تعیین سطح اینترنتی
صفحه اینستاگرام
شماره واتساپ شعب
کلاس زبان حضوری و آنلاین

لیست کلاس زبان حضوری و آنلاین

لیست موجود شامل کلاس زبان حضوری و کلاس زبان آنلاین ویژه همه سنین میباشد

این لیست شامل زبانهای انگلیسی، آلمانی، ترکی استانبولی و فرانسه میباشد

✔️ از فیلتر جستجو، کلاس دلخواهتون رو پیدا کنید

وضعیت شهریه (تومان) شعبه/نوع برگزاری شروع طول دوره نوع دوره روز و ساعت کلاس تعداد جلسات کتاب/سطح/بخش مقطع سنی زبان کد کلاس
ثبت نام 550,000
495,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۳ تیر 1 ماه عادی زوج (11 تا 12) 14 ÇİT (A1.1) کودکان ترکی استانبولی OT198
ثبت نام 700,000
630,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ تیر 7 هفته عادی زوج (12 تا 13:30) 19 Istanbul 1 (A1.1) نوجوانان ترکی استانبولی OT197
تکمیل ظرفیت 700,000
630,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ خرداد 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (12 تا 14) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی OT182
تکمیل ظرفیت 700,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ خرداد 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی TT121
تکمیل ظرفیت 700,000
630,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ خرداد 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 20) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی OT200
تکمیل ظرفیت 700,000
630,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ خرداد 5 هفته فشرده زوج (11 تا 13) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی OT199
ثبت نام 700,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۸ تیر 5 هفته فشرده زوج (16 تا 18) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی YT113
ثبت نام 700,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ تیر 7 هفته عادی زوج (18 تا 19:30) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی YT114
ثبت نام 700,000
630,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ تیر 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (12 تا 14) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی OT202
ثبت نام 700,000
630,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ تیر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 20) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی OT201
ثبت نام 700,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ تیر 5 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 19 Hitit (A1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی TT123
تکمیل ظرفیت 700,000
630,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ خرداد 5 هفته فشرده زوج (14 تا 16) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی OT196
ثبت نام 700,000
630,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ تیر 5 هفته فشرده زوج (17 تا 19) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی OT191
ثبت نام 700,000
630,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ تیر 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی OT195
ثبت نام 700,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ تیر 7 هفته عادی زوج (19:30 تا 21) 19 Hitit (A1.2) بزرگسالان ترکی استانبولی YT116
ثبت نام 700,000
630,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۳ تیر 5 هفته فشرده زوج (11 تا 13) 19 Hitit (A2.1) بزرگسالان ترکی استانبولی OT188
ثبت نام 700,000
630,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۳ تیر 5 هفته فشرده زوج (17 تا 19) 19 Hitit (A2.1) بزرگسالان ترکی استانبولی OT189
ثبت نام 700,000
630,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ تیر 5 هفته فشرده زوج (19 تا 21) 19 Hitit (A2.1) بزرگسالان ترکی استانبولی OT187
تکمیل ظرفیت 700,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۹ خرداد 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 19:30) 19 Hitit (A2.2) بزرگسالان ترکی استانبولی YT115
ثبت نام 750,000
675,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۱ تیر 7 هفته عادی زوج (17:30 تا 19) 19 Hitit (B1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی OT193
تکمیل ظرفیت 750,000
675,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ خرداد 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (12 تا 14:15) 19 Hitit (B1.3) بزرگسالان ترکی استانبولی OT194
ثبت نام 750,000
675,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ مرداد 7 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (18 تا 19:30) 19 Hitit (B1.3) بزرگسالان ترکی استانبولی OT192
ثبت نام 800,000
720,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۷ تیر 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (12 تا 14:15) 19 Hitit (C1.1) بزرگسالان ترکی استانبولی OT203
تکمیل ظرفیت 600,000
540,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ خرداد 5 هفته عادی زوج (14:30 تا 16:00) 12 Hallo Anna 1 (A0.1) کودکان آلمانی OG311
تکمیل ظرفیت 600,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ خرداد 5 هفته عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Hallo Anna 1 (A0.1) کودکان آلمانی TG298
ثبت نام 600,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۸ تیر 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Hallo Anna 1 (A0.1) کودکان آلمانی YG266
ثبت نام 600,000
540,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ تیر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (10:30 تا 12) 12 Hallo Anna 1 (A0.1) کودکان آلمانی OG392
ثبت نام 600,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ تیر 1 ماه عادی زوج (12 تا 13:30) 12 Hallo Anna 1 (A0.1) کودکان آلمانی TG327
ثبت نام 600,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ تیر 5 هفته عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Hallo Anna 1 (A0.2) کودکان آلمانی TG312
ثبت نام 600,000
540,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ تیر 1 ماه عادی زوج (14:30 تا 16) 12 Hallo Anna 1 (A0.2) کودکان آلمانی OG380
ثبت نام 600,000
540,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ مرداد 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (10:30 تا 12) 12 Hallo Anna 1 (A0.2) کودکان آلمانی OG410
ثبت نام 600,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ مرداد 1 ماه عادی زوج (12 تا 13:30) 12 Hallo Anna 1 (A0.2) کودکان آلمانی TG353
ثبت نام 600,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۱ مرداد 1 ماه عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Hallo Anna 2 (A1.1) کودکان آلمانی TG343
تکمیل ظرفیت 600,000
540,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ تیر 7 هفته عادی دوشنبه و چهارشنبه (16 تا 17:30) 12 Hallo Anna 2 (A1.2) کودکان آلمانی OG348
ثبت نام 600,000
540,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۱ مرداد 1 ماه عادی زوج (14:30 تا 16) 12 Hallo Anna 2 (A1.2) کودکان آلمانی OG409
ثبت نام 600,000
540,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ مرداد 6 هفته عادی دوشنبه و چهارشنبه (16 تا 17:30) 12 Hallo Anna 3 (A1.1) کودکان آلمانی OG413
ثبت نام 600,000
540,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۳ تیر 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Die Deutschprofis 1 (A1.1) کودکان آلمانی OG379
ثبت نام 700,000
630,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ تیر 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 12 Die Deutschprofis 2 (A2.1) کودکان آلمانی OG385
ثبت نام 700,000
630,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ مرداد 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Die Deutschprofis 2 (A2.1) کودکان آلمانی OG412
ثبت نام 700,000
630,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۱ مرداد 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 12 Die Deutschprofis 2 (A2.2) کودکان آلمانی OG411
تکمیل ظرفیت 600,000
540,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ خرداد 1 ماه عادی زوج (16:15 تا 17:45) 12 Beste Freunde 1 (A1.1) نوجوانان آلمانی OG310
تکمیل ظرفیت 600,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ خرداد 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Beste Freunde 1 (A1.1) نوجوانان آلمانی TG297
ثبت نام 600,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۸ تیر 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Beste Freunde 1 (A1.1) نوجوانان آلمانی YG267
ثبت نام 600,000
540,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ تیر 1 ماه عادی زوج (14 تا 15:30) 12 Beste Freunde 1 (A1.1) نوجوانان آلمانی OG391
ثبت نام 600,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ تیر 1 ماه عادی زوج (13:30 تا 15) 12 Beste Freunde 1 (A1.1) نوجوانان آلمانی TG326
ثبت نام 600,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ تیر 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Beste Freunde 1 (A1.2) نوجوانان آلمانی TG311
ثبت نام 600,000
540,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ تیر 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Beste Freunde 1 (A1.2) نوجوانان آلمانی OG378
ثبت نام 600,000
540,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ مرداد 1 ماه عادی زوج (14 تا 15:30) 12 Beste Freunde 1 (A1.2) نوجوانان آلمانی OG415
ثبت نام 600,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ مرداد 1 ماه عادی زوج (13:30 تا 15) 12 Beste Freunde 1 (A1.2) نوجوانان آلمانی TG352
ثبت نام 600,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۱ مرداد 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Beste Freunde 1 (A1.3) نوجوانان آلمانی TG342
ثبت نام 600,000
540,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۱ مرداد 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Beste Freunde 1 (A1.3) نوجوانان آلمانی OG414
تکمیل ظرفیت 700,000
630,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ خرداد 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Beste Freunde 2 (A2.5) نوجوانان آلمانی OG343
ثبت نام 700,000
630,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳ مرداد 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Beste Freunde 2 (A2.6) نوجوانان آلمانی OG377
تکمیل ظرفیت 1,150,000
1,035,000
یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۳ خرداد 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی YG259
