کلاس زبان حضوری و آنلاین
کلاس زبان حضوری و آنلاین
کلاس زبان حضوری و آنلاین
کلاس زبان حضوری و آنلاین
کلاس زبان حضوری و آنلاین

لیست کلاس زبان حضوری و آنلاین

لیست موجود شامل کلاس زبان حضوری و کلاس زبان آنلاین ویژه همه سنین میباشد

این لیست شامل زبانهای انگلیسی، آلمانی، ترکی استانبولی و فرانسه میباشد

✔️ از فیلتر جستجو، کلاس دلخواهتون رو پیدا کنید

وضعیت شهریه (تومان) شعبه/نوع برگزاری شروع طول دوره نوع دوره روز و ساعت کلاس تعداد جلسات کتاب/سطح/بخش مقطع سنی زبان کد کلاس
تکمیل ظرفیت 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۴ آبان 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17:30 تا 19) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T145
تکمیل ظرفیت 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ آذر 5 هفته نیمه فشرده زوج (16 تا 18) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T249
تکمیل ظرفیت 790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۵ آذر 7 هفته عادی زوج (18 تا 19:30) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 1T136
تکمیل ظرفیت 790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۵ آذر 5 هفته نیمه فشرده زوج (16 تا 18) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 1T137
تکمیل ظرفیت 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ آذر 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T250
تکمیل ظرفیت 790,000 تجریش تجریش/حضوری ۸ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه شنبه (18 تا 20) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T102
ثبت نام 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۲ آذر 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T146
ثبت نام 790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۹ آذر 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 1T138
ثبت نام 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ آذر 5 هفته نیمه فشرده زوج (14 تا 16) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T256
ثبت نام 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ آذر 5 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T257
ثبت نام 790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱ دی 5 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (16 تا 19) جمعه (11 تا 14) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 1T139
ثبت نام 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ دی 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (11 تا 13) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T254
ثبت نام 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ دی 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T255
تکمیل ظرفیت 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ آبان 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (12 تا 14) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T246
تکمیل ظرفیت 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ آبان 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T243
تکمیل ظرفیت 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ آبان 5 هفته نیمه فشرده زوج (18:30 تا 20:30) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T252
تکمیل ظرفیت 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱ آذر 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T143
ثبت نام 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۲ آذر 5 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T149
ثبت نام 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۳ آذر 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17:30 تا 19:30) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T253
تکمیل ظرفیت 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ آبان 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (11:45 تا 13:45) 19 Hitit (A2.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T230
ثبت نام 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۹ آذر 5 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 19 Hitit (A2.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T148
تکمیل ظرفیت 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ آبان 5 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 19 Hitit (A2.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T138
تکمیل ظرفیت 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۸ آذر 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 19 Hitit (A2.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T147
ثبت نام 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۳ آذر 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 19 Hitit (A2.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T139
ثبت نام 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ آذر 5 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 19 Hitit (A2.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T259
ثبت نام 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ آذر 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 20) 19 Hitit (A2.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T258
تکمیل ظرفیت 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ آذر 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 19 Hitit (B1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T140
تکمیل ظرفیت 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱ آذر 2 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15 تا 16:30) 19 Hitit (B1.3) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T144
ثبت نام 840,000
756,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۱ دی 2 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 20:30) 19 Hitit (B1.4) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T241
تکمیل ظرفیت 690,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۴ آبان 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 17:30) 12 Hallo Anna 1 (A0.1) کودکان آلمانی 3G111
تکمیل ظرفیت 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳ آذر 6 هفته عادی سه‌شنبه و پنجشنبه (16:30 تا 18) 12 Hallo Anna 2 (A1.2) کودکان آلمانی 0G553
تکمیل ظرفیت 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ آبان 6 هفته عادی شنبه و دوشنبه (15 تا 16:30) 12 Hallo Anna 3 (A1.1) کودکان آلمانی 0G529
ثبت نام 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ دی 6 هفته عادی شنبه (19 تا 20:30) سه‌شنبه (16:30 تا 18) 12 Hallo Anna 3 (A1.1) کودکان آلمانی 0G625
ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ آذر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:30 تا 18) 12 Hallo Anna 3 (A1.2) کودکان آلمانی 2G480
ثبت نام 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۲ دی 6 هفته عادی شنبه و دوشنبه (15 تا 16:30) 12 Hallo Anna 3 (A1.2) کودکان آلمانی 0G626
تکمیل ظرفیت 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ آبان 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (15 تا 16:30) 12 Die Deutschprofis 2 (A2.3) کودکان آلمانی 0G528
ثبت نام 890,000
801,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۷ دی 6 هفته عادی شنبه و دوشنبه (16:30 تا 18) 12 Die Deutschprofis 3 (B1.1) کودکان آلمانی 0G624
تکمیل ظرفیت 690,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۰ آبان 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Beste Freunde 1 (A1.1) نوجوانان آلمانی 3G110
ثبت نام 690,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۰ آذر 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Beste Freunde 1 (A1.2) نوجوانان آلمانی 3G128
تکمیل ظرفیت 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ آذر 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Beste Freunde 1 (A1.3) نوجوانان آلمانی 0G530
تکمیل ظرفیت 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ آبان 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:30 تا 18) 12 Beste Freunde 1 (A1.4) نوجوانان آلمانی 0G495
ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۲ آذر 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Beste Freunde 1 (A1.5) نوجوانان آلمانی 2G478
ثبت نام 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ دی 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16 تا 17:30) 12 Beste Freunde 1 (A1.5) نوجوانان آلمانی 0G629
ثبت نام 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۷ دی 6 هفته عادی شنبه و دوشنبه (16:30 تا 18) 12 Beste Freunde 1 (A1.5) نوجوانان آلمانی 0G580
ثبت نام 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ آذر 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Beste Freunde 1 (A1.6) نوجوانان آلمانی 0G564
ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ آذر 6 هفته عادی دوشنبه و چهارشنبه (16:30 تا 18) 12 Beste Freunde 1 (A1.6) نوجوانان آلمانی 2G479
ثبت نام 690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۸ آذر 6 هفته عادی دوشنبه و چهارشنبه (15 تا 16:30) 12 Beste Freunde 1 (A1.6) نوجوانان آلمانی 1G445
ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۲ دی 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Beste Freunde 1 (A1.6) نوجوانان آلمانی 2G523
ثبت نام 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ دی 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Beste Freunde 2 (A2.1) نوجوانان آلمانی 0G627
ثبت نام 890,000
801,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۵ دی 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Beste Freunde 3 (B1.2) نوجوانان آلمانی 0G628
تکمیل ظرفیت 890,000
801,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۵ آذر 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Beste Freunde 3 (B1.4) نوجوانان آلمانی 0G563
تکمیل ظرفیت 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۶ آبان 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G112
تکمیل ظرفیت 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۸ آبان 1 ماه فوق فشرده زوج (17:30 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G486
تکمیل ظرفیت 1,290,000
1,161,000
یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۸ آبان 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G441
تکمیل ظرفیت 1,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۹ آبان 7 هفته فشرده یکشنبه و سه شنبه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G398
تکمیل ظرفیت 1,290,000
1,161,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ آبان 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G483
تکمیل ظرفیت 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ آبان 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G485
تکمیل ظرفیت 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ آبان 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G589
تکمیل ظرفیت 1,290,000
1,161,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱ آذر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G487
