اسپیکان
کلاس زبان حضوری و آنلاین
کلاس زبان حضوری و آنلاین
کلاس زبان حضوری و آنلاین
تلگرام اسپیکان

لیست کلاس زبان حضوری و آنلاین

لیست‌موجود شامل کلاس زبان حضوری و کلاس زبان آنلاین ویژه همه‌سنین می‌باشد

این‌لیست‌شامل‌کلاسهای‌گروهی زبان‌انگلیسی،آلمانی،ترکی استانبولی و فرانسه می‌باشد

✔️ از فیلتر‌ جستجو،کلاس دلخواهت‌رو پیدا کن

وضعیت شهریه (تومان) شعبه/نوع برگزاری شروع طول دوره نوع دوره روز و ساعت کلاس تعداد جلسات کتاب/سطح/بخش مقطع سنی زبان کد کلاس
پیش ثبت نام 1,990,000
1,791,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ فروردین 2 هفته فوق فشرده شنبه تا جمعه (21 تا 24) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G544
پیش ثبت نام 1,990,000
1,791,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ فروردین 2 هفته فوق فشرده شنبه تا جمعه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G545
پیش ثبت نام 1,990,000
1,791,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ فروردین 2 هفته فوق فشرده شنبه تا جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G546
پیش ثبت نام 990,000
891,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ فروردین 2 هفته فوق فشرده شنبه تا جمعه (11 تا 12:30) 10 مرور سطح A1 بزرگسالان آلمانی 0G551
پیش ثبت نام 1,090,000
981,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ فروردین 2 هفته فوق فشرده شنبه تا جمعه (12:30 تا 14) 10 مرور سطح A2 بزرگسالان آلمانی 0G550
پیش ثبت نام 1,190,000
1,071,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ فروردین 2 هفته فوق فشرده شنبه تا جمعه (15 تا 16:30) 10 مرور سطح B1 بزرگسالان آلمانی 0G549
پیش ثبت نام 1,090,000
981,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ فروردین 2 هفته فوق فشرده شنبه تا جمعه (15:30 تا 17) 10 مکالمه بحث آزاد (A2) بزرگسالان آلمانی 0G548
پیش ثبت نام 1,190,000
1,071,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ فروردین 2 هفته فوق فشرده شنبه تا جمعه (17 تا 18:30) 10 مکالمه بحث آزاد (B1) بزرگسالان آلمانی 0G547
پیش ثبت نام 2,100,000
1,890,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ فروردین 2 هفته فوق فشرده شنبه تا جمعه (14 تا 17) 20 آمادگی آزمون B2 گوته بزرگسالان آلمانی 0G543
پیش ثبت نام 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳ فروردین 2 هفته فوق فشرده شنبه تا جمعه (15 تا 16:10) 10 Grammatik Express بزرگسالان آلمانی 0G552
پیش ثبت نام 890,000
801,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳ فروردین 2 هفته فوق فشرده شنبه تا جمعه (16 تا 17:30) 10 مکالمه بحث آزاد (Speaking Club) بزرگسالان انگلیسی 0E468
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۲ اسفند 5 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T366
پیش ثبت نام 1,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۲ اسفند 7 هفته عادی زوج (16:30 تا 18) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 1T185
پیش ثبت نام 1,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۲ اسفند 7 هفته عادی زوج (19:30 تا 21) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 1T186
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۳ اسفند 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T367
پیش ثبت نام 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۳ اسفند 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T155
پیش ثبت نام 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۳ اسفند 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T156
پیش ثبت نام 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ اسفند 7 هفته عادی پنجشنبه (17 تا 19) جمعه (12 تا 14) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T210
پیش ثبت نام 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۷ اسفند 7 هفته عادی پنجشنبه (15 تا 19) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T154
پیش ثبت نام 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۹ اسفند 5 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T161
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۲ اسفند 5 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T371
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۳ اسفند 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 16) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T355
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ اسفند 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 20) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T360
پیش ثبت نام 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۶ فروردین 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (10 تا 12) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T157
پیش ثبت نام 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۸ فروردین 5 هفته نیمه فشرده زوج (10 تا 12) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T212
پیش ثبت نام 1,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۸ فروردین 7 هفته عادی زوج (19:30 تا 21) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 1T190
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ اردیبهشت 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T368
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ اردیبهشت 5 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T369
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ اردیبهشت 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T370
تکمیل ظرفیت 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۷ اسفند 5 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 19 Hitit (A2.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T365
پیش ثبت نام 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۴ فروردین 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 19 Hitit (A2.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T151
پیش ثبت نام 1,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ فروردین 7 هفته عادی زوج (18 تا 19:30) 19 Hitit (A2.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 1T187
پیش ثبت نام 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۹ فروردین 5 هفته نیمه فشرده زوج (17:30 تا 19:30) 19 Hitit (A2.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T152
پیش ثبت نام 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۵ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 19 Hitit (A2.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T158
پیش ثبت نام 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ اسفند 5 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 19 Hitit (A2.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T215
پیش ثبت نام 1,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۶ فروردین 9 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 19:30) 19 Hitit (A2.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 1T182
پیش ثبت نام 1,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۳ اردیبهشت 2 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19:30 تا 21) 19 Hitit (A2.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 1T188
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ اردیبهشت 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 19 Hitit (A2.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T363
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ فروردین 5 هفته نیمه فشرده زوج (18 تا 20) 19 Hitit (B1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T372
پیش ثبت نام 1,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۳ خرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و چهارشنبه (17 تا 19) 19 Hitit (B1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T159
پیش ثبت نام 1,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۲ اسفند 5 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 19 Hitit (B1.3) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T140
پیش ثبت نام 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳ اردیبهشت 7 هفته عادی زوج (18 تا 19:30) 19 Hitit (B1.3) بزرگسالان ترکی استانبولی 1T189
پیش ثبت نام 1,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ فروردین 5 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (09 تا 12) 19 Hitit (B1.4) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T214
پیش ثبت نام 1,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۳ اردیبهشت 5 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 19 Hitit (B1.4) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T160
تکمیل ظرفیت 790,000 تجریش تجریش/حضوری ۹ اسفند 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 10 مکالمه بحث آزاد (A1) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T141
پیش ثبت نام 790,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۶ فروردین 5 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 10 مکالمه بحث آزاد (A1) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T150
پیش ثبت نام 890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ اسفند 5 هفته عادی دوشنبه‌ها (09 تا 12) 10 مکالمه بحث آزاد (A2) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T213
پیش ثبت نام 890,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۲ اردیبهشت 5 هفته نیمه فشرده یکشنبه و چهارشنبه (17 تا 19) 10 مکالمه بحث آزاد (A2) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T153
پیش ثبت نام 990,000
891,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ اسفند 6 هفته عادی دوشنبه و چهارشنبه (15 تا 16:30) 12 Hallo Anna 2 (A1.2) کودکان آلمانی 0G553
