کلاس زبان حضوری و آنلاین
کلاس زبان حضوری و آنلاین
کلاس زبان حضوری و آنلاین

لیست کلاس زبان حضوری و آنلاین

لیست موجود شامل کلاس زبان حضوری و کلاس زبان آنلاین ویژه همه سنین می باشد

این لیست شامل زبانهای انگلیسی، آلمانی، ترکی استانبولی و فرانسه می باشد

✔️ از فیلتر جستجو، کلاس دلخواهتون رو پیدا کنید

وضعیت شهریه (تومان) شعبه/نوع برگزاری شروع طول دوره نوع دوره روز و ساعت کلاس تعداد جلسات کتاب/سطح/بخش مقطع سنی زبان کد کلاس
تکمیل ظرفیت 1,190,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ مرداد 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T186
تکمیل ظرفیت 1,190,000
1,071,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۷ شهریور 5 هفته نیمه فشرده زوج (18 تا 20) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T326
تکمیل ظرفیت 1,190,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۷ شهریور 5 هفته فشرده زوج (17 تا 19) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T119
تکمیل ظرفیت 1,190,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۸ شهریور 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 20) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T118
پیش ثبت نام 1,190,000
1,071,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ مهر 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (11 تا 13) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T325
پیش ثبت نام 1,190,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ مهر 7 هفته عادی زوج (19:30 تا 21) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 1T166
پیش ثبت نام 1,190,000
1,071,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ مهر 5 هفته نیمه فشرده زوج (18 تا 20) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T328
پیش ثبت نام 1,190,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ مهر 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T193
پیش ثبت نام 1,190,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۴ مهر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 20) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T122
پیش ثبت نام 1,190,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۵ مهر 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T123
پیش ثبت نام 1,190,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۹ مهر 5 هفته فشرده زوج (19 تا 21) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T124
پیش ثبت نام 1,190,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ شهریور 7 هفته عادی پنجشنبه (15 تا 17) جمعه (10 تا 12) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T187
پیش ثبت نام 1,190,000
1,071,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ مهر 5 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T321
پیش ثبت نام 1,190,000
1,071,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۹ مهر 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (11 تا 13) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T327
پیش ثبت نام 1,190,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ مهر 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T191
پیش ثبت نام 1,190,000
1,071,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ آبان 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T324
تکمیل ظرفیت 1,190,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۴ مرداد 5 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (09 تا 12) 19 Hitit (A2.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T185
پیش ثبت نام 1,190,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۰ مهر 7 هفته عادی زوج (19:30 تا 21) 19 Hitit (A2.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 1T161
تکمیل ظرفیت 1,190,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۱ مرداد 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 19 Hitit (A2.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T184
پیش ثبت نام 1,190,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۹ مهر 5 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (09 تا 12) 19 Hitit (A2.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T192
پیش ثبت نام 1,190,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۰ مهر 7 هفته عادی زوج (18 تا 19:30) 19 Hitit (A2.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 1T162
تکمیل ظرفیت 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۸ شهریور 7 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (17 تا 19) 19 Hitit (B1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T121
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ مهر 7 هفته عادی زوج (19:30 تا 21) 19 Hitit (B1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T323
پیش ثبت نام 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ مهر 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 19 Hitit (B1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T190
پیش ثبت نام 1,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۰ مهر 7 هفته عادی زوج (18 تا 19:30) 19 Hitit (B1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 1T163
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ مهر 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 19 Hitit (B1.3) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T322
تکمیل ظرفیت 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ مرداد 5 هفته نیمه فشرده زوج (18 تا 20) 19 Hitit (B1.4) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T181
تکمیل ظرفیت 990,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۹ شهریور 1 ماه عادی زوج (17 تا 18:30) 12 Hallo Anna 1 (A0.1) کودکان آلمانی 3G330
پیش ثبت نام 990,000
891,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۶ مهر 6 هفته عادی دوشنبه و چهارشنبه (15:30 تا 17) 12 Hallo Anna 1 (A0.1) کودکان آلمانی 0G212
تکمیل ظرفیت 990,000
891,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ شهریور 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 18) 12 Hallo Anna 1 (A0.2) کودکان آلمانی 0G987
پیش ثبت نام 990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۳ مهر 9 هفته عادی پنجشنبه (13:30 تا 15:30) 12 Hallo Anna 2 (A1.1) کودکان آلمانی 1G800
پیش ثبت نام 990,000
891,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ مهر 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 18) 12 Hallo Anna 2 (A1.1) کودکان آلمانی 0G154
پیش ثبت نام 990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ شهریور 1 ماه عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Hallo Anna 2 (A1.2) کودکان آلمانی 2G887
پیش ثبت نام 990,000
891,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18:30 تا 20) 12 Hallo Anna 2 (A1.2) کودکان آلمانی 0G986
پیش ثبت نام 990,000 تجریش تجریش/حضوری ۸ مهر 1 ماه عادی دوشنبه و چهارشنبه (18 تا 19:30) 12 Hallo Anna 2 (A1.2) کودکان آلمانی 3G320
پیش ثبت نام 990,000
891,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15:30 تا 17) 12 Die Deutschprofis 1 (A1.4) کودکان آلمانی 0G993
تکمیل ظرفیت 1,090,000
981,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ شهریور 6 هفته عادی شنبه و دوشنبه (15 تا 16:30) 12 Die Deutschprofis 2 (A2.2) کودکان آلمانی 0G992
تکمیل ظرفیت 990,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۶ شهریور 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15:30 تا 17) 12 Beste Freunde 1 (A1.1) نوجوانان آلمانی 3G311
پیش ثبت نام 990,000
891,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۶ مهر 6 هفته عادی دوشنبه و چهارشنبه (17:30 تا 19) 12 Beste Freunde 1 (A1.1) نوجوانان آلمانی 0G211
پیش ثبت نام 990,000
891,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ آبان 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 19:30) 12 Beste Freunde 1 (A1.1) نوجوانان آلمانی 0G214
پیش ثبت نام 990,000
891,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۳ آذر 6 هفته عادی دوشنبه و چهارشنبه (17:30 تا 19) 12 Beste Freunde 1 (A1.2) نوجوانان آلمانی 0G222
تکمیل ظرفیت 990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ شهریور 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15:30 تا 17) 12 Beste Freunde 1 (A1.3) نوجوانان آلمانی 2G833
تکمیل ظرفیت 990,000
891,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ شهریور 1 ماه عادی زوج (17 تا 18:30) 12 Beste Freunde 1 (A1.3) نوجوانان آلمانی 0G990
پیش ثبت نام 990,000
891,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (20 تا 21:30) 12 Beste Freunde 1 (A1.4) نوجوانان آلمانی 0G225
پیش ثبت نام 990,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۰ مهر 1 ماه عادی دوشنبه و چهارشنبه (18 تا 19:30) 12 Beste Freunde 1 (A1.4) نوجوانان آلمانی 3G321
پیش ثبت نام 990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۳ مهر 6 هفته عادی پنجشنبه (16 تا 19) 12 Beste Freunde 1 (A1.4) نوجوانان آلمانی 1G798
پیش ثبت نام 990,000
891,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ مهر 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 18) 12 Beste Freunde 1 (A1.4) نوجوانان آلمانی 0G153
پیش ثبت نام 990,000
891,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ مهر 1 ماه عادی زوج (17 تا 18:30) 12 Beste Freunde 1 (A1.4) نوجوانان آلمانی 0G210
پیش ثبت نام 990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ آبان 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15:30 تا 17) 12 Beste Freunde 1 (A1.4) نوجوانان آلمانی 2G884
تکمیل ظرفیت 1,090,000
981,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ شهریور 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (20:30 تا 22) 12 Beste Freunde 2 (A2.4) نوجوانان آلمانی 0G989
پیش ثبت نام 1,090,000 تجریش تجریش/حضوری ۸ مهر 1 ماه عادی زوج (13 تا 14:30) 12 Beste Freunde 2 (A2.4) نوجوانان آلمانی 3G334
تکمیل ظرفیت 1,190,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۲ شهریور 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Beste Freunde 3 (B1.1) نوجوانان آلمانی 2G773
تکمیل ظرفیت 1,190,000
1,071,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ شهریور 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Beste Freunde 3 (B1.2) نوجوانان آلمانی 0G988
پیش ثبت نام 1,190,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ مهر 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Beste Freunde 3 (B1.2) نوجوانان آلمانی 2G862
پیش ثبت نام 1,190,000
1,071,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ مهر 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Beste Freunde 3 (B1.3) نوجوانان آلمانی 0G152
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ مهر 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 AusBlick 2 ((B2.2)) نوجوانان آلمانی 0G151
