لیست کلاس زبان حضوری و آنلاین

✅ کلاسهای گروهی ویژه همه ی زبانها و همه ی سنین

کلاس زبان حضوری و آنلاین
تعیین سطح اینترنتی
صفحه اینستاگرام
شماره واتساپ شعب
کلاس زبان حضوری و آنلاین

✔️ دوره مورد نظر خود را جستجو کنید

وضعیت شهریه (تومان) شعبه/نوع برگزاری شروع طول دوره نوع دوره روز و ساعت کلاس تعداد جلسات کتاب/سطح/بخش مقطع سنی زبان کد کلاس
تکمیل ظرفیت 520,000
468,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ دی 5 هفته فشرده زوج (12 تا 14) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی OT123
ثبت نام 520,000
468,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ بهمن 5 هفته فشرده زوج (16 تا 18) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی OT133
ثبت نام 520,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۱ بهمن 7 هفته عادی زوج (18 تا 19:30) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی YT107
ثبت نام 520,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۲ بهمن 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی TT112
ثبت نام 520,000
468,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ بهمن 5 هفته فشرده زوج (19 تا 21) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی OT136
تکمیل ظرفیت 520,000
468,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ دی 2.5 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19:30 تا 21) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی OT130
تکمیل ظرفیت 520,000
468,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ دی 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی OT131
تکمیل ظرفیت 520,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۲ دی 7 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (18 تا 20) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی YT108
تکمیل ظرفیت 520,000
468,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ دی 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی OT135
ثبت نام 520,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۵ بهمن 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی TT110
ثبت نام 520,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۰ بهمن 5 هفته نیمه فشرده زوج (16 تا 18) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی TT111
تکمیل ظرفیت 520,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۸ دی 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 19 Hitit (A2.2) بزرگسالان ترکی استانبولی TT113
ثبت نام 520,000
468,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ بهمن 7 هفته عادی زوج (11 تا 12:30) 19 Hitit (A2.2) بزرگسالان ترکی استانبولی OT138
ثبت نام 570,000
513,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ بهمن 5 هفته فشرده زوج (16 تا 18) 19 Hitit (B1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی OT137
تکمیل ظرفیت 570,000
513,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ دی 7 هفته عادی زوج (11:30 تا 13) 19 Hitit (B1.3) بزرگسالان ترکی استانبولی OT134
ثبت نام 395,000
355,500
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۷ بهمن 7 هفته عادی دوشنبه و چهارشنبه (16:30 تا 18) 14 Hallo Anna 1 (A0.2) کودکان آلمانی OG227
تکمیل ظرفیت 395,000
355,500
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ دی 7 هفته عادی دوشنبه و چهارشنبه (16:30 تا 18) 14 Hallo Anna 2 (A1.2) کودکان آلمانی OG197
تکمیل ظرفیت 395,000
355,500
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ دی 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 17:30) 14 Hallo Anna 3 (A1.1) کودکان آلمانی OG198
ثبت نام 395,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲ بهمن 7 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16 تا 17:30) 14 Hallo Anna 3 (A1.1) کودکان آلمانی TG137
ثبت نام 395,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۷ بهمن 7 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:30 تا 18) 14 Hallo Anna 3 (A1.2) کودکان آلمانی TG208
ثبت نام 395,000
355,500
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ بهمن 6 هفته عادی دوشنبه و چهارشنبه (14 تا 15:30) 12 Beste Freunde 1 (A1.1) نوجوانان آلمانی OG234
تکمیل ظرفیت 395,000
355,500
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ دی 1 ماه عادی دوشنبه و چهارشنبه (14 تا 15:30) پنجشنبه (11:30 تا 13) 12 Beste Freunde 1 (A1.5) نوجوانان آلمانی OG195
تکمیل ظرفیت 395,000
355,500
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ بهمن 6 هفته عادی دوشنبه و چهارشنبه (14 تا 15:30) پنجشنبه (11:30 تا 13) 12 Beste Freunde 1 (A1.6) نوجوانان آلمانی OG226
تکمیل ظرفیت 420,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ دی 1 ماه عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Beste Freunde 2 (A2.1) نوجوانان آلمانی TG173
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۱ بهمن 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Beste Freunde 2 (A2.1) نوجوانان آلمانی OG235
ثبت نام 420,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ بهمن 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Beste Freunde 2 (A2.2) نوجوانان آلمانی TG209
ثبت نام 420,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ اسفند 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Beste Freunde 2 (A2.3) نوجوانان آلمانی TG226
تکمیل ظرفیت 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی OG212
تکمیل ظرفیت 790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ دی 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی YG165
تکمیل ظرفیت 790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۱ دی 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی YG167
تکمیل ظرفیت 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ دی 7 هفته نیمه فشرده دوشنبه (17 تا 19:30) پنجشنبه (12:30 تا 16) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی TG184
تکمیل ظرفیت 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۶ دی 5 هفته فشرده فرد (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی OG211
تکمیل ظرفیت 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ بهمن 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی OG215
ثبت نام 790,000
711,000
یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲ بهمن 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی YG178
ثبت نام 790,000
711,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲ بهمن 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی TG212
تکمیل ظرفیت 790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳ بهمن 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی YG179
ثبت نام 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ بهمن 5 هفته فشرده زوج (14:30 تا 17:30) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی TG183
ثبت نام 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۵ بهمن 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی OG214
ثبت نام 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۲ بهمن 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی OG213
ثبت نام 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ بهمن 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (16:45 تا 19) پنجشنبه (16 تا 19) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی TG233
ثبت نام 790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۳ بهمن 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی YG180
ثبت نام 790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۳ بهمن 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی YG181