پیش ثبت نام 990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۷ اسفند 1 ماه عادی پنجشنبه (13:30 تا 15:30) 12 Hallo Anna 3 (A1.1) کودکان آلمانی 1G936
پیش ثبت نام 1,190,000
1,071,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۲ اسفند 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:30 تا 18) 12 Die Deutschprofis 3 (B1.1) کودکان آلمانی 0G439
پیش ثبت نام 990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۵ اسفند 7 هفته عادی جمعه (08 تا 10:30) 12 Beste Freunde 1 (A1.2) نوجوانان آلمانی 1G975
پیش ثبت نام 990,000
891,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ اسفند 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 17:30) 12 Beste Freunde 1 (A1.3) نوجوانان آلمانی 0G526
پیش ثبت نام 990,000
891,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۷ اسفند 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 19:30) 12 Beste Freunde 1 (A1.4) نوجوانان آلمانی 0G524
پیش ثبت نام 1,090,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۷ اسفند 6 هفته عادی پنجشنبه (16 تا 19) 12 Beste Freunde 2 (A2.1) نوجوانان آلمانی 1G974
پیش ثبت نام 1,090,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۲ اسفند 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15:30 تا 17) 12 Beste Freunde 2 (A2.1) نوجوانان آلمانی 2G177
پیش ثبت نام 1,190,000
1,071,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ اسفند 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (19:30 تا 21) 12 Beste Freunde 3 (B1.2) نوجوانان آلمانی 0G525
پیش ثبت نام 1,190,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۹ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19:30 تا 21) 12 Beste Freunde 3 (B1.2) نوجوانان آلمانی 3G529
تکمیل ظرفیت 1,990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ اسفند 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه‌ها (9 تا 15) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G152
تکمیل ظرفیت 1,990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۵ اسفند 5 هفته فشرده زوج (09 تا 12) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G989
تکمیل ظرفیت 1,990,000
1,791,000
یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۷ اسفند 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G962
تکمیل ظرفیت 1,990,000
1,791,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۷ اسفند 7 هفته نیمه فشرده زوج (10 تا 12) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G529
تکمیل ظرفیت 1,990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ اسفند 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G155
تکمیل ظرفیت 1,990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ اسفند 5 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G156
تکمیل ظرفیت 1,990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۸ اسفند 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 18) پنجشنبه (13 تا 15) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G180
تکمیل ظرفیت 1,990,000
1,791,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۹ اسفند 5 هفته فشرده زوج (14:30 تا 17:30) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G534
تکمیل ظرفیت 1,990,000
1,791,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۰ اسفند 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (09 تا 12) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G484
تکمیل ظرفیت 1,990,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۱ اسفند 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (09 تا 12) جمعه (08 تا 11) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G477
تکمیل ظرفیت 1,990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۱ اسفند 7 هفته نیمه فشرده جمعه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G991
تکمیل ظرفیت 1,990,000
1,791,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۲ اسفند 5 هفته فشرده زوج (20 تا 23) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G531
پیش ثبت نام 1,990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۳ اسفند 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G154
پیش ثبت نام 1,990,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۵ اسفند 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G475
پیش ثبت نام 1,990,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۵ اسفند 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G476
پیش ثبت نام 1,990,000
1,791,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ اسفند 5 هفته فشرده فرد (13 تا 16) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G532
پیش ثبت نام 1,990,000
1,791,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ اسفند 7 هفته نیمه فشرده دوشنبه و چهارشنبه (08 تا 11) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G536
پیش ثبت نام 1,990,000
1,791,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ اسفند 7 هفته نیمه فشرده دوشنبه و چهارشنبه (17 تا 20) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G537
پیش ثبت نام 1,990,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۶ اسفند 5 هفته فشرده زوج (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G478
پیش ثبت نام 1,990,000
1,791,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۷ اسفند 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (09 تا 12) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G542
پیش ثبت نام 1,990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ اسفند 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه‌ها (13 تا 19) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G182
پیش ثبت نام 1,990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ اسفند 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (16 تا 19) جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G114
پیش ثبت نام 1,990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۸ اسفند 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G996
پیش ثبت نام 1,990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۸ اسفند 7 هفته نیمه فشرده جمعه‌ها (8 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G181
پیش ثبت نام 1,990,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۹ اسفند 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G489
پیش ثبت نام 1,990,000
1,791,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ اسفند 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G533
پیش ثبت نام 1,990,000
1,791,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ اسفند 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (20:59 تا 23:59) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G540
پیش ثبت نام 1,990,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۱ اسفند 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G490
پیش ثبت نام 1,990,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۴ فروردین 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G491
پیش ثبت نام 1,990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ فروردین 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G997
پیش ثبت نام 1,990,000
1,791,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ فروردین 7 هفته نیمه فشرده زوج (21 تا 23) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G541
پیش ثبت نام 1,990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۸ فروردین 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G995
پیش ثبت نام 1,990,000
1,791,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ فروردین 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G179
پیش ثبت نام 1,990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۶ فروردین 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G186
پیش ثبت نام 1,990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۶ فروردین 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G184
پیش ثبت نام 1,990,000
1,791,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۷ فروردین 7 هفته نیمه فشرده دوشنبه و چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G539
پیش ثبت نام 1,990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۷ فروردین 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G190
پیش ثبت نام 1,990,000
1,791,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ فروردین 5 هفته فشرده فرد (09 تا 12) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G538
پیش ثبت نام 1,990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ فروردین 7 هفته نیمه فشرده زوج (15 تا 17) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G115
پیش ثبت نام 1,990,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۰ فروردین 7 هفته نیمه فشرده سه‌شنبه و پنجشنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G516
پیش ثبت نام 1,990,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۱ فروردین 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (08 تا 11) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G498
پیش ثبت نام 1,990,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۱ فروردین 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G499
پیش ثبت نام 1,990,000 تجریش تجریش/حضوری ۱ اردیبهشت 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G492
پیش ثبت نام 1,990,000 تجریش تجریش/حضوری ۱ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (09 تا 12) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G493
پیش ثبت نام 1,990,000 تجریش تجریش/حضوری ۱ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (12 تا 15) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G495
