کلاس زبان حضوری و آنلاین
کلاس زبان حضوری و آنلاین
کلاس زبان حضوری و آنلاین
کلاس زبان حضوری و آنلاین
کلاس زبان حضوری و آنلاین

لیست کلاس زبان حضوری و آنلاین

لیست موجود شامل کلاس زبان حضوری و کلاس زبان آنلاین ویژه همه سنین میباشد

این لیست شامل زبانهای انگلیسی، آلمانی، ترکی استانبولی و فرانسه میباشد

✔️ از فیلتر جستجو، کلاس دلخواهتون رو پیدا کنید

وضعیت شهریه (تومان) شعبه/نوع برگزاری شروع طول دوره نوع دوره روز و ساعت کلاس تعداد جلسات کتاب/سطح/بخش مقطع سنی زبان کد کلاس
پیش ثبت نام 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ فروردین 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T285
پیش ثبت نام 790,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۲ فروردین 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 20) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T109
پیش ثبت نام 790,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۶ فروردین 5 هفته نیمه فشرده زوج (18 تا 20) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T108
پیش ثبت نام 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۶ فروردین 5 هفته نیمه فشرده زوج (18 تا 20) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T284
پیش ثبت نام 790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۶ فروردین 7 هفته عادی زوج (18 تا 19:30) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 1T152
پیش ثبت نام 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۸ فروردین 6 هفته نیمه فشرده زوج (10 تا 13) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T164
پیش ثبت نام 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۱ فروردین 7 هفته عادی پنجشنبه (17 تا 19) و جمعه (11 تا 13) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T168
پیش ثبت نام 790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۹ فروردین 7 هفته عادی زوج (18 تا 19:30) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 1T149
پیش ثبت نام 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ فروردین 5 هفته نیمه فشرده زوج (16 تا 18) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T278
پیش ثبت نام 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ فروردین 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 20) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T282
پیش ثبت نام 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ فروردین 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17:30 تا 19:30) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T283
پیش ثبت نام 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ فروردین 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T167
تکمیل ظرفیت 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ اسفند 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 19 Hitit (A2.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T161
پیش ثبت نام 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (11 تا 13) 19 Hitit (A2.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T286
پیش ثبت نام 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 19 Hitit (A2.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T162
پیش ثبت نام 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ فروردین 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 19 Hitit (A2.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T281
پیش ثبت نام 790,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۲ فروردین 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18:30 تا 20:30) 19 Hitit (A2.1) بزرگسالان ترکی استانبولی 3T110
پیش ثبت نام 790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۹ فروردین 7 هفته عادی زوج (18 تا 19:30) 19 Hitit (A2.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 1T151
پیش ثبت نام 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ فروردین 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 19 Hitit (A2.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 0T280
پیش ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۷ فروردین 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 19 Hitit (B1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T166
پیش ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ فروردین 5 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 19 Hitit (B1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی 2T165
پیش ثبت نام 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ اردیبهشت 6 هفته عادی شنبه (19 تا 20:30) سه‌شنبه (16:30 تا 18) 12 Die Deutschprofis 1 (A1.1) کودکان آلمانی 0G780
پیش ثبت نام 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ اردیبهشت 6 هفته عادی شنبه و دوشنبه (15 تا 16:30) 12 Die Deutschprofis 1 (A1.2) کودکان آلمانی 0G778
تکمیل ظرفیت 890,000
801,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ اسفند 6 هفته عادی شنبه (17:30 تا 19) و دوشنبه (16:30 تا 18) 12 Die Deutschprofis 3 (B1.2) کودکان آلمانی 0G694
پیش ثبت نام 890,000
801,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ اردیبهشت 6 هفته عادی شنبه و دوشنبه (16:30 تا 18) 12 Die Deutschprofis 3 (B1.3) کودکان آلمانی 0G779
پیش ثبت نام 690,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۹ فروردین 6 هفته عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Beste Freunde 1 (A1.5) نوجوانان آلمانی 3G188
پیش ثبت نام 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ اردیبهشت 6 هفته عادی شنبه (16 تا 17:30) چهارشنبه (18 تا 19:30) 12 Beste Freunde 1 (A1.6) نوجوانان آلمانی 0G777
پیش ثبت نام 790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (15 تا 16:30) 12 Beste Freunde 2 (A2.1) نوجوانان آلمانی 1G519
پیش ثبت نام 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ اردیبهشت 6 هفته عادی پنجشنبه (17:30 تا 19) جمعه (11 تا 12:30) 12 Beste Freunde 2 (A2.1) نوجوانان آلمانی 0G788
پیش ثبت نام 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ فروردین 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Beste Freunde 2 (A2.3) نوجوانان آلمانی 2G618
پیش ثبت نام 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ اردیبهشت 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Beste Freunde 2 (A2.3) نوجوانان آلمانی 2G668
پیش ثبت نام 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ اردیبهشت 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Beste Freunde 2 (A2.4) نوجوانان آلمانی 0G787
تکمیل ظرفیت 1,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۴ فروردین 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G536
تکمیل ظرفیت 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 22) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G720
تکمیل ظرفیت 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ فروردین 5 هفته فشرده زوج (20 تا 23) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G724
پیش ثبت نام 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۶ فروردین 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G181
پیش ثبت نام 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۶ فروردین 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G182
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۷ فروردین 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (13 تا 16) جمعه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G721
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۷ فروردین 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G722
پیش ثبت نام 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۹ فروردین 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10:00 تا 13:00 ) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G183
پیش ثبت نام 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ فروردین 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G610
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ فروردین 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (13 تا 16) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G719
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ فروردین 5 هفته فشرده زوج (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G723
پیش ثبت نام 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۴ فروردین 6 هفته فشرده پنجشنبه (15 تا 19) جمعه (10 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G628
پیش ثبت نام 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۴ فروردین 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G193
پیش ثبت نام 1,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۵ فروردین 7 هفته نیمه فشرده جمعه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G554
پیش ثبت نام 1,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۶ فروردین 5 هفته فشرده زوج (14:30 تا 17:30) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G579
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۶ فروردین 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G791
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۶ فروردین 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G611
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۷ فروردین 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G790
پیش ثبت نام 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۷ فروردین 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G194
پیش ثبت نام 1,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۷ فروردین 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G553
پیش ثبت نام 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۸ فروردین 1 ماه فوق فشرده شنبه تا سه شنبه (15 تا 18 ) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 3G195
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۸ فروردین 5 هفته فشرده زوج (13 تا 16) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G609
پیش ثبت نام 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ فروردین 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G627
پیش ثبت نام 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ فروردین 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (13 تا 16) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G608
پیش ثبت نام 1,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۴ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (09 تا 12) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 1G580
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۵ اردیبهشت 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 0G789
پیش ثبت نام 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۱ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی 2G672
پیش ثبت نام 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ فروردین 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G597
پیش ثبت نام 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ فروردین 1 ماه فوق فشرده زوج (17:30 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G599
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ فروردین 5 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G704