تکمیل ظرفیت 1,150,000
1,035,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۴ خرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی TG266
تکمیل ظرفیت 1,150,000
1,035,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ خرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی OG352
تکمیل ظرفیت 1,150,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۴ خرداد 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی YG258
تکمیل ظرفیت 1,150,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۸ خرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی YG260
تکمیل ظرفیت 1,150,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۹ خرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی YG261
تکمیل ظرفیت 1,150,000
1,035,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ خرداد 5 هفته فشرده فرد (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی OG382
تکمیل ظرفیت 1,150,000
1,035,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ خرداد 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی TG302
تکمیل ظرفیت 1,150,000
1,035,000
یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱ تیر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (8 تا 11) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی YG275
تکمیل ظرفیت 1,150,000
1,035,000
یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۵ تیر 5 هفته فشرده فرد (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی YG274
ثبت نام 1,150,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ تیر 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی TG320
ثبت نام 1,150,000
1,035,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۱ تیر 5 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی OG381
تکمیل ظرفیت 1,150,000
1,035,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۱ تیر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (9 تا 12) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی TG325
ثبت نام 1,150,000
1,035,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۳ تیر 5 هفته فشرده زوج (13 تا 16) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی OG384
تکمیل ظرفیت 1,150,000
1,035,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۳ تیر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی OG390
تکمیل ظرفیت 1,150,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۴ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی YG276
ثبت نام 1,150,000
1,035,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی OG393
ثبت نام 1,150,000
1,035,000
یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۸ تیر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی YG293
ثبت نام 1,150,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ تیر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی YG294
ثبت نام 1,150,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ تیر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (08 تا 11) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی YG295
ثبت نام 1,150,000
1,035,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ تیر 5 هفته فشرده فرد (09 تا 12) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی OG383
ثبت نام 1,150,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۱ تیر 5 هفته فشرده فرد (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی YG277
ثبت نام 1,150,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۳ تیر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی YG296
ثبت نام 1,150,000
1,035,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ تیر 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی TG321
ثبت نام 1,150,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ تیر 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی TG319
ثبت نام 1,150,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ تیر 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی TG336
ثبت نام 1,150,000
1,035,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۶ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی OG400
ثبت نام 1,150,000
1,035,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۸ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی TG335
ثبت نام 1,150,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ تیر 6 هفته فشرده پنجشنبه (15 تا 19) جمعه (10 تا 14) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی TG328
ثبت نام 1,150,000
1,035,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱ مرداد 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (9 تا 12) 28 Starten Wir (A1.1) بزرگسالان آلمانی TG351
تکمیل ظرفیت 1,150,000
1,035,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ خرداد 5 هفته فشرده زوج (09 تا 12) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی OG388
تکمیل ظرفیت 1,150,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۶ خرداد 6 هفته فشرده پنجشنبه (15 تا 19) جمعه (10 تا 14) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی TG281
تکمیل ظرفیت 1,150,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۸ خرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی YG246
تکمیل ظرفیت 1,150,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ خرداد 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی TG276
ثبت نام 1,150,000
1,035,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ تیر 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی OG346
ثبت نام 1,150,000
1,035,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۷ تیر 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی OG335
تکمیل ظرفیت 1,150,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۷ تیر 1 ماه نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (09 تا 14) و پنجشنبه و جمعه (9 تا 12) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی YG265
ثبت نام 1,150,000
1,035,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۱ تیر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی TG322
ثبت نام 1,150,000
1,035,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۲ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی OG359
ثبت نام 1,150,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۳ تیر 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی TG310
ثبت نام 1,150,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۳ تیر 5 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی YG281
ثبت نام 1,150,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۴ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی YG264
ثبت نام 1,150,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ تیر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی YG280
ثبت نام 1,150,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ تیر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی YG282
ثبت نام 1,150,000
1,035,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ تیر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی OG358
ثبت نام 1,150,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۹ تیر 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی YG279
ثبت نام 1,150,000
1,035,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ مرداد 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (9 تا 12) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی TG330
ثبت نام 1,150,000
1,035,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ مرداد 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی TG333
ثبت نام 1,150,000
1,035,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ مرداد 5 هفته فشرده فرد (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی OG398
ثبت نام 1,150,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۹ مرداد 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی TG334
ثبت نام 1,150,000
1,035,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی OG395
ثبت نام 1,150,000
1,035,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۸ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی TG331
ثبت نام 1,150,000
1,035,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ مرداد 5 هفته فشرده زوج (13 تا 16) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی OG396
ثبت نام 1,150,000
1,035,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ مرداد 5 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی OG397
ثبت نام 1,150,000
1,035,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ مرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی OG399
ثبت نام 1,150,000
1,035,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۴ مرداد 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (9 تا 12) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی TG350
ثبت نام 1,150,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ مرداد 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 21) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی TG332
ثبت نام 1,150,000
1,035,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۷ مرداد 5 هفته فشرده فرد (09 تا 12) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی OG394
ثبت نام 1,150,000
1,035,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۱ مرداد 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی TG329
ثبت نام 1,150,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۱ مرداد 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (A1.2) بزرگسالان آلمانی TG355
تکمیل ظرفیت 1,250,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۴ خرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی YG257
تکمیل ظرفیت 1,250,000
1,125,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ خرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی OG327
ثبت نام 1,250,000
1,125,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۲ تیر 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی OG356