ثبت نام 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ بهمن 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی OG236
ثبت نام 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۹ اسفند 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی TG232
تکمیل ظرفیت 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ دی 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی OG199
تکمیل ظرفیت 790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۸ دی 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی YG176
تکمیل ظرفیت 790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۱ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی YG157
تکمیل ظرفیت 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۶ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی OG194
تکمیل ظرفیت 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۸ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی TG174
تکمیل ظرفیت 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ دی 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی TG175
تکمیل ظرفیت 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ دی 5 هفته فشرده فرد (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی OG208
ثبت نام 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ بهمن 5 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی OG224
ثبت نام 790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۴ بهمن 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی YG193
ثبت نام 790,000
711,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ بهمن 3 هفته فوق فشرده شنبه و دوشنبه و چهارشنبه و پنجشنبه (10 تا 13:15) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی TG213
تکمیل ظرفیت 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۱ بهمن 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی OG223
ثبت نام 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۲ بهمن 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی TG198
ثبت نام 790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۸ بهمن 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی YG189
ثبت نام 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ بهمن 5 هفته فشرده فرد (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی TG217
ثبت نام 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ بهمن 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی OG225
ثبت نام 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۸ بهمن 6 هفته فشرده پنجشنبه (16 تا 19) جمعه (10 تا 14) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی TG199
ثبت نام 790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۸ بهمن 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی YG192
ثبت نام 790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۰ بهمن 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی YG190
ثبت نام 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ اسفند 5 هفته فشرده زوج (13:30 تا 16:30) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی TG216
ثبت نام 790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ اسفند 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی YG191
ثبت نام 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ اسفند 7 هفته نیمه فشرده دوشنبه (17 تا 19:30) پنجشنبه (12:30 تا 16) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی TG227
تکمیل ظرفیت 840,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۸ دی 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی YG172
تکمیل ظرفیت 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی TG179
تکمیل ظرفیت 840,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۶ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی YG154
تکمیل ظرفیت 840,000
756,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۷ دی 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی OG210
تکمیل ظرفیت 840,000
756,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ دی 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی TG196
تکمیل ظرفیت 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ دی 5 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (16:45 تا 19) پنجشنبه (16 تا 19) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی TG177
ثبت نام 840,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲ بهمن 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی YG173
ثبت نام 840,000
756,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ بهمن 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی OG219
ثبت نام 840,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۹ بهمن 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی YG174
ثبت نام 840,000
756,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۱ بهمن 5 هفته فشرده زوج (09 تا 12) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی OG216
ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۳ بهمن 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی TG195
ثبت نام 840,000
756,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ بهمن 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی OG217
ثبت نام 840,000
756,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۷ بهمن 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی OG220
ثبت نام 840,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۸ بهمن 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی YG187
ثبت نام 840,000
756,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ بهمن 5 هفته فشرده فرد (14 تا 17) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی OG222
ثبت نام 840,000
756,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ بهمن 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی OG221
ثبت نام 840,000
756,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ بهمن 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14:30 تا 17:30) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی OG218
ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ بهمن 7 هفته نیمه فشرده شنبه و چهارشنبه (16:45 تا 19:45) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی TG197
ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ بهمن 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی TG225
ثبت نام 840,000
756,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲ اسفند 3 هفته فوق فشرده شنبه و دوشنبه و چهارشنبه و پنجشنبه (10 تا 13:15) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی TG223
ثبت نام 840,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ اسفند 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی YG188
ثبت نام 840,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۷ اسفند 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی YG186
ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۲ اسفند 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی TG224
تکمیل ظرفیت 840,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۸ دی 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی YG171
تکمیل ظرفیت 840,000
756,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ دی 5 هفته فشرده فرد (14:30 تا 17:30) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی OG209
تکمیل ظرفیت 840,000