تکمیل ظرفیت 1,690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ شهریور 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G838
تکمیل ظرفیت 1,690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۰ شهریور 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G843
تکمیل ظرفیت 1,690,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۱ شهریور 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G317
تکمیل ظرفیت 1,690,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۶ شهریور 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G313
تکمیل ظرفیت 1,690,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۷ شهریور 5 هفته فشرده زوج (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G315
تکمیل ظرفیت 1,690,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۷ شهریور 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G316
تکمیل ظرفیت 1,690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۸ شهریور 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G758
تکمیل ظرفیت 1,690,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۹ شهریور 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G328
تکمیل ظرفیت 1,690,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۰ شهریور 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (09 تا 15) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G326
تکمیل ظرفیت 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳ مهر 7 هفته نیمه فشرده زوج (21:59 تا 23:59) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G203
پیش ثبت نام 1,690,000
1,521,000
یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۴ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G755
تکمیل ظرفیت 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (20:59 تا 23:59) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G207
پیش ثبت نام 1,690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G837
پیش ثبت نام 1,690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۶ مهر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G756
تکمیل ظرفیت 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ مهر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (09 تا 12) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G202
پیش ثبت نام 1,690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مهر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه‌ها (9 تا 15) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G878
تکمیل ظرفیت 1,690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۷ مهر 7 هفته نیمه فشرده جمعه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G781
پیش ثبت نام 1,690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۸ مهر 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G842
تکمیل ظرفیت 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ مهر 5 هفته فشرده پنجشنبه (16 تا 19) جمعه (09 تا 12) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G204
تکمیل ظرفیت 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ مهر 5 هفته فشرده زوج (20:59 تا 23:59) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G208
پیش ثبت نام 1,690,000 تجریش تجریش/حضوری ۸ مهر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G327
پیش ثبت نام 1,690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۸ مهر 1 ماه فوق فشرده شنبه و یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه (08 تا 11) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G805
پیش ثبت نام 1,690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۹ مهر 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G881
پیش ثبت نام 1,690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۹ مهر 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G882
پیش ثبت نام 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۹ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G206
پیش ثبت نام 1,690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۰ مهر 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G808
پیش ثبت نام 1,690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ مهر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه(11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G759
پیش ثبت نام 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ مهر 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G213
پیش ثبت نام 1,690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ مهر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G886
پیش ثبت نام 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (21:59 تا 23:59) پنجشنبه (16 تا 18) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G223
پیش ثبت نام 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (13 تا 16) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G217
پیش ثبت نام 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ مهر 7 هفته نیمه فشرده زوج (21:59 تا 23:59) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G224
پیش ثبت نام 1,690,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۰ مهر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (16 تا 19) جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G349
پیش ثبت نام 1,690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۲ مهر 5 هفته فشرده زوج (09 تا 12) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G801
پیش ثبت نام 1,690,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۲ مهر 5 هفته فشرده زوج (12 تا 15) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G344
پیش ثبت نام 1,690,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۲ مهر 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G345
پیش ثبت نام 1,690,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۲ مهر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G346
پیش ثبت نام 1,690,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۳ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G347
پیش ثبت نام 1,690,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۳ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G348
پیش ثبت نام 1,690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۵ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G812
پیش ثبت نام 1,690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۷ مهر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G791
پیش ثبت نام 1,690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۸ مهر 7 هفته نیمه فشرده جمعه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G804
پیش ثبت نام 1,690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ مهر 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G885
تکمیل ظرفیت 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ شهریور 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G996
تکمیل ظرفیت 1,690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۸ شهریور 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G805
تکمیل ظرفیت 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ شهریور 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G985
تکمیل ظرفیت 1,690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ شهریور 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G825
تکمیل ظرفیت 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۶ شهریور 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G999
تکمیل ظرفیت 1,690,000
1,521,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۶ شهریور 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G845
تکمیل ظرفیت 1,690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۶ شهریور 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G803
تکمیل ظرفیت 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ شهریور 5 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (09 تا 13:30) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G994
تکمیل ظرفیت 1,690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۸ شهریور 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G717
تکمیل ظرفیت 1,690,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۹ شهریور 5 هفته فشرده زوج (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G292
تکمیل ظرفیت 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ شهریور 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G147
تکمیل ظرفیت 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ شهریور 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G106
پیش ثبت نام 1,690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ شهریور 6 هفته فشرده پنجشنبه (15 تا 19) جمعه (10 تا 14) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G801
تکمیل ظرفیت 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۱ شهریور 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (13 تا 16) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G997
پیش ثبت نام 1,690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱ مهر 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G802
پیش ثبت نام 1,690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ مهر 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G827
پیش ثبت نام 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳ مهر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (13 تا 16) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G148
پیش ثبت نام 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G163
پیش ثبت نام 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۵ مهر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (9 تا 12) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G156
پیش ثبت نام 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ مهر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (16 تا 19) جمعه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G104
پیش ثبت نام 1,690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۷ مهر 7 هفته نیمه فشرده جمعه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G718
پیش ثبت نام 1,690,000 تجریش تجریش/حضوری ۸ مهر 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G322
پیش ثبت نام 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ مهر 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G107
پیش ثبت نام 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ مهر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G162
پیش ثبت نام 1,690,000 تجریش تجریش/حضوری ۸ مهر 5 هفته فشرده زوج (15:01 تا 18:01) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G343
پیش ثبت نام 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ مهر 5 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G146