تکمیل ظرفیت 1,290,000
1,161,000
یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۷ آذر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G396
تکمیل ظرفیت 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۷ آذر 7 هفته نیمه فشرده زوج (21:59 تا 23:59) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G590
تکمیل ظرفیت 1,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۸ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G443
تکمیل ظرفیت 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ آذر 5 هفته فشرده فرد (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G588
تکمیل ظرفیت 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۹ آذر 5 هفته فشرده زوج (17:30 تا 20:30) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G116
تکمیل ظرفیت 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۹ آذر 5 هفته فشرده زوج (14:30 تا 17:30) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G117
ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۹ آذر 5 هفته فشرده زوج (09 تا 12) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G587
ثبت نام 1,290,000
1,161,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۲ آذر 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G488
ثبت نام 1,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۲ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G474
ثبت نام 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۳ آذر 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G490
ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ آذر 5 هفته فشرده فرد (09 تا 12) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G591
تکمیل ظرفیت 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ آذر 6 هفته فشرده پنجشنبه (15 تا 19) جمعه (10 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G489
ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۷ آذر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (13 تا 16) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G594
ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ آذر 7 هفته نیمه فشرده سه‌شنبه (18:30 تا 21:30) جمعه ( 9:30 تا 12:30) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G592
ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ آذر 7 هفته نیمه فشرده دوشنبه (18:30 تا 21:30) پنجشنبه (16:30 تا 19:30) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G593
ثبت نام 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۴ آذر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (16 تا 19) جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G125
ثبت نام 1,290,000
1,161,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۶ آذر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G495
ثبت نام 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۶ آذر 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G124
ثبت نام 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۷ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14:30 تا 17:30) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G123
ثبت نام 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۸ آذر 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G493
ثبت نام 1,290,000
1,161,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G496
ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۵ دی 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G596
ثبت نام 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۸ دی 6 هفته فشرده پنجشنبه (15 تا 19) جمعه (10 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G494
ثبت نام 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۸ دی 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (09 تا 15) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G126
تکمیل ظرفیت 1,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۴ آبان 5 هفته فشرده فرد (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G420
تکمیل ظرفیت 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ آبان 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G491
تکمیل ظرفیت 1,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۸ آبان 5 هفته فشرده زوج (11:30 تا 14:30) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G419
تکمیل ظرفیت 1,290,000
1,161,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۸ آبان 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (9 تا 12) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G459
تکمیل ظرفیت 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ آبان 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14:30 تا 17:30) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G515
تکمیل ظرفیت 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۷ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G114
تکمیل ظرفیت 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۷ آذر 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G115
ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۹ آذر 5 هفته فشرده زوج (20 تا 23) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G576
ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۹ آذر 5 هفته فشرده زوج (08 تا 11) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G577
ثبت نام 1,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۰ آذر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G416
ثبت نام 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۰ آذر 6 هفته فشرده پنجشنبه (15 تا 19) جمعه (10 تا 14) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G460
ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۰ آذر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G572
ثبت نام 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۲ آذر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G120
ثبت نام 1,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۳ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G418
ثبت نام 1,290,000
1,161,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۳ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G454
ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۳ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 22) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G573
ثبت نام 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۳ آذر 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G528
ثبت نام 1,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۴ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G415
ثبت نام 1,290,000
1,161,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ آذر 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G458
ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ آذر 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G584
ثبت نام 1,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۶ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G446
ثبت نام 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ آذر 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G455
ثبت نام 1,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۹ آذر 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G447
ثبت نام 1,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۹ آذر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G450
ثبت نام 1,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۹ آذر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G452
ثبت نام 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ آذر 1 ماه فوق فشرده زوج (17:30 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G502
ثبت نام 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۰ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G113
ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ آذر 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G586
ثبت نام 1,290,000
1,161,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۲ آذر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G501
ثبت نام 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۴ آذر 6 هفته فشرده پنجشنبه (15 تا 19) جمعه (10 تا 14) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G456
ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ آذر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G575
ثبت نام 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۶ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G122
ثبت نام 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۷ آذر 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G457
ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ آذر 5 هفته فشرده زوج (13 تا 16) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G583
ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G585
ثبت نام 1,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱ دی 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (09 تا 12) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G451
ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۵ دی 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G598
ثبت نام 1,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۱ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G448
ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۲ دی 7 هفته نیمه فشرده زوج (21:59 تا 23:59) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G599
ثبت نام 1,290,000
1,161,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۲ دی 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G499
ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ دی 5 هفته فشرده زوج (09 تا 12) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G601
ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ دی 5 هفته فشرده فرد (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G600
ثبت نام 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۸ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G121
ثبت نام 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ دی 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G500
ثبت نام 1,290,000
1,161,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ دی 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G527
ثبت نام 1,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G449
ثبت نام 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۲ دی 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G127
ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ دی 5 هفته فشرده فرد (09 تا 12) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G602
ثبت نام 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ دی 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G498