پیش ثبت نام 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۵ فروردین 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G155
پیش ثبت نام 1,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ فروردین 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G518
پیش ثبت نام 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ فروردین 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G598
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ فروردین 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G702
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ فروردین 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G600
پیش ثبت نام 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۴ فروردین 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (09 تا 15) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G172
پیش ثبت نام 1,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۴ فروردین 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G543
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ فروردین 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G700
پیش ثبت نام 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۰ فروردین 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G180
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۱ فروردین 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G699
پیش ثبت نام 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۴ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G179
پیش ثبت نام 1,290,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۰ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه (11 تا 14) چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 3G173
پیش ثبت نام 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۰ اردیبهشت 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G640
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۱ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده شنبه و چهارشنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G748
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۸ اردیبهشت 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G636
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ اردیبهشت 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G639
پیش ثبت نام 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G632
پیش ثبت نام 1,290,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۳ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 1G561
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (20 تا 23) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G742
پیش ثبت نام 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G634
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱ خرداد 5 هفته فشرده زوج (13 تا 16) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G633
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ خرداد 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (13 تا 16) جمعه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G743
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ خرداد 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G744
پیش ثبت نام 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۱ خرداد 6 هفته فشرده پنجشنبه (15 تا 19) جمعه (10 تا 14) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G635
پیش ثبت نام 1,290,000
1,161,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ خرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 22) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 0G741
پیش ثبت نام 1,290,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ خرداد 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی 2G638
تکمیل ظرفیت 1,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۰ اسفند 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G568
تکمیل ظرفیت 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ اسفند 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G680
پیش ثبت نام 1,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۴ فروردین 1 ماه فوق فشرده شنبه و یکشنبه و دوشنبه و چهارشنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 3G187
پیش ثبت نام 1,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۴ فروردین 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 3G171
پیش ثبت نام 1,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ فروردین 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G605
پیش ثبت نام 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۴ فروردین 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G541
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ فروردین 7 هفته نیمه فشرده دوشنبه (18:30 تا 21:30) پنجشنبه (16:30 تا 19:30) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G707
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ فروردین 1 ماه فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (21:59 تا 23:59) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G708
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ فروردین 5 هفته فشرده زوج (11 تا 14) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G711
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ فروردین 7 هفته نیمه فشرده زوج (21:59 تا 23:59) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G712
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G749
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 7 هفته نیمه فشرده سه‌شنبه (18:30 تا 21:30) جمعه (9:30 تا 12:30) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G706
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G710
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ فروردین 1 ماه فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (8 تا 10) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G709
پیش ثبت نام 1,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ فروردین 6 هفته فشرده پنجشنبه (15 تا 19) جمعه (10 تا 14) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G604
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۷ فروردین 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (13 تا 16) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G705
پیش ثبت نام 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۷ فروردین 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (09 تا 12) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G560
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ فروردین 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G607
پیش ثبت نام 1,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۴ فروردین 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (16 تا 19) جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 3G177
پیش ثبت نام 1,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۶ فروردین 5 هفته فشرده زوج (11 تا 14) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 3G189
پیش ثبت نام 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۶ فروردین 7 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G559
پیش ثبت نام 1,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ فروردین 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G603
پیش ثبت نام 1,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۵ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 19) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 3G184
پیش ثبت نام 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۶ اردیبهشت 7 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G556
پیش ثبت نام 1,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ اردیبهشت 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) پنجشنبه (15 تا 19) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G641
پیش ثبت نام 1,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ اردیبهشت 6 هفته فشرده پنجشنبه (15 تا 19) جمعه (10 تا 14) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G643
پیش ثبت نام 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۸ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده جمعه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G555
پیش ثبت نام 1,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۹ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 3G191
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۱ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G746
پیش ثبت نام 1,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۴ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (09 تا 15) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 3G185
پیش ثبت نام 1,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۴ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 3G192
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ اردیبهشت 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G646
پیش ثبت نام 1,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۸ اردیبهشت 1 ماه فوق فشرده زوج (17:30 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G645
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ اردیبهشت 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G736
پیش ثبت نام 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۴ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G558
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G747
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۷ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G737
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۷ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G644
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۱ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G745
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳ خرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G739
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ خرداد 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G738
پیش ثبت نام 1,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۸ خرداد 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G642
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۹ خرداد 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G740
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۹ خرداد 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 2G647
پیش ثبت نام 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۶ خرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 1G557
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۷ تیر 7 هفته نیمه فشرده شنبه و چهارشنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی 0G782
پیش ثبت نام 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۴ فروردین 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G576
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ فروردین 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 2G630
