (A1.6) نوجوانان آلمانی 2G314
پیش ثبت نام 1,390,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ مرداد 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 17:30) 12 Beste Freunde 1 (A1.6) نوجوانان آلمانی 0G827
پیش ثبت نام 1,490,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ مرداد 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 19:30) 12 Beste Freunde 2 (A2.1) نوجوانان آلمانی 0G826
پیش ثبت نام 1,490,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۱ مرداد 6 هفته عادی پنجشنبه (16 تا 19) 12 Beste Freunde 2 (A2.3) نوجوانان آلمانی 1G242
پیش ثبت نام 1,490,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳ مرداد 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (14 تا 15:30) 12 Beste Freunde 2 (A2.4) نوجوانان آلمانی 0G829
پیش ثبت نام 1,490,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ مرداد 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15:30 تا 17) 12 Beste Freunde 2 (A2.4) نوجوانان آلمانی 2G315
پیش ثبت نام 1,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳ مرداد 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (19:30 تا 21) 12 Beste Freunde 3 (B1.4) نوجوانان آلمانی 0G725
پیش ثبت نام 1,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۱ مرداد 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (19:30 تا 21) 12 Beste Freunde 3 (B1.5) نوجوانان آلمانی 0G824
تکمیل ظرفیت 1,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ تیر 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 AusBlick 1 ((B1+.5)) نوجوانان آلمانی 0G722
پیش ثبت نام 1,690,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ مرداد 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 AusBlick 2 ((B2.1)) نوجوانان آلمانی 0G823
تکمیل ظرفیت 2,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G772
تکمیل ظرفیت 2,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ تیر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (20 تا 23) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G720
تکمیل ظرفیت 2,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۲ تیر 7 هفته نیمه فشرده جمعه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G241
تکمیل ظرفیت 2,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ تیر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G771
تکمیل ظرفیت 2,590,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۴ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G307
پیش ثبت نام 2,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۰ تیر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G278
پیش ثبت نام 2,590,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۰ تیر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G606
پیش ثبت نام 2,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ تیر 5 هفته فشرده زوج (20:59 تا 23:59) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G770
پیش ثبت نام 2,590,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۰ تیر 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G612
پیش ثبت نام 2,590,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۱ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (12 تا 15) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G607
پیش ثبت نام 2,590,000 تجریش تجریش/حضوری ۲ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G617
پیش ثبت نام 2,590,000 تجریش تجریش/حضوری ۲ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G623
پیش ثبت نام 2,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G769
پیش ثبت نام 2,590,000 تجریش تجریش/حضوری ۳ مرداد 5 هفته فشرده زوج (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G616
پیش ثبت نام 2,590,000 تجریش تجریش/حضوری ۳ مرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G621
پیش ثبت نام 2,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳ مرداد 7 هفته نیمه فشرده زوج (08 تا 10) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G768
پیش ثبت نام 2,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳ مرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G243
پیش ثبت نام 2,590,000 تجریش تجریش/حضوری ۴ مرداد 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G620
پیش ثبت نام 2,590,000 تجریش تجریش/حضوری ۵ مرداد 7 هفته نیمه فشرده جمعه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G618
پیش ثبت نام 2,590,000 تجریش تجریش/حضوری ۵ مرداد 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G619
پیش ثبت نام 2,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۶ مرداد 5 هفته فشرده زوج (09 تا 12) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G277
پیش ثبت نام 2,590,000
2,331,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G352
پیش ثبت نام 2,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۶ مرداد 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G285
پیش ثبت نام 2,590,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ مرداد 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G354
پیش ثبت نام 2,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ مرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G837
پیش ثبت نام 2,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۹ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G280
پیش ثبت نام 2,590,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۹ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G353
پیش ثبت نام 2,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۱ مرداد 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G282
پیش ثبت نام 2,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۳ مرداد 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G834
پیش ثبت نام 2,590,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۳ مرداد 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G358
پیش ثبت نام 2,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ مرداد 5 هفته فشرده فرد (09 تا 12) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G833
پیش ثبت نام 2,590,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ مرداد 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G356
پیش ثبت نام 2,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ مرداد 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G839
پیش ثبت نام 2,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۸ مرداد 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G283
پیش ثبت نام 2,590,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۸ مرداد 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه‌ها (09 تا 15) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G357
پیش ثبت نام 2,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ مرداد 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G838
پیش ثبت نام 2,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ مرداد 5 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G835
پیش ثبت نام 2,590,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۰ مرداد 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G311
پیش ثبت نام 2,590,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۶ مرداد 7 هفته نیمه فشرده جمعه‌ها (8:30 تا 14:30) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G359
تکمیل ظرفیت 2,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (09 تا 12) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G734
تکمیل ظرفیت 2,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G735
تکمیل ظرفیت 2,590,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ تیر 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G286
تکمیل ظرفیت 2,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۴ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G204
تکمیل ظرفیت 2,590,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۴ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G590
تکمیل ظرفیت 2,590,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۷ تیر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G601
تکمیل ظرفیت 2,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ تیر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (09 تا 12) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G733