ثبت نام 1,250,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۳ تیر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی YG263
ثبت نام 1,250,000
1,125,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی OG353
ثبت نام 1,250,000
1,125,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ تیر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی OG354
ثبت نام 1,250,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۲ تیر 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی TG323
ثبت نام 1,250,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ تیر 7 هفته نیمه فشرده زوج (20 تا 22) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی TG308
ثبت نام 1,250,000
1,125,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ تیر 5 هفته فشرده زوج (09 تا 12) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی OG387
ثبت نام 1,250,000
1,125,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ تیر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی OG357
ثبت نام 1,250,000
1,125,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ مرداد 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی TG341
ثبت نام 1,250,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ مرداد 6 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 19) جمعه (10 تا 14) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی TG340
ثبت نام 1,250,000
1,125,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ مرداد 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی OG407
ثبت نام 1,250,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۹ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی YG278
ثبت نام 1,250,000
1,125,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۲ مرداد 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی OG408
ثبت نام 1,250,000
1,125,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۶ مرداد 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (9 تا 12) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی TG339
ثبت نام 1,250,000
1,125,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۱ مرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.1) بزرگسالان آلمانی OG406
تکمیل ظرفیت 1,250,000
1,125,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ تیر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی OG325
تکمیل ظرفیت 1,250,000
1,125,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۵ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی OG368
ثبت نام 1,250,000
1,125,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ تیر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی OG367
ثبت نام 1,250,000
1,125,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ تیر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی TG305
تکمیل ظرفیت 1,250,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۷ تیر 7 هفته نیمه فشرده سه‌شنبه و چهارشنبه (09 تا 14) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی YG271
ثبت نام 1,250,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۱ تیر 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی TG306
ثبت نام 1,250,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۳ تیر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی YG286
ثبت نام 1,250,000
1,125,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ تیر 5 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی OG366
ثبت نام 1,250,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ تیر 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی YG285
ثبت نام 1,250,000
1,125,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی OG364
ثبت نام 1,250,000
1,125,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۵ مرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی OG365
ثبت نام 1,250,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۸ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی YG283
ثبت نام 1,250,000
1,125,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ مرداد 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی OG404
ثبت نام 1,250,000
1,125,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۶ مرداد 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی TG337
ثبت نام 1,250,000
1,125,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ مرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی OG405
ثبت نام 1,250,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۱ مرداد 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (A2.2) بزرگسالان آلمانی TG338
تکمیل ظرفیت 1,350,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۰ خرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی YG242
ثبت نام 1,350,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ تیر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی TG318
ثبت نام 1,350,000
1,215,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۲ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی OG363
ثبت نام 1,350,000
1,215,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ تیر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی OG361
ثبت نام 1,350,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ تیر 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی YG292
ثبت نام 1,350,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۱ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی YG273
ثبت نام 1,350,000
1,215,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی OG362
ثبت نام 1,350,000
1,215,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ تیر 1 ماه فوق فشرده شنبه و یکشنبه (9:45 تا 13) سه شنبه و چهارشنبه (9:45 تا 13) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی TG349
ثبت نام 1,350,000
1,215,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۲ مرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی OG402
ثبت نام 1,350,000
1,215,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۳ مرداد 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی OG401
ثبت نام 1,350,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ مرداد 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی TG348
ثبت نام 1,350,000
1,215,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی TG347
ثبت نام 1,350,000
1,215,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۶ مرداد 5 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.1) بزرگسالان آلمانی OG403
ثبت نام 1,350,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ تیر 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی TG317
ثبت نام 1,350,000
1,215,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ تیر 5 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی OG373
ثبت نام 1,350,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۱ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی YG270
ثبت نام 1,350,000
1,215,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ تیر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی OG374
ثبت نام 1,350,000
1,215,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی OG375
ثبت نام 1,350,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ مرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی TG346
ثبت نام 1,350,000
1,215,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۶ مرداد 1 ماه فوق فشرده شنبه و یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه (9:45 تا 13) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی TG354
ثبت نام 1,350,000
1,215,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ مرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.2) بزرگسالان آلمانی OG420
ثبت نام 1,350,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ تیر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir (B1.3) بزرگسالان آلمانی YG291
تکمیل ظرفیت 1,450,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ خرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی TG292
تکمیل ظرفیت 1,450,000
1,305,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ خرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی OG321
ثبت نام 1,450,000
1,305,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۲ تیر 1 ماه فشرده زوج (11 تا 14:30) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی TG315
ثبت نام 1,450,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ تیر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی TG316
ثبت نام 1,450,000
1,305,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ تیر 5 هفته فشرده زوج (09 تا 12) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی OG372
ثبت نام 1,450,000
1,305,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی OG371
ثبت نام 1,450,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۰ تیر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی YG290
ثبت نام 1,450,000
1,305,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ مرداد 5 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی OG419
ثبت نام 1,450,000
1,305,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۱ مرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.1) بزرگسالان آلمانی OG418
تکمیل ظرفیت 1,450,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ خرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی TG291
ثبت نام 1,450,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۳ تیر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی YG288
ثبت نام 1,450,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ تیر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی TG314
ثبت نام 1,450,000
1,305,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ تیر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی OG370
ثبت نام 1,450,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۱ مرداد 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی TG344
ثبت نام 1,450,000
1,305,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۱ مرداد 1 ماه فوق فشرده زوج (11 تا 14:30) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی TG345