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ فروردین 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G715
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 5 هفته فشرده فرد (14 تا 17) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G714
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G717
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۷ فروردین 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G716
پیش ثبت نام 1,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۹ فروردین 5 هفته فشرده زوج (17:30 تا 20:30) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 3G175
پیش ثبت نام 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۶ فروردین 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G563
پیش ثبت نام 1,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۹ فروردین 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17:30 تا 20:30) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 3G176
پیش ثبت نام 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۱ فروردین 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G540
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۵ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G758
پیش ثبت نام 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۹ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G562
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G752
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ اردیبهشت 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 2G648
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ اردیبهشت 1 ماه فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (21:59 تا 23:59) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G756
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ اردیبهشت 1 ماه فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (8 تا 10) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G757
پیش ثبت نام 1,390,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۱ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (08 تا 14) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 3G186
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ اردیبهشت 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G754
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (11 تا 14) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G753
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 2G653
پیش ثبت نام 1,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۴ اردیبهشت 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 2G651
پیش ثبت نام 1,390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۴ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 1G564
پیش ثبت نام 1,390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 2G652
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ خرداد 7 هفته نیمه فشرده دوشنبه (18:30 تا 21:30) پنجشنبه (16:30 تا 19:30) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G751
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ خرداد 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (13 تا 16) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G760
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۵ خرداد 7 هفته نیمه فشرده سه‌شنبه (18:30 تا 21:30) جمعه (09:30 تا 12:30) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G750
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ خرداد 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 2G654
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ خرداد 7 هفته نیمه فشرده زوج (21:59 تا 23:59) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G759
پیش ثبت نام 1,390,000
1,251,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۹ خرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی 0G755
پیش ثبت نام 1,490,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۴ فروردین 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 1G547
پیش ثبت نام 1,490,000
1,341,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 1 ماه فوق فشرده شنبه و یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 2G656
پیش ثبت نام 1,490,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۶ فروردین 5 هفته فشرده شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه (09:30 تا 12:30) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 1G565
پیش ثبت نام 1,490,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۷ فروردین 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 1G548
پیش ثبت نام 1,490,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۹ فروردین 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 3G178
پیش ثبت نام 1,490,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ فروردین 5 هفته فشرده زوج (13:30 تا 16:30) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 2G601
پیش ثبت نام 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ فروردین 5 هفته فشرده زوج (08 تا 11) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G730
پیش ثبت نام 1,490,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ فروردین 1 ماه فوق فشرده زوج (17:30 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 2G602
پیش ثبت نام 1,490,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۶ فروردین 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 1G567
پیش ثبت نام 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۷ فروردین 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G731
پیش ثبت نام 1,490,000 تجریش تجریش/حضوری ۹ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 3G190
پیش ثبت نام 1,490,000
1,341,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۹ اردیبهشت 1 ماه فوق فشرده شنبه و یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 2G659
پیش ثبت نام 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ اردیبهشت 5 هفته فشرده فرد (14 تا 17) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G768
پیش ثبت نام 1,490,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ اردیبهشت 6 هفته فشرده پنجشنبه (15 تا 19) جمعه (10 تا 14) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 2G649
پیش ثبت نام 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G767
پیش ثبت نام 1,490,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۴ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 1G577
پیش ثبت نام 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G769
پیش ثبت نام 1,490,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲ خرداد 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 2G657
پیش ثبت نام 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ خرداد 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G766
پیش ثبت نام 1,490,000
1,341,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ خرداد 1 ماه فوق فشرده شنبه و یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 2G658
پیش ثبت نام 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ خرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی 0G781
پیش ثبت نام 1,490,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۴ فروردین 7 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (11 تا 14) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 1G569
پیش ثبت نام 1,490,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۴ فروردین 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 1G571
پیش ثبت نام 1,490,000
1,341,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 1 ماه فوق فشرده شنبه و یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 2G617
پیش ثبت نام 1,490,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ فروردین 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 1G545
پیش ثبت نام 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 0G733
پیش ثبت نام 1,490,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ فروردین 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 2G616
پیش ثبت نام 1,490,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ فروردین 5 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه و جمعه (08 تا 11) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 1G578
پیش ثبت نام 1,490,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۷ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 1G570
پیش ثبت نام 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۹ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 0G763
پیش ثبت نام 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۲ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 0G765
پیش ثبت نام 1,490,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۳ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 2G665
پیش ثبت نام 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 0G764
پیش ثبت نام 1,490,000
1,341,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ اردیبهشت 1 ماه فوق فشرده شنبه و یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 2G667
پیش ثبت نام 1,490,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۹ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 1G575
پیش ثبت نام 1,490,000
1,341,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۷ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (13:30 تا 16:30) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 2G666
پیش ثبت نام 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۷ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (08 تا 11) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 0G762
پیش ثبت نام 1,490,000
1,341,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ خرداد 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 0G761
پیش ثبت نام 1,490,000
1,341,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ خرداد 1 ماه فوق فشرده شنبه و یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی 2G655
پیش ثبت نام 1,490,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۷ فروردین 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.3) بزرگسالان آلمانی 1G568
پیش ثبت نام 1,590,000
1,431,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ فروردین 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 0G687
پیش ثبت نام 1,590,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 5 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) پنجشنبه (16 تا 19) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 2G615
پیش ثبت نام 1,590,000
1,431,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ فروردین 1 ماه فوق فشرده شنبه و یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه (09 تا 12) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 2G662
پیش ثبت نام 1,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۶ فروردین 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 1G549
پیش ثبت نام 1,590,000
1,431,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (14:30 تا 17:30) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 0G775