ثبت نام 1,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۷ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G453
ثبت نام 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ دی 6 هفته فشرده پنجشنبه (15 تا 19) جمعه (10 تا 14) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G497
تکمیل ظرفیت 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۶ آبان 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G567
تکمیل ظرفیت 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۹ آبان 5 هفته فشرده فرد (11 تا 14) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G426
تکمیل ظرفیت 1,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۵ آذر 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G462
تکمیل ظرفیت 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۸ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G406
ثبت نام 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۹ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G459
ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۰ آذر 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G520
ثبت نام 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۰ آذر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G424
ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۳ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G568
ثبت نام 1,390,000
1,251,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ آذر 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G464
ثبت نام 1,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۴ آذر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 3G118
ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G607
ثبت نام 1,390,000
1,251,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ آذر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (9 تا 12) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G465
ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ آذر 5 هفته فشرده فرد (14 تا 17) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G574
ثبت نام 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۳ آذر 5 هفته فشرده زوج (08:30 تا 11:30) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G456
ثبت نام 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۶ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G455
ثبت نام 1,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۷ آذر 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G461
ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G606
ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ آذر 5 هفته فشرده زوج (16 تا 19) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G578
ثبت نام 1,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ آذر 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G504
ثبت نام 1,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۱ دی 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 3G119
ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ دی 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G605
ثبت نام 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۱ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G458
ثبت نام 1,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۲ دی 1 ماه فوق فشرده زوج (17:30 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G506
ثبت نام 1,390,000
1,251,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ دی 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G505
ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ دی 5 هفته فشرده زوج (08 تا 11) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G608
ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ دی 5 هفته فشرده زوج (20 تا 23) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G609
ثبت نام 1,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ دی 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G507
ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ دی 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G610
ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14:30 تا 17:30) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G604
ثبت نام 1,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ دی 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G529
ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ دی 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G597
ثبت نام 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۹ دی 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G457
ثبت نام 1,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ دی 6 هفته فشرده پنجشنبه (15 تا 19) جمعه (10 تا 14) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G508
ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ دی 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G603
تکمیل ظرفیت 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ آبان 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G518
تکمیل ظرفیت 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۹ آبان 3 هفته فوق فشرده فوق فشرده (15 تا 18) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G428
تکمیل ظرفیت 1,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 2G492
تکمیل ظرفیت 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G562
تکمیل ظرفیت 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۷ آذر 5 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G485
ثبت نام 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۹ آذر 5 هفته فشرده زوج (11 تا 14) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G464
ثبت نام 1,390,000
1,251,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۲ آذر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 2G471
ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G614
ثبت نام 1,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ آذر 5 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) پنجشنبه (16 تا 19) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 2G470
ثبت نام 1,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ آذر 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 2G469
ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ آذر 5 هفته فشرده زوج (14:30 تا 17:30) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G581
ثبت نام 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۳ آذر 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G460
ثبت نام 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۶ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G462
ثبت نام 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۷ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G429
ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ آذر 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G579
ثبت نام 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۹ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G465
ثبت نام 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱ دی 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G427
ثبت نام 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱ دی 5 هفته فشرده فرد (11 تا 14) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G461
ثبت نام 1,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ دی 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 2G503
ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G616
ثبت نام 1,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۰ دی 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 2G515
ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ دی 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G615
ثبت نام 1,390,000
1,251,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ دی 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 2G514
ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ دی 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G612
ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ دی 5 هفته فشرده فرد (14 تا 17) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G613
ثبت نام 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۹ دی 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G463
تکمیل ظرفیت 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ آبان 5 هفته فشرده سه‌شنبه و پتجشنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G527
تکمیل ظرفیت 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۵ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G570
تکمیل ظرفیت 1,490,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۶ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 1G438
تکمیل ظرفیت 1,490,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۸ آذر 5 هفته فشرده فرد (15 تا 18) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 1G437
تکمیل ظرفیت 1,490,000
1,341,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۸ آذر 3 هفته فوق فشرده سه‌شنبه تا پنجشنبه (9 تا 14) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 2G468
ثبت نام 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۲ آذر 5 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G557
ثبت نام 1,490,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ آذر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 1G471
ثبت نام 1,490,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 1G472
ثبت نام 1,490,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ آذر 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 2G467
ثبت نام 1,490,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۷ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 1G439
ثبت نام 1,490,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ آذر 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 2G466
ثبت نام 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G565
ثبت نام 1,490,000
1,341,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ دی 3 هفته فوق فشرده شنبه و یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 2G509
ثبت نام 1,490,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ دی 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 2G512
ثبت نام 1,490,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۱ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 1G473
ثبت نام 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ دی 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G623
ثبت نام 1,490,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۴ دی 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 2G511
ثبت نام 1,490,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ دی 5 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) پنجشنبه (16 تا 19) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 2G510