پیش ثبت نام 2,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۰ تیر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (09 تا 12) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G246
پیش ثبت نام 2,590,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۱ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G351
پیش ثبت نام 2,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (20:59 تا 23:59) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G787
پیش ثبت نام 2,590,000
2,331,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G320
پیش ثبت نام 2,590,000 تجریش تجریش/حضوری ۶ مرداد 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G609
پیش ثبت نام 2,590,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G325
پیش ثبت نام 2,590,000 تجریش تجریش/حضوری ۷ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G595
پیش ثبت نام 2,590,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۸ مرداد 5 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G321
پیش ثبت نام 2,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۸ مرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G215
پیش ثبت نام 2,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۹ مرداد 5 هفته فشرده فرد (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G776
پیش ثبت نام 2,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۲ مرداد 7 هفته نیمه فشرده جمعه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G244
پیش ثبت نام 2,590,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۲ مرداد 7 هفته نیمه فشرده جمعه‌ها (8:30 تا 14:30) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G287
پیش ثبت نام 2,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ مرداد 5 هفته فشرده فرد (09 تا 12) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G774
پیش ثبت نام 2,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 19) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G786
پیش ثبت نام 2,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۷ مرداد 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G773
پیش ثبت نام 2,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۷ مرداد 7 هفته نیمه فشرده زوج (08 تا 10) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G779
پیش ثبت نام 2,590,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۸ مرداد 5 هفته فشرده پنجشنبه و جمعه (08 تا 12:30) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G608
پیش ثبت نام 2,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ مرداد 5 هفته فشرده فرد (20:59 تا 23:59) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G775
پیش ثبت نام 2,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ مرداد 7 هفته نیمه فشرده زوج (21:59 تا 23:59) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G777
پیش ثبت نام 2,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۳ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G245
پیش ثبت نام 2,590,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۴ مرداد 7 هفته نیمه فشرده زوج (15 تا 17) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G322
پیش ثبت نام 2,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۴ مرداد 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G248
پیش ثبت نام 2,590,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۴ مرداد 5 هفته فشرده زوج (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G626
پیش ثبت نام 2,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ مرداد 7 هفته نیمه فشرده فرد (16 تا 18) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G778
پیش ثبت نام 2,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (12:30 تا 15:30) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G780
پیش ثبت نام 2,590,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G326
پیش ثبت نام 2,590,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۰ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G624
پیش ثبت نام 2,590,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۰ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G625
پیش ثبت نام 2,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۰ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G247
پیش ثبت نام 2,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۱ مرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G279
تکمیل ظرفیت 2,790,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ تیر 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G729
تکمیل ظرفیت 2,790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ تیر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G220
تکمیل ظرفیت 2,790,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ تیر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (09 تا 12) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G741
پیش ثبت نام 2,790,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۱ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (20:59 تا 23:59) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G739
پیش ثبت نام 2,790,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳ مرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G737
پیش ثبت نام 2,790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۵ مرداد 7 هفته نیمه فشرده جمعه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G222
پیش ثبت نام 2,790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۶ مرداد 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (09 تا 12) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G253
پیش ثبت نام 2,790,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ مرداد 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (17:30 تا 20:30) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G783
پیش ثبت نام 2,790,000 تجریش تجریش/حضوری ۶ مرداد 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 3G613
پیش ثبت نام 2,790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۸ مرداد 5 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G329
پیش ثبت نام 2,790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۹ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G332
پیش ثبت نام 2,790,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۰ مرداد 7 هفته نیمه فشرده زوج (21 تا 23) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G781
پیش ثبت نام 2,790,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۰ مرداد 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (20 تا 23) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G785
پیش ثبت نام 2,790,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ مرداد 7 هفته نیمه فشرده دوشنبه و چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G782
پیش ثبت نام 2,790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۷ مرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G252
پیش ثبت نام 2,790,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۸ مرداد 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (08 تا 11) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 3G610
پیش ثبت نام 2,790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ مرداد 5 هفته فشرده زوج (09:30 تا 12:30) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G249
پیش ثبت نام 2,790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ مرداد 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (09 تا 12) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G255
پیش ثبت نام 2,790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ مرداد 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه‌ها (09 تا 15) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G330
پیش ثبت نام 2,790,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ مرداد 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (09 تا 12) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G784
پیش ثبت نام 2,790,000
2,511,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۷ مرداد 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G327
