لیست کلاس TEST

✅ TEST

⭐ TEST

✔️ دوره مورد نظر خود را جستجو کنید

وضعیت شهریه (تومان) شعبه/نوع برگزاری شروع طول دوره نوع دوره روز و ساعت کلاس تعداد جلسات کتاب/سطح/بخش مقطع سنی زبان کد کلاس
تکمیل ظرفیت 480,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ آبان 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 19 Hitit A1 (Part A) بزرگسالان ترکی استانبولی OT114
تکمیل ظرفیت 520,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۳ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 20) 19 Hitit A1 (Part A) بزرگسالان ترکی استانبولی YT103
ثبت نام 520,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ آذر 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 19 Hitit A1 (Part A) بزرگسالان ترکی استانبولی TT107
ثبت نام 480,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ آذر 5 هفته فشرده زوج (10 تا 12) 19 Hitit A1 (Part A) بزرگسالان ترکی استانبولی OT117
ثبت نام 480,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ آذر 7 هفته عادی فرد (18 تا 19:30) 19 Hitit A1 (Part A) بزرگسالان ترکی استانبولی OT116
ثبت نام 520,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۴ دی 7 هفته عادی زوج (16:30 تا 18) 19 Hitit A1 (Part A) بزرگسالان ترکی استانبولی YT104
ثبت نام 480,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ آذر 7 هفته عادی یکشنبه و سه شنبه (17:30 تا 19:30) 19 Hitit A1 (Part B) بزرگسالان ترکی استانبولی OT120
ثبت نام 520,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۱ آذر 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 20) 19 Hitit A1 (Part B) بزرگسالان ترکی استانبولی YT105
ثبت نام 520,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۷ آذر 5 هفته نیمه فشرده شنبه و دوشنبه (18 تا 21) 19 Hitit A1 (Part B) بزرگسالان ترکی استانبولی TT108
تکمیل ظرفیت 480,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ آذر 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 18) 19 Hitit A2 (Part A) بزرگسالان ترکی استانبولی OT112
تکمیل ظرفیت 480,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۳ آذر 6 هفته عادی زوج (11 تا 12:30) 19 Hitit A2 (Part A) بزرگسالان ترکی استانبولی OT118
ثبت نام 480,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ آذر 5 هفته فشرده زوج (16 تا 18) 19 Hitit A2 (Part B) بزرگسالان ترکی استانبولی OT121
ثبت نام 345,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ دی 7 هفته عادی دوشنبه و چهارشنبه (16 تا 17:30) 14 Hallo Anna 1 (Part A) کودکان آلمانی OG203
تکمیل ظرفیت 345,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ آبان 7 هفته عادی یکشنبه و سه شنبه (16 تا 17:30) 14 Hallo Anna 2 (Part B) کودکان آلمانی OG137
ثبت نام 345,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۳ دی 7 هفته عادی دوشنبه و چهارشنبه (16:30 تا 18) 14 Hallo Anna 2 (Part B) کودکان آلمانی OG197
ثبت نام 395,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۸ دی 7 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (16 تا 17:30) 14 Hallo Anna 3 (Part A) کودکان آلمانی TG137
ثبت نام 345,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ دی 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 17:30) 14 Hallo Anna 3 (Part A) کودکان آلمانی OG198
ثبت نام 345,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ آذر 5 هفته عادی زوج (19:45 تا 21:15) 14 Hallo Anna 3 (Part B) کودکان آلمانی OG164
تکمیل ظرفیت 345,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۰ آذر 1 ماه عادی دوشنبه و چهارشنبه (14 تا 15:30) پنجشنبه (11:30 تا 13) 12 Beste Freunde A1 (Part D) نوجوانان آلمانی OG162
تکمیل ظرفیت 395,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ آبان 1 ماه عادی زوج (15:45 تا 17:15) 12 Beste Freunde A1 (Part E) نوجوانان آلمانی TG136
تکمیل ظرفیت 345,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۰ آذر 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Beste Freunde A1 (Part E) نوجوانان آلمانی OG163
ثبت نام 345,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۳ دی 1 ماه عادی دوشنبه و چهارشنبه (14 تا 15:30) پنجشنبه (11:30 تا 13) 12 Beste Freunde A1 (Part E) نوجوانان آلمانی OG195
ثبت نام 395,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۷ آذر 1 ماه عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Beste Freunde A1 (Part F) نوجوانان آلمانی TG168
ثبت نام 345,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۱ دی 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Beste Freunde A1 (Part F) نوجوانان آلمانی OG196
ثبت نام 420,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ دی 1 ماه عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Beste Freunde A2 (Part A) نوجوانان آلمانی TG173