پیش ثبت نام 1,990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G188
پیش ثبت نام 1,990,000 تجریش تجریش/حضوری ۲ اردیبهشت 5 هفته فشرده فرد (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G496
پیش ثبت نام 1,990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه‌ها (9 تا 15) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G189
پیش ثبت نام 1,990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۱ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 18) پنجشنبه (13 تا 15) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G187
پیش ثبت نام 1,990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۲ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G183
تکمیل ظرفیت 1,990,000 تجریش تجریش/حضوری ۳ اسفند 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (11 تا 17) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G487
تکمیل ظرفیت 1,990,000
1,791,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳ اسفند 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (09 تا 12) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G488
تکمیل ظرفیت 1,990,000 تجریش تجریش/حضوری ۳ اسفند 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (10 تا 16) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G433
تکمیل ظرفیت 1,990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۷ اسفند 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G977
تکمیل ظرفیت 1,990,000
1,791,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ اسفند 7 هفته نیمه فشرده فرد (21:59 تا 23:59) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G489
تکمیل ظرفیت 1,990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۸ اسفند 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G964
تکمیل ظرفیت 1,990,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۰ اسفند 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و پنجشنبه (10:30 تا 13:30) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G452
پیش ثبت نام 1,990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۳ اسفند 5 هفته فشرده فرد (09 تا 12) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G978
پیش ثبت نام 1,990,000
1,791,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ اسفند 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G493
پیش ثبت نام 1,990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۶ اسفند 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G972
پیش ثبت نام 1,990,000
1,791,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ اسفند 7 هفته نیمه فشرده دوشنبه و چهارشنبه (20:59 تا 23:59) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G487
پیش ثبت نام 1,990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ اسفند 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه‌ها (09 تا 15) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G160
پیش ثبت نام 1,990,000
1,791,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ اسفند 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G492
پیش ثبت نام 1,990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ اسفند 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G928
پیش ثبت نام 1,990,000
1,791,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ اسفند 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G490
پیش ثبت نام 1,990,000
1,791,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ اسفند 5 هفته فشرده فرد (20:59 تا 23:59) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G494
پیش ثبت نام 1,990,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۰ اسفند 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G461
پیش ثبت نام 1,990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۲ اسفند 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G159
پیش ثبت نام 1,990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ اسفند 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G161
پیش ثبت نام 1,990,000
1,791,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ اسفند 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (18 تا 21) جمعه (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G486
پیش ثبت نام 1,990,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۴ اسفند 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (13 تا 19) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G970
پیش ثبت نام 1,990,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۶ اسفند 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G484
پیش ثبت نام 1,990,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۶ اسفند 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G485
پیش ثبت نام 1,990,000
1,791,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۷ اسفند 5 هفته فشرده فرد (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G491
پیش ثبت نام 1,990,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۸ فروردین 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G481
پیش ثبت نام 1,990,000 تجریش تجریش/حضوری ۶ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (16 تا 19) جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G501
تکمیل ظرفیت 2,190,000
1,971,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳ اسفند 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G495
تکمیل ظرفیت 2,190,000
1,971,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳ اسفند 5 هفته فشرده فرد (14 تا 17) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G496
تکمیل ظرفیت 2,190,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۵ اسفند 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G945
تکمیل ظرفیت 2,190,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۵ اسفند 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G157
تکمیل ظرفیت 2,190,000
1,971,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ اسفند 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (20:59 تا 23:59) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G498
تکمیل ظرفیت 2,190,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۱ اسفند 7 هفته نیمه فشرده جمعه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G943
پیش ثبت نام 2,190,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۲ اسفند 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 3G474
پیش ثبت نام 2,190,000
1,971,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۳ اسفند 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G499
پیش ثبت نام 2,190,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ اسفند 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G982
پیش ثبت نام 2,190,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۶ اسفند 5 هفته فشرده شنبه و چهارشنبه (09 تا 13:30) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 3G480
پیش ثبت نام 2,190,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ اسفند 6 هفته فشرده پنجشنبه (15 تا 19) جمعه (10 تا 14) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G158
پیش ثبت نام 2,190,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۹ اسفند 5 هفته فشرده زوج (09 تا 12) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G981
پیش ثبت نام 2,190,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ اسفند 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G980
پیش ثبت نام 2,190,000
1,971,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ اسفند 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G500
پیش ثبت نام 2,190,000
1,971,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ اسفند 7 هفته نیمه فشرده دوشنبه و چهارشنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G497
پیش ثبت نام 2,190,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۷ اسفند 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 3G468
پیش ثبت نام 2,190,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۸ فروردین 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 3G503
پیش ثبت نام 2,190,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۰ فروردین 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 3G502
پیش ثبت نام 2,190,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۳ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (10 تا 16) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 3G518
پیش ثبت نام 2,190,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۶ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (10:30 تا 13:30) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 3G519
پیش ثبت نام 2,190,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۸ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 3G520
پیش ثبت نام 2,190,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۶ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 3G521
پیش ثبت نام 2,190,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۶ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 3G522
تکمیل ظرفیت 2,190,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳ اسفند 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G950
تکمیل ظرفیت 2,190,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۷ اسفند 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G971
تکمیل ظرفیت 2,190,000 تجریش تجریش/حضوری ۷ اسفند 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 3G471