756,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ دی 7 هفته نیمه فشرده شنبه و چهارشنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی OG180
تکمیل ظرفیت 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۶ دی 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی TG171
تکمیل ظرفیت 840,000
756,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ دی 5 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی OG182
ثبت نام 840,000
756,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲ بهمن 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی TG215
ثبت نام 840,000
756,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ بهمن 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی OG233
ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۹ بهمن 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی TG192
ثبت نام 840,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۰ بهمن 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17:30 تا 20:30) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی YG170
ثبت نام 840,000
756,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۲ بهمن 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی TG193
ثبت نام 840,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۲ بهمن 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی YG185
ثبت نام 840,000
756,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۰ بهمن 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی TG194
ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ بهمن 6 هفته فشرده پنجشنبه (16 تا 19) جمعه (10 تا 14) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی TG191
ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۸ اسفند 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی TG222
ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ اسفند 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (16:45 تا 19) پنجشنبه (16 تا 19) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی TG220
ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۸ اسفند 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی TG221
تکمیل ظرفیت 890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۸ دی 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی YG169
تکمیل ظرفیت 890,000
801,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ دی 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی OG185
تکمیل ظرفیت 890,000
801,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ دی 3 هفته فوق فشرده شنبه و یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه (10 تا 13:15) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی TG206
ثبت نام 890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۹ بهمن 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی YG184
ثبت نام 890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۳ بهمن 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی TG190
ثبت نام 890,000
801,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ بهمن 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی OG232
ثبت نام 890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۶ بهمن 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی YG183
ثبت نام 890,000
801,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ بهمن 3 هفته فوق فشرده شنبه و یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه (11 تا 14:15) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی TG207
ثبت نام 890,000
801,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ بهمن 3 هفته فوق فشرده شنبه و یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه (11 تا 14) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی TG214
ثبت نام 890,000
801,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ اسفند 3 هفته فوق فشرده شنبه و یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه (10 تا 13:15) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی TG218
ثبت نام 890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۲ اسفند 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی TG219
تکمیل ظرفیت 890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۸ دی 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی TG169
تکمیل ظرفیت 890,000
801,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۶ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی OG173
ثبت نام 890,000
801,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲ بهمن 3 هفته فوق فشرده شنبه و یکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه (10 تا 13:15) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی TG166
ثبت نام 890,000
801,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ بهمن 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی OG175
ثبت نام 890,000
801,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۱ بهمن 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی OG229
ثبت نام 890,000
801,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ بهمن 5 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی OG230
ثبت نام 890,000
801,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۷ بهمن 3 هفته فوق فشرده شنبه و یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه (10 تا 13:15) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی TG205
ثبت نام 890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۷ بهمن 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی YG182
ثبت نام 890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۸ اسفند 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی TG231
تکمیل ظرفیت 990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۵ دی 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی YG177
تکمیل ظرفیت 990,000
891,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ بهمن 3 هفته فوق فشرده شنبه و یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه (11 تا 14:15) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی TG204
ثبت نام 990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۰ بهمن 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی YG168
ثبت نام 990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ بهمن 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی TG202
ثبت نام 990,000
891,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ بهمن 3 هفته فوق فشرده شنبه و یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه (10 تا 13:15) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی TG203
ثبت نام 990,000
891,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۴ اسفند 3 هفته فوق فشرده شنبه و یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه (10 تا 13:15) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی TG230
ثبت نام 990,000
891,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۰ بهمن 5 هفته فشرده فرد (11 تا 14) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی TG200
ثبت نام 990,000
891,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۱ بهمن 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی OG228
ثبت نام 990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ بهمن 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی TG201
تکمیل ظرفیت 990,000
891,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ دی 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Sicher (B2.3) بزرگسالان آلمانی OG172