پیش ثبت نام 2,790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۷ مرداد 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G328
پیش ثبت نام 2,790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۰ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (12 تا 15) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G250
پیش ثبت نام 2,790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۱ مرداد 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G331
تکمیل ظرفیت 2,790,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G747
تکمیل ظرفیت 2,790,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ تیر 5 هفته فشرده زوج (20 تا 23) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G743
تکمیل ظرفیت 2,790,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ تیر 5 هفته فشرده زوج (09 تا 12) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G745
تکمیل ظرفیت 2,790,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۳ تیر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 3G602
تکمیل ظرفیت 2,790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۴ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G224
پیش ثبت نام 2,790,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ تیر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G742
پیش ثبت نام 2,790,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۱ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 3G597
پیش ثبت نام 2,790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ مرداد 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 2G337
پیش ثبت نام 2,790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ مرداد 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه‌ها (13 تا 19) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 2G360
پیش ثبت نام 2,790,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۹ مرداد 5 هفته فشرده فرد (09 تا 12) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G791
پیش ثبت نام 2,790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۰ مرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G257
پیش ثبت نام 2,790,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۱ مرداد 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (20:59 تا 23:59) جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G793
پیش ثبت نام 2,790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ مرداد 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 2G335
پیش ثبت نام 2,790,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ مرداد 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G792
پیش ثبت نام 2,790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 2G336
پیش ثبت نام 2,790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۴ مرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G259
پیش ثبت نام 2,790,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ مرداد 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (17:30 تا 20:30) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G788
پیش ثبت نام 2,790,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۵ مرداد 5 هفته فشرده فرد (15 تا 18) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 3G628
پیش ثبت نام 2,790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۶ مرداد 7 هفته نیمه فشرده جمعه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G258
پیش ثبت نام 2,790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۷ مرداد 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (09 تا 12) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G260
پیش ثبت نام 2,790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۷ مرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G284
پیش ثبت نام 2,790,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۱ مرداد 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (20 تا 23) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G789
پیش ثبت نام 2,790,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۱ مرداد 7 هفته نیمه فشرده زوج (10 تا 12) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G790
پیش ثبت نام 2,790,000 تجریش تجریش/حضوری ۱ شهریور 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 3G627
تکمیل ظرفیت 2,990,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ تیر 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G750
تکمیل ظرفیت 2,990,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ تیر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G751
تکمیل ظرفیت 2,990,000
2,691,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۷ تیر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 2G310
پیش ثبت نام 2,990,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ تیر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G748
پیش ثبت نام 2,990,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۱ تیر 5 هفته فشرده فرد (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G749
پیش ثبت نام 2,990,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۱ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 20) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 3G536
پیش ثبت نام 2,990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱ مرداد 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 1G262
پیش ثبت نام 2,990,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G801
پیش ثبت نام 2,990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۶ مرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 1G227
پیش ثبت نام 2,990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۷ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 1G261
پیش ثبت نام 2,990,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ مرداد 7 هفته نیمه فشرده زوج (21:30 تا 23:30) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G802
پیش ثبت نام 2,990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۲ مرداد 7 هفته نیمه فشرده جمعه (08 تا 14) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 1G263
پیش ثبت نام 2,990,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۳ مرداد 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 3G630
پیش ثبت نام 2,990,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۳ مرداد 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 3G614
پیش ثبت نام 2,990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ مرداد 5 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 2G343
پیش ثبت نام 2,990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ مرداد 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 2G344
پیش ثبت نام 2,990,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ مرداد 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G796
پیش ثبت نام 2,990,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ مرداد 5 هفته فشرده زوج (20 تا 23) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G797
پیش ثبت نام 2,990,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ مرداد 5 هفته فشرده زوج (09 تا 12) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G798
پیش ثبت نام 2,990,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ مرداد 7 هفته نیمه فشرده فرد (20 تا 22) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G800
پیش ثبت نام 2,990,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۱ مرداد 7 هفته نیمه فشرده دوشنبه و چهارشنبه (20:59 تا 23:59) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G799
پیش ثبت نام 2,990,000 تجریش تجریش/حضوری ۱ شهریور 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (10 تا 16) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 3G629
تکمیل ظرفیت 2,990,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ تیر 7 هفته نیمه فشرده زوج (11 تا 13) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 0G756
تکمیل ظرفیت 2,990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۸ تیر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (08 تا 14) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 1G229