تکمیل ظرفیت 2,190,000 تجریش تجریش/حضوری ۷ اسفند 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 3G459
تکمیل ظرفیت 2,190,000
1,971,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۹ اسفند 7 هفته نیمه فشرده زوج (21:59 تا 23:59) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G505
پیش ثبت نام 2,190,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۵ اسفند 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 3G530
پیش ثبت نام 2,190,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ اسفند 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 2G163
پیش ثبت نام 2,190,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ اسفند 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه‌ها (09 تا 15) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 2G165
پیش ثبت نام 2,190,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۹ اسفند 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G983
پیش ثبت نام 2,190,000
1,971,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ اسفند 7 هفته نیمه فشرده دوشنبه و چهارشنبه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G506
پیش ثبت نام 2,190,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ اسفند 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 2G164
پیش ثبت نام 2,190,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۲ اسفند 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G969
پیش ثبت نام 2,190,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۴ اسفند 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G930
پیش ثبت نام 2,190,000
1,971,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ اسفند 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (09 تا 12) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G502
پیش ثبت نام 2,190,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۵ اسفند 7 هفته نیمه فشرده جمعه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G984
پیش ثبت نام 2,190,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۶ اسفند 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 2G162
پیش ثبت نام 2,190,000
1,971,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۷ اسفند 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (20:59 تا 23:59) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G504
پیش ثبت نام 2,190,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۸ فروردین 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 3G505
پیش ثبت نام 2,190,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۸ فروردین 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 3G482
پیش ثبت نام 2,190,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۸ فروردین 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 3G483
پیش ثبت نام 2,190,000 تجریش تجریش/حضوری ۳ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 3G517
پیش ثبت نام 2,190,000 تجریش تجریش/حضوری ۴ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 20) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 3G488
پیش ثبت نام 2,190,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۲ اردیبهشت 5 هفته فشرده شنبه و چهارشنبه (09 تا 13:30) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 3G524
پیش ثبت نام 2,190,000 تجریش تجریش/حضوری ۶ خرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 3G523
تکمیل ظرفیت 2,390,000
2,151,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ اسفند 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G535
تکمیل ظرفیت 2,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۸ اسفند 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 2G170
تکمیل ظرفیت 2,390,000
2,151,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۰ اسفند 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (13 تا 16) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G510
تکمیل ظرفیت 2,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۱ اسفند 7 هفته نیمه فشرده جمعه (08 تا 14) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 1G953
تکمیل ظرفیت 2,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۱ اسفند 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 3G451
پیش ثبت نام 2,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۶ اسفند 5 هفته فشرده زوج (09 تا 12) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 1G992
پیش ثبت نام 2,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۶ اسفند 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 1G993
پیش ثبت نام 2,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۹ اسفند 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (09 تا 12) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 1G994
پیش ثبت نام 2,390,000
2,151,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ اسفند 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G508
پیش ثبت نام 2,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ اسفند 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 2G169
پیش ثبت نام 2,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۲ اسفند 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 1G985
پیش ثبت نام 2,390,000
2,151,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ اسفند 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G501
پیش ثبت نام 2,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۳ اسفند 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 3G486
پیش ثبت نام 2,390,000
2,151,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ اسفند 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (16 تا 19) جمعه (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G509
پیش ثبت نام 2,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۱ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 3G506
پیش ثبت نام 2,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۳ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 3G526
پیش ثبت نام 2,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۳ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 3G525
تکمیل ظرفیت 2,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۲ اسفند 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 3G463
تکمیل ظرفیت 2,390,000
2,151,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۵ اسفند 7 هفته نیمه فشرده زوج (21:59 تا 23:59) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 0G470
تکمیل ظرفیت 2,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۵ اسفند 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 3G472
تکمیل ظرفیت 2,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۱ اسفند 7 هفته نیمه فشرده جمعه (08 تا 14) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 1G986
تکمیل ظرفیت 2,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۱ اسفند 7 هفته نیمه فشرده جمعه (08 تا 14) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 3G462
پیش ثبت نام 2,390,000
2,151,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ اسفند 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 0G518
پیش ثبت نام 2,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ اسفند 6 هفته فشرده پنجشنبه (15 تا 19) جمعه (10 تا 14) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 2G167
پیش ثبت نام 2,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۰ اسفند 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 2G166
پیش ثبت نام 2,390,000
2,151,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ اسفند 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 0G520
پیش ثبت نام 2,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۵ فروردین 5 هفته فشرده زوج (11 تا 14) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 3G508
پیش ثبت نام 2,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 2G168
پیش ثبت نام 2,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۵ فروردین 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 3G509
پیش ثبت نام 2,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۰ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 3G527
تکمیل ظرفیت 2,590,000
2,331,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۵ اسفند 5 هفته فشرده زوج (09 تا 12) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 0G516
تکمیل ظرفیت 2,590,000
2,331,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۷ اسفند 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 0G515
تکمیل ظرفیت 2,590,000
2,331,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۰ اسفند 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (09 تا 12) جمعه (14 تا 17) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 0G513
پیش ثبت نام 2,590,000
2,331,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ اسفند 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 0G512
پیش ثبت نام 2,590,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ اسفند 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 2G175
پیش ثبت نام 2,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ اسفند 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 1G987
پیش ثبت نام 2,590,000
2,331,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ اسفند 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 0G514
پیش ثبت نام 2,590,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۲ اسفند 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 2G174