پیش ثبت نام 1,690,000 تجریش تجریش/حضوری ۹ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G293
پیش ثبت نام 1,690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۹ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G846
پیش ثبت نام 1,690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۰ مهر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G726
پیش ثبت نام 1,690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۲ مهر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (12 تا 15) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G764
پیش ثبت نام 1,690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۳ مهر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G698
پیش ثبت نام 1,690,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۳ مهر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (09 تا 15) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G331
پیش ثبت نام 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ مهر 1 ماه فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (8 تا 10) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G159
پیش ثبت نام 1,690,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۶ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G294
پیش ثبت نام 1,690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۶ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G729
پیش ثبت نام 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ مهر 5 هفته فشرده زوج (11:30 تا 14:30) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G155
پیش ثبت نام 1,690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۰ مهر 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G872
پیش ثبت نام 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ مهر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (16 تا 19) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G160
پیش ثبت نام 1,690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۴ مهر 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G844
پیش ثبت نام 1,690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۴ مهر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G762
پیش ثبت نام 1,690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۴ مهر 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G870
پیش ثبت نام 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ مهر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G158
پیش ثبت نام 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ مهر 5 هفته فشرده زوج (12 تا 15) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G164
پیش ثبت نام 1,690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ مهر 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G873
پیش ثبت نام 1,690,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۶ مهر 5 هفته فشرده زوج (12 تا 15) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G335
پیش ثبت نام 1,690,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۰ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G323
پیش ثبت نام 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 20) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G157
پیش ثبت نام 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G161
پیش ثبت نام 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ آبان 5 هفته فشرده زوج (12 تا 15) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G205
پیش ثبت نام 1,690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲ آبان 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G763
پیش ثبت نام 1,690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۴ آبان 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G760
پیش ثبت نام 1,690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۵ آبان 7 هفته نیمه فشرده جمعه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G761
پیش ثبت نام 1,690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۶ آبان 1 ماه فوق فشرده شنبه و یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه (08 تا 11) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G811
پیش ثبت نام 1,690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۶ آبان 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه(11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G765
پیش ثبت نام 1,690,000 تجریش تجریش/حضوری ۷ آبان 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G336
پیش ثبت نام 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۳ آبان 5 هفته فشرده زوج (20:59 تا 23:59) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G220
پیش ثبت نام 1,690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۳ آبان 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (8 تا 11) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G836
پیش ثبت نام 1,690,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۴ آبان 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G338
پیش ثبت نام 1,690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ آبان 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G835
پیش ثبت نام 1,690,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۱ آبان 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G337
پیش ثبت نام 1,690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۳ آبان 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G766
پیش ثبت نام 1,690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۵ آبان 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G767
پیش ثبت نام 1,690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۶ آبان 7 هفته نیمه فشرده جمعه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G803
پیش ثبت نام 1,690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۸ آبان 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G768
پیش ثبت نام 1,690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۷ آذر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G833
پیش ثبت نام 1,690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۷ آذر 7 هفته نیمه فشرده جمعه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G834
تکمیل ظرفیت 1,890,000
1,701,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ شهریور 1 ماه فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (8 تا 10) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G136
تکمیل ظرفیت 1,890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ شهریور 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G811
تکمیل ظرفیت 1,890,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۰ شهریور 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 3G296
تکمیل ظرفیت 1,890,000
1,701,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ شهریور 5 هفته فشرده زوج (09 تا 12) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G108
تکمیل ظرفیت 1,890,000
1,701,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۶ شهریور 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G814
تکمیل ظرفیت 1,890,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۷ شهریور 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 3G297
تکمیل ظرفیت 1,890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۷ شهریور 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G734
تکمیل ظرفیت 1,890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۸ شهریور 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G736
تکمیل ظرفیت 1,890,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۱ شهریور 7 هفته نیمه فشرده جمعه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 3G273
پیش ثبت نام 1,890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱ مهر 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G852
پیش ثبت نام 1,890,000
1,701,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مهر 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G171
پیش ثبت نام 1,890,000
1,701,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳ مهر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G167
پیش ثبت نام 1,890,000
1,701,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۵ مهر 1 ماه فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (8 تا 10) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G201
پیش ثبت نام 1,890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۵ مهر 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G853
پیش ثبت نام 1,890,000
1,701,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ مهر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (16 تا 19) جمعه (09 تا 12) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G109
پیش ثبت نام 1,890,000 تجریش تجریش/حضوری ۸ مهر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 3G298
پیش ثبت نام 1,890,000
1,701,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ مهر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G172
پیش ثبت نام 1,890,000
1,701,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ مهر 5 هفته فشرده زوج (09 تا 12) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G199
پیش ثبت نام 1,890,000
1,701,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۹ مهر 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G170
پیش ثبت نام 1,890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۰ مهر 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G854
پیش ثبت نام 1,890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ مهر 6 هفته فشرده پنجشنبه (15 تا 19) جمعه (10 تا 14) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G869
پیش ثبت نام 1,890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ مهر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G772
پیش ثبت نام 1,890,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۵ مهر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 3G329
پیش ثبت نام 1,890,000
1,701,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ مهر 1 ماه فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (21:59 تا 23:59) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G168
پیش ثبت نام 1,890,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۶ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 3G295
پیش ثبت نام 1,890,000
1,701,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (09 تا 12) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G200
پیش ثبت نام 1,890,000
1,701,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۸ مهر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G867
پیش ثبت نام 1,890,000