ثبت نام 1,450,000
1,305,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۱ مرداد 5 هفته فشرده زوج (09 تا 12) 28 Sicher (B2.2) بزرگسالان آلمانی OG417
ثبت نام 1,450,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ تیر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.3) بزرگسالان آلمانی TG313
ثبت نام 1,450,000
1,305,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۹ مرداد 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Sicher (B2.3) بزرگسالان آلمانی OG416
ثبت نام 1,450,000
1,305,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ تیر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher (B2.4) بزرگسالان آلمانی OG369
ثبت نام 1,850,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۱ تیر 3 هفته فوق فشرده زوج (09 تا 14:30) 28 Sicher (C1.1) بزرگسالان آلمانی YG287
ثبت نام 750,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ تیر 5 هفته عادی پنجشنبه ها (14 تا 17) 10 مکالمه بحث آزاد (B1) بزرگسالان آلمانی TG324
تکمیل ظرفیت 550,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ خرداد 1 ماه عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Ludo 1 (A1.1) کودکان فرانسه TF101
تکمیل ظرفیت 550,000
495,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ خرداد 1 ماه عادی زوج (10 تا 11:30) 12 Ludo 1 (A1.1) کودکان فرانسه OF162
ثبت نام 550,000
495,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ تیر 1 ماه عادی زوج (12:30 تا 14) 12 Ludo 1 (A1.1) کودکان فرانسه OF182
تکمیل ظرفیت 550,000
495,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ خرداد 5 هفته عادی زوج (16 تا 17:30) 14 Le Mag 1 (A1.1) نوجوانان فرانسه OF161
تکمیل ظرفیت 550,000
495,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ تیر 5 هفته عادی زوج (16 تا 17:30) 14 Le Mag 1 (A1.1) نوجوانان فرانسه OF181
ثبت نام 550,000
495,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ تیر 5 هفته عادی زوج (14 تا 15:30) 14 Le Mag 1 (A1.1) نوجوانان فرانسه OF180
تکمیل ظرفیت 900,000
810,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ خرداد 1 ماه فشرده زوج (18 تا 21) 24 Mobile (A1.1) بزرگسالان فرانسه OF177
تکمیل ظرفیت 900,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۶ خرداد 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 24 Mobile (A1.1) بزرگسالان فرانسه TF100
ثبت نام 900,000
810,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ تیر 1 ماه فشرده زوج (18 تا 21) 24 Mobile (A1.1) بزرگسالان فرانسه OF179
ثبت نام 900,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ تیر 1 ماه فشرده زوج (17:30 تا 20:30) 24 Mobile (A1.1) بزرگسالان فرانسه TF102
ثبت نام 900,000
810,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۹ تیر 6 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (14 تا 17) 24 Mobile (A1.2) بزرگسالان فرانسه OF174
ثبت نام 900,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۱ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 24 Mobile (A1.2) بزرگسالان فرانسه YF101
ثبت نام 900,000
810,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۶ تیر 6 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 24 Mobile (A1.2) بزرگسالان فرانسه OF175
ثبت نام 900,000
810,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۱ تیر 6 هفته نیمه فشرده شنبه و چهارشنبه (18 تا 21) 24 Mobile (A1.3) بزرگسالان فرانسه OF173
تکمیل ظرفیت 420,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ تیر 6 هفته عادی زوج (16 تا 17) 12 Pockets 1 (Part A) خردسالان انگلیسی TE260
ثبت نام 420,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱ مرداد 6 هفته عادی زوج (15 تا 16) 12 Pockets 1 (Part A) خردسالان انگلیسی TE291
ثبت نام 420,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۲ مرداد 6 هفته عادی زوج (16 تا 17) 12 Pockets 1 (Part B) خردسالان انگلیسی TE302
تکمیل ظرفیت 420,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ خرداد 1 ماه عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Familly and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی TE255
تکمیل ظرفیت 420,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۴ خرداد 1 ماه عادی فرد (10 تا 11:30) 12 Familly and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی TE256
تکمیل ظرفیت 420,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ خرداد 1 ماه عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Familly and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی TE289
تکمیل ظرفیت 420,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۰ خرداد 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Familly and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی YE192
تکمیل ظرفیت 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ تیر 1 ماه عادی زوج (13:30 تا 15) 12 Familly and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی OE481
تکمیل ظرفیت 420,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۸ تیر 1 ماه عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Familly and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی TE288
ثبت نام 420,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۳ تیر 1 ماه عادی زوج (11 تا 12:30) 12 Familly and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی YE209
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ تیر 1 ماه عادی فرد (11 تا 12:30) 12 Familly and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی OE509
ثبت نام 420,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۸ تیر 1 ماه عادی فرد (11:45 تا 13:15) 12 Familly and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی TE290
ثبت نام 420,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۸ تیر 1 ماه عادی فرد (15:30 تا 17) 12 Familly and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی TE292
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ تیر 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Familly and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی OE479
ثبت نام 420,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۲ تیر 1 ماه عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Familly and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی TE301
ثبت نام 420,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ تیر 1 ماه عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Familly and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی TE299
ثبت نام 420,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۸ تیر 1 ماه عادی فرد (10 تا 11:30) 12 Familly and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی TE296
ثبت نام 420,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۹ تیر 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Familly and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی YE215
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۵ مرداد 1 ماه عادی زوج (13:30 تا 15) 12 Familly and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی OE517
ثبت نام 420,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۰ مرداد 1 ماه عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Familly and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی TE297
ثبت نام 420,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ مرداد 1 ماه عادی زوج (11 تا 12:30) 12 Familly and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی YE216
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ مرداد 1 ماه عادی فرد (11 تا 12:30) 12 Familly and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی OE531
ثبت نام 420,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ مرداد 1 ماه عادی فرد (11:45 تا 13:15) 12 Familly and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی TE303
ثبت نام 420,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ مرداد 1 ماه عادی فرد (15:30 تا 17) 12 Familly and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی TE310
تکمیل ظرفیت 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ خرداد 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Familly and Friends Starter (Part C) کودکان انگلیسی OE468
ثبت نام 420,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ تیر 1 ماه عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Familly and Friends Starter (Part C) کودکان انگلیسی TE298
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ مرداد 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Familly and Friends Starter (Part C) کودکان انگلیسی OE521
ثبت نام 420,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Familly and Friends Starter (Part C) کودکان انگلیسی TE300
ثبت نام 420,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ مرداد 1 ماه عادی فرد (10 تا 11:30) 12 Familly and Friends Starter (Part C) کودکان انگلیسی TE295
ثبت نام 420,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۱ مرداد 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Familly and Friends Starter (Part C) کودکان انگلیسی YE217
تکمیل ظرفیت 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ خرداد 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Familly and Friends 1 (Part A) کودکان انگلیسی OE463
تکمیل ظرفیت 420,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ خرداد 1 ماه عادی فرد (15:30 تا 17) 12 Familly and Friends 1 (Part A) کودکان انگلیسی TE254
تکمیل ظرفیت 420,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ تیر 1 ماه عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Familly and Friends 1 (Part A) کودکان انگلیسی TE287
ثبت نام 420,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۲ تیر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15 تا 16:30) 12 Familly and Friends 1 (Part A) کودکان انگلیسی YE204
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ تیر 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Familly and Friends 1 (Part A) کودکان انگلیسی OE507
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ تیر 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Familly and Friends 1 (Part B) کودکان انگلیسی OE501