ثبت نام 990,000
891,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ اسفند 5 هفته فشرده فرد (11 تا 14) 28 Sicher (B2.3) بزرگسالان آلمانی TG228
ثبت نام 990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۸ اسفند 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.3) بزرگسالان آلمانی TG229
تکمیل ظرفیت 990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ دی 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.4) بزرگسالان آلمانی TG210
ثبت نام 990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۹ بهمن 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.4) بزرگسالان آلمانی TG211
تکمیل ظرفیت 750,000
675,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ دی 7 هفته نیمه فشرده زوج (18:45 تا 21) 28 Mobile (A1.1) بزرگسالان فرانسه OF132
تکمیل ظرفیت 750,000
675,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۶ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (13 تا 16) 28 Mobile (A1.1) بزرگسالان فرانسه OF133
ثبت نام 750,000
675,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۷ بهمن 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18:15 تا 21:15) 28 Mobile (A1.1) بزرگسالان فرانسه OF137
ثبت نام 750,000
675,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ بهمن 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 17) 28 Mobile (A1.1) بزرگسالان فرانسه OF138
ثبت نام 750,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۸ بهمن 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (16 تا 19) جمعه (11 تا 14) 28 Mobile (A1.2) بزرگسالان فرانسه TF100
ثبت نام 750,000
675,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۷ اسفند 6 هفته نیمه فشرده زوج (18:45 تا 21) 28 Mobile (A1.2) بزرگسالان فرانسه OF135
تکمیل ظرفیت 800,000
720,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ دی 7 هفته نیمه فشرده دوشنبه (18 تا 21) پنجشنبه (10 تا 13) 28 Mobile (A2.2) بزرگسالان فرانسه OF126
ثبت نام 850,000
765,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۵ اسفند 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (10 تا 13) جمعه (12 تا 15) 28 Rond Point (B1.2) بزرگسالان فرانسه OF136
ثبت نام 350,000
315,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ بهمن 1 هفته عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Familly and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی OE335
ثبت نام 350,000
315,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ بهمن 1 ماه عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Familly and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی OE307
ثبت نام 350,000
315,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۵ بهمن 1 ماه عادی فرد (14:30 تا 16) 12 Familly and Friends Starter (Part C) کودکان انگلیسی OE296
ثبت نام 350,000
315,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ بهمن 1 ماه عادی زوج (13:30 تا 15) 12 Familly and Friends 1 (Part A) کودکان انگلیسی OE306
ثبت نام 350,000
315,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۵ بهمن 1 ماه عادی فرد (14:30 تا 16) 12 Familly and Friends 1 (Part B) کودکان انگلیسی OE295
ثبت نام 350,000
315,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ بهمن 1 ماه عادی فرد (15:30 تا 17) 12 Familly and Friends 1 (Part B) کودکان انگلیسی OE315
ثبت نام 350,000
315,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۹ بهمن 1 ماه عادی زوج (14:30 تا 16) 12 Familly and Friends 1 (Part C) کودکان انگلیسی OE305
تکمیل ظرفیت 350,000
315,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ دی 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 12 Familly and Friends 1 (Part D) کودکان انگلیسی OE287
ثبت نام 350,000
315,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۰ بهمن 1 ماه عادی فرد (14:30 تا 16) 12 Familly and Friends 1 (Part D) کودکان انگلیسی OE304
ثبت نام 350,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۳ بهمن 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16 تا 17:30) 12 Familly and Friends 1 (Part D) کودکان انگلیسی YE139
تکمیل ظرفیت 350,000
315,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ دی 1 ماه عادی فرد (17:30 تا 19) 12 Familly and Friends 1 (Part E) کودکان انگلیسی OE273
تکمیل ظرفیت 350,000
315,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ دی 1 ماه عادی فرد (16 تا 17:30) 12 Familly and Friends 1 (Part E) کودکان انگلیسی OE274
تکمیل ظرفیت 350,000
315,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ دی 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Familly and Friends 1 (Part E) کودکان انگلیسی OE281
ثبت نام 350,000
315,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۷ بهمن 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17:30 تا 19) پنجشنبه (14:15 تا 15:45) 12 Familly and Friends 1 (Part E) کودکان انگلیسی OE303
ثبت نام 350,000
315,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۹ بهمن 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Familly and Friends 1 (Part E) کودکان انگلیسی OE313
ثبت نام 350,000
315,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ بهمن 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 12 Familly and Friends 1 (Part E) کودکان انگلیسی OE334
تکمیل ظرفیت 350,000
315,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ دی 1 ماه عادی فرد (16 تا 17:30) 12 Familly and Friends 2 (Part A) کودکان انگلیسی OE288
ثبت نام 350,000
315,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ بهمن 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Familly and Friends 2 (Part A) کودکان انگلیسی OE322
تکمیل ظرفیت 350,000
315,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ دی 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Familly and Friends 2 (Part B) کودکان انگلیسی OE284
تکمیل ظرفیت 350,000
315,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ دی 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 12 Familly and Friends 2 (Part B) کودکان انگلیسی OE285
ثبت نام 350,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۰ بهمن 1 ماه عادی فرد (16 تا 17:30) 12 Familly and Friends 2 (Part B) کودکان انگلیسی YE145
ثبت نام 350,000
315,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ بهمن 1 ماه عادی فرد (16 تا 17:30) 12 Familly and Friends 2 (Part B) کودکان انگلیسی OE330
تکمیل ظرفیت 350,000
315,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ دی 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Familly and Friends 2 (Part C) کودکان انگلیسی OE286
ثبت نام 350,000
315,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ بهمن 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Familly and Friends 2 (Part C) کودکان انگلیسی OE331
ثبت نام 350,000
315,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ بهمن 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 12 Familly and Friends 2 (Part C) کودکان انگلیسی OE333
ثبت نام 350,000
315,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ بهمن 1 ماه عادی فرد (17:30 تا 19) 12 Familly and Friends 3 (Part A) کودکان انگلیسی OE332
ثبت نام 350,000
315,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۷ بهمن 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17:30 تا 19) پنجشنبه (11 تا 12:30) 12 Familly and Friends 3 (Part B) کودکان انگلیسی OE312
ثبت نام 350,000
315,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ بهمن 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Familly and Friends 3 (Part D) کودکان انگلیسی OE329