ثبت نام 1,490,000
1,341,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 2G513
ثبت نام 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G622
ثبت نام 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۶ دی 5 هفته فشرده زوج (14:30 تا 17:30) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G611
تکمیل ظرفیت 1,490,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۸ آبان 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 1G434
تکمیل ظرفیت 1,490,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱ آذر 5 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه و جمعه (08 تا 11) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 1G433
تکمیل ظرفیت 1,490,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۸ آذر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (11 تا 14) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 1G470
ثبت نام 1,490,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۲ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 2G481
ثبت نام 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۲ آذر 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 0G556
ثبت نام 1,490,000
1,341,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ آذر 1 ماه فوق فشرده یکشنبه و دوشنبه و چهارشنبه و پنجشنبه (09 تا 12) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 2G474
ثبت نام 1,490,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ آذر 6 هفته فشرده پنجشنبه (15 تا 19) جمعه (10 تا 14) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 2G476
ثبت نام 1,490,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 1G435
ثبت نام 1,490,000
1,341,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۶ آذر 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 2G477
ثبت نام 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۶ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 0G559
ثبت نام 1,490,000
1,341,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ آذر 1 ماه فوق فشرده سه‌شنبه تا پنجشنبه (9 تا 13) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 2G521
ثبت نام 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 0G620
ثبت نام 1,490,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۸ دی 5 هفته فشرده فرد (15 تا 18) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 1G468
ثبت نام 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ دی 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 0G621
ثبت نام 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ دی 5 هفته فشرده فرد (08 تا 11) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 0G619
ثبت نام 1,490,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۸ دی 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 2G522
ثبت نام 1,490,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۱ بهمن 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 1G469
ثبت نام 1,590,000
1,431,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ آذر 5 هفته فشرده فرد (10:30 تا 13:30) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 2G519
ثبت نام 1,590,000
1,431,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 0G560
ثبت نام 1,590,000
1,431,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 0G555
ثبت نام 1,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۰ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 1G467
ثبت نام 1,590,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ دی 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 2G516
ثبت نام 1,590,000
1,431,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ دی 1 ماه فوق فشرده یکشنبه و دوشنبه و چهارشنبه و پنجشنبه (09 تا 12) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 2G517
ثبت نام 1,590,000
1,431,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ دی 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 0G618
ثبت نام 1,590,000
1,431,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۷ دی 1 ماه فوق فشرده سه‌شنبه تا پنجشنبه (9 تا 13) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 2G518
ثبت نام 1,590,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ دی 6 هفته فشرده پنجشنبه (15 تا 19) جمعه (10 تا 14) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 2G520
تکمیل ظرفیت 1,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۷ آبان 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 1G431
تکمیل ظرفیت 1,590,000
1,431,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ آبان 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 20) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 0G595
ثبت نام 1,590,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۲ آذر 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 2G473
ثبت نام 1,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۳ آذر 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 1G466
ثبت نام 1,590,000
1,431,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۲ دی 5 هفته فشرده فرد (10:30 تا 13:30) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 2G526
ثبت نام 1,590,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۹ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.3) بزرگسالان آلمانی 2G472
ثبت نام 1,590,000
1,431,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ آذر 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Sicher (B2.3) بزرگسالان آلمانی 0G571
ثبت نام 1,590,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ دی 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Sicher (B2.3) بزرگسالان آلمانی 2G525
ثبت نام 1,590,000
1,431,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 20) 28 Sicher (B2.3) بزرگسالان آلمانی 0G617
ثبت نام 1,590,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ دی 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.4) بزرگسالان آلمانی 2G524
ثبت نام 590,000
531,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۰ آذر 6 هفته عادی شنبه (17 تا 18:30) پنجشنبه (13 تا 14:30) 12 Ludo 2 (A1.2) کودکان فرانسه 0F210
تکمیل ظرفیت 590,000
531,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ آذر 5 هفته عادی زوج (17 تا 18:30) 14 Le Mag 2 (A2.1) نوجوانان فرانسه 0F217
تکمیل ظرفیت 590,000
531,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۷ آذر 5 هفته عادی زوج (15:30 تا 17) 14 Le Mag 2 (A2.3) نوجوانان فرانسه 0F216
ثبت نام 990,000
891,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۰ آذر 6 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (10 تا 13) 24 Mobile (A1.1) بزرگسالان فرانسه 0F215
ثبت نام 990,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۰ آذر 6 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 24 Mobile (A1.1) بزرگسالان فرانسه 3F101
ثبت نام 990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ دی 6 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 24 Mobile (A1.1) بزرگسالان فرانسه 2F100
ثبت نام 990,000
891,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ دی 6 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 24 Mobile (A1.1) بزرگسالان فرانسه 0F219
تکمیل ظرفیت 990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ آبان 6 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 24 Mobile (A1.2) بزرگسالان فرانسه 2F101
ثبت نام 990,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۶ آذر 6 هفته نیمه فشرده شنبه و دوشنبه (17:30 تا 20:30) 24 Mobile (A1.2) بزرگسالان فرانسه 3F100
ثبت نام 990,000
891,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ دی 6 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 24 Mobile (A1.2) بزرگسالان فرانسه 0F218
تکمیل ظرفیت 1,090,000
981,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ آذر 6 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (14 تا 17) 24 Mobile (A2.1) بزرگسالان فرانسه 0F220
ثبت نام 1,090,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۸ دی 6 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (13 تا 16) جمعه (09:30 تا 12:30) 24 Mobile (A2.1) بزرگسالان فرانسه 2F103
تکمیل ظرفیت 1,090,000
981,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۵ آذر 6 هفته نیمه فشرده شنبه و دوشنبه (18 تا 21) 24 Mobile (A2.2) بزرگسالان فرانسه 0F214
ثبت نام 640,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ آذر 3 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (13 تا 16) جمعه (09:30 تا 12:30) 10 مرور سطح A1 بزرگسالان فرانسه 2F102
ثبت نام 449,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ آذر 6 هفته عادی فرد (14 تا 15) 12 Pockets 1 (Part A) خردسالان انگلیسی 2E526
ثبت نام 449,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ بهمن 6 هفته عادی فرد (15 تا 16) 12 Pockets 1 (Part C) خردسالان انگلیسی 2E561
تکمیل ظرفیت 449,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ آبان 6 هفته عادی زوج (15 تا 16) 12 Pockets 2 (Part A) خردسالان انگلیسی 2E439
ثبت نام 449,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ بهمن 6 هفته عادی زوج (16 تا 17) 12 Pockets 2 (Part B) خردسالان انگلیسی 2E562
تکمیل ظرفیت 449,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۴ آبان 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی 1E354
ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ آذر 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 12 Family and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی 0E746
ثبت نام 449,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۴ دی 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Family and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی 1E365
ثبت نام 449,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ دی 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17:30-19) 12 Family and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی 2E558
ثبت نام 449,000 تجریش تجریش/حضوری ۵ دی 6 هفته عادی دوشنبه (16:30 تا 18) پنجشنبه (17 تا 18:30) 12 Family and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی 3E126
تکمیل ظرفیت 449,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۵ آبان 6 هفته عادی یکشنبه و سه شنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی 1E311
ثبت نام 449,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۴ دی 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی 1E355
ثبت نام 449,000 تجریش تجریش/حضوری ۴ دی 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Family and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی 3E128
ثبت نام 449,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ دی 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17:30 تا 19) 12 Family and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی 2E567