پیش ثبت نام 1,590,000
1,431,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۹ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 0G785
پیش ثبت نام 1,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۹ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 1G574
پیش ثبت نام 1,590,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۳ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 2G661
پیش ثبت نام 1,590,000
1,431,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ اردیبهشت 1 ماه فوق فشرده شنبه و یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه (10 تا 13) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 2G664
پیش ثبت نام 1,590,000
1,431,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ اردیبهشت 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 0G774
پیش ثبت نام 1,590,000
1,431,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۷ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 2G663
پیش ثبت نام 1,590,000
1,431,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ خرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی 0G776
پیش ثبت نام 1,590,000
1,431,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ فروردین 5 هفته فشرده فرد (15 تا 18) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 0G784
پیش ثبت نام 1,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۲ فروردین 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 1G573
پیش ثبت نام 1,590,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۶ فروردین 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 2G629
پیش ثبت نام 1,590,000
1,431,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۷ فروردین 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 0G772
پیش ثبت نام 1,590,000
1,431,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۷ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 0G783
پیش ثبت نام 1,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۷ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 1G572
پیش ثبت نام 1,590,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ اردیبهشت 5 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) پنجشنبه (16 تا 19) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 2G671
پیش ثبت نام 1,590,000
1,431,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 0G786
پیش ثبت نام 1,590,000
1,431,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 0G773
پیش ثبت نام 1,590,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲ خرداد 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 21) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی 2G660
تکمیل ظرفیت 1,590,000
1,431,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ اسفند 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Sicher (B2.3) بزرگسالان آلمانی 0G735
پیش ثبت نام 1,590,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۴ فروردین 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.3) بزرگسالان آلمانی 1G552
پیش ثبت نام 1,590,000
1,431,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۷ فروردین 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Sicher (B2.3) بزرگسالان آلمانی 0G770
پیش ثبت نام 1,590,000
1,431,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ اردیبهشت 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.3) بزرگسالان آلمانی 0G771
پیش ثبت نام 1,590,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱ خرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.3) بزرگسالان آلمانی 2G670
پیش ثبت نام 1,590,000
1,431,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۱ فروردین 5 هفته فشرده فرد (10:30 تا 13:30) 28 Sicher (B2.4) بزرگسالان آلمانی 2G613
پیش ثبت نام 1,590,000
1,431,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ خرداد 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Sicher (B2.4) بزرگسالان آلمانی 2G669
پیش ثبت نام 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۵ فروردین 1 هفته فوق فشرده شنبه تا جمعه (10 تا 12) 10 مرور سطح A1 بزرگسالان آلمانی 0G729
پیش ثبت نام 740,000
666,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۵ فروردین 1 هفته فوق فشرده شنبه تا جمعه (12 تا 14) 10 مرور سطح A2 بزرگسالان آلمانی 0G728
پیش ثبت نام 740,000
666,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۵ فروردین 1 هفته فوق فشرده شنبه تا جمعه (16 تا 18) 10 مکالمه بحث آزاد (A2) بزرگسالان آلمانی 0G727
پیش ثبت نام 590,000
531,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۷ فروردین 6 هفته عادی شنبه (17 تا 18:30) پنجشنبه (12 تا 13:30) 12 Ludo 3 (A1.1) کودکان فرانسه 0F238
پیش ثبت نام 590,000
531,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ فروردین 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 17:30) 14 Le Mag 1 (A1.1) نوجوانان فرانسه 0F234
پیش ثبت نام 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ فروردین 5 هفته عادی زوج (17 تا 18:30) 14 Le Mag 3 (A2.1) نوجوانان فرانسه 0F240
پیش ثبت نام 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ فروردین 5 هفته عادی زوج (15:30 تا 17) 14 Le Mag 3 (A2.3) نوجوانان فرانسه 0F241
پیش ثبت نام 990,000
891,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 6 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 24 Mobile (A1.1) بزرگسالان فرانسه 0F233
پیش ثبت نام 990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده شنبه و چهارشنبه (19 تا 21:30) 24 Mobile (A1.1) بزرگسالان فرانسه 2F109
تکمیل ظرفیت 990,000
891,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ اسفند 6 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 24 Mobile (A1.2) بزرگسالان فرانسه 0F236
پیش ثبت نام 990,000
891,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 6 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18:30 تا 21:30) 24 Mobile (A1.2) بزرگسالان فرانسه 0F239
پیش ثبت نام 990,000 تجریش تجریش/حضوری ۴ اردیبهشت 6 هفته عادی زوج (18 تا 20) 24 Mobile (A1.2) بزرگسالان فرانسه 3F100
پیش ثبت نام 1,090,000
981,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۷ فروردین 6 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 24 Mobile (A2.1) بزرگسالان فرانسه 0F237
پیش ثبت نام 1,090,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۰ فروردین 6 هفته عادی زوج (18 تا 20) 24 Mobile (A2.1) بزرگسالان فرانسه 3F101
پیش ثبت نام 1,090,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ فروردین 6 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (13 تا 16) جمعه (9:30 تا 12:30) 24 Mobile (A2.3) بزرگسالان فرانسه 2F108
پیش ثبت نام 1,190,000
1,071,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۷ فروردین 6 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (17:30 تا 20:30) 24 Rond Point (B1.2) بزرگسالان فرانسه 0F232
پیش ثبت نام 690,000
621,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۶ فروردین 3 هفته عادی زوج (17:30 تا 19:30) 10 مرور سطح A2 بزرگسالان فرانسه 0F235
پیش ثبت نام 449,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۶ فروردین 6 هفته عادی زوج (15 تا 16) 12 Pockets 1 (Part B) خردسالان انگلیسی 2E700
پیش ثبت نام 449,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی فرد (14 تا 15) 12 Pockets 1 (Part C) خردسالان انگلیسی 2E698
پیش ثبت نام 449,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15:30 تا 17) 12 Family and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی 2E735
پیش ثبت نام 449,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی 3E220
پیش ثبت نام 449,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی 1E456
پیش ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ اردیبهشت 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Family and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی 0E902
پیش ثبت نام 449,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی دوشنبه (16 تا 17:30) پنجشنبه (14:30 تا 16) 12 Family and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی 2E688
پیش ثبت نام 449,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی 3E216
پیش ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ فروردین 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 12 Family and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی 0E904
پیش ثبت نام 449,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۷ اردیبهشت 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی 1E500
پیش ثبت نام 449,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:15 تا 17:45) 12 Family and Friends Starter (Part C) کودکان انگلیسی 3E215
پیش ثبت نام 449,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17:30 تا 19) 12 Family and Friends Starter (Part C) کودکان انگلیسی 2E687
پیش ثبت نام 449,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Family and Friends 1 (Part A) کودکان انگلیسی 3E214
پیش ثبت نام 449,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17:30 تا 19) 12 Family and Friends 1 (Part A) کودکان انگلیسی 2E686
پیش ثبت نام 449,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 1 (Part A) کودکان انگلیسی 1E455
پیش ثبت نام 449,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 1 (Part B) کودکان انگلیسی 1E454
پیش ثبت نام 449,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 17:30) 12 Family and Friends 1 (Part B) کودکان انگلیسی 2E685
پیش ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ فروردین 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 12 Family and Friends 1 (Part B) کودکان انگلیسی 0E845
پیش ثبت نام 449,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۷ اردیبهشت 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 1 (Part B) کودکان انگلیسی 1E499
پیش ثبت نام 449,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی دوشنبه (16 تا 17:30) پنجشنبه (14:30 تا 16) 12 Family and Friends 1 (Part C) کودکان انگلیسی 2E684
پیش ثبت نام 449,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Family and Friends 1 (Part C) کودکان انگلیسی 3E213
پیش ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ اردیبهشت 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 12 Family and Friends 1 (Part C) کودکان انگلیسی 0E898
پیش ثبت نام 449,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۱ اردیبهشت 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 1 (Part C) کودکان انگلیسی 1E498
پیش ثبت نام 449,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 17:30) 12 Family and Friends 1 (Part D) کودکان انگلیسی 2E683
پیش ثبت نام 449,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 17:30) 12 Family and Friends 1 (Part E) کودکان انگلیسی 2E682
پیش ثبت نام 449,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 1 (Part E) کودکان انگلیسی 1E453
پیش ثبت نام 449,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (17:30 تا 19) 12 Family and Friends 1 (Part E) کودکان انگلیسی 2E681
پیش ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ فروردین 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 12 Family and Friends 2 (Part A) کودکان انگلیسی 0E844