ثبت نام 350,000
315,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۳ بهمن 1 ماه عادی زوج (14:30 تا 16) 12 Familly and Friends 4 (Part C) کودکان انگلیسی OE311
ثبت نام 350,000
315,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۹ بهمن 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (17 تا 18:30) 12 Familly and Friends 4 (Part D) کودکان انگلیسی OE283
تکمیل ظرفیت 350,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۹ دی 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15:30 تا 17) 12 Familly and Friends 5 (Part B) کودکان انگلیسی YE123
ثبت نام 350,000
315,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ اسفند 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15:30 تا 17) 12 Familly and Friends 5 (Part C) کودکان انگلیسی OE328
ثبت نام 360,000
324,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ بهمن 1 ماه عادی فرد (14:30 تا 16) 12 Project 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی OE327
تکمیل ظرفیت 360,000
324,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ دی 1 ماه عادی زوج (14:45 تا 16:15) 12 Project 2 (Part A) نوجوانان انگلیسی OE270
تکمیل ظرفیت 360,000
324,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ دی 1 ماه عادی فرد (15 تا 16:30) 12 Project 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی OE269
ثبت نام 360,000
324,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ بهمن 1 ماه عادی زوج (14:45 تا 16:15) 12 Project 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی OE325
ثبت نام 360,000
324,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ بهمن 1 ماه عادی فرد (15 تا 16:30) 12 Project 2 (Part C) نوجوانان انگلیسی OE326
ثبت نام 390,000
351,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۱ بهمن 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Solutions 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی OE310
ثبت نام 390,000
351,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ بهمن 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Solutions 1 (Part E) نوجوانان انگلیسی OE302
ثبت نام 410,000
369,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ بهمن 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 12 Solutions 2 (Part C) نوجوانان انگلیسی OE324
ثبت نام 410,000
369,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۹ بهمن 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16 تا 17:30) 12 Solutions 2 (Part D) نوجوانان انگلیسی OE282
ثبت نام 410,000
369,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ بهمن 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (17:30 تا 19) 12 Solutions 2 (Part E) نوجوانان انگلیسی OE301
ثبت نام 410,000
369,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ بهمن 1 ماه عادی زوج (19 تا 20:30) 12 Solutions 3 (Part C) نوجوانان انگلیسی OE300
تکمیل ظرفیت 430,000
387,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ دی 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 4 (Part C) نوجوانان انگلیسی OE263
ثبت نام 430,000
387,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ اسفند 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 4 (Part D) نوجوانان انگلیسی OE323
ثبت نام 450,000
405,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۲ بهمن 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 5 (Part A) نوجوانان انگلیسی OE294
تکمیل ظرفیت 570,000
513,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ دی 5 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 20 American English File Starter (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی OE292
تکمیل ظرفیت 570,000
513,000
یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ دی 2 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13:30) 20 American English File Starter (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی YE134
تکمیل ظرفیت 570,000
513,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ دی 2 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (9:30 تا 12:30) 20 American English File Starter (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی TE152
ثبت نام 570,000
513,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۱ بهمن 5 هفته نیمه فشرده زوج (19:30 تا 21:30) 20 American English File Starter (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی OE316
ثبت نام 570,000
513,000
یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۳ بهمن 2 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13:30) 20 American English File Starter (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی YE147
تکمیل ظرفیت 570,000
513,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ دی 5 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21:15) 20 American English File Starter (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی OE279
ثبت نام 570,000
513,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۹ بهمن 2 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (9:30 تا 12:30) 20 American English File Starter (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی TE170
ثبت نام 570,000
513,000
یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۹ بهمن 2 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13:30) 20 American English File Starter (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی YE154
ثبت نام 570,000
513,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ بهمن 5 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 20 American English File Starter (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی OE320
تکمیل ظرفیت 360,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۹ دی 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 20:30) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی YE132
ثبت نام 360,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۰ بهمن 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 18) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی TE162
ثبت نام 360,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۳ بهمن 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی YE155
ثبت نام 360,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ بهمن 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی TE161
ثبت نام 360,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۵ بهمن 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17:30 تا 19) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی YE137
ثبت نام 360,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۸ اسفند 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 20:30) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی YE153
تکمیل ظرفیت 360,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۶ دی 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی TE155
ثبت نام 360,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ بهمن 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی TE179
ثبت نام 360,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۴ بهمن 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17:30 تا 19) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی YE144
ثبت نام 360,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ اسفند 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی TE189