ثبت نام 449,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۴ دی 6 هفته عادی یکشنبه و سه شنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends Starter (Part C) کودکان انگلیسی 1E340
ثبت نام 449,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ دی 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 17:30) 12 Family and Friends Starter (Part C) کودکان انگلیسی 2E514
ثبت نام 449,000 تجریش تجریش/حضوری ۴ دی 6 هفته عادی یکشنبه (16:15 تا 17:45) سه شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Family and Friends 1 (Part A) کودکان انگلیسی 3E123
ثبت نام 449,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۵ دی 6 هفته عادی دوشنبه و پنجشنبه (16 تا 17:30) 12 Family and Friends 1 (Part A) کودکان انگلیسی 2E517
تکمیل ظرفیت 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ آبان 1 ماه عادی فرد (16 تا 17:30) 12 Family and Friends 1 (Part B) کودکان انگلیسی 0E695
ثبت نام 449,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ آذر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (17:30 تا 19) 12 Family and Friends 1 (Part B) کودکان انگلیسی 2E516
ثبت نام 449,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ دی 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 17:30) 12 Family and Friends 1 (Part B) کودکان انگلیسی 2E565
ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ آذر 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 12 Family and Friends 1 (Part C) کودکان انگلیسی 0E711
ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ آذر 1 ماه عادی فرد (16 تا 17:30) 12 Family and Friends 1 (Part C) کودکان انگلیسی 0E712
ثبت نام 449,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۰ آذر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 1 (Part C) کودکان انگلیسی 1E335
ثبت نام 449,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۰ آذر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:15 تا 17:45) 12 Family and Friends 1 (Part C) کودکان انگلیسی 1E336
ثبت نام 449,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ آذر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16 تا 17:30) 12 Family and Friends 1 (Part C) کودکان انگلیسی 2E520
ثبت نام 449,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ دی 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 17:30) 12 Family and Friends 1 (Part C) کودکان انگلیسی 2E519
ثبت نام 449,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۵ دی 6 هفته عادی دوشنبه و پنجشنبه (16 تا 17:30) 12 Family and Friends 1 (Part C) کودکان انگلیسی 2E566
ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ آذر 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Family and Friends 1 (Part D) کودکان انگلیسی 0E710
ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ آذر 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Family and Friends 1 (Part E) کودکان انگلیسی 0E709
ثبت نام 449,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۴ دی 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 1 (Part E) کودکان انگلیسی 1E334
ثبت نام 449,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ آذر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (17:30 تا 19) 12 Family and Friends 2 (Part A) کودکان انگلیسی 2E518
تکمیل ظرفیت 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ آبان 1 ماه عادی فرد (18 تا 19:30) 12 Family and Friends 2 (Part C) کودکان انگلیسی 0E658
ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ آذر 1 ماه عادی فرد (18 تا 19:30) 12 Family and Friends 2 (Part D) کودکان انگلیسی 0E706
تکمیل ظرفیت 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ آبان 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 18:30) پنجشنبه (13:30 تا 15) 12 Family and Friends 2 (Part E) کودکان انگلیسی 0E654
ثبت نام 449,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۴ دی 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Family and Friends 2 (Part E) کودکان انگلیسی 1E337
ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ آذر 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18:30 تا 20) پنجشنبه (12 تا 13:30) 12 Family and Friends 3 (Part A) کودکان انگلیسی 0E704
ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ آذر 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 12 Family and Friends 3 (Part B) کودکان انگلیسی 0E703
تکمیل ظرفیت 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ آبان 1 ماه عادی فرد (16 تا 17:30) 12 Family and Friends 3 (Part D) کودکان انگلیسی 0E652
ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ آذر 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Family and Friends 3 (Part D) کودکان انگلیسی 0E702
ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ آذر 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 12 Family and Friends 3 (Part D) کودکان انگلیسی 0E719
ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ آذر 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Family and Friends 3 (Part E) کودکان انگلیسی 0E717
ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ آذر 1 ماه عادی فرد (16 تا 17:30) 12 Family and Friends 3 (Part E) کودکان انگلیسی 0E718
ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ آذر 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Family and Friends 4 (Part B) کودکان انگلیسی 0E715
ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ آذر 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 12 Family and Friends 4 (Part B) کودکان انگلیسی 0E716
تکمیل ظرفیت 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ آبان 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17:30 تا 19) پنجشنبه (13 تا 14:30) 12 Family and Friends 4 (Part E) کودکان انگلیسی 0E653
ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ آذر 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17:30 تا 19) پنجشنبه (13 تا 14:30) 12 Family and Friends 5 (Part A) کودکان انگلیسی 0E714
ثبت نام 479,000
431,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ آذر 1 ماه عادی فرد (18 تا 19:30) 12 Project 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی 0E738
ثبت نام 479,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ دی 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15:30 تا 17) 12 Project 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی 2E559
ثبت نام 479,000 تجریش تجریش/حضوری ۵ دی 6 هفته عادی دوشنبه و چهارشنبه (16:15 تا 17:45) 12 Project 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی 3E124
ثبت نام 479,000
431,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ آذر 1 ماه عادی زوج (14:45 تا 16:15) 12 Project 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 0E731
ثبت نام 479,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۰ آذر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:15 تا 17:45) 12 Project 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 1E346
ثبت نام 479,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۰ آذر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:15 تا 17:45) 12 Project 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 3E129
ثبت نام 479,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ دی 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 17:30) 12 Project 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 2E508
ثبت نام 479,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ آذر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (15:30 تا 17) 12 Project 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی 2E564
ثبت نام 479,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۴ دی 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Project 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی 1E344
ثبت نام 479,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ دی 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17:30 تا 19) 12 Project 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی 2E510
ثبت نام 479,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۴ دی 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Project 2 (Part A) نوجوانان انگلیسی 1E345
ثبت نام 479,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۵ دی 6 هفته عادی دوشنبه و پنجشنبه (16 تا 17:30) 12 Project 2 (Part A) نوجوانان انگلیسی 2E511
ثبت نام 479,000
431,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ آذر 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Project 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 0E728
ثبت نام 479,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ آذر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16 تا 17:30) 12 Project 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 2E509
ثبت نام 479,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۵ دی 6 هفته عادی دوشنبه و چهارشنبه (16:15 تا 17:45) 12 Project 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 1E341
ثبت نام 479,000
431,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ آذر 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 12 Project 2 (Part C) نوجوانان انگلیسی 0E727
ثبت نام 479,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۰ آذر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:15 تا 17:45) 12 Project 2 (Part C) نوجوانان انگلیسی 1E343
ثبت نام 479,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ آذر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (17:30 تا 19) 12 Project 2 (Part C) نوجوانان انگلیسی 2E512
ثبت نام 479,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ آذر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16 تا 17:30) 12 Project 2 (Part C) نوجوانان انگلیسی 2E513
ثبت نام 479,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ دی 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17:30 تا 19) 12 Project 2 (Part C) نوجوانان انگلیسی 2E507
ثبت نام 479,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ دی 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16 تا 17:30) 12 Project 2 (Part C) نوجوانان انگلیسی 2E563
ثبت نام 510,000
459,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ آذر 1 ماه عادی زوج (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 0E726
ثبت نام 510,000
459,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ آذر 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Solutions 1 (Part D) نوجوانان انگلیسی 0E725
ثبت نام 510,000
459,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ آذر 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Solutions 1 (Part E) نوجوانان انگلیسی 0E724
ثبت نام 539,000
485,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ آذر 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 12 Solutions 2 (Part C) نوجوانان انگلیسی 0E723