ثبت نام 420,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ تیر 1 ماه عادی فرد (15:30 تا 17) 12 Familly and Friends 1 (Part B) کودکان انگلیسی TE309
ثبت نام 420,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۸ مرداد 1 ماه عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Familly and Friends 1 (Part B) کودکان انگلیسی TE307
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۱ مرداد 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Familly and Friends 1 (Part B) کودکان انگلیسی OE530
ثبت نام 420,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱ شهریور 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15 تا 16:30) 12 Familly and Friends 1 (Part B) کودکان انگلیسی YE220
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۱ تیر 1 ماه عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Familly and Friends 1 (Part C) کودکان انگلیسی OE485
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۶ مرداد 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Familly and Friends 1 (Part C) کودکان انگلیسی OE519
ثبت نام 420,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ مرداد 1 ماه عادی فرد (15:30 تا 17) 12 Familly and Friends 1 (Part C) کودکان انگلیسی TE308
تکمیل ظرفیت 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۱ خرداد 1 ماه عادی فرد (14:30 تا 16) 12 Familly and Friends 1 (Part D) کودکان انگلیسی OE467
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۲ مرداد 1 ماه عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Familly and Friends 1 (Part D) کودکان انگلیسی OE520
تکمیل ظرفیت 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ تیر 1 ماه عادی زوج (13:30 تا 15) 12 Familly and Friends 1 (Part E) کودکان انگلیسی OE474
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ مرداد 1 ماه عادی فرد (14:30 تا 16) 12 Familly and Friends 1 (Part E) کودکان انگلیسی OE508
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۲ تیر 1 ماه عادی فرد (15:30 تا 17) 12 Familly and Friends 2 (Part A) کودکان انگلیسی OE487
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳ مرداد 1 ماه عادی زوج (13:30 تا 15) 12 Familly and Friends 2 (Part A) کودکان انگلیسی OE516
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۵ شهریور 1 ماه عادی زوج (13:30 تا 15) 12 Familly and Friends 2 (Part A) کودکان انگلیسی OE529
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ تیر 1 ماه عادی زوج (14:30 تا 16) 12 Familly and Friends 2 (Part B) کودکان انگلیسی OE478
ثبت نام 420,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۱ تیر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:30 تا 18) 12 Familly and Friends 2 (Part B) کودکان انگلیسی YE198
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ مرداد 1 ماه عادی زوج (14:30 تا 16) 12 Familly and Friends 2 (Part B) کودکان انگلیسی OE512
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۳ مرداد 1 ماه عادی فرد (15:30 تا 17) 12 Familly and Friends 2 (Part B) کودکان انگلیسی OE514
تکمیل ظرفیت 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۵ تیر 1 ماه عادی فرد (14:30 تا 16) 12 Familly and Friends 2 (Part C) کودکان انگلیسی OE473
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ مرداد 1 ماه عادی زوج (14:30 تا 16) 12 Familly and Friends 2 (Part C) کودکان انگلیسی OE518
ثبت نام 420,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۸ شهریور 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:30 تا 18) 12 Familly and Friends 2 (Part C) کودکان انگلیسی YE219
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ تیر 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Familly and Friends 2 (Part D) کودکان انگلیسی OE477
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ تیر 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 12 Familly and Friends 2 (Part D) کودکان انگلیسی OE495
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ مرداد 1 ماه عادی فرد (14:30 تا 16) 12 Familly and Friends 2 (Part D) کودکان انگلیسی OE510
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۲ تیر 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 18:30) پنجشنبه (15 تا 16:30) 12 Familly and Friends 2 (Part E) کودکان انگلیسی OE486
ثبت نام 420,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۳ تیر 6 هفته عادی یکشنبه (17:30 تا 19) پنجشنبه (16 تا 17:30) 12 Familly and Friends 2 (Part E) کودکان انگلیسی YE197
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ مرداد 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Familly and Friends 2 (Part E) کودکان انگلیسی OE511
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ مرداد 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 12 Familly and Friends 2 (Part E) کودکان انگلیسی OE515
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ تیر 1 ماه عادی فرد (16 تا 17:30) 12 Familly and Friends 3 (Part A) کودکان انگلیسی OE496
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۳ مرداد 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 18:30) پنجشنبه (15 تا 16:30) 12 Familly and Friends 3 (Part A) کودکان انگلیسی OE513
ثبت نام 420,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۰ شهریور 6 هفته عادی یکشنبه (17:30 تا 19) پنجشنبه (16 تا 17:30) 12 Familly and Friends 3 (Part A) کودکان انگلیسی YE218
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ تیر 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Familly and Friends 3 (Part B) کودکان انگلیسی OE505
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ تیر 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 12 Familly and Friends 3 (Part B) کودکان انگلیسی OE506
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ مرداد 1 ماه عادی فرد (16 تا 17:30) 12 Familly and Friends 3 (Part B) کودکان انگلیسی OE524
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ مرداد 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Familly and Friends 3 (Part C) کودکان انگلیسی OE527
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ مرداد 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 12 Familly and Friends 3 (Part C) کودکان انگلیسی OE528
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ تیر 1 ماه عادی فرد (17:30 تا 19) 12 Familly and Friends 3 (Part E) کودکان انگلیسی OE494
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ تیر 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17:30 تا 19) پنجشنبه (13 تا 14:30) 12 Familly and Friends 4 (Part A) کودکان انگلیسی OE493
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ مرداد 1 ماه عادی فرد (17:30 تا 19) 12 Familly and Friends 4 (Part A) کودکان انگلیسی OE525
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ مرداد 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17:30 تا 19) پنجشنبه (13 تا 14:30) 12 Familly and Friends 4 (Part B) کودکان انگلیسی OE526
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۱ تیر 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Familly and Friends 4 (Part C) کودکان انگلیسی OE484
ثبت نام 420,000
378,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۲ مرداد 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Familly and Friends 4 (Part D) کودکان انگلیسی OE523
ثبت نام 420,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۸ تیر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15 تا 16:30) 12 Familly and Friends 5 (Part B) کودکان انگلیسی YE200
ثبت نام 420,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۲ تیر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 17:30) 12 Familly and Friends 6 (Part A) کودکان انگلیسی YE194
تکمیل ظرفیت 450,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۳ خرداد 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Project 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی YE190
تکمیل ظرفیت 450,000
405,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۶ خرداد 1 ماه عادی فرد (14:30 تا 16) 12 Project 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی OE466
تکمیل ظرفیت 450,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ خرداد 1 ماه عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Project 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی TE258
ثبت نام 450,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۴ تیر 1 ماه عادی فرد (11 تا 12:30) 12 Project 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی YE208
ثبت نام 450,000
405,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ تیر 1 ماه عادی زوج (11 تا 12:30) 12 Project 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی OE532
ثبت نام 450,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۸ تیر 1 ماه عادی فرد (15:30 تا 17) 12 Project 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی TE294
تکمیل ظرفیت 450,000
405,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ خرداد 1 ماه عادی زوج (14:30 تا 16) 12 Project 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی OE459
ثبت نام 450,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۵ تیر 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Project 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی YE207
ثبت نام 450,000
405,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ تیر 1 ماه عادی فرد (14:30 تا 16) 12 Project 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی OE504
ثبت نام 450,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ تیر 1 ماه عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Project 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی TE306
ثبت نام 450,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ مرداد 1 ماه عادی فرد (15:30 تا 17) 12 Project 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی TE304
ثبت نام 450,000
405,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ تیر 1 ماه عادی زوج (14:30 تا 16) 12 Project 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی OE503