پیش ثبت نام 2,590,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۲ اسفند 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 17) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 2G176
پیش ثبت نام 2,590,000
2,331,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ اسفند 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (13 تا 16) جمعه (10 تا 13) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 0G517
پیش ثبت نام 2,590,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۵ فروردین 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 3G511
پیش ثبت نام 2,590,000 تجریش تجریش/حضوری ۲ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 3G510
پیش ثبت نام 2,590,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۰ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 3G528
تکمیل ظرفیت 2,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲ اسفند 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 1G956
تکمیل ظرفیت 2,590,000
2,331,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۵ اسفند 5 هفته فشرده زوج (18:30 تا 21:30) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 0G523
تکمیل ظرفیت 2,590,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ اسفند 5 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 2G172
پیش ثبت نام 2,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۴ اسفند 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 1G988
پیش ثبت نام 2,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۴ اسفند 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 1G968
پیش ثبت نام 2,590,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۷ اسفند 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (08 تا 14) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 3G448
پیش ثبت نام 2,590,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۴ اسفند 6 هفته فشرده پنجشنبه (15 تا 19) جمعه (10 تا 14) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 2G173
پیش ثبت نام 2,590,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۱ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 3G512
تکمیل ظرفیت 2,590,000 تجریش تجریش/حضوری ۹ اسفند 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.3) بزرگسالان آلمانی 3G473
پیش ثبت نام 2,590,000
2,331,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ اسفند 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Sicher (B2.3) بزرگسالان آلمانی 0G522
پیش ثبت نام 2,590,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۷ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (08 تا 14) 28 Sicher (B2.3) بزرگسالان آلمانی 3G513
تکمیل ظرفیت 2,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۵ اسفند 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.4) بزرگسالان آلمانی 1G967
پیش ثبت نام 2,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۳ اسفند 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Sicher (B2.4) بزرگسالان آلمانی 1G963
پیش ثبت نام 2,590,000 تجریش تجریش/حضوری ۳ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.4) بزرگسالان آلمانی 3G514
پیش ثبت نام 2,990,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۱ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (C1.1) بزرگسالان آلمانی 3G515
تکمیل ظرفیت 2,990,000
2,691,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ اسفند 7 هفته نیمه فشرده شنبه و چهارشنبه (18 تا 21) 28 Sicher (C1.3) بزرگسالان آلمانی 0G471
پیش ثبت نام 990,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۰ فروردین 5 هفته عادی پنجشنبه (14 تا 17) 10 مرور سطح A1 بزرگسالان آلمانی 3G500
پیش ثبت نام 1,090,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۰ فروردین 5 هفته عادی پنجشنبه (14 تا 17) 10 مرور سطح A2 بزرگسالان آلمانی 3G504
تکمیل ظرفیت 1,190,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۵ اسفند 2 هفته فشرده زوج (12 تا 15) 10 مرور سطح B1 بزرگسالان آلمانی 1G998
پیش ثبت نام 1,190,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ اسفند 1 ماه عادی پنجشنبه‌ها (15 تا 19) 10 مرور سطح B1 بزرگسالان آلمانی 2G178
پیش ثبت نام 1,190,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۰ فروردین 5 هفته عادی پنجشنبه (14 تا 17) 10 مرور سطح B1 بزرگسالان آلمانی 3G507
تکمیل ظرفیت 1,190,000 تجریش تجریش/حضوری ۲ اسفند 3 هفته نیمه فشرده زوج (18 تا 20) 10 مکالمه بحث آزاد (B1) بزرگسالان آلمانی 3G466
پیش ثبت نام 1,190,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ فروردین 5 هفته عادی پنجشنبه‌ها (14 تا 17) 10 مکالمه بحث آزاد (B1) بزرگسالان آلمانی 2G191
پیش ثبت نام 1,190,000
1,071,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۶ فروردین 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17:45 تا 19:15) 14 Le Mag 1 (A1.1) نوجوانان فرانسه 0F324
پیش ثبت نام 1,190,000
1,071,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ اردیبهشت 7 هفته عادی شنبه و دوشنبه (18 تا 19:30) 14 Le Mag 1 (A1.2) نوجوانان فرانسه 0F321
پیش ثبت نام 1,190,000
1,071,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۶ فروردین 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 17:30) 14 Le Mag 2 (A2.3) نوجوانان فرانسه 0F322
تکمیل ظرفیت 1,490,000 تجریش تجریش/حضوری ۲ اسفند 5 هفته نیمه فشرده زوج (18 تا 20) 20 L’atelier (A1.1) بزرگسالان فرانسه 3F121
تکمیل ظرفیت 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۰ اسفند 5 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (10 تا 13) 20 L’atelier (A1.1) بزرگسالان فرانسه 0F318
تکمیل ظرفیت 1,490,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۰ اسفند 5 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (12:30 تا 15:30) جمعه (9:30 تا 12:30) 20 L’atelier (A1.1) بزرگسالان فرانسه 2F147
پیش ثبت نام 1,490,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۵ فروردین 7 هفته عادی زوج (18 تا 19:30) 20 L’atelier (A1.1) بزرگسالان فرانسه 1F101
پیش ثبت نام 1,490,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۶ فروردین 5 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 20 L’atelier (A1.1) بزرگسالان فرانسه 3F126
پیش ثبت نام 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ فروردین 5 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 20 L’atelier (A1.1) بزرگسالان فرانسه 0F323
تکمیل ظرفیت 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ اسفند 7 هفته عادی زوج (16 تا 17:30) 20 L’atelier (A1.2) بزرگسالان فرانسه 0F309
تکمیل ظرفیت 1,490,000 تجریش تجریش/حضوری ۸ اسفند 5 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 20 L’atelier (A1.2) بزرگسالان فرانسه 3F122
پیش ثبت نام 1,490,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۸ اسفند 5 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 20 L’atelier (A1.2) بزرگسالان فرانسه 1F100
پیش ثبت نام 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ فروردین 5 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 20 L’atelier (A1.2) بزرگسالان فرانسه 0F319
پیش ثبت نام 1,490,000 تجریش تجریش/حضوری ۲ اردیبهشت 5 هفته نیمه فشرده زوج (18 تا 20) 20 L’atelier (A1.2) بزرگسالان فرانسه 3F127
تکمیل ظرفیت 1,590,000
1,431,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳ اسفند 5 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (10 تا 13) 20 L’atelier (A2.1) بزرگسالان فرانسه 0F317
پیش ثبت نام 1,590,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۶ فروردین 5 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 20 L’atelier (A2.1) بزرگسالان فرانسه 3F125
پیش ثبت نام 1,590,000
1,431,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ فروردین 5 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (10 تا 13) 20 L’atelier (A2.2) بزرگسالان فرانسه 0F320
پیش ثبت نام 1,590,000
1,431,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۳ اسفند 5 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 20 L’atelier (A2.3) بزرگسالان فرانسه 0F314
تکمیل ظرفیت 1,690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ اسفند 5 هفته نیمه فشرده دوشنبه (18 تا 21) پنجشنبه (15:30 تا 18:30) 20 L’atelier (B1.1) بزرگسالان فرانسه 2F152
تکمیل ظرفیت 990,000
891,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ اسفند 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (21 تا 22:30) پنجشنبه (16 تا 17:30) 10 مرور سطح A2 بزرگسالان فرانسه 0F325
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۳ اسفند 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 17) پنجشنبه (15 تا 16) 12 Pockets 1 (Part A) خردسالان انگلیسی 2E689
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 15) پنجشنبه (13 تا 14) 12 Pockets 1 (Part B) خردسالان انگلیسی 2E686
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ اسفند 6 هفته عادی زوج (14:30 تا 15:30) 12 Pockets 1 (Part C) خردسالان انگلیسی 2E685
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی فرد (15 تا 16) 12 Pockets 2 (Part A) خردسالان انگلیسی 2E687
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۲ اسفند 6 هفته عادی زوج (15:30 تا 16:30) 12 First Friends 2 (Part C) خردسالان انگلیسی 2E684
تکمیل ظرفیت 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ اسفند 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Family and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی 2E683
پیش ثبت نام 690,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی 3E711
پیش ثبت نام 690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی دوشنبه و پنجشنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی 1E835
پیش ثبت نام 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 12 Family and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی 0E442