پیش ثبت نام 2,990,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ تیر 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 0G759
پیش ثبت نام 2,990,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۰ تیر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 20) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 3G569
پیش ثبت نام 2,990,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۱ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (20:59 تا 23:59) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 0G757
پیش ثبت نام 2,990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱ مرداد 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 2G342
پیش ثبت نام 2,990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۵ مرداد 7 هفته نیمه فشرده جمعه (08 تا 14) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 1G266
پیش ثبت نام 2,990,000 تجریش تجریش/حضوری ۶ مرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 3G598
پیش ثبت نام 2,990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۶ مرداد 5 هفته فشرده زوج (09 تا 12) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 1G269
پیش ثبت نام 2,990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۸ مرداد 5 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 2G340
پیش ثبت نام 2,990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۹ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 1G267
پیش ثبت نام 2,990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۱ مرداد 6 هفته فشرده پنجشنبه (15 تا 19) جمعه (10 تا 14) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 2G339
پیش ثبت نام 2,990,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ مرداد 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 0G804
پیش ثبت نام 2,990,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (20:59 تا 23:59) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 0G810
پیش ثبت نام 2,990,000
2,691,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ مرداد 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 2G338
پیش ثبت نام 2,990,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ مرداد 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 0G809
پیش ثبت نام 2,990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۲ مرداد 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 1G265
پیش ثبت نام 2,990,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۴ مرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 3G631
پیش ثبت نام 2,990,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ مرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 0G806
پیش ثبت نام 2,990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۵ مرداد 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (16 تا 19) جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 1G268
پیش ثبت نام 2,990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۶ مرداد 7 هفته نیمه فشرده جمعه (08 تا 14) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 1G264
پیش ثبت نام 2,990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ مرداد 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 2G341
پیش ثبت نام 2,990,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ مرداد 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 0G805
پیش ثبت نام 2,990,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 0G807
پیش ثبت نام 2,990,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۰ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 3G615
تکمیل ظرفیت 2,990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ تیر 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (B1.3) بزرگسالان آلمانی 1G230
تکمیل ظرفیت 2,990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۷ تیر 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (B1.3) بزرگسالان آلمانی 2G302
تکمیل ظرفیت 2,990,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ تیر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (16 تا 19) 28 Starten Wir (B1.3) بزرگسالان آلمانی 0G754
پیش ثبت نام 2,990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۱ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.3) بزرگسالان آلمانی 1G231
پیش ثبت نام 2,990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۶ مرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.3) بزرگسالان آلمانی 1G271
پیش ثبت نام 2,990,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ مرداد 5 هفته فشرده زوج (09 تا 12) 28 Starten Wir (B1.3) بزرگسالان آلمانی 0G814
پیش ثبت نام 2,990,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۰ مرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.3) بزرگسالان آلمانی 0G812
پیش ثبت نام 2,990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۳ مرداد 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Starten Wir (B1.3) بزرگسالان آلمانی 2G350
پیش ثبت نام 2,990,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir (B1.3) بزرگسالان آلمانی 0G813
پیش ثبت نام 2,990,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.3) بزرگسالان آلمانی 0G816
پیش ثبت نام 2,990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۸ مرداد 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (08 تا 14) 28 Starten Wir (B1.3) بزرگسالان آلمانی 1G270
پیش ثبت نام 2,990,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ مرداد 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (B1.3) بزرگسالان آلمانی 0G811
پیش ثبت نام 2,990,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۱ مرداد 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.3) بزرگسالان آلمانی 0G815
پیش ثبت نام 2,990,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۷ شهریور 7 هفته نیمه فشرده زوج (18 تا 20) 28 Starten Wir (B1.3) بزرگسالان آلمانی 3G632
تکمیل ظرفیت 3,190,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۲ تیر 7 هفته نیمه فشرده جمعه (08 تا 14) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 1G232
تکمیل ظرفیت 3,190,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۷ تیر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 3G603
تکمیل ظرفیت 3,190,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۸ تیر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 3G593
پیش ثبت نام 3,190,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ مرداد 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 2G349
پیش ثبت نام 3,190,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۲ مرداد 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 1G272
پیش ثبت نام 3,190,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ مرداد 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 2G348
تکمیل ظرفیت 3,190,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۴ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 3G570
پیش ثبت نام 3,190,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ تیر 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 2G300
پیش ثبت نام 3,190,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۰ تیر 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 3G594
پیش ثبت نام 3,190,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مرداد 7 هفته نیمه فشرده زوج (21:59 تا 23:59) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 0G761
پیش ثبت نام 3,190,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 1G233
پیش ثبت نام 3,190,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۸ مرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 1G274
پیش ثبت نام 3,190,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ مرداد 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (13 تا 16) جمعه (14 تا 17) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 0G820
پیش ثبت نام 3,190,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 0G821
پیش ثبت نام 3,190,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۳ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 1G275