ثبت نام 569,000
512,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ آذر 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Solutions 3 (Part A) نوجوانان انگلیسی 0E722
ثبت نام 599,000
539,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ آذر 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Solutions 4 (Part B) نوجوانان انگلیسی 0E721
ثبت نام 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ آذر 1 ماه عادی زوج (19 تا 20:30) 12 Solutions 5 (Part A) نوجوانان انگلیسی 0E720
ثبت نام 629,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۴ دی 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 5 (Part C) نوجوانان انگلیسی 1E342
تکمیل ظرفیت 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ آذر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 5 (Part E) نوجوانان انگلیسی 0E665
ثبت نام 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۹ آذر 5 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 20 American English File Starter (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 0E737
ثبت نام 790,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۵ آذر 5 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 20 American English File Starter (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 3E127
ثبت نام 790,000 تجریش تجریش/حضوری ۱ دی 5 هفته عادی پنجشنبه (16:00تا 19:00) جمعه(11:00 تا 14:00) 20 American English File Starter (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 3E135
ثبت نام 790,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۰ دی 1 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (14 تا 17) 20 American English File Starter (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 3E150
تکمیل ظرفیت 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ آبان 5 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 20 American English File Starter (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 0E699
تکمیل ظرفیت 790,000
711,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۵ آذر 2 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (9:30 تا 12:30) 20 American English File Starter (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E483
ثبت نام 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ آذر 5 هفته نیمه فشرده زوج (19:30 تا 21:30) 20 American English File Starter (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 0E742
ثبت نام 790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۵ آذر 7 هفته نیمه فشرده جمعه (10 تا 14) 20 American English File Starter (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 1E331
ثبت نام 790,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۵ دی 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 20 American English File Starter (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 3E137
تکمیل ظرفیت 539,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۴ آبان 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (09 تا 12) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E477
تکمیل ظرفیت 539,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۸ آبان 1 ماه عادی زوج (19:30 تا 21) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی 3E119
تکمیل ظرفیت 539,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱ آذر 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E476
ثبت نام 539,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۲ آذر 3 هفته نیمه فشرده شنبه و چهارشنبه (08 تا 11) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی 3E125
ثبت نام 539,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ آذر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19:30 تا 21) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی 1E356
ثبت نام 539,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ آذر 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E527
ثبت نام 539,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ آذر 2 هفته فشرده زوج (09 تا 12) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E528
ثبت نام 539,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱ دی 1 ماه نیمه فشرده پنجشنبه (16:30 تا 19) جمعه (11:30 تا 14) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E560
تکمیل ظرفیت 539,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۹ آبان 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (09 تا 12) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی 3E116
تکمیل ظرفیت 539,000 تجریش تجریش/حضوری ۵ آذر 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی 3E117
تکمیل ظرفیت 539,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ آذر 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E480
ثبت نام 539,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ آذر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19:30 تا 21) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی 1E330
ثبت نام 539,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۰ آذر 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (09 تا 12) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E481
ثبت نام 539,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۰ آذر 1 ماه عادی زوج (19:30 تا 21) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی 3E132
ثبت نام 539,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۰ دی 3 هفته نیمه فشرده شنبه و چهارشنبه (08 تا 11) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی 3E142
ثبت نام 539,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۱ دی 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:30 تا 18) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی 1E364
ثبت نام 539,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۱ دی 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E536
ثبت نام 539,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۹ آذر 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی 1E363
ثبت نام 539,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۲ آذر 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E479
ثبت نام 539,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۷ آذر 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (09 تا 12) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی 3E140
ثبت نام 539,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ دی 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E535
ثبت نام 539,000 تجریش تجریش/حضوری ۷ دی 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی 3E138
ثبت نام 539,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۳ دی 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (09 تا 12) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E534
ثبت نام 539,000 تجریش تجریش/حضوری ۱ بهمن 1 ماه عادی زوج (19:30 تا 21) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی 3E139
تکمیل ظرفیت 950,000
855,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ آذر 6 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) پنجشنبه (15 تا 17) 24 American English File 1 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 0E701
ثبت نام 950,000
855,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ آذر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (9:30 تا 12:30) 24 American English File 1 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E482
ثبت نام 950,000
855,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۶ آذر 6 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 24 American English File 1 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 0E745
ثبت نام 950,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۹ دی 9 هفته عادی جمعه (10 تا 14) 24 American English File 1 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 1E351
تکمیل ظرفیت 950,000
855,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱ آذر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (9:30 تا 12:30) 24 American English File 1 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E442
تکمیل ظرفیت 950,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۵ آذر 6 هفته نیمه فشرده زوج (18 تا 21) 24 American English File 1 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 1E326
ثبت نام 950,000
855,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۳ آذر 6 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) پنجشنبه (15 تا 17) 24 American English File 1 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 0E698
ثبت نام 950,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ آذر 6 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 24 American English File 1 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 1E348
ثبت نام 950,000
855,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ آذر 6 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 24 American English File 1 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 0E741
ثبت نام 950,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲ دی 2.5 ماه عادی جمعه (10 تا 14) 24 American English File 1 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 1E361
ثبت نام 950,000
855,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۵ دی 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (9:30 تا 12:30) 24 American English File 1 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E531
ثبت نام 950,000
855,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ دی 6 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) پنجشنبه (15 تا 17) 24 American English File 1 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 0E747
تکمیل ظرفیت 569,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۴ آبان 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 13 American English File 1 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E449
تکمیل ظرفیت 569,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ آبان 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 1 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E441
تکمیل ظرفیت 569,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۸ آبان 1 ماه عادی زوج (19:30 تا 21) 13 American English File 1 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 3E120
ثبت نام 569,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ آذر 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 19:30) پنجشنبه (16:30 تا 18) 13 American English File 1 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 1E273
ثبت نام 569,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ آذر 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) پنجشنبه (17 تا 19) 13 American English File 1 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E478