پیش ثبت نام 449,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۷ اردیبهشت 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 2 (Part A) کودکان انگلیسی 1E497
پیش ثبت نام 449,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 2 (Part B) کودکان انگلیسی 1E452
پیش ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ فروردین 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Family and Friends 2 (Part B) کودکان انگلیسی 0E843
پیش ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ اردیبهشت 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 12 Family and Friends 2 (Part B) کودکان انگلیسی 0E897
پیش ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ فروردین 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Family and Friends 2 (Part C) کودکان انگلیسی 0E842
پیش ثبت نام 449,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (17:30 تا 19) 12 Family and Friends 2 (Part C) کودکان انگلیسی 2E696
پیش ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ اردیبهشت 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Family and Friends 2 (Part C) کودکان انگلیسی 0E896
پیش ثبت نام 449,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۱ اردیبهشت 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (14:45 تا 16:15) 12 Family and Friends 2 (Part C) کودکان انگلیسی 1E496
پیش ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ اردیبهشت 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Family and Friends 2 (Part D) کودکان انگلیسی 0E895
پیش ثبت نام 449,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Family and Friends 3 (Part B) کودکان انگلیسی 1E451
پیش ثبت نام 449,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۱ اردیبهشت 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Family and Friends 3 (Part C) کودکان انگلیسی 1E495
پیش ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18:30 تا 20) پنجشنبه (12 تا 13:30) 12 Family and Friends 3 (Part D) کودکان انگلیسی 0E841
پیش ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ فروردین 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 12 Family and Friends 3 (Part E) کودکان انگلیسی 0E840
پیش ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۷ اردیبهشت 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18:30 تا 20) پنجشنبه (12 تا 13:30) 12 Family and Friends 3 (Part E) کودکان انگلیسی 0E894
پیش ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ اردیبهشت 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 12 Family and Friends 4 (Part A) کودکان انگلیسی 0E893
پیش ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ فروردین 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 12 Family and Friends 4 (Part B) کودکان انگلیسی 0E839
پیش ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 1 ماه عادی فرد (16 تا 17:30) 12 Family and Friends 4 (Part C) کودکان انگلیسی 0E838
پیش ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ فروردین 1 ماه عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Family and Friends 4 (Part C) کودکان انگلیسی 0E837
پیش ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ اردیبهشت 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 12 Family and Friends 4 (Part C) کودکان انگلیسی 0E892
پیش ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۷ اردیبهشت 1 ماه عادی فرد (16 تا 17:30) 12 Family and Friends 4 (Part D) کودکان انگلیسی 0E891
پیش ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ اردیبهشت 1 ماه عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Family and Friends 4 (Part D) کودکان انگلیسی 0E876
پیش ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ فروردین 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Family and Friends 4 (Part E) کودکان انگلیسی 0E836
پیش ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ اردیبهشت 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Family and Friends 5 (Part A) کودکان انگلیسی 0E890
پیش ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17:30 تا 19) پنجشنبه (13 تا 14:30) 12 Family and Friends 5 (Part D) کودکان انگلیسی 0E835
پیش ثبت نام 449,000
404,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۷ اردیبهشت 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17:30 تا 19) پنجشنبه (13 تا 14:30) 12 Family and Friends 6 (Part A) کودکان انگلیسی 0E889
پیش ثبت نام 479,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی دوشنبه و پنجشنبه (16:15 تا 17:45) 12 Project 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی 3E212
پیش ثبت نام 479,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی دوشنبه (17:30 تا 19) پنجشنبه (16 تا 17:30) 12 Project 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی 2E734
پیش ثبت نام 479,000
431,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 1 ماه عادی فرد (16 تا 17:30) 12 Project 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی 0E855
پیش ثبت نام 479,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (14:45 تا 16:15) 12 Project 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی 1E463
پیش ثبت نام 479,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی دوشنبه (17:30 تا 19) پنجشنبه (16 تا 17:30) 12 Project 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 2E695
پیش ثبت نام 479,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Project 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 1E462
پیش ثبت نام 479,000
431,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ فروردین 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Project 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 0E854
پیش ثبت نام 479,000
431,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۷ اردیبهشت 1 ماه عادی فرد (16 تا 17:30) 12 Project 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 0E888
پیش ثبت نام 479,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۷ اردیبهشت 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (14:45 تا 16:15) 12 Project 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 1E491
پیش ثبت نام 479,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15:30 تا 17) 12 Project 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی 2E694
پیش ثبت نام 479,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:15 تا 17:45) 12 Project 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی 3E211
پیش ثبت نام 479,000
431,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ اردیبهشت 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Project 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی 0E887
پیش ثبت نام 479,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۱ اردیبهشت 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Project 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی 1E490
پیش ثبت نام 479,000
431,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 1 ماه عادی فرد (18 تا 19:30) 12 Project 2 (Part A) نوجوانان انگلیسی 0E853
پیش ثبت نام 479,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 17:30) 12 Project 2 (Part A) نوجوانان انگلیسی 2E693
پیش ثبت نام 479,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:15 تا 17:45) 12 Project 2 (Part A) نوجوانان انگلیسی 3E210
پیش ثبت نام 479,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Project 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 1E460
پیش ثبت نام 479,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17:30 تا 19) 12 Project 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 2E692
پیش ثبت نام 479,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (15:30 تا 17) 12 Project 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 2E691
پیش ثبت نام 479,000
431,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۷ اردیبهشت 1 ماه عادی فرد (18 تا 19:30) 12 Project 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 0E886
پیش ثبت نام 479,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۵ اردیبهشت 6 هفته عادی دوشنبه و چهارشنبه (14:45 تا 16:15) 12 Project 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 1E489
پیش ثبت نام 479,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی دوشنبه و پنجشنبه (16 تا 17:30) 12 Project 2 (Part C) نوجوانان انگلیسی 2E690
پیش ثبت نام 479,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۱ اردیبهشت 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Project 2 (Part C) نوجوانان انگلیسی 1E494
پیش ثبت نام 510,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۴ فروردین 6 هفته عادی دوشنبه و چهارشنبه (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی 1E459
پیش ثبت نام 510,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16 تا 17:30) 12 Solutions 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی 2E689
پیش ثبت نام 510,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 3E208
پیش ثبت نام 510,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17:30 تا 19) 12 Solutions 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 2E701
پیش ثبت نام 510,000
459,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ فروردین 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Solutions 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 0E852
پیش ثبت نام 510,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 1E458
پیش ثبت نام 510,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (17:30 تا 19) 12 Solutions 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 2E702
پیش ثبت نام 510,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16 تا 17:30) 12 Solutions 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 2E703
پیش ثبت نام 510,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۵ اردیبهشت 6 هفته عادی دوشنبه و چهارشنبه (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی 1E488
پیش ثبت نام 510,000
459,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ فروردین 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 12 Solutions 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی 0E851
پیش ثبت نام 510,000
459,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ اردیبهشت 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Solutions 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی 0E885
پیش ثبت نام 510,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۷ اردیبهشت 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی 1E493
پیش ثبت نام 510,000
459,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ اردیبهشت 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 12 Solutions 1 (Part D) نوجوانان انگلیسی 0E884
پیش ثبت نام 510,000
459,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ فروردین 1 ماه عادی زوج (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 1 (Part E) نوجوانان انگلیسی 0E850