ثبت نام 450,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۱ مرداد 1 ماه عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Project 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی TE305
ثبت نام 450,000
405,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ تیر 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Project 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی OE458
ثبت نام 480,000
432,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ تیر 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Solutions 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی OE500
ثبت نام 480,000
432,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ تیر 1 ماه عادی فرد (15:30 تا 17) 12 Solutions 1 (Part D) نوجوانان انگلیسی OE492
ثبت نام 510,000
459,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ تیر 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Solutions 2 (Part A) نوجوانان انگلیسی OE483
ثبت نام 540,000
486,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ تیر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16 تا 17:30) 12 Solutions 3 (Part B) نوجوانان انگلیسی OE482
ثبت نام 570,000
513,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۱ تیر 6 هفته عادی زوج (19 تا 20:30) 12 Solutions 4 (Part B) نوجوانان انگلیسی OE476
ثبت نام 600,000
540,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ تیر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 5 (Part C) نوجوانان انگلیسی OE444
تکمیل ظرفیت 720,000
648,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۸ خرداد 2 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (9:30 تا 12:30) 20 American English File Starter (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی TE261
تکمیل ظرفیت 720,000
648,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ تیر 5 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 20 American English File Starter (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی OE472
ثبت نام 720,000
648,000
یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ تیر 2 هفته فشرده شنبه تا چهارشنبه(11 تا 14) 20 American English File Starter (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی YE214
ثبت نام 720,000
648,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۸ تیر 2 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 20 American English File Starter (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی TE316
ثبت نام 720,000
648,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۹ تیر 5 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) پنجشنبه (17 تا 19) 20 American English File Starter (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی OE470
ثبت نام 720,000
648,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۱ تیر 2 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 20 American English File Starter (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی TE312
ثبت نام 720,000
648,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۲ مرداد 2 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 20 American English File Starter (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی TE315
ثبت نام 490,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۷ تیر 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 20:15) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی YE206
ثبت نام 490,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۸ تیر 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی TE263
ثبت نام 490,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۸ تیر 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی TE293
تکمیل ظرفیت 490,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۵ خرداد 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی YE193
تکمیل ظرفیت 490,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۶ خرداد 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) پنجشنبه (17 تا 19) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی TE238
ثبت نام 490,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۲ تیر 1 ماه عادی زوج (19:30 تا 21) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی YE205
ثبت نام 490,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۲ مرداد 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی TE317
ثبت نام 490,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ مرداد 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی TE311
ثبت نام 490,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ تیر 1 ماه عادی زوج (20 تا 21:30) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی TE228
ثبت نام 490,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ تیر 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) پنجشنبه (17 تا 19) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی TE314
ثبت نام 490,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۹ تیر 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی YE210
تکمیل ظرفیت 870,000
783,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ خرداد 6 هفته نیمه فشرده زوج (17:30 تا 19:30) 24 American English File 1 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی OE453
ثبت نام 870,000
783,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ تیر 6 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 24 American English File 1 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی OE488
ثبت نام 870,000
783,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱ مرداد 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 24 American English File 1 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی TE324
تکمیل ظرفیت 870,000
783,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۴ خرداد 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (9:30 تا 12:30) 24 American English File 1 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی TE232
ثبت نام 870,000
783,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ تیر 6 هفته نیمه فشرده زوج (19:30 تا 21:30) 24 American English File 1 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی OE465
ثبت نام 870,000
783,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ تیر 6 هفته نیمه فشرده زوج (17:30 تا 19:30) 24 American English File 1 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی OE522
ثبت نام 870,000
783,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۲ مرداد 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 24 American English File 1 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی TE323
تکمیل ظرفیت 520,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۵ تیر 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 18) 13 American English File 1 (Part A) بزرگسالان انگلیسی TE237
ثبت نام 520,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۲ مرداد 1 ماه عادی زوج (20 تا 21:30) 13 American English File 1 (Part A) بزرگسالان انگلیسی TE325
ثبت نام 520,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۸ مرداد 3 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) پنجشنبه (17 تا 19) 13 American English File 1 (Part A) بزرگسالان انگلیسی TE313
تکمیل ظرفیت 520,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۹ خرداد 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 19:30) 13 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی YE187
ثبت نام 520,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ تیر 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی TE271
ثبت نام 520,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲ مرداد 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 19:30) 13 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی YE202
ثبت نام 520,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۱ مرداد 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 13 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی TE322
ثبت نام 520,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱ مرداد 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 1 (Part C) بزرگسالان انگلیسی TE321
ثبت نام 520,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ مرداد 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 13 American English File 1 (Part C) بزرگسالان انگلیسی TE269
تکمیل ظرفیت 520,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۴ خرداد 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 20) 13 American English File 1 (Part D) بزرگسالان انگلیسی YE188
ثبت نام 520,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ مرداد 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 1 (Part D) بزرگسالان انگلیسی TE320
تکمیل ظرفیت 1,000,000
900,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ خرداد 7 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21:15) 26 American English File 2 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی OE438
ثبت نام 1,000,000
900,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۳ تیر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (9:30 تا 12:30) 26 American English File 2 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی TE331
ثبت نام 1,000,000
900,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳ مرداد 7 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 26 American English File 2 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی OE497
تکمیل ظرفیت 1,000,000
900,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ خرداد 6 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18:30 تا 20:30) پنجشنبه (15 تا 17) 26 American English File 2 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی OE434
ثبت نام 1,000,000
900,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 20) پنجشنبه (17 تا 19) 26 American English File 2 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی OE475
ثبت نام 1,000,000