1,701,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ مهر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G174
پیش ثبت نام 1,890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۳ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G719
پیش ثبت نام 1,890,000
1,701,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ مهر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G166
پیش ثبت نام 1,890,000
1,701,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G173
پیش ثبت نام 1,890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۷ مهر 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G868
پیش ثبت نام 1,890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۹ مهر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G770
پیش ثبت نام 1,890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ مهر 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G866
پیش ثبت نام 1,890,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۰ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 3G324
پیش ثبت نام 1,890,000
1,701,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ مهر 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G165
پیش ثبت نام 1,890,000
1,701,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G169
پیش ثبت نام 1,890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۵ آبان 7 هفته نیمه فشرده جمعه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G797
پیش ثبت نام 1,890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۷ آبان 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (12 تا 15) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G829
پیش ثبت نام 1,890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۴ آبان 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G832
پیش ثبت نام 1,890,000
1,701,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ آبان 7 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (09 تا 13:30) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G215
پیش ثبت نام 1,890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۶ آبان 7 هفته نیمه فشرده جمعه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G827
پیش ثبت نام 1,890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۷ آبان 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G828
پیش ثبت نام 1,890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۷ آبان 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G830
پیش ثبت نام 1,890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۸ آبان 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G806
پیش ثبت نام 1,890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۰ آبان 1 ماه فوق فشرده شنبه و یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه (08 تا 11) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G831
تکمیل ظرفیت 1,890,000
1,701,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ شهریور 5 هفته فشرده زوج (14:30 تا 17:30) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G117
تکمیل ظرفیت 1,890,000
1,701,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۷ شهریور 1 ماه فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (8 تا 10) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G116
تکمیل ظرفیت 1,890,000
1,701,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ شهریور 1 ماه فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (21:59 تا 23:59) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G115
تکمیل ظرفیت 1,890,000
1,701,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ شهریور 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G119
تکمیل ظرفیت 1,890,000
1,701,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ شهریور 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (13 تا 16) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G120
تکمیل ظرفیت 1,890,000
1,701,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ شهریور 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (14 تا 17) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G118
تکمیل ظرفیت 1,890,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۱ شهریور 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 3G299
پیش ثبت نام 1,890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مهر 6 هفته فشرده پنجشنبه (15 تا 19) جمعه (10 تا 14) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 2G850
پیش ثبت نام 1,890,000
1,701,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ مهر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (13 تا 16) جمعه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G198
پیش ثبت نام 1,890,000 تجریش تجریش/حضوری ۹ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 3G300
پیش ثبت نام 1,890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۹ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (13 تا 16) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 2G851
پیش ثبت نام 1,890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۰ مهر 5 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 2G847
پیش ثبت نام 1,890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۰ مهر 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 2G849
پیش ثبت نام 1,890,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۲ مهر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 3G302
پیش ثبت نام 1,890,000
1,701,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۲ مهر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G179
پیش ثبت نام 1,890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ مهر 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 2G848
پیش ثبت نام 1,890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ مهر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G774
پیش ثبت نام 1,890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ مهر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G777
پیش ثبت نام 1,890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۸ مهر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 2G879
پیش ثبت نام 1,890,000
1,701,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G175
پیش ثبت نام 1,890,000
1,701,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ مهر 7 هفته نیمه فشرده شنبه و چهارشنبه (18:30 تا 21:30) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G114
پیش ثبت نام 1,890,000
1,701,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ مهر 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G197
پیش ثبت نام 1,890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۳ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G780
پیش ثبت نام 1,890,000
1,701,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (13 تا 16) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G180
پیش ثبت نام 1,890,000
1,701,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ مهر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G177
پیش ثبت نام 1,890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۷ مهر 6 هفته فشرده پنجشنبه (15 تا 19) جمعه (10 تا 14) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 2G877
پیش ثبت نام 1,890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۸ مهر 7 هفته نیمه فشرده جمعه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G773
پیش ثبت نام 1,890,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۰ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 3G303
پیش ثبت نام 1,890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۰ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G779
پیش ثبت نام 1,890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱ آبان 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G802
پیش ثبت نام 1,890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۵ آبان 7 هفته نیمه فشرده جمعه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G775
پیش ثبت نام 1,890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۶ آبان 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G825
پیش ثبت نام 1,890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۸ آبان 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (12 تا 15) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G826
تکمیل ظرفیت 2,090,000
1,881,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ شهریور 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G128
تکمیل ظرفیت 2,090,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۶ شهریور 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 3G306
تکمیل ظرفیت 2,090,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۸ شهریور 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 1G707
تکمیل ظرفیت 2,090,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۹ شهریور 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 3G307
تکمیل ظرفیت 2,090,000
1,881,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۱ شهریور 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G129
پیش ثبت نام 2,090,000
1,881,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳ مهر 1 ماه فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (21:59 تا 23:59) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G184
تکمیل ظرفیت 2,090,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳ مهر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (11 تا 14) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 1G743
پیش ثبت نام 2,090,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۴ مهر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 1G783
پیش ثبت نام 2,090,000
1,881,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ مهر 5 هفته فشرده زوج (9 تا 12) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G185
پیش ثبت نام 2,090,000
1,881,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ مهر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G186
پیش ثبت نام 2,090,000
1,881,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ مهر 7 هفته نیمه فشرده شنبه و چهارشنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G187
پیش ثبت نام 2,090,000
1,881,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۹ مهر 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G125
پیش ثبت نام 2,090,000
1,881,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ مهر 1 ماه فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (8 تا 10) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G182
پیش ثبت نام 2,090,000