ثبت نام 569,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۰ آذر 3 هفته نیمه فشرده شنبه و چهارشنبه (11:30 تا 14:30) 13 American English File 1 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 3E149
ثبت نام 569,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۵ دی 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (09 تا 12) 13 American English File 1 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 3E141
ثبت نام 569,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲ بهمن 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 13 American English File 1 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E533
تکمیل ظرفیت 569,000 تجریش تجریش/حضوری ۵ آذر 5 هفته عادی شنبه و دوشنبه (11 تا 13) 13 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 3E122
تکمیل ظرفیت 569,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ آذر 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E489
تکمیل ظرفیت 569,000 تجریش تجریش/حضوری ۷ آذر 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 13 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 3E115
تکمیل ظرفیت 569,000 تجریش تجریش/حضوری ۷ آذر 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 13 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 3E133
ثبت نام 569,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ آذر 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E490
ثبت نام 569,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ آذر 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E529
ثبت نام 569,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۰ آذر 1 ماه عادی زوج (19:30 تا 21) 13 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 3E131
ثبت نام 569,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ دی 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 13 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E488
ثبت نام 569,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ دی 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 13 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E530
ثبت نام 569,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۳ دی 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) پنجشنبه (17 تا 19) 13 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E532
ثبت نام 569,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۹ آذر 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 1 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E487
ثبت نام 569,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۱ آذر 1 ماه عادی زوج (19:30 تا 21) 13 American English File 1 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 1E362
ثبت نام 569,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ دی 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 1 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E538
ثبت نام 569,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۰ دی 5 هفته عادی شنبه و دوشنبه (11 تا 13) 13 American English File 1 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 3E143
ثبت نام 569,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ دی 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 1 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E541
ثبت نام 569,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ دی 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 1 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E540
ثبت نام 569,000 تجریش تجریش/حضوری ۳ بهمن 1 ماه عادی زوج (19:30 تا 21) 13 American English File 1 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 3E146
ثبت نام 569,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۶ آذر 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 13 American English File 1 (Part D) بزرگسالان انگلیسی 1E350
ثبت نام 569,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۵ دی 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 1 (Part D) بزرگسالان انگلیسی 2E539
تکمیل ظرفیت 1,090,000
981,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) پنجشنبه (17 تا 19) 26 American English File 2 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 0E693
ثبت نام 1,090,000
981,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ آذر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (9:30 تا 12:30) 26 American English File 2 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E486
ثبت نام 1,090,000
981,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ آذر 7 هفته نیمه فشرده زوج (18 تا 20) 26 American English File 2 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 0E736
ثبت نام 1,090,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۵ دی 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 26 American English File 2 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 1E368
ثبت نام 1,090,000
981,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ آذر 7 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 26 American English File 2 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 0E732
ثبت نام 1,090,000
981,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ دی 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (9:30 تا 12:30) 26 American English File 2 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E485
ثبت نام 1,090,000
981,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) پنجشنبه (17 تا 19) 26 American English File 2 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 0E744
تکمیل ظرفیت 599,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۹ آبان 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 19:30) 13 American English File 2 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 1E319
تکمیل ظرفیت 599,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۹ آبان 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 13 American English File 2 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 3E118
تکمیل ظرفیت 599,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ آذر 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) پنجشنبه (17 تا 19) 13 American English File 2 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E458
تکمیل ظرفیت 599,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ آذر 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 13 American English File 2 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E496
ثبت نام 599,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱ بهمن 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 2 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E537
تکمیل ظرفیت 599,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۰ آبان 1 ماه عادی زوج (19:30 تا 21) 13 American English File 2 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 1E325
تکمیل ظرفیت 599,000 تجریش تجریش/حضوری ۵ آذر 1 ماه عادی زوج (19:30 تا 21) 13 American English File 2 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 3E114
تکمیل ظرفیت 599,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ آذر 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 13 American English File 2 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E444
ثبت نام 599,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ آذر 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 2 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E545
ثبت نام 599,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۶ آذر 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 13 American English File 2 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 1E359
ثبت نام 599,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۷ آذر 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 13 American English File 2 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 3E130
ثبت نام 599,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ آذر 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) پنجشنبه (17 تا 19) 13 American English File 2 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E498
ثبت نام 599,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۳ دی 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 13 American English File 2 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E547
ثبت نام 599,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۷ دی 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 19:30) 13 American English File 2 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 1E360
تکمیل ظرفیت 599,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ آبان 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 2 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E456
ثبت نام 599,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳ دی 1 ماه عادی زوج (19:30 تا 21) 13 American English File 2 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 1E367
ثبت نام 599,000 تجریش تجریش/حضوری ۷ دی 1 ماه عادی زوج (19:30 تا 21) 13 American English File 2 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 3E144
ثبت نام 599,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۳ دی 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 13 American English File 2 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E546
ثبت نام 599,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ دی 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 2 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E544
ثبت نام 599,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۵ دی 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 13 American English File 2 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 3E145
ثبت نام 599,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۶ آذر 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 2 (Part D) بزرگسالان انگلیسی 2E495
ثبت نام 599,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۱ دی 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19:30 تا 21) 13 American English File 2 (Part D) بزرگسالان انگلیسی 1E353
تکمیل ظرفیت 1,090,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۶ آذر 6 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 22 American English File 3 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 1E318
ثبت نام 1,090,000
981,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ آذر 6 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 22 American English File 3 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 0E735