تکمیل ظرفیت 3,190,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۷ تیر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.3) بزرگسالان آلمانی 0G760
پیش ثبت نام 3,190,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۱ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Sicher (B2.3) بزرگسالان آلمانی 1G234
پیش ثبت نام 3,190,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۳ مرداد 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Sicher (B2.3) بزرگسالان آلمانی 0G818
پیش ثبت نام 3,190,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18:30 تا 21:30) 28 Sicher (B2.3) بزرگسالان آلمانی 0G819
پیش ثبت نام 3,190,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ مرداد 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 21) 28 Sicher (B2.3) بزرگسالان آلمانی 2G347
پیش ثبت نام 3,190,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۱ مرداد 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Sicher (B2.3) بزرگسالان آلمانی 2G346
پیش ثبت نام 3,190,000 تجریش تجریش/حضوری ۴ مرداد 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (08 تا 14) 28 Sicher (B2.4) بزرگسالان آلمانی 3G604
پیش ثبت نام 3,190,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ مرداد 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Sicher (B2.4) بزرگسالان آلمانی 1G276
پیش ثبت نام 3,190,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ مرداد 6 هفته فشرده پنجشنبه (15 تا 19) جمعه (10 تا 14) 28 Sicher (B2.4) بزرگسالان آلمانی 2G345
پیش ثبت نام 3,190,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۷ مرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.4) بزرگسالان آلمانی 0G817
پیش ثبت نام 3,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۷ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Sicher (C1.1) بزرگسالان آلمانی 1G200
پیش ثبت نام 3,590,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۲ مرداد 5 هفته فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (08 تا 14) 28 Sicher (C1.2) بزرگسالان آلمانی 3G633
تکمیل ظرفیت 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۹ تیر 10 مرور سطح A2 بزرگسالان آلمانی 3G634
تکمیل ظرفیت 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۱ تیر 5 هفته عادی پنجشنبه (17 تا 20) 10 مرور سطح A2 بزرگسالان آلمانی 3G635
تکمیل ظرفیت 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۳ تیر 2 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 10 مکالمه بحث آزاد (B1) بزرگسالان آلمانی 1G281
پیش ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۸ مرداد 6 هفته عادی زوج (16:30 تا 17:30) 12 Pockets 1 (Part A) خردسالان انگلیسی 2E215
پیش ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ مرداد 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 15) پنجشنبه (13 تا 14) 12 Pockets 1 (Part B) خردسالان انگلیسی 2E150
پیش ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۱ مرداد 6 هفته عادی زوج (10:30 تا 11:30) 12 Pockets 1 (Part B) خردسالان انگلیسی 2E151
پیش ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ مرداد 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 17) پنجشنبه (14 تا 15) 12 Pockets 1 (Part C) خردسالان انگلیسی 2E149
تکمیل ظرفیت 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ تیر 6 هفته عادی فرد (15 تا 16) 12 Pockets 2 (Part C) خردسالان انگلیسی 2E945
پیش ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۱ مرداد 6 هفته عادی زوج (14:30 تا 15:30) 12 Pockets 2 (Part C) خردسالان انگلیسی 2E148
پیش ثبت نام 840,000 تجریش تجریش/حضوری ۳ مرداد 2 ماه عادی شنبه و چهارشنبه (13:30 تا 14:30) 12 First Friends 1 (Part B) خردسالان انگلیسی 3E845
پیش ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۷ مرداد 6 هفته عادی زوج (15:30 تا 16:30) 12 First Friends 3 (Part C) خردسالان انگلیسی 2E147
پیش ثبت نام 840,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مرداد 1 ماه عادی زوج (10:30 تا 12) 12 Family and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی 0E609
پیش ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (14:30 تا 16) 12 Family and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی 2E158
پیش ثبت نام 840,000 تجریش تجریش/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (10 تا 11:30) 12 Family and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی 3E885
پیش ثبت نام 840,000 تجریش تجریش/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (16:15 تا 17:45) 12 Family and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی 3E889
پیش ثبت نام 840,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (11:30 تا 13) 12 Family and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی 1E960
پیش ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (15 تا 16:30) 12 Family and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی 2E210
پیش ثبت نام 840,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۱ تیر 1 ماه عادی فرد (14:30 تا 16) 12 Family and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی 0E586
پیش ثبت نام 840,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (11:30 تا 13) 12 Family and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی 1E961
پیش ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (10 تا 11:30) 12 Family and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی 2E162
پیش ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (14:30 تا 16) 12 Family and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی 2E164
پیش ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (13 تا 14:30) 12 Family and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی 2E165
پیش ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (11:30 تا 13) 12 Family and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی 2E166
پیش ثبت نام 840,000 تجریش تجریش/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی 3E852
پیش ثبت نام 840,000 تجریش تجریش/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (14:46 تا 16:16) 12 Family and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی 3E854
پیش ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (10:30 تا 12) 12 Family and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی 2E163
پیش ثبت نام 840,000 تجریش تجریش/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی 3E853
پیش ثبت نام 840,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۱ تیر 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18:30 تا 20) پنجشنبه (15:30 تا 17) 12 Family and Friends Starter (Part C) کودکان انگلیسی 0E599
پیش ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (14:30 تا 16) 12 Family and Friends Starter (Part C) کودکان انگلیسی 2E160
تکمیل ظرفیت 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (16:15 تا 17:45) 12 Family and Friends Starter (Part C) کودکان انگلیسی 2E161
پیش ثبت نام 840,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (13 تا 14:30) 12 Family and Friends Starter (Part C) کودکان انگلیسی 1E962
پیش ثبت نام 840,000 تجریش تجریش/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (13 تا 14:30) 12 Family and Friends Starter (Part C) کودکان انگلیسی 3E857
پیش ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (10:30 تا 12) 12 Family and Friends Starter (Part C) کودکان انگلیسی 2E159
پیش ثبت نام 840,000 تجریش تجریش/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends Starter (Part C) کودکان انگلیسی 3E855
پیش ثبت نام 840,000 تجریش تجریش/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (14:46 تا 16:16) 12 Family and Friends Starter (Part C) کودکان انگلیسی 3E856
پیش ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ تیر 1 ماه عادی زوج (14:30 تا 16) 12 Family and Friends 1 (Part A) کودکان انگلیسی 2E173
پیش ثبت نام 840,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Family and Friends 1 (Part A) کودکان انگلیسی 1E986
پیش ثبت نام 840,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مرداد 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 12 Family and Friends 1 (Part B) کودکان انگلیسی 0E587
پیش ثبت نام 840,000 تجریش تجریش/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (16:15 تا 17:45) 12 Family and Friends 1 (Part B) کودکان انگلیسی 3E858