1,881,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ مهر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G183
پیش ثبت نام 2,090,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ مهر 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 2G860
پیش ثبت نام 2,090,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ مهر 5 هفته فشرده زوج (13 تا 16) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 2G861
پیش ثبت نام 2,090,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۴ مهر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 1G782
پیش ثبت نام 2,090,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۶ مهر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 3G339
پیش ثبت نام 2,090,000
1,881,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۶ مهر 5 هفته فشرده زوج (14:30 تا 17:30) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G181
پیش ثبت نام 2,090,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۶ آبان 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 1G820
پیش ثبت نام 2,090,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ آبان 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 1G819
پیش ثبت نام 2,090,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۷ آبان 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 1G821
پیش ثبت نام 2,090,000
1,881,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ آبان 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G218
تکمیل ظرفیت 2,090,000
1,881,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ شهریور 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 0G121
تکمیل ظرفیت 2,090,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۷ شهریور 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 3G308
پیش ثبت نام 2,090,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ شهریور 6 هفته فشرده پنجشنبه (15 تا 19) جمعه (10 تا 14) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 2G829
پیش ثبت نام 2,090,000
1,881,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱ مهر 1 ماه فوق فشرده شنبه و یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 2G876
پیش ثبت نام 2,090,000
1,881,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 0G122
پیش ثبت نام 2,090,000
1,881,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ مهر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (13 تا 16) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 0G193
پیش ثبت نام 2,090,000 تجریش تجریش/حضوری ۸ مهر 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 3G309
پیش ثبت نام 2,090,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۸ مهر 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 1G790
پیش ثبت نام 2,090,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ مهر 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 2G858
پیش ثبت نام 2,090,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۸ مهر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (11 تا 14) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 1G788
پیش ثبت نام 2,090,000
1,881,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 0G192
پیش ثبت نام 2,090,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ مهر 5 هفته فشرده زوج (13 تا 16) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 2G875
پیش ثبت نام 2,090,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۹ مهر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 3G340
پیش ثبت نام 2,090,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۲ مهر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 1G786
پیش ثبت نام 2,090,000
1,881,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ مهر 5 هفته فشرده زوج (11 تا 14) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 0G191
پیش ثبت نام 2,090,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ مهر 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 2G859
پیش ثبت نام 2,090,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۶ مهر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 1G789
پیش ثبت نام 2,090,000
1,881,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ مهر 1 ماه فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (21:59 تا 23:59) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 0G221
پیش ثبت نام 2,090,000
1,881,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۳ آبان 5 هفته فشرده زوج (09 تا 12) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 0G216
پیش ثبت نام 2,090,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۱ آبان 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 1G822
پیش ثبت نام 2,090,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۷ آبان 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 1G823
پیش ثبت نام 2,090,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۹ آبان 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 1G824
پیش ثبت نام 2,090,000
1,881,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 0G219
تکمیل ظرفیت 2,090,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۷ شهریور 5 هفته فشرده زوج (11 تا 14) 28 Starten Wir (B1.3) بزرگسالان آلمانی 3G332
پیش ثبت نام 2,090,000 تجریش تجریش/حضوری ۳ مهر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (9 تا 12) 28 Starten Wir (B1.3) بزرگسالان آلمانی 3G318
پیش ثبت نام 2,090,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۰ مهر 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (B1.3) بزرگسالان آلمانی 1G817
پیش ثبت نام 2,090,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۲ مهر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.3) بزرگسالان آلمانی 1G792
پیش ثبت نام 2,090,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۳ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17:30 تا 20:30) 28 Starten Wir (B1.3) بزرگسالان آلمانی 3G333
پیش ثبت نام 2,090,000 تجریش تجریش/حضوری ۴ آبان 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (08 تا 14) 28 Starten Wir (B1.3) بزرگسالان آلمانی 3G341
پیش ثبت نام 2,090,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۳ آبان 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (B1.3) بزرگسالان آلمانی 1G816
پیش ثبت نام 2,090,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۶ آبان 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (11 تا 14) 28 Starten Wir (B1.3) بزرگسالان آلمانی 1G814
پیش ثبت نام 2,090,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۷ آبان 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (B1.3) بزرگسالان آلمانی 1G815
پیش ثبت نام 2,090,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۷ آبان 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.3) بزرگسالان آلمانی 1G813
تکمیل ظرفیت 2,290,000
2,061,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ شهریور 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 0G135
پیش ثبت نام 2,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ شهریور 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 2G856
تکمیل ظرفیت 2,290,000
2,061,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ شهریور 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (10 تا 13) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 0G134
پیش ثبت نام 2,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مهر 6 هفته فشرده پنجشنبه (15 تا 19) جمعه (10 تا 14) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 2G857
پیش ثبت نام 2,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۰ مهر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 1G794
پیش ثبت نام 2,290,000
2,061,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 0G189
پیش ثبت نام 2,290,000
2,061,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ مهر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 0G190
پیش ثبت نام 2,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۷ آبان 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 1G809
پیش ثبت نام 2,290,000
2,061,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۳ مهر 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 0G195
پیش ثبت نام 2,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ مهر 5 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 2G880
پیش ثبت نام 2,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ مهر 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 21) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 2G874
پیش ثبت نام 2,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۴ مهر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 3G342
پیش ثبت نام 2,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۸ آبان 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 1G795
پیش ثبت نام 2,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۹ آبان 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 1G757
پیش ثبت نام 2,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۶ مهر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Sicher (B2.3) بزرگسالان آلمانی 1G796
پیش ثبت نام 2,290,000
2,061,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ مهر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.3) بزرگسالان آلمانی 0G194
تکمیل ظرفیت 2,290,000
2,061,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ شهریور 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.4) بزرگسالان آلمانی 0G209
پیش ثبت نام 2,790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ مهر 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Sicher (C1.1) بزرگسالان آلمانی 2G883
پیش ثبت نام 2,790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۰ مهر 5 هفته فشرده فرد (15 تا 18) 28 Sicher (C1.2) بزرگسالان آلمانی 1G818
تکمیل ظرفیت 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ شهریور 5 هفته عادی یکشنبه (18 تا 21) 10 مرور سطح A1 بزرگسالان آلمانی 0G982
تکمیل ظرفیت 1,090,000
981,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ شهریور 5 هفته عادی سه‌شنبه (18 تا 21) 10 مرور سطح A2 بزرگسالان آلمانی 0G983
پیش ثبت نام 1,190,000
1,071,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ شهریور 5 هفته عادی پنجشنبه (12 تا 15) 10 مرور سطح B1 بزرگسالان آلمانی 0G984
پیش ثبت نام 1,190,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ شهریور 5 هفته عادی پنجشنبه ها (12 تا 15) 10 مکالمه بحث آزاد (B1) بزرگسالان آلمانی 2G840
پیش ثبت نام 890,000
801,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۰ مهر 6 هفته عادی شنبه و دوشنبه (18 تا 19:30) 12 Ludo 2 (A1.1) کودکان فرانسه 0F278
پیش ثبت نام 990,000