پیش ثبت نام 539,000
485,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ اردیبهشت 1 ماه عادی زوج (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 2 (Part A) نوجوانان انگلیسی 0E883
پیش ثبت نام 539,000
485,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ فروردین 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Solutions 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی 0E849
پیش ثبت نام 539,000
485,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ اردیبهشت 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Solutions 2 (Part C) نوجوانان انگلیسی 0E882
پیش ثبت نام 569,000
512,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ فروردین 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Solutions 3 (Part D) نوجوانان انگلیسی 0E848
پیش ثبت نام 569,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ فروردین 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16 تا 17:30) 12 Solutions 3 (Part E) نوجوانان انگلیسی 2E768
پیش ثبت نام 569,000
512,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ اردیبهشت 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Solutions 3 (Part E) نوجوانان انگلیسی 0E881
پیش ثبت نام 599,000
539,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ فروردین 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Solutions 4 (Part E) نوجوانان انگلیسی 0E847
پیش ثبت نام 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ اردیبهشت 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Solutions 5 (Part A) نوجوانان انگلیسی 0E880
پیش ثبت نام 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18:30 تا 20) 12 Solutions 5 (Part C) نوجوانان انگلیسی 0E846
پیش ثبت نام 629,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 5 (Part C) نوجوانان انگلیسی 1E457
پیش ثبت نام 629,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۱ اردیبهشت 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 5 (Part D) نوجوانان انگلیسی 1E492
پیش ثبت نام 629,000
566,100
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ خرداد 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18:30 تا 20) 12 Solutions 5 (Part D) نوجوانان انگلیسی 0E879
پیش ثبت نام 790,000
711,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 2 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 20 American English File Starter (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E678
پیش ثبت نام 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 5 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) پنجشنبه (15 تا 17) 20 American English File Starter (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 0E859
پیش ثبت نام 790,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۶ فروردین 2 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (9:00 تا 12:00 ) 20 American English File Starter (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 3E217
پیش ثبت نام 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ فروردین 5 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) پنجشنبه (17 تا 19) 20 American English File Starter (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 0E900
پیش ثبت نام 790,000
711,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ فروردین 2 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 20 American English File Starter (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E711
پیش ثبت نام 790,000
711,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ اردیبهشت 5 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) پنجشنبه (15 تا 17) 20 American English File Starter (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 0E866
پیش ثبت نام 539,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۶ فروردین 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی 3E219
پیش ثبت نام 539,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۲ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19:30 تا 21) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی 1E430
پیش ثبت نام 539,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ فروردین 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E733
پیش ثبت نام 539,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲ اردیبهشت 2 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E736
تکمیل ظرفیت 539,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۱ اسفند 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (09 تا 12) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی 3E199
تکمیل ظرفیت 539,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۲ اسفند 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E710
پیش ثبت نام 539,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 19:30) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی 1E432
پیش ثبت نام 539,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (09 تا 12) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E709
پیش ثبت نام 539,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۱ فروردین 1 ماه نیمه فشرده پنجشنبه (16:30 تا 19) جمعه (11:30 تا 14) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E742
پیش ثبت نام 539,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ اردیبهشت 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E744
پیش ثبت نام 539,000 تجریش تجریش/حضوری ۶ اردیبهشت 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی 3E229
پیش ثبت نام 539,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۷ خرداد 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19:30 تا 21) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی 1E473
تکمیل ظرفیت 539,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ اسفند 1 ماه عادی زوج (11:30 تا 13) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی 1E431
تکمیل ظرفیت 539,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۰ اسفند 2 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E708
تکمیل ظرفیت 539,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ اسفند 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E650
پیش ثبت نام 539,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19:30 تا 21) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی 1E429
پیش ثبت نام 539,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۸ فروردین 1 ماه عادی زوج (19:30 تا 21) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی 3E206
پیش ثبت نام 539,000 تجریش تجریش/حضوری ۵ اردیبهشت 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:30 تا 18) پنجشنبه (14:15 تا 15:45) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی 3E231
پیش ثبت نام 539,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۲ اردیبهشت 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (09 تا 12) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی 3E207
پیش ثبت نام 539,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۲ اردیبهشت 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (09 تا 12) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E741
پیش ثبت نام 539,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱ خرداد 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E743
پیش ثبت نام 539,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۷ خرداد 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 19:30) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی 1E472
پیش ثبت نام 539,000 تجریش تجریش/حضوری ۸ خرداد 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی 3E228
پیش ثبت نام 950,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۷ فروردین 6 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (16 تا 19) جمعه (11 تا 14) 24 American English File 1 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 3E201
پیش ثبت نام 950,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۸ فروردین 2 ماه نیمه فشرده جمعه (10 تا 14) 24 American English File 1 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 1E467
پیش ثبت نام 950,000
855,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ فروردین 6 هفته نیمه فشرده زوج (09:30 تا 11:30) 24 American English File 1 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 0E860
پیش ثبت نام 950,000
855,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ فروردین 6 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 24 American English File 1 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 0E861
پیش ثبت نام 950,000
855,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ اردیبهشت 6 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) پنجشنبه (17 تا 19) 24 American English File 1 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 0E899
پیش ثبت نام 950,000
855,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ تیر 6 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) پنجشنبه (15 تا 17) 24 American English File 1 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 0E877
تکمیل ظرفیت 950,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۹ اسفند 9 هفته عادی جمعه (10 تا 14) 24 American English File 1 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 1E426
پیش ثبت نام 950,000
855,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ فروردین 6 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 24 American English File 1 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 0E825
پیش ثبت نام 950,000
855,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ اردیبهشت 6 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 24 American English File 1 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 0E857
پیش ثبت نام 950,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۰ اردیبهشت 5 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 24 American English File 1 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 3E232
پیش ثبت نام 950,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۲ اردیبهشت 9 هفته عادی جمعه (10 تا 14) 24 American English File 1 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 1E433
پیش ثبت نام 950,000
855,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۰ خرداد 6 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 24 American English File 1 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 0E864
پیش ثبت نام 950,000
855,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۰ خرداد 6 هفته نیمه فشرده زوج (09:30 تا 11:30) 24 American English File 1 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 0E865
تکمیل ظرفیت 569,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ اسفند 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 13 American English File 1 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E646
پیش ثبت نام 569,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 13 American English File 1 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 1E501