پیش ثبت نام 840,000 تجریش تجریش/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (16:16 تا 17:46) 12 Family and Friends 1 (Part B) کودکان انگلیسی 3E887
پیش ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (09 تا 10:30) 12 Family and Friends 1 (Part B) کودکان انگلیسی 2E172
پیش ثبت نام 840,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (13 تا 14:30) 12 Family and Friends 1 (Part C) کودکان انگلیسی 1E963
پیش ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (10:30 تا 12) 12 Family and Friends 1 (Part C) کودکان انگلیسی 2E171
پیش ثبت نام 840,000 تجریش تجریش/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 1 (Part C) کودکان انگلیسی 3E859
پیش ثبت نام 840,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۱ تیر 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18:30 تا 20) پنجشنبه (10 تا 11:30) 12 Family and Friends 1 (Part D) کودکان انگلیسی 0E588
پیش ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (13 تا 14:30) 12 Family and Friends 1 (Part D) کودکان انگلیسی 2E170
پیش ثبت نام 840,000 تجریش تجریش/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (16:15 تا 17:45) 12 Family and Friends 1 (Part D) کودکان انگلیسی 3E860
پیش ثبت نام 840,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مرداد 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Family and Friends 1 (Part E) کودکان انگلیسی 0E589
پیش ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (10 تا 11:30) 12 Family and Friends 1 (Part E) کودکان انگلیسی 2E169
پیش ثبت نام 840,000 تجریش تجریش/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی یکشنبه و سه شنبه (14:45 تا 16:15) پنجشنبه (9 تا 10:30 12 Family and Friends 1 (Part E) کودکان انگلیسی 3E861
پیش ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Family and Friends 2 (Part A) کودکان انگلیسی 2E168
پیش ثبت نام 840,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مرداد 1 ماه عادی زوج (18:30 تا 20) 12 Family and Friends 2 (Part B) کودکان انگلیسی 0E590
پیش ثبت نام 840,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 2 (Part B) کودکان انگلیسی 1E964
پیش ثبت نام 840,000 تجریش تجریش/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 2 (Part B) کودکان انگلیسی 3E862
پیش ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (12 تا 13:30) 12 Family and Friends 2 (Part B) کودکان انگلیسی 2E167
پیش ثبت نام 840,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مرداد 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 12 Family and Friends 2 (Part C) کودکان انگلیسی 0E591
پیش ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (11:30 تا 13) 12 Family and Friends 2 (Part C) کودکان انگلیسی 2E180
پیش ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (14:30 تا 16) 12 Family and Friends 2 (Part C) کودکان انگلیسی 2E181
پیش ثبت نام 840,000 تجریش تجریش/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 2 (Part C) کودکان انگلیسی 3E863
پیش ثبت نام 840,000 تجریش تجریش/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (10 تا 11:30) 12 Family and Friends 2 (Part C) کودکان انگلیسی 3E864
پیش ثبت نام 840,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (11:30 تا 13) 12 Family and Friends 2 (Part C) کودکان انگلیسی 1E969
پیش ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (10:30 تا 12) 12 Family and Friends 2 (Part C) کودکان انگلیسی 2E152
پیش ثبت نام 840,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مرداد 1 ماه عادی زوج (14:30 تا 16) 12 Family and Friends 2 (Part D) کودکان انگلیسی 0E592
پیش ثبت نام 840,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (11:30 تا 13) 12 Family and Friends 2 (Part D) کودکان انگلیسی 1E965
پیش ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (11:30 تا 13) 12 Family and Friends 2 (Part D) کودکان انگلیسی 2E179
پیش ثبت نام 840,000 تجریش تجریش/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 2 (Part D) کودکان انگلیسی 3E865
پیش ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (10:30 تا 12) 12 Family and Friends 2 (Part D) کودکان انگلیسی 2E178
پیش ثبت نام 840,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مرداد 1 ماه عادی زوج (18:30 تا 20) 12 Family and Friends 2 (Part E) کودکان انگلیسی 0E593
پیش ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (13 تا 14:30) 12 Family and Friends 2 (Part E) کودکان انگلیسی 2E177
پیش ثبت نام 840,000 تجریش تجریش/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 2 (Part E) کودکان انگلیسی 3E866
پیش ثبت نام 890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (12 تا 13:30) 12 Family and Friends 3 (Part A) کودکان انگلیسی 2E176
پیش ثبت نام 890,000 تجریش تجریش/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 3 (Part A) کودکان انگلیسی 3E867
پیش ثبت نام 890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (14:30 تا 16) 12 Family and Friends 3 (Part B) کودکان انگلیسی 2E175
پیش ثبت نام 890,000 تجریش تجریش/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 3 (Part B) کودکان انگلیسی 3E868
پیش ثبت نام 890,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مرداد 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 12 Family and Friends 3 (Part C) کودکان انگلیسی 0E595
پیش ثبت نام 890,000 تجریش تجریش/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (16:15 تا 17:45) 12 Family and Friends 3 (Part C) کودکان انگلیسی 3E869
پیش ثبت نام 890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (10:30 تا 12) 12 Family and Friends 3 (Part D) کودکان انگلیسی 2E174
پیش ثبت نام 890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (10 تا 11:30) 12 Family and Friends 4 (Part A) کودکان انگلیسی 2E209
پیش ثبت نام 890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 4 (Part B) کودکان انگلیسی 1E966
پیش ثبت نام 890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (10 تا 11:30) 12 Family and Friends 4 (Part B) کودکان انگلیسی 2E208
پیش ثبت نام 890,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۱ تیر 1 ماه عادی یکشنبه و سه شنبه (16:30 تا 18)پنجشنبه (15:30 تا 17) 12 Family and Friends 4 (Part C) کودکان انگلیسی 0E596
پیش ثبت نام 890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 4 (Part D) کودکان انگلیسی 1E967
پیش ثبت نام 890,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مرداد 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 12 Family and Friends 4 (Part E) کودکان انگلیسی 0E597
پیش ثبت نام 890,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مرداد 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Family and Friends 5 (Part B) کودکان انگلیسی 0E598
پیش ثبت نام 890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (16:30 تا 18) 12 Family and Friends 5 (Part D) کودکان انگلیسی 1E968
پیش ثبت نام 890,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۱ تیر 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:30 تا 18) پنجشنبه (12 تا 13:30) 12 Project 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی 0E615
پیش ثبت نام 890,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مرداد 1 ماه عادی زوج (10 تا 11:30) 12 Project 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی 0E611
پیش ثبت نام 890,000 تجریش تجریش/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (10 تا 11:30) 12 Project 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی 3E886
پیش ثبت نام 890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (11:30 تا 13) 12 Project 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی 1E981
پیش ثبت نام 890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (15 تا 16:30) 12 Project 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی 2E154
پیش ثبت نام 890,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مرداد 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Project 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 0E573
پیش ثبت نام 890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (10 تا 11:30) 12 Project 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 1E970