پیش ثبت نام 690,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:15 تا 17:45) 12 Family and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی 3E668
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:30 تا 18) 12 Family and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی 2E707
پیش ثبت نام 690,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی دوشنبه (14:45 تا 16:15) پنجشنبه (09 تا 10:30) 12 Family and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی 3E669
پیش ثبت نام 690,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends Starter (Part C) کودکان انگلیسی 3E670
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 15:30) 12 Family and Friends Starter (Part C) کودکان انگلیسی 2E719
پیش ثبت نام 690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی دوشنبه و پنجشنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends Starter (Part C) کودکان انگلیسی 1E836
پیش ثبت نام 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ فروردین 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18:30 تا 20) پنجشنبه (10 تا 11:30) 12 Family and Friends 1 (Part A) کودکان انگلیسی 0E443
پیش ثبت نام 690,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Family and Friends 1 (Part A) کودکان انگلیسی 3E671
پیش ثبت نام 690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 1 (Part A) کودکان انگلیسی 1E837
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی دوشنبه (15 تا 16:30) پنجشنبه (12:30 تا 14) 12 Family and Friends 1 (Part A) کودکان انگلیسی 2E731
پیش ثبت نام 690,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 1 (Part B) کودکان انگلیسی 3E672
پیش ثبت نام 690,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (14:46 تا 16:16) 12 Family and Friends 1 (Part B) کودکان انگلیسی 3E673
پیش ثبت نام 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Family and Friends 1 (Part B) کودکان انگلیسی 0E444
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (15 تا 16:30) 12 Family and Friends 1 (Part B) کودکان انگلیسی 2E698
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی دوشنبه (16:30 تا 18) پنجشنبه (15:30 تا 17) 12 Family and Friends 1 (Part C) کودکان انگلیسی 2E729
پیش ثبت نام 690,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 1 (Part D) کودکان انگلیسی 3E674
پیش ثبت نام 690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 1 (Part D) کودکان انگلیسی 1E838
پیش ثبت نام 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 1 ماه عادی زوج (18:30 تا 20) 12 Family and Friends 1 (Part D) کودکان انگلیسی 0E445
پیش ثبت نام 690,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 1 (Part D) کودکان انگلیسی 3E675
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی دوشنبه (16:30 تا 18) پنجشنبه (15:30 تا 17) 12 Family and Friends 1 (Part D) کودکان انگلیسی 2E728
پیش ثبت نام 690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 1 (Part E) کودکان انگلیسی 1E839
پیش ثبت نام 690,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 1 (Part E) کودکان انگلیسی 3E677
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15:30 تا 17) 12 Family and Friends 1 (Part E) کودکان انگلیسی 2E716
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (10 تا 11:30) 12 Family and Friends 1 (Part E) کودکان انگلیسی 2E718
پیش ثبت نام 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 12 Family and Friends 1 (Part E) کودکان انگلیسی 0E446
پیش ثبت نام 690,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 1 (Part E) کودکان انگلیسی 3E676
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (15 تا 16:30) 12 Family and Friends 1 (Part E) کودکان انگلیسی 2E697
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:30 تا 18) 12 Family and Friends 1 (Part E) کودکان انگلیسی 2E706
پیش ثبت نام 690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (15 تا 16:30) 12 Family and Friends 2 (Part A) کودکان انگلیسی 1E840
پیش ثبت نام 690,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 2 (Part A) کودکان انگلیسی 3E678
پیش ثبت نام 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 1 ماه عادی زوج (14:30 تا 16) 12 Family and Friends 2 (Part A) کودکان انگلیسی 0E472
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (15 تا 16:30) 12 Family and Friends 2 (Part A) کودکان انگلیسی 2E696
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:30 تا 18) 12 Family and Friends 2 (Part A) کودکان انگلیسی 2E705
پیش ثبت نام 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 1 ماه عادی زوج (18:30 تا 20) 12 Family and Friends 2 (Part B) کودکان انگلیسی 0E447
پیش ثبت نام 690,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 2 (Part B) کودکان انگلیسی 3E679
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:30 تا 18) 12 Family and Friends 2 (Part B) کودکان انگلیسی 2E704
پیش ثبت نام 690,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 2 (Part C) کودکان انگلیسی 3E680
پیش ثبت نام 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Family and Friends 2 (Part C) کودکان انگلیسی 0E448
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی دوشنبه (16:30 تا 18) پنجشنبه (12:30 تا 14) 12 Family and Friends 2 (Part C) کودکان انگلیسی 2E730
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15:30 تا 17) 12 Family and Friends 2 (Part D) کودکان انگلیسی 2E715
پیش ثبت نام 690,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 2 (Part D) کودکان انگلیسی 3E681
پیش ثبت نام 690,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Family and Friends 2 (Part E) کودکان انگلیسی 3E682
پیش ثبت نام 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 12 Family and Friends 2 (Part E) کودکان انگلیسی 0E449
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15:30 تا 17) 12 Family and Friends 3 (Part A) کودکان انگلیسی 2E714
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی دوشنبه (15 تا 16:30) پنجشنبه (14 تا 15:30) 12 Family and Friends 3 (Part C) کودکان انگلیسی 2E727
تکمیل ظرفیت 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳ اسفند 1 ماه عادی فرد (16:30 تا 18) 12 Family and Friends 3 (Part D) کودکان انگلیسی 0E401
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (10 تا 11:30) 12 Family and Friends 3 (Part D) کودکان انگلیسی 2E717
پیش ثبت نام 690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 3 (Part D) کودکان انگلیسی 1E841
پیش ثبت نام 690,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی دوشنبه (16:30 تا 18) پنجشنبه (15:30 تا 17) 12 Family and Friends 3 (Part D) کودکان انگلیسی 2E726
پیش ثبت نام 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ فروردین 1 ماه عادی فرد (16:30 تا 18) 12 Family and Friends 3 (Part E) کودکان انگلیسی 0E450
پیش ثبت نام 690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 4 (Part A) کودکان انگلیسی 1E842
پیش ثبت نام 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 12 Family and Friends 4 (Part B) کودکان انگلیسی 0E451
پیش ثبت نام 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Family and Friends 4 (Part D) کودکان انگلیسی 0E452
پیش ثبت نام 690,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:30 تا 18) 12 Family and Friends 5 (Part A) کودکان انگلیسی 1E843
پیش ثبت نام 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 12 Family and Friends 6 (Part D) کودکان انگلیسی 0E453
پیش ثبت نام 740,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Project 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی 3E683
پیش ثبت نام 740,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15:30 تا 17) 12 Project 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی 2E739
پیش ثبت نام 740,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:30 تا 18) 12 Project 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی 1E826
پیش ثبت نام 740,000
666,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Project 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی 0E471
پیش ثبت نام 740,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:15 تا 17:45) 12 Project 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 3E684
پیش ثبت نام 740,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:30 تا 18) 12 Project 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 1E827
پیش ثبت نام 740,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی دوشنبه (15 تا 16:30) پنجشنبه (14 تا 15:30) 12 Project 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 2E736
پیش ثبت نام 740,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Project 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی 3E685
پیش ثبت نام 740,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (15 تا 16:30) 12 Project 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی 2E695
پیش ثبت نام 740,000
666,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Project 2 (Part A) نوجوانان انگلیسی 0E454
پیش ثبت نام 740,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:15 تا 17:45) 12 Project 2 (Part A) نوجوانان انگلیسی 3E686
پیش ثبت نام 740,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی دوشنبه (15 تا 16:30) پنجشنبه (14 تا 15:30) 12 Project 2 (Part A) نوجوانان انگلیسی 2E725
پیش ثبت نام 740,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Project 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 3E687
