پرچم انگلیس

زبان انگلیسی

برای تکمیل فرم ثبت نام زبان انگلیسی روی پرچم کلیک کنید
پرچم آلمان

زبان آلمانی

برای تکمیل فرم ثبت نام زبان آلمانی روی پرچم کلیک کنید
null

زبان ترکی استانبولی

برای تکمیل فرم ثبت نام زبان ترکی استانبولی روی پرچم کلیک کنید
پرچم زبان فرانسوی

زبان فرانسوی

برای تکمیل فرم ثبت نام زبان فرانسوی روی پرچم کلیک کنید
null

زبان اسپانیایی و سایر

برای تکمیل فرم ثبت نام زبان اسپانیایی و سایز زبانها  روی پرچم کلیک کنید

استخدام مدرس آموزشگاه زبان اسپیکان

واحد استخدام مدرس آموزشگاه زبان اسپیکان به دلیل استقبال گرم زبان آموزان، و افزایش راندمان آموزشی و استفاده از اساتید مجرب تقاضایافزایش  نیرو انسانی خود تصمیم به جذب مدرس برای زبان های انگلیسی، آلمانی، ترکی استانبولی، فرانسه، اسپانیایی، ایتالیایی، روسی، و چینی نموده لذا از اساتید مجرب تقضاضا میشود فرم مربوط به خود را بادقت نکمیل نمایند.