پیش ثبت نام 569,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:30 تا 18) 13 American English File 1 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 1E434
پیش ثبت نام 569,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19:30 تا 21) 13 American English File 1 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 1E504
پیش ثبت نام 569,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۹ فروردین 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 13 American English File 1 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 3E218
پیش ثبت نام 569,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۶ فروردین 2 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 13 American English File 1 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E707
پیش ثبت نام 569,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۱ فروردین 1 ماه نیمه فشرده پنجشنبه (16:30 تا 19) جمعه (11:30 تا 14) 13 American English File 1 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E705
پیش ثبت نام 569,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ اردیبهشت 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 13 American English File 1 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E740
پیش ثبت نام 569,000 تجریش تجریش/حضوری ۱ خرداد 1 ماه عادی زوج (19:30 تا 21) 13 American English File 1 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 3E230
پیش ثبت نام 569,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۷ خرداد 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19:30 تا 21) 13 American English File 1 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 1E471
پیش ثبت نام 569,000 تجریش تجریش/حضوری ۹ خرداد 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:30 تا 18) پنجشنبه (14:15 تا 15:45) 13 American English File 1 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 3E235
پیش ثبت نام 569,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۶ فروردین 3 هفته نیمه فشرده شنبه و چهارشنبه (09 تا 12) 13 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 3E205
پیش ثبت نام 569,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ فروردین 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E704
پیش ثبت نام 569,000 تجریش تجریش/حضوری ۴ اردیبهشت 1 ماه عادی زوج (19:30 تا 21) 13 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 3E227
پیش ثبت نام 569,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۳ اردیبهشت 2 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 13 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E738
پیش ثبت نام 569,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ اردیبهشت 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 13 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E739
پیش ثبت نام 569,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ اردیبهشت 1 ماه عادی زوج (19:30 تا 21) 13 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 1E470
پیش ثبت نام 569,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ اردیبهشت 1 ماه نیمه فشرده پنجشنبه (16:30 تا 19) جمعه (11:30 تا 14) 13 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E737
پیش ثبت نام 569,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۷ خرداد 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19:30 تا 21) 13 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 1E502
پیش ثبت نام 569,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۷ خرداد 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:30 تا 18) 13 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 1E469
تکمیل ظرفیت 569,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۴ اسفند 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 1 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E746
تکمیل ظرفیت 569,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۴ اسفند 2 هفته فشرده زوج (9:30 تا 12:30) 13 American English File 1 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E679
پیش ثبت نام 569,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۴ فروردین 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 13 American English File 1 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 1E427
پیش ثبت نام 569,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (09 تا 12) 13 American English File 1 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E718
پیش ثبت نام 569,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ فروردین 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 13 American English File 1 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E749
پیش ثبت نام 569,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ اردیبهشت 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 1 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E750
تکمیل ظرفیت 569,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ اسفند 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 13 American English File 1 (Part D) بزرگسالان انگلیسی 2E651
پیش ثبت نام 569,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ اردیبهشت 2 هفته فشرده زوج (9:30 تا 12:30) 13 American English File 1 (Part D) بزرگسالان انگلیسی 2E748
پیش ثبت نام 569,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۱ اردیبهشت 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 1 (Part D) بزرگسالان انگلیسی 2E747
پیش ثبت نام 569,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۲ اردیبهشت 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (09 تا 12) 13 American English File 1 (Part D) بزرگسالان انگلیسی 2E745
پیش ثبت نام 569,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ اردیبهشت 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 13 American English File 1 (Part D) بزرگسالان انگلیسی 1E468
تکمیل ظرفیت 1,090,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ اسفند 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) پنجشنبه (17 تا 19) 26 American English File 2 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E714
پیش ثبت نام 1,090,000
981,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ فروردین 7 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 26 American English File 2 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 0E826
پیش ثبت نام 1,090,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۴ فروردین 1 ماه فشرده زوج ( 09:00 تا 12:00 ) 26 American English File 2 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 3E194
پیش ثبت نام 1,090,000
981,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ فروردین 2 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 26 American English File 2 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E715
پیش ثبت نام 1,090,000
981,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 26 American English File 2 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 0E875
تکمیل ظرفیت 1,090,000
981,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ اسفند 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) پنجشنبه (15 تا 17) 26 American English File 2 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 0E821
پیش ثبت نام 1,090,000
981,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ فروردین 7 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 26 American English File 2 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 0E833
پیش ثبت نام 1,090,000
981,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۲ اردیبهشت 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) پنجشنبه (15 تا 17) 26 American English File 2 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 0E901
پیش ثبت نام 1,090,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۶ اردیبهشت 1 ماه فشرده زوج (9:00 تا 12:00 ) 26 American English File 2 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 3E204
پیش ثبت نام 1,090,000
981,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ خرداد 7 هفته نیمه فشرده زوج (18 تا 20) 26 American English File 2 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 0E863
تکمیل ظرفیت 599,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۴ اسفند 2 هفته فشرده زوج (9:30 تا 12:30) 13 American English File 2 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E717
پیش ثبت نام 599,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۴ فروردین 3 هفته نیمه فشرده شنبه و دوشنبه (10 تا 13) 13 American English File 2 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 3E174
پیش ثبت نام 599,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۶ فروردین 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 13 American English File 2 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 3E203
پیش ثبت نام 599,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۰ فروردین 1 ماه عادی زوج (19:30 تا 21) 13 American English File 2 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 3E234
پیش ثبت نام 599,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ اردیبهشت 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) پنجشنبه (17 تا 19) 13 American English File 2 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E757
پیش ثبت نام 599,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۲ اردیبهشت 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 13 American English File 2 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E756
تکمیل ظرفیت 599,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۴ اسفند 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 2 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E658
پیش ثبت نام 599,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ فروردین 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 2 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E713
پیش ثبت نام 599,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۸ فروردین 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 13 American English File 2 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 1E466
پیش ثبت نام 599,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۸ فروردین 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 2 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E680
پیش ثبت نام 599,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۸ فروردین 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 2 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E712
پیش ثبت نام 599,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۸ فروردین 2 هفته فشرده زوج (9:30 تا 12:30) 13 American English File 2 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E716
پیش ثبت نام 599,000 تجریش تجریش/حضوری ۹ اردیبهشت 3 هفته نیمه فشرده شنبه و دوشنبه (10 تا 13) 13 American English File 2 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 3E226