تکمیل ظرفیت 720,000
648,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ دی 6 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21:15) پنجشنبه (17 تا 19:15) 24 American English File 1 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی OE278
ثبت نام 720,000
648,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ بهمن 6 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 24 American English File 1 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی OE317
ثبت نام 720,000
648,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ بهمن 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (9:30 تا 12:30) 24 American English File 1 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی TE169
ثبت نام 720,000
648,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ بهمن 6 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21:15) 24 American English File 1 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی OE321
ثبت نام 720,000
648,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲ بهمن 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (9:30 تا 12:30) 24 American English File 1 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی TE168
ثبت نام 720,000
648,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۹ بهمن 6 هفته نیمه فشرده زوج (19:30 تا 21:30) 24 American English File 1 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی OE291
ثبت نام 720,000
648,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ بهمن 6 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18:30 تا 20:30) پنجشنبه (15 تا 17) 24 American English File 1 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی OE298
تکمیل ظرفیت 360,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۲ دی 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 13 American English File 1 (Part A) بزرگسالان انگلیسی YE136
ثبت نام 360,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۵ بهمن 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 13 American English File 1 (Part A) بزرگسالان انگلیسی TE187
ثبت نام 360,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲ اسفند 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 1 (Part A) بزرگسالان انگلیسی TE188
تکمیل ظرفیت 360,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۷ دی 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 13 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی TE156
ثبت نام 360,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۱ بهمن 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی TE178
ثبت نام 360,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۷ بهمن 1 ماه عادی دوشنبه (17:30 تا 20:30) چهارشنبه (17:30 تا 19) 13 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی YE152
ثبت نام 360,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱ اسفند 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 13 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی YE151
ثبت نام 360,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ اسفند 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 13 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی TE186
تکمیل ظرفیت 360,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۸ دی 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 13 American English File 1 (Part C) بزرگسالان انگلیسی TE160
ثبت نام 360,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ بهمن 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 13 American English File 1 (Part C) بزرگسالان انگلیسی TE154
ثبت نام 360,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ بهمن 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 13 American English File 1 (Part C) بزرگسالان انگلیسی TE177
تکمیل ظرفیت 360,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۰ دی 7 هفته عادی پنجشنبه (15:30 تا 18:30) 13 American English File 1 (Part D) بزرگسالان انگلیسی YE129
ثبت نام 360,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ بهمن 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 13 American English File 1 (Part D) بزرگسالان انگلیسی TE176
ثبت نام 360,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۸ اسفند 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 13 American English File 1 (Part D) بزرگسالان انگلیسی TE184
ثبت نام 360,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ اسفند 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 13 American English File 1 (Part D) بزرگسالان انگلیسی TE185
تکمیل ظرفیت 780,000
702,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ دی 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (9 تا 12) 26 American English File 2 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی TE141
تکمیل ظرفیت 780,000
702,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ دی 6 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21:15) 26 American English File 2 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی OE255
ثبت نام 780,000
702,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ بهمن 7 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 26 American English File 2 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی OE277
ثبت نام 780,000
702,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ بهمن 7 هفته نیمه فشرده زوج (17:30 تا 19:30) 26 American English File 2 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی OE299
ثبت نام 780,000
702,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ بهمن 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (9:30 تا 12:30) 26 American English File 2 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی TE167
تکمیل ظرفیت 780,000
702,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ دی 7 هفته نیمه فشرده زوج (18 تا 20) 26 American English File 2 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی OE268
ثبت نام 780,000
702,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۹ بهمن 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (9 تا 12) 26 American English File 2 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی TE166
ثبت نام 390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۹ بهمن 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 13 American English File 2 (Part A) بزرگسالان انگلیسی YE143
ثبت نام 390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۰ بهمن 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 2 (Part A) بزرگسالان انگلیسی TE183
ثبت نام 390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۱ بهمن 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 2 (Part C) بزرگسالان انگلیسی TE175
ثبت نام 390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ اسفند 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 18) 13 American English File 2 (Part D) بزرگسالان انگلیسی TE148
ثبت نام 780,000
702,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ بهمن 6 هفته نیمه فشرده شنبه و چهارشنبه (18 تا 21) 22 American English File 3 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی OE276
تکمیل ظرفیت 780,000
702,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ دی 6 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21:15) پنجشنبه (13 تا 15:15) 22 American English File 3 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی OE252