پیش ثبت نام 890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (11:30 تا 13) 12 Project 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 2E206
تکمیل ظرفیت 890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (11:30 تا 13) 12 Project 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 2E207
پیش ثبت نام 890,000 تجریش تجریش/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (16:15 تا 17:45) 12 Project 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 3E870
پیش ثبت نام 890,000 تجریش تجریش/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (16:16 تا 17:46) 12 Project 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 3E872
پیش ثبت نام 890,000 تجریش تجریش/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (16:15 تا 17:45) 12 Project 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 3E871
پیش ثبت نام 890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Project 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی 2E204
پیش ثبت نام 890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Project 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی 2E205
پیش ثبت نام 940,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (14:30 تا 16) 12 Project 2 (Part A) نوجوانان انگلیسی 2E157
پیش ثبت نام 940,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (14:30 تا 16) 12 Project 2 (Part A) نوجوانان انگلیسی 2E203
پیش ثبت نام 940,000 تجریش تجریش/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (16:15 تا 17:45) 12 Project 2 (Part A) نوجوانان انگلیسی 3E873
پیش ثبت نام 940,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (10 تا 11:30) 12 Project 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 1E971
پیش ثبت نام 940,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (11:30 تا 13) 12 Project 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 2E201
پیش ثبت نام 940,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (13 تا 14:30) 12 Project 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 2E202
پیش ثبت نام 940,000 تجریش تجریش/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (16:15 تا 17:45) 12 Project 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 3E874
پیش ثبت نام 940,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (10 تا 11:30) 12 Project 2 (Part C) نوجوانان انگلیسی 2E200
پیش ثبت نام 940,000 تجریش تجریش/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی یکشنبه و سه شنبه (16:15 تا 17:45) پنجشنبه (10:30 تا 12) 12 Project 2 (Part C) نوجوانان انگلیسی 3E875
پیش ثبت نام 990,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مرداد 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Solutions 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی 0E574
پیش ثبت نام 990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (11:30 تا 13) 12 Solutions 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی 2E199
پیش ثبت نام 990,000 تجریش تجریش/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی 3E876
پیش ثبت نام 990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (13 تا 14:30) 12 Solutions 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی 2E156
پیش ثبت نام 990,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مرداد 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Solutions 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 0E575
پیش ثبت نام 990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (13 تا 14:30) 12 Solutions 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 1E972
پیش ثبت نام 990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (13:30 تا 15) 12 Solutions 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 2E197
پیش ثبت نام 990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (13:30 تا 15) 12 Solutions 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 2E198
پیش ثبت نام 990,000 تجریش تجریش/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 3E877
پیش ثبت نام 990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (10 تا 11:30) 12 Solutions 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی 2E195
پیش ثبت نام 990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (10 تا 11:30) 12 Solutions 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی 2E196
پیش ثبت نام 990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (09 تا 10:30) 12 Solutions 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی 1E973
پیش ثبت نام 990,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۱ تیر 1 ماه عادی فرد (17 تا 18:30) 12 Solutions 1 (Part D) نوجوانان انگلیسی 0E576
پیش ثبت نام 990,000 تجریش تجریش/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 1 (Part D) نوجوانان انگلیسی 3E878
پیش ثبت نام 990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (12 تا 13:30) 12 Solutions 1 (Part D) نوجوانان انگلیسی 2E193
پیش ثبت نام 990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (12 تا 13:30) 12 Solutions 1 (Part D) نوجوانان انگلیسی 2E194
پیش ثبت نام 990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (14:45 تا 16:15) 12 Solutions 1 (Part E) نوجوانان انگلیسی 1E974
پیش ثبت نام 990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (13 تا 14:30) 12 Solutions 1 (Part E) نوجوانان انگلیسی 2E191
پیش ثبت نام 990,000 تجریش تجریش/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 1 (Part E) نوجوانان انگلیسی 3E879
پیش ثبت نام 990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (11:30 تا 13) 12 Solutions 1 (Part E) نوجوانان انگلیسی 2E155
پیش ثبت نام 990,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ مرداد 1 ماه عادی فرد (17 تا 18:30) 12 Solutions 1 (Part E) نوجوانان انگلیسی 0E601
پیش ثبت نام 1,040,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (13 تا 14:30) 12 Solutions 2 (Part A) نوجوانان انگلیسی 2E190
پیش ثبت نام 1,040,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (14:30 تا 16) 12 Solutions 2 (Part A) نوجوانان انگلیسی 2E192
پیش ثبت نام 1,040,000 تجریش تجریش/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 2 (Part A) نوجوانان انگلیسی 3E880
پیش ثبت نام 1,040,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مرداد 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 12 Solutions 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 0E578
پیش ثبت نام 1,040,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مرداد 1 ماه عادی زوج (14:30 تا 16) 12 Solutions 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 0E579
پیش ثبت نام 1,040,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (11:30 تا 13) 12 Solutions 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 2E188
پیش ثبت نام 1,040,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (13 تا 14:30) 12 Solutions 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 2E189
پیش ثبت نام 1,040,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (10 تا 11:30) 12 Solutions 2 (Part C) نوجوانان انگلیسی 1E978
پیش ثبت نام 1,040,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (13:30 تا 15) 12 Solutions 2 (Part C) نوجوانان انگلیسی 2E187
پیش ثبت نام 1,040,000 تجریش تجریش/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 2 (Part D) نوجوانان انگلیسی 3E881
پیش ثبت نام 1,040,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مرداد 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Solutions 2 (Part E) نوجوانان انگلیسی 0E580
پیش ثبت نام 1,040,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (11:30 تا 13) 12 Solutions 2 (Part E) نوجوانان انگلیسی 2E185
پیش ثبت نام 1,040,000 تجریش تجریش/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 2 (Part E) نوجوانان انگلیسی 3E882
پیش ثبت نام 1,040,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (13:30 تا 15) 12 Solutions 2 (Part E) نوجوانان انگلیسی 2E186
پیش ثبت نام 1,090,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Solutions 3 (Part A) نوجوانان انگلیسی 1E977
پیش ثبت نام 1,090,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (12 تا 13:30) 12 Solutions 3 (Part A) نوجوانان انگلیسی 2E184