900,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ مرداد 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (9:30 تا 12:30) 26 American English File 2 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی TE330
ثبت نام 1,000,000
900,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ مرداد 7 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21:15) 26 American English File 2 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی OE499
ثبت نام 550,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۸ تیر 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 2 (Part A) بزرگسالان انگلیسی TE268
ثبت نام 550,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۳ تیر 1 ماه عادی دوشنبه و چهارشنبه (18 تا 20:15) 13 American English File 2 (Part A) بزرگسالان انگلیسی YE195
ثبت نام 550,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۴ مرداد 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 20) 13 American English File 2 (Part A) بزرگسالان انگلیسی YE211
تکمیل ظرفیت 550,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ خرداد 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 2 (Part B) بزرگسالان انگلیسی TE246
ثبت نام 550,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ تیر 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 13 American English File 2 (Part B) بزرگسالان انگلیسی TE267
ثبت نام 550,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۳ تیر 7 هفته عادی پنجشنبه (10 تا 13) 13 American English File 2 (Part B) بزرگسالان انگلیسی YE203
ثبت نام 550,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱ مرداد 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 2 (Part B) بزرگسالان انگلیسی TE319
ثبت نام 550,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۸ تیر 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 2 (Part C) بزرگسالان انگلیسی TE277
ثبت نام 550,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ تیر 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 13 American English File 2 (Part C) بزرگسالان انگلیسی TE265
ثبت نام 550,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۸ تیر 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 13 American English File 2 (Part C) بزرگسالان انگلیسی TE278
ثبت نام 550,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۸ مرداد 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 13 American English File 2 (Part C) بزرگسالان انگلیسی TE328
ثبت نام 550,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ مرداد 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 2 (Part C) بزرگسالان انگلیسی TE318
ثبت نام 550,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ مرداد 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 2 (Part D) بزرگسالان انگلیسی TE326
ثبت نام 550,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ مرداد 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 13 American English File 2 (Part D) بزرگسالان انگلیسی TE327
تکمیل ظرفیت 1,000,000
900,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ تیر 6 هفته نیمه فشرده زوج (18 تا 20) 22 American English File 3 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی OE452
ثبت نام 1,000,000
900,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۱ تیر 3 هفته فوق فشرده شنبه و یکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه (9:30 تا 12:30) 22 American English File 3 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی TE286
ثبت نام 1,000,000
900,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ تیر 6 هفته نیمه فشرده زوج (19:30 تا 21:30) 22 American English File 3 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی OE491
ثبت نام 1,000,000
900,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ تیر 6 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 22 American English File 3 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی OE502
ثبت نام 1,000,000
900,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ مرداد 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (9:30 تا 12:30) 22 American English File 3 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی TE329
ثبت نام 1,000,000
900,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ تیر 6 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 22 American English File 3 (Package/Part C) بزرگسالان انگلیسی OE480
تکمیل ظرفیت 580,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ خرداد 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 3 (Part A) بزرگسالان انگلیسی TE276
تکمیل ظرفیت 580,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۸ خرداد 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 3 (Part A) بزرگسالان انگلیسی TE275
ثبت نام 580,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ تیر 1 ماه عادی زوج (18 تا 19:30) 13 American English File 3 (Part A) بزرگسالان انگلیسی YE201
ثبت نام 580,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۰ تیر 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 3 (Part B) بزرگسالان انگلیسی TE274
ثبت نام 580,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۲ تیر 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 3 (Part B) بزرگسالان انگلیسی TE273
ثبت نام 580,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ تیر 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 18) 13 American English File 3 (Part C) بزرگسالان انگلیسی TE272
ثبت نام 580,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ مرداد 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 3 (Part C) بزرگسالان انگلیسی TE337
ثبت نام 580,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ مرداد 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 3 (Part C) بزرگسالان انگلیسی TE338
ثبت نام 580,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۱ تیر 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 3 (Part D) بزرگسالان انگلیسی TE283
ثبت نام 580,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ تیر 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 13 American English File 3 (Part D) بزرگسالان انگلیسی TE285
ثبت نام 580,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ مرداد 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 18) 13 American English File 3 (Part D) بزرگسالان انگلیسی TE336
ثبت نام 1,100,000
990,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ تیر 6 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 22 American English File 4 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی OE469
ثبت نام 1,100,000
990,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۲ تیر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19:30 تا 21:45) 22 American English File 4 (Package/Part C) بزرگسالان انگلیسی OE432
ثبت نام 1,100,000
990,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ تیر 6 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21:15) پنجشنبه (13 تا 15:15) 22 American English File 4 (Package/Part C) بزرگسالان انگلیسی OE498
ثبت نام 610,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۷ تیر 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18:30 تا 20:30) 13 American English File 4 (Part A) بزرگسالان انگلیسی YE186
ثبت نام 610,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۸ تیر 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 4 (Part A) بزرگسالان انگلیسی TE334
ثبت نام 610,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۰ مرداد 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 4 (Part A) بزرگسالان انگلیسی TE339
ثبت نام 610,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ مرداد 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 13 American English File 4 (Part A) بزرگسالان انگلیسی TE335
تکمیل ظرفیت 610,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۱ خرداد 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 13 American English File 4 (Part B) بزرگسالان انگلیسی TE281
ثبت نام 610,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۵ مرداد 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 4 (Part B) بزرگسالان انگلیسی TE333
ثبت نام 610,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۹ مرداد 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 13 American English File 4 (Part C) بزرگسالان انگلیسی TE332
ثبت نام 800,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ تیر 5 هفته عادی زوج (18 تا 19:30) 15 IELTS 1 [Bands 4.5 to 5.5] (Part A) بزرگسالان انگلیسی YE213
ثبت نام 800,000
720,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ تیر 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19:15) 15 IELTS 1 [Bands 4.5 to 5.5] (Part C) بزرگسالان انگلیسی OE490
ثبت نام 1,000,000
900,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ تیر 1 ماه فشرده یکشنبه (18 تا 21) پنجشنبه (16 تا 19) 15 IELTS 3 [Bands 6.5 to 7.5] (Part C) بزرگسالان انگلیسی OE451
تکمیل ظرفیت 550,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۴ خرداد 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 10 مکالمه بحث آزاد (Speaking Club) بزرگسالان انگلیسی TE264
تکمیل ظرفیت 550,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۸ خرداد 3 هفته عادی زوج (18 تا 20:15) 10 مکالمه بحث آزاد (Speaking Club) بزرگسالان انگلیسی YE199
تکمیل ظرفیت 550,000
495,000
آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۵ تیر 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 18:30) 10 مکالمه بحث آزاد (Speaking Club) بزرگسالان انگلیسی OE450
ثبت نام 550,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۵ تیر 3 هفته عادی زوج (18 تا 20:15) 10 مکالمه بحث آزاد (Speaking Club) بزرگسالان انگلیسی YE212
زبان مورد نظر:
شعبه/نوع برگزاری:
مقطع سنی:
سایر فیلترها:
×

قوانین و مقررارت ثبت نام کلاس زبان حضوری و آنلاین

⭕ لطفا قبل از تکمیل مراحل ثبت نام، اطلاعات دوره انتخابی خود و قوانین و مقررات مندرج را با دقت مطالعه نمایید. بدیهی است انجام ثبت نام به منزله اطلاع و پذیرش قوانین و مقررات اسپیکان میباشد.