ثبت نام 1,090,000
981,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۷ دی 3 هفته فوق فشرده شنبه و یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه (09:30 تا 12:30) 22 American English File 3 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E484
تکمیل ظرفیت 1,090,000 تجریش تجریش/حضوری ۵ آذر 7 هفته نیمه فشرده زوج (18 تا 19:30) 22 American English File 3 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 3E113
ثبت نام 1,090,000
981,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۲ آذر 3 هفته فوق فشرده شنبه و یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه (9:30 تا 12:30) 22 American English File 3 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E570
ثبت نام 1,090,000
981,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۰ دی 6 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 22 American English File 3 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 0E743
ثبت نام 1,090,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ دی 6 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 22 American English File 3 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 1E370
ثبت نام 1,090,000
981,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ دی 3 هفته فوق فشرده شنبه و یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه (9:30 تا 12:30) 22 American English File 3 (Package/Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E569
تکمیل ظرفیت 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ آبان 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 3 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E466
ثبت نام 629,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱ دی 6 هفته عادی پنجشنبه (12 تا 15) 13 American English File 3 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 1E358
ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ دی 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 3 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E543
تکمیل ظرفیت 629,000 تجریش تجریش/حضوری ۵ آذر 3 هفته نیمه فشرده شنبه و دوشنبه (10 تا 13) 13 American English File 3 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 3E121
ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۶ آذر 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 3 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E494
ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ آذر 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 13 American English File 3 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E493
ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ آذر 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 3 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E504
ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۲ آذر 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 13 American English File 3 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E492
ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۷ آذر 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 13 American English File 3 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E491
ثبت نام 629,000 تجریش تجریش/حضوری ۳ دی 3 هفته نیمه فشرده شنبه و دوشنبه (10 تا 13) 13 American English File 3 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 3E147
ثبت نام 629,000 تجریش تجریش/حضوری ۷ دی 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 13 American English File 3 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 3E148
ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ دی 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 3 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E542
ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۹ بهمن 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 13 American English File 3 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E553
تکمیل ظرفیت 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ آبان 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 3 (Part D) بزرگسالان انگلیسی 2E465
ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۰ دی 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 3 (Part D) بزرگسالان انگلیسی 2E550
ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲ بهمن 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 13 American English File 3 (Part D) بزرگسالان انگلیسی 2E552
ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ بهمن 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 13 American English File 3 (Part D) بزرگسالان انگلیسی 2E551
تکمیل ظرفیت 629,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۸ آبان 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 13 American English File 3 (Part E) بزرگسالان انگلیسی 1E324
ثبت نام 629,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۶ آذر 1 ماه عادی زوج (19:30 تا 21) 13 American English File 3 (Part E) بزرگسالان انگلیسی 1E349
ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ آذر 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 3 (Part E) بزرگسالان انگلیسی 2E503
ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۵ بهمن 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 3 (Part E) بزرگسالان انگلیسی 2E549
ثبت نام 1,190,000
1,071,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱ بهمن 1 ماه فشرده زوج (09:30 تا 12:30) 22 American English File 4 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E568
تکمیل ظرفیت 1,190,000
1,071,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ آبان 6 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 22 American English File 4 (Package/Part C) بزرگسالان انگلیسی 0E700
ثبت نام 659,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۰ آذر 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 13 American English File 4 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 1E357
ثبت نام 659,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ دی 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 4 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E548
تکمیل ظرفیت 659,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۸ آبان 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 4 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E461
تکمیل ظرفیت 659,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ آبان 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 13 American English File 4 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E468
تکمیل ظرفیت 659,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ آذر 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 4 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E502
ثبت نام 659,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ دی 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 4 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E557
ثبت نام 659,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۹ بهمن 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 13 American English File 4 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E499
تکمیل ظرفیت 659,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ آذر 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 4 (Part D) بزرگسالان انگلیسی 2E500
ثبت نام 659,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ دی 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 4 (Part E) بزرگسالان انگلیسی 2E556
ثبت نام 659,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۴ دی 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 19:30) 13 American English File 4 (Part E) بزرگسالان انگلیسی 1E366
ثبت نام 659,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۱ دی 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 19:30) 13 American English File 4 (Part E) بزرگسالان انگلیسی 1E352
ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۰ دی 6 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 22 American English File 5 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 0E740
تکمیل ظرفیت 689,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ آذر 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 13 American English File 5 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E467
ثبت نام 689,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۸ دی 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 5 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E555
ثبت نام 689,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۳ دی 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 13 American English File 5 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E554
تکمیل ظرفیت 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ آذر 1 ماه نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) پنجشنبه (17 تا 19) 15 IELTS 1 [Bands 4.5 to 5.5] (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E471
ثبت نام 790,000 تجریش تجریش/حضوری ۴ دی 1 ماه نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 20) 15 IELTS 1 [Bands 4.5 to 5.5] (Part A) بزرگسالان انگلیسی 3E134
ثبت نام 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱ دی 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) پنجشنبه (17 تا 19) 15 IELTS 1 [Bands 4.5 to 5.5] (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E506
ثبت نام 890,000
801,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۷ دی 2 ماه عادی شنبه و چهارشنبه (16:30 تا 18) 15 IELTS 2 [Bands 5.5 to 6.5] (Part B) بزرگسالان انگلیسی 0E739
تکمیل ظرفیت 1,190,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ آذر 7 هفته عادی پنجشنبه ها (11 تا 14) 14 تربیت مدرس TTC بزرگسالان انگلیسی 2E470
تکمیل ظرفیت 549,000
494,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ آبان 1 ماه عادی زوج (20 تا 21:30) 10 مکالمه بحث آزاد (Speaking Club) بزرگسالان انگلیسی 0E733
تکمیل ظرفیت 549,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲ آذر 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 10 مکالمه بحث آزاد (Speaking Club) بزرگسالان انگلیسی 1E347
تکمیل ظرفیت 549,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ آذر 1 ماه عادی پنجشنبه ها (13 تا 16) 10 مکالمه بحث آزاد (Speaking Club) بزرگسالان انگلیسی 2E525
ثبت نام 549,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۷ آذر 2 ماه عادی پنجشنبه (15 تا 17) 10 مکالمه بحث آزاد (Speaking Club) بزرگسالان انگلیسی 3E136
ثبت نام 549,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۸ آذر 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 10 مکالمه بحث آزاد (Speaking Club) بزرگسالان انگلیسی 1E369