891,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۹ مهر 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17:45 تا 19:15) 14 Le Mag 1 (A1.2) نوجوانان فرانسه 0F270
پیش ثبت نام 990,000
891,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ مهر 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 17:30) 14 Le Mag 1 (A1.3) نوجوانان فرانسه 0F271
پیش ثبت نام 990,000
891,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ آبان 7 هفته عادی شنبه و دوشنبه (16 تا 17:30) 14 Le Mag 2 (A2.2) نوجوانان فرانسه 0F280
پیش ثبت نام 1,190,000
1,071,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ شهریور 1 ماه عادی زوج (17 تا 18:30) 14 Le Mag 4 (B1.2) نوجوانان فرانسه 0F276
تکمیل ظرفیت 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ شهریور 5 هفته نیمه فشرده شنبه و چهارشنبه (18 تا 21) 20 L’atelier (A1.1) بزرگسالان فرانسه 2F126
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ مهر 5 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (10 تا 13) 20 L’atelier (A1.1) بزرگسالان فرانسه 0F277
پیش ثبت نام 1,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۸ مهر 7 هفته عادی زوج (19:30 تا 21) 20 L’atelier (A1.1) بزرگسالان فرانسه 1F103
پیش ثبت نام 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۹ مهر 6 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 20) 20 L’atelier (A1.1) بزرگسالان فرانسه 3F109
پیش ثبت نام 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ مهر 5 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 20 L’atelier (A1.1) بزرگسالان فرانسه 2F133
تکمیل ظرفیت 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ مرداد 5 هفته نیمه فشرده زوج (16 تا 18) 20 L’atelier (A1.2) بزرگسالان فرانسه 2F128
تکمیل ظرفیت 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۸ شهریور 5 هفته نیمه فشرده شنبه و چهارشنبه (17 تا 20) 20 L’atelier (A1.2) بزرگسالان فرانسه 3F110
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ مهر 5 هفته نیمه فشرده شنبه و چهارشنبه (18 تا 21) 20 L’atelier (A1.2) بزرگسالان فرانسه 0F274
پیش ثبت نام 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ مهر 5 هفته نیمه فشرده شنبه و چهارشنبه (18 تا 21) 20 L’atelier (A1.2) بزرگسالان فرانسه 2F134
پیش ثبت نام 1,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۳ آبان 1 ماه فشرده زوج (15 تا 18) 20 L’atelier (A1.2) بزرگسالان فرانسه 1F105
پیش ثبت نام 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۵ مهر 5 هفته نیمه فشرده زوج (16 تا 18) 20 L’atelier (A1.3) بزرگسالان فرانسه 2F129
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ مهر 5 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 20 L’atelier (A1.3) بزرگسالان فرانسه 0F273
پیش ثبت نام 1,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۸ آبان 7 هفته عادی زوج (18 تا 19:30) 20 L’atelier (A1.3) بزرگسالان فرانسه 1F106
تکمیل ظرفیت 1,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۸ شهریور 1 ماه نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14:30 تا 17:30) 20 L’atelier (A2.1) بزرگسالان فرانسه 3F111
پیش ثبت نام 1,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ مهر 5 هفته نیمه فشرده دوشنبه (18 تا 21) پنجشنبه (15:30 تا 18:30) 20 L’atelier (A2.1) بزرگسالان فرانسه 2F132
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ شهریور 5 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 20 L’atelier (A2.2) بزرگسالان فرانسه 0F275
تکمیل ظرفیت 1,490,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲ شهریور 5 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (12:30 تا 15:30) جمعه (9:30 تا 12:30) 20 L’atelier (B1.2) بزرگسالان فرانسه 2F125
پیش ثبت نام 1,490,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۰ مهر 5 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (12:30 تا 15:30) جمعه (9:30 تا 12:30) 20 L’atelier (B1.3) بزرگسالان فرانسه 2F131
پیش ثبت نام 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ آبان 5 هفته نیمه فشرده دوشنبه (18 تا 21) پنجشنبه (14 تا 17) 20 L’atelier (B1.3) بزرگسالان فرانسه 0F279
تکمیل ظرفیت 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۸ شهریور 6 هفته عادی زوج (15 تا 16) 12 Pockets 1 (Part A) خردسالان انگلیسی 2E178
تکمیل ظرفیت 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲ شهریور 6 هفته عادی فرد (16 تا 17) 12 Pockets 1 (Part B) خردسالان انگلیسی 2E141
پیش ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۶ مهر 6 هفته عادی زوج (14:30 تا 15:30) 12 Pockets 1 (Part B) خردسالان انگلیسی 2E272
پیش ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۶ شهریور 6 هفته عادی فرد (14 تا 15) 12 Pockets 1 (Part C) خردسالان انگلیسی 2E220
پیش ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ مهر 6 هفته عادی فرد (16 تا 17) 12 Pockets 1 (Part C) خردسالان انگلیسی 2E219
پیش ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱ مهر 6 هفته عادی زوج (15:30 تا 16:30) 12 First Friends 1 (Part A) خردسالان انگلیسی 2E221
پیش ثبت نام 629,000 تجریش تجریش/حضوری ۹ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (13 تا 14:30) 12 First Friends 1 (Part A) خردسالان انگلیسی 3E434
پیش ثبت نام 629,000 تجریش تجریش/حضوری ۸ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:15 تا 17:45) 12 First Friends 3 (Part A) خردسالان انگلیسی 3E435
پیش ثبت نام 629,000 تجریش تجریش/حضوری ۹ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (13 تا 14:30) 12 First Friends 3 (Part A) خردسالان انگلیسی 3E433
تکمیل ظرفیت 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ مرداد 1 ماه عادی زوج (13 تا 14:30) 12 Family and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی 0E101
تکمیل ظرفیت 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ مرداد 1 ماه عادی زوج (17 تا 18:30) 12 Family and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی 0E150
تکمیل ظرفیت 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مهر 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 12 Family and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی 0E193
پیش ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۵ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (15 تا 16:30) 12 Family and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی 2E313
پیش ثبت نام 629,000 تجریش تجریش/حضوری ۹ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی 3E432
پیش ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ آبان 6 هفته عادی دوشنبه (15 تا 16:30) پنجشنبه (14 تا 15:30) 12 Family and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی 2E317
تکمیل ظرفیت 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مهر 1 ماه عادی زوج (17 تا 18:30) 12 Family and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی 0E173
پیش ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مهر 6 هفته عادی دوشنبه (16:30 تا 18) پنجشنبه (15:30 تا 17) 12 Family and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی 2E308
پیش ثبت نام 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ آبان 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 12 Family and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی 0E226
تکمیل ظرفیت 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مهر 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Family and Friends Starter (Part C) کودکان انگلیسی 0E201
پیش ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ مهر 6 هفته عادی دوشنبه (16:30 تا 18) پنجشنبه (15:30 تا 17) 12 Family and Friends Starter (Part C) کودکان انگلیسی 2E309
پیش ثبت نام 629,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۸ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends Starter (Part C) کودکان انگلیسی 1E651
پیش ثبت نام 629,000 تجریش تجریش/حضوری ۸ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends Starter (Part C) کودکان انگلیسی 3E439
پیش ثبت نام 629,000 تجریش تجریش/حضوری ۹ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends Starter (Part C) کودکان انگلیسی 3E438
پیش ثبت نام 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ آبان 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 12 Family and Friends Starter (Part C) کودکان انگلیسی 0E227
تکمیل ظرفیت 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مهر 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Family and Friends 1 (Part A) کودکان انگلیسی 0E200
تکمیل ظرفیت 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مهر 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 12 Family and Friends 1 (Part A) کودکان انگلیسی 0E202
پیش ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15:30 تا 17) 12 Family and Friends 1 (Part A) کودکان انگلیسی 2E311
پیش ثبت نام 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ مهر 1 ماه عادی فرد (15 تا 16:30) 12 Family and Friends 1 (Part A) کودکان انگلیسی 0E198
پیش ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (10 تا 11:30) 12 Family and Friends 1 (Part A) کودکان انگلیسی 2E315
پیش ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۵ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:30 تا 18) 12 Family and Friends 1 (Part A) کودکان انگلیسی 2E302
پیش ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۵ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (15 تا 16:30) 12 Family and Friends 1 (Part A) کودکان انگلیسی 2E310
پیش ثبت نام 629,000 تجریش تجریش/حضوری ۸ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 1 (Part A) کودکان انگلیسی 3E436
پیش ثبت نام 629,000 تجریش تجریش/حضوری ۸ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (14:46 تا 16:16) 12 Family and Friends 1 (Part A) کودکان انگلیسی 3E437
پیش ثبت نام 629,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۹ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 1 (Part A) کودکان انگلیسی 1E652
پیش ثبت نام 629,000 تجریش تجریش/حضوری ۹ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 1 (Part A) کودکان انگلیسی 3E440
پیش ثبت نام 629,000 تجریش تجریش/حضوری ۹ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (14:46 تا 16:16) 12 Family and Friends 1 (Part A) کودکان انگلیسی 3E441
پیش ثبت نام 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ آبان 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Family and Friends 1 (Part A) کودکان انگلیسی 0E233
تکمیل ظرفیت 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مهر 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Family and Friends 1 (Part B) کودکان انگلیسی 0E197
پیش ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۵ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (15 تا 16:30) 12 Family and Friends 1 (Part B) کودکان انگلیسی 2E303