تکمیل ظرفیت 780,000
702,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ دی 6 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21:15) 22 American English File 3 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی OE289
ثبت نام 780,000
702,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ بهمن 6 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 22 American English File 3 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی OE290
ثبت نام 780,000
702,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲ بهمن 3 هفته فوق فشرده شنبه و یکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه (9:30 تا 12:30) 22 American English File 3 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی TE181
تکمیل ظرفیت 780,000
702,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ دی 3 هفته فوق فشرده شنبه و یکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه (10 تا 13) 22 American English File 3 (Package/Part C) بزرگسالان انگلیسی TE144
ثبت نام 780,000
702,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ اسفند 6 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21:15) 22 American English File 3 (Package/Part C) بزرگسالان انگلیسی OE337
تکمیل ظرفیت 410,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۹ دی 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17:30 تا 19:30) 13 American English File 3 (Part A) بزرگسالان انگلیسی YE138
ثبت نام 410,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲ بهمن 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 3 (Part A) بزرگسالان انگلیسی TE174
ثبت نام 410,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱ اسفند 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 13 American English File 3 (Part A) بزرگسالان انگلیسی TE180
تکمیل ظرفیت 410,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۸ دی 3 هفته نیمه فشرده زوج (16 تا 18) 13 American English File 3 (Part B) بزرگسالان انگلیسی TE153
ثبت نام 410,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱ اسفند 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17:30 تا 19:30) 13 American English File 3 (Part B) بزرگسالان انگلیسی YE149
ثبت نام 410,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱ اسفند 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 20) 13 American English File 3 (Part B) بزرگسالان انگلیسی YE150
تکمیل ظرفیت 410,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۸ دی 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18:30 تا 20:30) 13 American English File 3 (Part C) بزرگسالان انگلیسی YE141
ثبت نام 410,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۳ بهمن 3 هفته نیمه فشرده زوج (16 تا 18) 13 American English File 3 (Part C) بزرگسالان انگلیسی TE173
ثبت نام 410,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ بهمن 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 13 American English File 3 (Part E) بزرگسالان انگلیسی TE172
تکمیل ظرفیت 810,000
729,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ دی 2.5 ماه نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19:30 تا 21:45) 22 American English File 4 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی OE249
ثبت نام 810,000
729,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۹ بهمن 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 22 American English File 4 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی TE165
ثبت نام 810,000
729,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ بهمن 6 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 22 American English File 4 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی OE297
ثبت نام 810,000
729,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ اسفند 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19:30 تا 21:45) 22 American English File 4 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی OE319
ثبت نام 430,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ بهمن 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 4 (Part A) بزرگسالان انگلیسی TE171
تکمیل ظرفیت 430,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۸ دی 3 هفته فشرده زوج (18 تا 20:30) 13 American English File 4 (Part C) بزرگسالان انگلیسی YE140
ثبت نام 430,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۱ بهمن 3 هفته فشرده زوج (18 تا 20:30) 13 American English File 4 (Part D) بزرگسالان انگلیسی YE148
ثبت نام 840,000
756,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ بهمن 2.5 ماه نیمه فشرده شنبه و چهارشنبه (19 تا 21:15) 22 American English File 5 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی OE248
تکمیل ظرفیت 450,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۸ دی 1 ماه عادی شنبه و دوشنبه (18 تا 20:15) 13 American English File 5 (Part B) بزرگسالان انگلیسی YE126
ثبت نام 450,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۶ بهمن 1 ماه عادی شنبه و دوشنبه (18 تا 20:15) 13 American English File 5 (Part C) بزرگسالان انگلیسی YE146
تکمیل ظرفیت 610,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۲ دی 5 هفته عادی زوج (17 تا 18:30) 15 IELTS 1 [Bands 4.5 to 5.5] (Part A) بزرگسالان انگلیسی YE142
تکمیل ظرفیت 610,000
549,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۷ دی 1 ماه عادی پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (14 تا 17) 15 IELTS 1 [Bands 4.5 to 5.5] (Part C) بزرگسالان انگلیسی OE247
ثبت نام 610,000
549,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ بهمن 1 ماه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (14 تا 17) 15 IELTS 1 [Bands 4.5 to 5.5] (Part D) بزرگسالان انگلیسی OE336
تکمیل ظرفیت 700,000
630,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ دی 1 ماه نیمه فشرده یکشنبه (18 تا 21) پنجشنبه (16 تا 19) 15 IELTS 2 [Bands 5.5 to 6.5] (Part C) بزرگسالان انگلیسی OE275
ثبت نام 700,000
630,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ بهمن 1 ماه فشرده یکشنبه (18 تا 21) پنجشنبه (16 تا 19) 15 IELTS 2 [Bands 5.5 to 6.5] (Part D) بزرگسالان انگلیسی OE318
ثبت نام 850,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۵ اسفند 7 هفته عادی پنجشنبه ها (11 تا 14) 14 تربیت مدرس TTC بزرگسالان انگلیسی TE164
ثبت نام 450,000
405,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۵ بهمن 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 18:30) 10 مکالمه بحث آزاد [Speaking Club] بزرگسالان انگلیسی OE293
ثبت نام 450,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ بهمن 5 هفته عادی پنجشنبه ها (14:30 تا 17:30) 10 مکالمه بحث آزاد [Speaking Club] بزرگسالان انگلیسی TE163
زبان مورد نظر:
شعبه/نوع برگزاری:
مقطع سنی:
سایر فیلترها:
×

قوانین و مقررارت ثبت نام کلاس زبان حضوری و آنلاین

⭕ لطفا قبل از تکمیل مراحل ثبت نام، اطلاعات دوره انتخابی خود و قوانین و مقررات مندرج را با دقت مطالعه نمایید. بدیهی است انجام ثبت نام به منزله اطلاع و پذیرش قوانین و مقررات اسپیکان میباشد.
✔️ ملاک محاسبه مدت زمان هر جلسه از کلاس 1/5 ساعت (معادل 90 دقیقه) میباشد.
✔️ حداقل سن برای ثبت نام و شرکت در کلاسهای گروهی، 6 سال تمام است.
✔️ زبان آموزان میبایست قبل از شروع اولین جلسه کلاس نسبت به تسویه حساب مالی خود اقدام نمایند. در غیراینصورت موسسه جهت منع حضور ایشان در کلاس، محق و مختار خواهد بود.