پیش ثبت نام 1,090,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (14:30 تا 16) 12 Solutions 3 (Part B) نوجوانان انگلیسی 2E183
پیش ثبت نام 1,090,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مرداد 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Solutions 3 (Part C) نوجوانان انگلیسی 0E581
پیش ثبت نام 1,090,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Solutions 3 (Part C) نوجوانان انگلیسی 1E975
پیش ثبت نام 1,090,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Solutions 3 (Part D) نوجوانان انگلیسی 2E182
پیش ثبت نام 1,090,000 تجریش تجریش/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 3 (Part D) نوجوانان انگلیسی 3E883
پیش ثبت نام 1,140,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مرداد 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Solutions 4 (Part A) نوجوانان انگلیسی 0E582
پیش ثبت نام 1,140,000 تجریش تجریش/حضوری ۷ مرداد 1 ماه عادی فرد (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 4 (Part A) نوجوانان انگلیسی 3E884
پیش ثبت نام 1,140,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مرداد 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 12 Solutions 4 (Part B) نوجوانان انگلیسی 0E583
پیش ثبت نام 1,140,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مرداد 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Solutions 4 (Part D) نوجوانان انگلیسی 0E584
پیش ثبت نام 1,190,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مرداد 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Solutions 5 (Part A) نوجوانان انگلیسی 0E585
پیش ثبت نام 1,190,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Solutions 5 (Part A) نوجوانان انگلیسی 1E976
تکمیل ظرفیت 1,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ تیر 6 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (17:30 تا 20) 20 American English File Starter (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 0E600
پیش ثبت نام 1,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۲ مرداد 7 هفته عادی جمعه (09 تا 13:30) 20 American English File Starter (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 1E985
پیش ثبت نام 1,590,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۰ مرداد 1 ماه فشرده زوج (09 تا 12) 20 American English File Starter (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 3E891
تکمیل ظرفیت 1,590,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۹ تیر 5 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 20 American English File Starter (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 3E823
تکمیل ظرفیت 1,590,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۰ تیر 5 هفته فشرده زوج (09 تا 12) 20 American English File Starter (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 3E831
پیش ثبت نام 1,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ مرداد 5 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) پنجشنبه (15 تا 17) 20 American English File Starter (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 0E616
پیش ثبت نام 1,590,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۹ شهریور 6 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (17:30 تا 20) 20 American English File Starter (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 0E618
تکمیل ظرفیت 1,090,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۴ تیر 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (10 تا 13) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E989
تکمیل ظرفیت 1,090,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۷ تیر 1 ماه عادی زوج (19:30 تا 21) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی 1E980
پیش ثبت نام 1,090,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ تیر 3 هفته نیمه فشرده زوج (18 تا 20) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E988
پیش ثبت نام 1,090,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ تیر 3 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E996
پیش ثبت نام 1,090,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ مرداد 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E212
پیش ثبت نام 1,090,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ مرداد 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E213
پیش ثبت نام 1,090,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ مرداد 3 هفته نیمه فشرده زوج (09 تا 11) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E219
پیش ثبت نام 1,090,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ مرداد 1 ماه عادی جمعه‌ها (9:30 تا 14) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E214
پیش ثبت نام 1,090,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۰ مرداد 1 ماه عادی زوج (19:30 تا 21) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی 3E892
پیش ثبت نام 1,090,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۰ مرداد 1 ماه عادی فرد (18 تا 19:30) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی 3E893
تکمیل ظرفیت 1,090,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۸ تیر 3 هفته نیمه فشرده فرد (17 تا 19) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E919
پیش ثبت نام 1,090,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۰ تیر 1 ماه عادی زوج (19:30 تا 21) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی 3E832
پیش ثبت نام 1,090,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ تیر 3 هفته نیمه فشرده زوج (11 تا 13) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E918
پیش ثبت نام 1,090,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ مرداد 3 هفته نیمه فشرده زوج (16 تا 18) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E107
پیش ثبت نام 1,090,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۴ مرداد 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:30 تا 18) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی 1E948
پیش ثبت نام 1,090,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ مرداد 1 ماه عادی جمعه‌ها (9:30 تا 14) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E106
پیش ثبت نام 1,090,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ مرداد 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (10 تا 13) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E105
پیش ثبت نام 1,090,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۲ مرداد 3 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E103
پیش ثبت نام 1,090,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۲ مرداد 3 هفته نیمه فشرده زوج (18 تا 20) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E104
پیش ثبت نام 1,090,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۴ مرداد 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی 3E895
پیش ثبت نام 1,090,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۴ مرداد 1 ماه عادی زوج (19:30 تا 21) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی 3E896
تکمیل ظرفیت 1,090,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۳ تیر 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی 1E949
تکمیل ظرفیت 1,090,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ تیر 3 هفته نیمه فشرده زوج (18 تا 20) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E914
پیش ثبت نام 1,090,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۸ مرداد 3 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E115
پیش ثبت نام 1,090,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ مرداد 1 ماه عادی جمعه‌ها (9:30 تا 14) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E114
پیش ثبت نام 1,090,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ مرداد 3 هفته نیمه فشرده فرد (17 تا 19) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E216
پیش ثبت نام 1,090,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۲ مرداد 3 هفته نیمه فشرده زوج (11 تا 13) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E217
پیش ثبت نام 1,090,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۷ مرداد 3 هفته