پیش ثبت نام 740,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:30 تا 18) 12 Project 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 1E828
پیش ثبت نام 740,000
666,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 1 ماه عادی زوج (15:45 تا 17:15) 12 Project 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 0E455
پیش ثبت نام 740,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی دوشنبه (15 تا 16:30) پنجشنبه (14 تا 15:30) 12 Project 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 2E724
پیش ثبت نام 740,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Project 2 (Part C) نوجوانان انگلیسی 1E829
پیش ثبت نام 740,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (15 تا 16:30) 12 Project 2 (Part C) نوجوانان انگلیسی 2E693
پیش ثبت نام 740,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (15 تا 16:30) 12 Project 2 (Part C) نوجوانان انگلیسی 2E694
پیش ثبت نام 770,000
693,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ فروردین 1 ماه عادی فرد (17 تا 18:30) 12 Solutions 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی 0E456
پیش ثبت نام 770,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15:30 تا 17) 12 Solutions 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی 2E713
پیش ثبت نام 770,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی 3E688
پیش ثبت نام 770,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی دوشنبه (16:30 تا 18) پنجشنبه (15:30 تا 17) 12 Solutions 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی 2E735
پیش ثبت نام 770,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 3E689
پیش ثبت نام 770,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15:30 تا 17) 12 Solutions 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 2E712
پیش ثبت نام 770,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:30 تا 18) 12 Solutions 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 1E830
پیش ثبت نام 770,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (14:45 تا 16:15) 12 Solutions 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 1E831
پیش ثبت نام 770,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:30 تا 18) 12 Solutions 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 2E703
پیش ثبت نام 770,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی دوشنبه (16:15 تا 17:45) پنجشنبه (15:30 تا 17) 12 Solutions 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 3E690
پیش ثبت نام 770,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی دوشنبه (15 تا 16:30) پنجشنبه (14 تا 15:30) 12 Solutions 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 2E723
پیش ثبت نام 770,000
693,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ فروردین 1 ماه عادی فرد (15 تا 16:30) 12 Solutions 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی 0E457
پیش ثبت نام 770,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی 3E691
پیش ثبت نام 770,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:16 تا 17:46) 12 Solutions 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی 3E692
پیش ثبت نام 770,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:30 تا 18) 12 Solutions 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی 2E702
پیش ثبت نام 770,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی دوشنبه (15 تا 16:30) پنجشنبه (14 تا 15:30) 12 Solutions 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی 2E722
پیش ثبت نام 770,000
693,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 12 Solutions 1 (Part D) نوجوانان انگلیسی 0E458
پیش ثبت نام 770,000
693,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 1 ماه عادی زوج (14:30 تا 16) 12 Solutions 1 (Part D) نوجوانان انگلیسی 0E459
پیش ثبت نام 770,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (15 تا 16:30) 12 Solutions 1 (Part D) نوجوانان انگلیسی 2E692
پیش ثبت نام 770,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی دوشنبه (15 تا 16:30) پنجشنبه (14 تا 15:30) 12 Solutions 1 (Part D) نوجوانان انگلیسی 2E721
پیش ثبت نام 770,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15:30 تا 17) 12 Solutions 1 (Part E) نوجوانان انگلیسی 2E711
پیش ثبت نام 770,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (15 تا 16:30) 12 Solutions 1 (Part E) نوجوانان انگلیسی 2E691
پیش ثبت نام 800,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15:30 تا 17) 12 Solutions 2 (Part A) نوجوانان انگلیسی 2E710
پیش ثبت نام 800,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 2 (Part A) نوجوانان انگلیسی 3E693
پیش ثبت نام 800,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:16 تا 17:46) 12 Solutions 2 (Part A) نوجوانان انگلیسی 3E694
پیش ثبت نام 800,000
720,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Solutions 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 0E460
پیش ثبت نام 800,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 3E695
پیش ثبت نام 800,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:30 تا 18) 12 Solutions 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 2E701
پیش ثبت نام 800,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی دوشنبه (16:30 تا 18) پنجشنبه (15:30 تا 17) 12 Solutions 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 2E734
پیش ثبت نام 800,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15:30 تا 17) 12 Solutions 2 (Part C) نوجوانان انگلیسی 2E708
پیش ثبت نام 800,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15:30 تا 17) 12 Solutions 2 (Part C) نوجوانان انگلیسی 2E709
پیش ثبت نام 800,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:30 تا 18) 12 Solutions 2 (Part C) نوجوانان انگلیسی 1E832
پیش ثبت نام 800,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:30 تا 18) 12 Solutions 2 (Part D) نوجوانان انگلیسی 2E700
پیش ثبت نام 800,000
720,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Solutions 2 (Part E) نوجوانان انگلیسی 0E461
پیش ثبت نام 800,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:30 تا 18) 12 Solutions 2 (Part E) نوجوانان انگلیسی 1E833
پیش ثبت نام 800,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی دوشنبه (15 تا 16:30) پنجشنبه (14 تا 15:30) 12 Solutions 2 (Part E) نوجوانان انگلیسی 2E720
پیش ثبت نام 830,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 3 (Part A) نوجوانان انگلیسی 3E696
پیش ثبت نام 830,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی دوشنبه (16:30 تا 18) پنجشنبه (15:30 تا 17) 12 Solutions 3 (Part A) نوجوانان انگلیسی 2E732
پیش ثبت نام 830,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی دوشنبه (16:30 تا 18) پنجشنبه (15:30 تا 17) 12 Solutions 3 (Part A) نوجوانان انگلیسی 2E733
پیش ثبت نام 830,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 3 (Part C) نوجوانان انگلیسی 3E697
پیش ثبت نام 830,000
747,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Solutions 3 (Part C) نوجوانان انگلیسی 0E462
پیش ثبت نام 830,000
747,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 12 Solutions 3 (Part D) نوجوانان انگلیسی 0E463
پیش ثبت نام 860,000
774,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Solutions 4 (Part A) نوجوانان انگلیسی 0E464
پیش ثبت نام 860,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 4 (Part B) نوجوانان انگلیسی 1E834
پیش ثبت نام 860,000
774,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Solutions 4 (Part C) نوجوانان انگلیسی 0E465
پیش ثبت نام 890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:30 تا 18) 12 Solutions 5 (Part D) نوجوانان انگلیسی 2E699
پیش ثبت نام 890,000
801,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Solutions 5 (Part E) نوجوانان انگلیسی 0E466
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۲ اسفند 5 هفته نیمه فشرده شنبه و دوشنبه (19 تا 21) چهارشنبه (20 تا 22) 20 American English File Starter (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 0E440
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ اسفند 5 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 20 American English File Starter (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 0E429
پیش ثبت نام 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۸ فروردین 5 هفته نیمه فشرده شنبه و چهارشنبه (09:30 تا 12:30) 20 American English File Starter (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 3E700
پیش ثبت نام 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۶ فروردین 5 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 20 American English File Starter (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 3E699
تکمیل ظرفیت 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۸ اسفند 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (10 تا 13) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E690
تکمیل ظرفیت 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۹ اسفند 3 هفته نیمه فشرده زوج (16 تا 18) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E652
پیش ثبت نام 840,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۲ اسفند 1 ماه عادی زوج (19:30 تا 21) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی 3E698
پیش ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ اسفند 3 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E658
پیش ثبت نام 840,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۶ اسفند 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی 1E844