✔️ پس از شروع کلاس در دوره های گروهی، امکان تغییر روز و ساعت کلاس، انتقال شهریه به دوره خصوصی، انتقال شهریه به ترم بعدی و یا انتقال زبان آموز از شعبه ای به شعبه دیگر وجود نخواهد داشت.
✔️ مسئولیت کلیه حوادث و مشکلات کاری، شغلی، خانوادگی، پزشکی و بستری های بیمارستانی، تغییر برنامه درسی مدرسه یا دانشگاه پس از شروع دوره صرفاً متوجه زبان آموز بوده و موسسه هیچگونه تعهدی در خصوص جابجایی یا عودت وجه نخواهد داشت.
✔️ پس از ثبت نام، به هیچ وجه عودت شهریه انجام نمیشود (حتی اگر زبان آموز در کلاس شرکت ننماید).
✔️ زبان آموزان متعهد به حضور در کلاس زبان حضوری و آنلاین راس ساعت مقرر میباشد.
✔️ رعایت حجاب و پوشش مناسب و استفاده از ماسک برای شرکت در کلاسها الزامیست.
✔️ شرکت در امتحانات میان ترم و پایان ترم برای ارتقاء به ترم های بالاتر الزامیست.
✔️ آزمونهای ارزیابی در دوره های آنلاین همانند کلاسهای حضوری (بصورت کتبی و شفاهی) برگزار میگردد.
✔️ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻰ در آزمون پایان ﺗﺮم جهت ارتقاء به ترم بالاتر، کسب نمره ۷۰ از 100 میباشد.
✔️ ریز نمرات کارنامه و سوابق تحصیلی هر زبان آموز در صفحه کاربری شخصی آنها موجود است و با وارد کردن “کد زبان آموزی” بعنوان نام کاربری و “کدملی” بعنوان رمز ورود قابل مشاهده و چاپ ﺧﻮاﻫﺪ بود.
✔️ زبان آموزان میتوانند در طول هر ترم از کلاس رایگان رفع اشکال برای یکبار و به مدت 20 الی 30 دقیقه که توسط پشتیبان موسسه برگزار میگردد استفاده نمایند.
✔️ زبان آموزان دوره های آنلاین میبایست قبل از شروع کلاس، ویدئوی راهنمای کار با نرم افزار آنلاین زبان را مشاهده و فرا گیرند.
✔️ داشتن کامپیوتر، لپ تاپ، تبلت، موبایل و اینترنت پرسرعت برای شرکت در کلاسهای آنلاین الزامیست، لذا زبان آموزان میبایست قبل از شروع کلاس از کیفیت اینترنت و دستگاههای خود اطمینان حاصل نمایند.
✔️ مطابق برنامه ریزی دقیق شروع و پایان دوره ها در اسپیکان، تمامی تعطیلات رسمی در طول سال از قبل پیش بینی و تعیین شده است و هرگونه تعطیلی غیرمنتظره بر اثر حوادثی همچون بارش سنگین برف، آلودگی شدید هوا، قطع اینترنت کشور و یا تعطیلات ناگهانی اعلامی از سوی دولت که موجب عدم برگزاری کلاسهای حضوری یا آنلاین گردد، متعاقباً از طریق وبسایت و شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام و … اطلاع رسانی خواهد شد، لذا پیگیری و عضویت در تمامی کانال های اطلاع رسانی موسسه برای زبان آموزان الزامی میباشد. (بدیهی است به منظور جبران وقفه های آموزشی در ایام تعطيلات رسمی یا غیرمنتظره، جلسات جبرانی در زمان دیگری برگزار خواهند شد).
✔️ شروع کلاس از طریق تماس تلفنی به زبان آموزان اطلاع رسانی خواهد شد. لذا مسئولیت عدم پاسخگویی تماس و جاماندن از کلاس و … متوجه زبان آموزان خواهد بود.
✔️ زبان آموزان میتوانند پس از پایان هر سطح و کسب نمره قبولی نسبت به درخواست صدور مدرک خود اقدام نمایند.
🟣 چنانچه نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دوره مورد نظرتان دارید و یا دوره مورد نظرتان در لیست بالا موجود نبود، با شعبه مورد نظرتان تماس بگیرید.
🟣 چنانچه پیش از این زبان یا دوره مورد نظرتان را در سایر موسسات گذرانده اید، حتما با کارشناسان آموزشی ما در میان بگذارید.
🟣 چنانچه سطح دانش زبان خود را نمیدانید، قبل از تکمیل مراحل ثبت نام میبایست در آزمون تعیین سطح آنلاین اسپیکان شرکت نمایید.

 

تکمیل فرم درخواست ثبت نام
⭕ لطفا قبل از تکمیل فرم درخواست ثبت نام، اطلاعات دوره انتخابی خود و قوانین و مقررات فوق را با دقت مطالعه نمایید. بدیهی است انجام ثبت نام به منزله اطلاع و پذیرش قوانین و مقررات اسپیکان میباشد.