زبان آموز گرامی

ضمن سپاس از حضور گرم شما در آموزشگاه زبان اسپیکان، پرسشنامه ای که در پیش رو دارید صرفا جهت انجام یک پروژه تحقیقاتی سنجش رضایت زبان آموزان و در راستای بهبود کیفیت خدمات بوده و این اطمینان وجود دارد که اطلاعات شما محرمانه باقی خواهد ماند، لذا خواهشمند است به سوالات ذیل به صورت دقیق پاسخ دهید