پیش ثبت نام 840,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۸ فروردین 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی 3E710
پیش ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۳ اسفند 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (10 تا 13) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E601
پیش ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ اسفند 3 هفته نیمه فشرده زوج (16 تا 18) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E656
پیش ثبت نام 840,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:30 تا 18) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی 1E817
پیش ثبت نام 840,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۹ اسفند 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی 3E702
پیش ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۴ اسفند 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) پنجشنبه (17 تا 19) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E657
پیش ثبت نام 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ اسفند 6 هفته نیمه فشرده زوج (11 تا 13) 24 American English File 1 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 0E428
پیش ثبت نام 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ اسفند 6 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 24 American English File 1 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 0E432
پیش ثبت نام 1,490,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۷ فروردین 2 ماه عادی جمعه (09 تا 13:30) 24 American English File 1 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 1E816
تکمیل ظرفیت 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۵ اسفند 6 هفته نیمه فشرده زوج (19:30 تا 21:30) 24 American English File 1 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 0E391
پیش ثبت نام 1,490,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 24 American English File 1 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 3E703
پیش ثبت نام 1,490,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته نیمه فشرده شنبه و چهارشنبه (09 تا 12) 24 American English File 1 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 3E660
پیش ثبت نام 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 6 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 24 American English File 1 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 0E438
پیش ثبت نام 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ فروردین 2 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (09 تا 12) 24 American English File 1 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 0E470
تکمیل ظرفیت 870,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۹ اسفند 3 هفته نیمه فشرده زوج (18 تا 20) 13 American English File 1 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E665
پیش ثبت نام 870,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۲ اسفند 2 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 13 American English File 1 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E653
پیش ثبت نام 870,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۵ فروردین 1 ماه عادی زوج (19:30 تا 21) 13 American English File 1 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 3E701
پیش ثبت نام 870,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ اسفند 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19:30 تا 21) 13 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 1E800
پیش ثبت نام 870,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ اسفند 3 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 13 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E663
پیش ثبت نام 870,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۳ اسفند 1 ماه عادی زوج (19:30 تا 21) 13 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 3E659
پیش ثبت نام 870,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 2 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 13 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E664
پیش ثبت نام 870,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ فروردین 1 ماه عادی زوج (19:30 تا 21) 13 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 1E825
پیش ثبت نام 870,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۳ اسفند 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (10 تا 13) 13 American English File 1 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E661
پیش ثبت نام 870,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۳ اردیبهشت 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19:30 تا 21) 13 American English File 1 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 1E849
تکمیل ظرفیت 870,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲ اسفند 2 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 13 American English File 1 (Part D) بزرگسالان انگلیسی 2E614
پیش ثبت نام 870,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۶ اسفند 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 13 American English File 1 (Part D) بزرگسالان انگلیسی 3E661
پیش ثبت نام 870,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۹ اسفند 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 13 American English File 1 (Part D) بزرگسالان انگلیسی 1E822
پیش ثبت نام 870,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ اسفند 3 هفته نیمه فشرده زوج (18 تا 20) 13 American English File 1 (Part D) بزرگسالان انگلیسی 2E741
تکمیل ظرفیت 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۷ اسفند 7 هفته نیمه فشرده زوج (19:30 تا 21:30) 26 American English File 2 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 0E398
پیش ثبت نام 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ فروردین 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (12 تا 15) جمعه (10 تا 13) 26 American English File 2 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 0E439
پیش ثبت نام 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۵ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده زوج (19:30 تا 21:30) 26 American English File 2 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 0E473
تکمیل ظرفیت 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۷ اسفند 7 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 26 American English File 2 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 0E390
پیش ثبت نام 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 7 هفته نیمه فشرده زوج (11 تا 13) 26 American English File 2 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 0E433
پیش ثبت نام 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) پنجشنبه (17 تا 19) 26 American English File 2 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 0E469
پیش ثبت نام 1,690,000
1,521,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۲ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده زوج (19:30 تا 21:30) 26 American English File 2 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 0E474
پیش ثبت نام 900,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ اسفند 2 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 13 American English File 2 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E660
پیش ثبت نام 900,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ اسفند 3 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 13 American English File 2 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E740
پیش ثبت نام 900,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ فروردین 1 ماه عادی زوج (19:30 تا 21) 13 American English File 2 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 1E824
پیش ثبت نام 900,000 تجریش تجریش/حضوری ۸ اردیبهشت 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 13 American English File 2 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 3E704
پیش ثبت نام 900,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ اسفند 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) پنجشنبه (17 تا 19) 13 American English File 2 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E659
پیش ثبت نام 900,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۲ اسفند 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (09 تا 12) 13 American English File 2 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 3E662
پیش ثبت نام 900,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۲ اسفند 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 19:30) 13 American English File 2 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 1E808
تکمیل ظرفیت 900,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ اسفند 3 هفته نیمه فشرده زوج (18 تا 20) 13 American English File 2 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E672
پیش ثبت نام 900,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۲ اسفند 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 13 American English File 2 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 1E814
پیش ثبت نام 900,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۳ اسفند 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (10 تا 13) 13 American English File 2 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E671
پیش ثبت نام