پیش ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۵ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:30 تا 18) 12 Family and Friends 1 (Part B) کودکان انگلیسی 2E304
پیش ثبت نام 629,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۸ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (15 تا 16:30) 12 Family and Friends 1 (Part B) کودکان انگلیسی 1E653
پیش ثبت نام 629,000 تجریش تجریش/حضوری ۸ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 1 (Part B) کودکان انگلیسی 3E446
پیش ثبت نام 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ آبان 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Family and Friends 1 (Part B) کودکان انگلیسی 0E229
پیش ثبت نام 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ آبان 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 12 Family and Friends 1 (Part B) کودکان انگلیسی 0E230
پیش ثبت نام 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ آبان 1 ماه عادی فرد (15 تا 16:30) 12 Family and Friends 1 (Part B) کودکان انگلیسی 0E228
پیش ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۵ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:30 تا 18) 12 Family and Friends 1 (Part C) کودکان انگلیسی 2E305
پیش ثبت نام 629,000 تجریش تجریش/حضوری ۸ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 1 (Part C) کودکان انگلیسی 3E445
پیش ثبت نام 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ آبان 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Family and Friends 1 (Part C) کودکان انگلیسی 0E231
تکمیل ظرفیت 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مهر 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 12 Family and Friends 1 (Part D) کودکان انگلیسی 0E174
پیش ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ مهر 6 هفته عادی دوشنبه (16:30 تا 18) پنجشنبه (15:30 تا 17) 12 Family and Friends 1 (Part D) کودکان انگلیسی 2E306
پیش ثبت نام 629,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۸ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:15 تا 17:45) 12 Family and Friends 1 (Part D) کودکان انگلیسی 1E654
پیش ثبت نام 629,000 تجریش تجریش/حضوری ۹ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 1 (Part D) کودکان انگلیسی 3E443
پیش ثبت نام 629,000 تجریش تجریش/حضوری ۹ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (14:46 تا 16:16) 12 Family and Friends 1 (Part D) کودکان انگلیسی 3E444
پیش ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15:30 تا 17) 12 Family and Friends 1 (Part E) کودکان انگلیسی 2E307
پیش ثبت نام 629,000 تجریش تجریش/حضوری ۸ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 1 (Part E) کودکان انگلیسی 3E442
پیش ثبت نام 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ آبان 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 12 Family and Friends 1 (Part E) کودکان انگلیسی 0E204
پیش ثبت نام 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ آبان 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 12 Family and Friends 1 (Part E) کودکان انگلیسی 0E234
پیش ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 15:30) 12 Family and Friends 2 (Part A) کودکان انگلیسی 2E296
پیش ثبت نام 629,000 تجریش تجریش/حضوری ۹ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Family and Friends 2 (Part A) کودکان انگلیسی 3E447
تکمیل ظرفیت 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مهر 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 12 Family and Friends 2 (Part B) کودکان انگلیسی 0E192
پیش ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15:30 تا 17) 12 Family and Friends 2 (Part B) کودکان انگلیسی 2E297
پیش ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ مهر 6 هفته عادی دوشنبه (15 تا 16:30) پنجشنبه (14 تا 15:30) 12 Family and Friends 2 (Part C) کودکان انگلیسی 2E298
پیش ثبت نام 629,000 تجریش تجریش/حضوری ۸ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 2 (Part C) کودکان انگلیسی 3E448
پیش ثبت نام 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ آبان 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 12 Family and Friends 2 (Part C) کودکان انگلیسی 0E232
پیش ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ مهر 6 هفته عادی دوشنبه (15 تا 16:30) پنجشنبه (14 تا 15:30) 12 Family and Friends 2 (Part D) کودکان انگلیسی 2E299
پیش ثبت نام 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ مهر 1 ماه عادی فرد (16 تا 17:30) 12 Family and Friends 2 (Part D) کودکان انگلیسی 0E175
پیش ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ مهر 6 هفته عادی دوشنبه (16:30 تا 18) پنجشنبه (15:30 تا 17) 12 Family and Friends 2 (Part E) کودکان انگلیسی 2E301
پیش ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (10 تا 11:30) 12 Family and Friends 2 (Part E) کودکان انگلیسی 2E300
پیش ثبت نام 629,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۸ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 2 (Part E) کودکان انگلیسی 1E648
پیش ثبت نام 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ آبان 1 ماه عادی فرد (16 تا 17:30) 12 Family and Friends 2 (Part E) کودکان انگلیسی 0E235
تکمیل ظرفیت 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مهر 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 12 Family and Friends 3 (Part A) کودکان انگلیسی 0E176
پیش ثبت نام 629,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۹ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 3 (Part B) کودکان انگلیسی 1E657
پیش ثبت نام 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ آبان 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 12 Family and Friends 3 (Part B) کودکان انگلیسی 0E236
تکمیل ظرفیت 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مهر 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Family and Friends 3 (Part C) کودکان انگلیسی 0E177
پیش ثبت نام 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ آبان 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Family and Friends 3 (Part D) کودکان انگلیسی 0E205
پیش ثبت نام 629,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۹ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Family and Friends 4 (Part B) کودکان انگلیسی 1E658
تکمیل ظرفیت 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مهر 1 ماه عادی زوج (19 تا 20:30) 12 Family and Friends 4 (Part D) کودکان انگلیسی 0E178
پیش ثبت نام 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ آبان 1 ماه عادی زوج (19 تا 20:30) 12 Family and Friends 4 (Part E) کودکان انگلیسی 0E208
تکمیل ظرفیت 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مهر 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Family and Friends 5 (Part B) کودکان انگلیسی 0E179
تکمیل ظرفیت 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مهر 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Family and Friends 5 (Part C) کودکان انگلیسی 0E180
پیش ثبت نام 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ آبان 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Family and Friends 5 (Part C) کودکان انگلیسی 0E237
پیش ثبت نام 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ آبان 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Family and Friends 5 (Part D) کودکان انگلیسی 0E206
تکمیل ظرفیت 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مهر 1 ماه عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Family and Friends 6 (Part A) کودکان انگلیسی 0E181
پیش ثبت نام 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ آبان 1 ماه عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Family and Friends 6 (Part B) کودکان انگلیسی 0E238
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ مهر 6 هفته عادی دوشنبه (15 تا 16:30) پنجشنبه (14 تا 15:30) 12 Project 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی 2E312
پیش ثبت نام 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ مهر 1 ماه عادی فرد (16:30 تا 18) 12 Project 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی 0E187
پیش ثبت نام 690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۹ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Project 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی 1E659
پیش ثبت نام 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ مهر 1 ماه عادی فرد (17 تا 18:30) 12 Project 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 0E172
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۵ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (15 تا 16:30) 12 Project 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 2E292
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۵ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (15 تا 16:30) 12 Project 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 2E293
پیش ثبت نام 690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۹ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Project 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 1E660
پیش ثبت نام 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ آبان 1 ماه عادی فرد (16:30 تا 18) 12 Project 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 0E217
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ مهر 6 هفته عادی دوشنبه (16:30 تا 18) پنجشنبه (15:30 تا 17) 12 Project 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی 2E294
پیش ثبت نام 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ مهر 1 ماه عادی فرد (15 تا 16:30) 12 Project 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی 0E161
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15:30 تا 17) 12 Project 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی 2E295
پیش ثبت نام 690,000 تجریش تجریش/حضوری ۸ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (14:45 تا 16:15) 12 Project 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی 3E451
پیش ثبت نام 690,000 تجریش تجریش/حضوری ۸ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:15 تا 17:45) 12 Project 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی 3E452
پیش ثبت نام 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ آبان 1 ماه عادی فرد (17 تا 18:30) 12 Project 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی 0E219
تکمیل ظرفیت 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مهر 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Project 2 (Part A) نوجوانان انگلیسی 0E162
تکمیل ظرفیت 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مهر 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Project 2 (Part A) نوجوانان انگلیسی 0E163