پیش ثبت نام 599,000 تجریش تجریش/حضوری ۲۳ اردیبهشت 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 13 American English File 2 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 3E224
پیش ثبت نام 599,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۳ خرداد 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19:30 تا 21) 13 American English File 2 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 1E487
تکمیل ظرفیت 599,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۱ اسفند 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 19:30) 13 American English File 2 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 1E437
پیش ثبت نام 599,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ فروردین 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 2 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E727
پیش ثبت نام 599,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۹ اردیبهشت 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 2 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E752
پیش ثبت نام 599,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۸ اردیبهشت 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 2 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E755
پیش ثبت نام 599,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ اردیبهشت 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 2 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E754
پیش ثبت نام 599,000 تجریش تجریش/حضوری ۳۰ اردیبهشت 3 هفته نیمه فشرده شنبه و دوشنبه (10 تا 13) 13 American English File 2 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 3E225
پیش ثبت نام 599,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱ خرداد 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 13 American English File 2 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 1E486
تکمیل ظرفیت 599,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ اسفند 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 13 American English File 2 (Part D) بزرگسالان انگلیسی 2E656
پیش ثبت نام 599,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۳ اردیبهشت 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 2 (Part D) بزرگسالان انگلیسی 2E753
پیش ثبت نام 599,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۷ خرداد 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 19:30) 13 American English File 2 (Part D) بزرگسالان انگلیسی 1E474
پیش ثبت نام 1,090,000
981,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ فروردین 6 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 22 American English File 3 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 0E823
پیش ثبت نام 1,090,000
981,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ اردیبهشت 6 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) پنجشنبه (15 تا 17) 22 American English File 3 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 0E878
پیش ثبت نام 1,090,000
981,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۰ خرداد 6 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 22 American English File 3 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 0E874
پیش ثبت نام 1,090,000
981,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ فروردین 6 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 22 American English File 3 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 0E832
پیش ثبت نام 1,090,000
981,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 1 ماه فوق فشرده شنبه و یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه (9:30 تا 12:30) 22 American English File 3 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E726
پیش ثبت نام 1,090,000
981,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ فروردین 6 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 22 American English File 3 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 0E831
پیش ثبت نام 1,090,000
981,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۳ خرداد 6 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 22 American English File 3 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی 0E873
پیش ثبت نام 1,090,000
981,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ فروردین 6 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 22 American English File 3 (Package/Part C) بزرگسالان انگلیسی 0E830
پیش ثبت نام 1,090,000
981,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ اردیبهشت 6 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 22 American English File 3 (Package/Part C) بزرگسالان انگلیسی 0E872
پیش ثبت نام 1,090,000
981,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ خرداد 6 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 22 American English File 3 (Package/Part C) بزرگسالان انگلیسی 0E871
تکمیل ظرفیت 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ اسفند 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 13 American English File 3 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E654
پیش ثبت نام 629,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۴ فروردین 1 ماه عادی زوج (19:30 تا 21) 13 American English File 3 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 3E190
پیش ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ فروردین 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 13 American English File 3 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E724
پیش ثبت نام 629,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۵ فروردین 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 13 American English File 3 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 3E191
پیش ثبت نام 629,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۶ فروردین 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 13 American English File 3 (Part A) بزرگسالان انگلیسی 1E438
پیش ثبت نام 629,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۷ فروردین 6 هفته عادی پنجشنبه (12 تا 15) 13 American English File 3 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 1E447
پیش ثبت نام 629,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۷ فروردین 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19:30 تا 21) 13 American English File 3 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 1E436
پیش ثبت نام 629,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۸ فروردین 1 ماه عادی زوج (19:30 تا 21) 13 American English File 3 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 1E503
پیش ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ فروردین 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) پنجشنبه (17 تا 19) 13 American English File 3 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E725
پیش ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ فروردین 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 3 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E723
پیش ثبت نام 629,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۳ اردیبهشت 1 ماه عادی زوج (19:30 تا 21) 13 American English File 3 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 3E222
پیش ثبت نام 629,000 تجریش تجریش/حضوری ۱۷ اردیبهشت 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 13 American English File 3 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 3E223
پیش ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۴ اردیبهشت 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 13 American English File 3 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 2E751
پیش ثبت نام 629,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۰ اردیبهشت 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 13 American English File 3 (Part B) بزرگسالان انگلیسی 1E485
تکمیل ظرفیت 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۴ اسفند 2 هفته فشرده زوج (9:30 تا 12:30) 13 American English File 3 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E722
پیش ثبت نام 629,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۴ فروردین 1 ماه عادی زوج (19:30 تا 21) 13 American English File 3 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 1E448
پیش ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ فروردین 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 3 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E720
پیش ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۴ اردیبهشت 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) پنجشنبه (17 تا 19) 13 American English File 3 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E764
پیش ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ اردیبهشت 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 3 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 2E763
پیش ثبت نام 629,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۱ خرداد 7 هفته عادی پنجشنبه (12 تا 15) 13 American English File 3 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 1E484
پیش ثبت نام 629,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۱ خرداد 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19:30 تا 21) 13 American English File 3 (Part C) بزرگسالان انگلیسی 1E482
تکمیل ظرفیت 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ اسفند 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 13 American English File 3 (Part D) بزرگسالان انگلیسی 2E665
پیش ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ فروردین 2 هفته فشرده زوج (9:30 تا 12:30) 13 American English File 3 (Part D) بزرگسالان انگلیسی 2E721
پیش ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ اردیبهشت 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 3 (Part D) بزرگسالان انگلیسی 2E761
پیش ثبت نام 629,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ اردیبهشت 1 ماه عادی زوج (19:30 تا 21) 13 American English File 3 (Part D) بزرگسالان انگلیسی 1E483
پیش ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ اردیبهشت 2 هفته فشرده زوج (9:30 تا 12:30) 13 American English File 3 (Part E) بزرگسالان انگلیسی 2E762
پیش ثبت نام 629,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۷ اردیبهشت 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 3 (Part E) بزرگسالان انگلیسی 2E760
پیش ثبت نام 1,190,000
1,071,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ فروردین 1 ماه فشرده زوج (09:30 تا 12:30) 22 American English File 4 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 2E719
پیش ثبت نام 1,190,000
1,071,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۶ فروردین 6 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 22 American English File 4 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی 0E829
پیش ثبت نام 1,190,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۹ فروردین 6 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21)