✔️ ملاک محاسبه مدت زمان هر جلسه از کلاس 1/5 ساعت (معادل 90 دقیقه) میباشد.
✔️ حداقل سن برای ثبت نام و شرکت در کلاسهای گروهی، 6 سال تمام است.
✔️ زبان آموزان میبایست قبل از شروع اولین جلسه کلاس نسبت به تسویه حساب مالی خود اقدام نمایند. در غیراینصورت موسسه جهت منع حضور ایشان در کلاس، محق و مختار خواهد بود.
✔️ پس از شروع کلاس در دوره های گروهی، امکان تغییر روز و ساعت کلاس، انتقال شهریه به دوره خصوصی، انتقال شهریه به ترم بعدی و یا انتقال زبان آموز از شعبه ای به شعبه دیگر وجود نخواهد داشت.
✔️ مسئولیت کلیه حوادث و مشکلات کاری، شغلی، خانوادگی، پزشکی و بستری های بیمارستانی، تغییر برنامه درسی مدرسه یا دانشگاه پس از شروع دوره صرفاً متوجه زبان آموز بوده و موسسه هیچگونه تعهدی در خصوص جابجایی یا عودت وجه نخواهد داشت.
✔️ پس از ثبت نام، به هیچ وجه عودت شهریه انجام نمیشود (حتی اگر زبان آموز در کلاس شرکت ننماید).
✔️ زبان آموزان متعهد به حضور در کلاس زبان حضوری و آنلاین راس ساعت مقرر میباشد.
✔️ رعایت حجاب و پوشش مناسب و استفاده از ماسک برای شرکت در کلاسها الزامیست.
✔️ شرکت در امتحانات میان ترم و پایان ترم برای ارتقاء به ترم های بالاتر الزامیست.
✔️ آزمونهای ارزیابی در دوره های آنلاین همانند کلاسهای حضوری (بصورت کتبی و شفاهی) برگزار میگردد.
✔️ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻰ در آزمون پایان ﺗﺮم جهت ارتقاء به ترم بالاتر، کسب نمره ۷۰ از 100 میباشد.
✔️ ریز نمرات کارنامه و سوابق تحصیلی هر زبان آموز در صفحه کاربری شخصی آنها موجود است و با وارد کردن “کد زبان آموزی” بعنوان نام کاربری و “کدملی” بعنوان رمز ورود قابل مشاهده و چاپ ﺧﻮاﻫﺪ بود.
✔️ زبان آموزان میتوانند در طول هر ترم از کلاس رایگان رفع اشکال برای یکبار و به مدت 20 الی 30 دقیقه که توسط پشتیبان موسسه برگزار میگردد استفاده نمایند.
✔️ زبان آموزان دوره های آنلاین میبایست قبل از شروع کلاس، ویدئوی راهنمای کار با نرم افزار آنلاین زبان را مشاهده و فرا گیرند.
✔️ داشتن کامپیوتر، لپ تاپ، تبلت، موبایل و اینترنت پرسرعت برای شرکت در کلاسهای آنلاین الزامیست، لذا زبان آموزان میبایست قبل از شروع کلاس از کیفیت اینترنت و دستگاههای خود اطمینان حاصل نمایند.
✔️ مطابق برنامه ریزی دقیق شروع و پایان دوره ها در اسپیکان، تمامی تعطیلات رسمی در طول سال از قبل پیش بینی و تعیین شده است و هرگونه تعطیلی غیرمنتظره بر اثر حوادثی همچون بارش سنگین برف، آلودگی شدید هوا، قطع اینترنت کشور و یا تعطیلات ناگهانی اعلامی از سوی دولت که موجب عدم برگزاری کلاسهای حضوری یا آنلاین گردد، متعاقباً از طریق وبسایت و شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام و … اطلاع رسانی خواهد شد، لذا پیگیری و عضویت در تمامی کانال های اطلاع رسانی موسسه برای زبان آموزان الزامی میباشد. (بدیهی است به منظور جبران وقفه های آموزشی در ایام تعطيلات رسمی یا غیرمنتظره، جلسات جبرانی در زمان دیگری برگزار خواهند شد).
✔️ شروع کلاس از طریق تماس تلفنی به زبان آموزان اطلاع رسانی خواهد شد. لذا مسئولیت عدم پاسخگویی تماس و جاماندن از کلاس و … متوجه زبان آموزان خواهد بود.
✔️ زبان آموزان میتوانند پس از پایان هر سطح و کسب نمره قبولی نسبت به درخواست صدور مدرک خود اقدام نمایند.
🟣 چنانچه نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دوره مورد نظرتان دارید و یا دوره مورد نظرتان در لیست بالا موجود نبود، با شعبه مورد نظرتان تماس بگیرید.
🟣 چنانچه پیش از این زبان یا دوره مورد نظرتان را در سایر موسسات گذرانده اید، حتما با کارشناسان آموزشی ما در میان بگذارید.
🟣 چنانچه سطح دانش زبان خود را نمیدانید، قبل از تکمیل مراحل ثبت نام میبایست در آزمون تعیین سطح آنلاین اسپیکان شرکت نمایید.

 

تکمیل فرم درخواست ثبت نام
⭕ لطفا قبل از تکمیل فرم درخواست ثبت نام، اطلاعات دوره انتخابی خود و قوانین و مقررات فوق را با دقت مطالعه نمایید. بدیهی است انجام ثبت نام به منزله اطلاع و پذیرش قوانین و مقررات اسپیکان میباشد.