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ مهر 6 هفته عادی دوشنبه (15 تا 16:30) پنجشنبه (14 تا 15:30) 12 Project 2 (Part A) نوجوانان انگلیسی 2E289
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15:30 تا 17) 12 Project 2 (Part A) نوجوانان انگلیسی 2E287
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۵ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:30 تا 18) 12 Project 2 (Part A) نوجوانان انگلیسی 2E288
پیش ثبت نام 690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۹ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Project 2 (Part A) نوجوانان انگلیسی 1E661
پیش ثبت نام 690,000 تجریش تجریش/حضوری ۹ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Project 2 (Part A) نوجوانان انگلیسی 3E449
پیش ثبت نام 690,000 تجریش تجریش/حضوری ۹ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (14:45 تا 16:15) 12 Project 2 (Part A) نوجوانان انگلیسی 3E450
پیش ثبت نام 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ آبان 1 ماه عادی فرد (15 تا 16:30) 12 Project 2 (Part A) نوجوانان انگلیسی 0E218
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ مهر 6 هفته عادی دوشنبه (15 تا 16:30) پنجشنبه (14 تا 15:30) 12 Project 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 2E290
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۵ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:30 تا 18) 12 Project 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 2E291
پیش ثبت نام 690,000 تجریش تجریش/حضوری ۸ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:15 تا 17:45) 12 Project 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 3E453
پیش ثبت نام 690,000 تجریش تجریش/حضوری ۸ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:16 تا 17:46) 12 Project 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 3E454
پیش ثبت نام 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ آبان 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Project 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 0E220
پیش ثبت نام 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ آبان 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Project 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 0E221
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ مهر 6 هفته عادی دوشنبه (15 تا 16:30) پنجشنبه (14 تا 15:30) 12 Project 2 (Part C) نوجوانان انگلیسی 2E280
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۵ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (15 تا 16:30) 12 Project 2 (Part C) نوجوانان انگلیسی 2E281
تکمیل ظرفیت 720,000
648,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳ مهر 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Solutions 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی 0E164
پیش ثبت نام 720,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15:30 تا 17) 12 Solutions 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی 2E283
پیش ثبت نام 720,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۵ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (15 تا 16:30) 12 Solutions 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی 2E282
پیش ثبت نام 720,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۹ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (14:45 تا 16:15) 12 Solutions 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی 1E662
پیش ثبت نام 720,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15:30 تا 17) 12 Solutions 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 2E284
پیش ثبت نام 720,000 تجریش تجریش/حضوری ۸ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 3E456
پیش ثبت نام 720,000 تجریش تجریش/حضوری ۸ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:16 تا 17:46) 12 Solutions 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 3E457
پیش ثبت نام 720,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ مهر 6 هفته عادی دوشنبه (16:30 تا 18) پنجشنبه (15:30 تا 17) 12 Solutions 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی 2E286
پیش ثبت نام 720,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۵ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:30 تا 18) 12 Solutions 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی 2E285
پیش ثبت نام 720,000 تجریش تجریش/حضوری ۸ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی 3E455
تکمیل ظرفیت 720,000
648,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مهر 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Solutions 1 (Part D) نوجوانان انگلیسی 0E165
پیش ثبت نام 720,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15:30 تا 17) 12 Solutions 1 (Part D) نوجوانان انگلیسی 2E276
پیش ثبت نام 720,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15:30 تا 17) 12 Solutions 1 (Part D) نوجوانان انگلیسی 2E277
پیش ثبت نام 720,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۸ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:30 تا 18) 12 Solutions 1 (Part D) نوجوانان انگلیسی 1E663
پیش ثبت نام 720,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۵ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:30 تا 18) 12 Solutions 1 (Part E) نوجوانان انگلیسی 2E278
پیش ثبت نام 720,000
648,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ آبان 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Solutions 1 (Part E) نوجوانان انگلیسی 0E199
پیش ثبت نام 720,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۴ آبان 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:30 تا 18) 12 Solutions 1 (Part E) نوجوانان انگلیسی 1E682
پیش ثبت نام 750,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ مهر 6 هفته عادی دوشنبه (15 تا 16:30) پنجشنبه (14 تا 15:30) 12 Solutions 2 (Part A) نوجوانان انگلیسی 2E279
پیش ثبت نام 750,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۸ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 2 (Part A) نوجوانان انگلیسی 1E664
تکمیل ظرفیت 750,000
675,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مهر 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Solutions 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 0E166
پیش ثبت نام 750,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ مهر 6 هفته عادی دوشنبه (16:30 تا 18) پنجشنبه (15:30 تا 17) 12 Solutions 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 2E273
پیش ثبت نام 750,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ مهر 6 هفته عادی دوشنبه (16:30 تا 18) پنجشنبه (15:30 تا 17) 12 Solutions 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 2E274
پیش ثبت نام 750,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۵ مهر 6 هفته عادی دوشنبه و چهارشنبه (16:30 تا 18) 12 Solutions 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 1E665
پیش ثبت نام 750,000 تجریش تجریش/حضوری ۹ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 3E458
تکمیل ظرفیت 750,000
675,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳ مهر 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 12 Solutions 2 (Part C) نوجوانان انگلیسی 0E167
پیش ثبت نام 750,000
675,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ آبان 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Solutions 2 (Part C) نوجوانان انگلیسی 0E222
پیش ثبت نام 750,000
675,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ آبان 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 12 Solutions 2 (Part C) نوجوانان انگلیسی 0E223
پیش ثبت نام 750,000 تجریش تجریش/حضوری ۹ مهر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 2 (Part D) نوجوانان انگلیسی 3E459
پیش ثبت نام 750,000
675,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ آبان 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 12 Solutions 2 (Part D) نوجوانان انگلیسی 0E203
تکمیل ظرفیت 750,000
675,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مهر 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Solutions 2 (Part E) نوجوانان انگلیسی 0E168
پیش ثبت نام 780,000
702,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ آبان 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Solutions 3 (Part A) نوجوانان انگلیسی 0E224
تکمیل ظرفیت 780,000
702,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مهر 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Solutions 3 (Part B) نوجوانان انگلیسی 0E169
پیش ثبت نام 780,000
702,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ آبان 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Solutions 3 (Part C) نوجوانان انگلیسی 0E207
پیش ثبت نام 780,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۸ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 3 (Part D) نوجوانان انگلیسی 1E666
تکمیل ظرفیت 810,000
729,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مهر 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Solutions 4 (Part D) نوجوانان انگلیسی 0E170
پیش ثبت نام 810,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۵ مهر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:30 تا 18) 12 Solutions 4 (Part E) نوجوانان انگلیسی 2E275
پیش ثبت نام 810,000
729,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ آبان 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 12 Solutions 4 (Part E) نوجوانان انگلیسی 0E225
تکمیل ظرفیت 840,000
756,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مهر 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 12 Solutions 5 (Part E) نوجوانان انگلیسی 0E171
تکمیل ظرفیت 1,090,000
981,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ مرداد 5 هفته نیمه فشرده زوج (11 تا 13) 20 American English File Starter (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 0E102
تکمیل ظرفیت 1,090,000
981,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۱ مرداد 5 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) پنجشنبه (15 تا 17) 20 American English File Starter (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 0E140
پیش ثبت نام 1,090,000
981,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ شهریور 5 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (10 تا 13) 20 American English File Starter (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 0E157
تکمیل ظرفیت 1,090,000 تجریش تجریش/حضوری ۳ مهر 3 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 20 American English File Starter (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 3E461
پیش ثبت نام 1,090,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۳ آبان 5 هفته