تکمیل ظرفیت 790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۹ آبان 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir A1.1 بزرگسالان آلمانی YG114
تکمیل ظرفیت 690,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ آبان 5 هفته فشرده زوج (09 تا 12) 28 Starten Wir A1.1 بزرگسالان آلمانی OG143
تکمیل ظرفیت 790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۰ آبان 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir A1.1 بزرگسالان آلمانی YG130
تکمیل ظرفیت 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir A1.1 بزرگسالان آلمانی TG143
تکمیل ظرفیت 690,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir A1.1 بزرگسالان آلمانی OG141
تکمیل ظرفیت 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir A1.1 بزرگسالان آلمانی TG158
تکمیل ظرفیت 690,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۰ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir A1.1 بزرگسالان آلمانی OG160
ثبت نام 790,000
711,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ آذر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir A1.1 بزرگسالان آلمانی TG164
ثبت نام 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۷ آذر 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir A1.1 بزرگسالان آلمانی TG134
ثبت نام 790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir A1.1 بزرگسالان آلمانی YG131
ثبت نام 690,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ آذر 5 هفته فشرده فرد (14 تا 17) 28 Starten Wir A1.1 بزرگسالان آلمانی OG167
ثبت نام 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ آذر 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 21) 28 Starten Wir A1.1 بزرگسالان آلمانی TG165
ثبت نام 690,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir A1.1 بزرگسالان آلمانی OG201
ثبت نام 790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۴ آذر 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir A1.1 بزرگسالان آلمانی YG134
تکمیل ظرفیت 690,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ آذر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir A1.1 بزرگسالان آلمانی OG168
ثبت نام 790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۵ آذر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir A1.1 بزرگسالان آلمانی YG132
ثبت نام 790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۷ آذر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir A1.1 بزرگسالان آلمانی YG133
ثبت نام 690,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۷ آذر 5 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 28 Starten Wir A1.1 بزرگسالان آلمانی OG200
ثبت نام 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ آذر 5 هفته فشرده فرد (14 تا 17) 28 Starten Wir A1.1 بزرگسالان آلمانی TG181
ثبت نام 690,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ دی 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir A1.1 بزرگسالان آلمانی OG202
ثبت نام 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲ دی 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (16 تا 19) جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir A1.1 بزرگسالان آلمانی TG182
ثبت نام 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۱ دی 5 هفته فشرده زوج (15 تا 18) 28 Starten Wir A1.1 بزرگسالان آلمانی TG183
ثبت نام 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۳ دی 7 هفته نیمه فشرده دوشنبه (17 تا 19:30) پنجشنبه (12:30 تا 16) 28 Starten Wir A1.1 بزرگسالان آلمانی TG184
تکمیل ظرفیت 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ آبان 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir A1.2 بزرگسالان آلمانی TG124
تکمیل ظرفیت 690,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir A1.2 بزرگسالان آلمانی OG158
تکمیل ظرفیت 790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲ آذر 5 هفته فشرده فرد (15 تا 18) 28 Starten Wir A1.2 بزرگسالان آلمانی YG115
تکمیل ظرفیت 690,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۲ آذر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir A1.2 بزرگسالان آلمانی OG150
ثبت نام 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ آذر 5 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (16:45 تا 19) پنجشنبه (16 تا 19) 28 Starten Wir A1.2 بزرگسالان آلمانی TG142
ثبت نام 790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۷ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir A1.2 بزرگسالان آلمانی YG117
ثبت نام 690,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۷ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir A1.2 بزرگسالان آلمانی OG181
ثبت نام 790,000
711,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۰ آذر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (11 تا 14) 28 Starten Wir A1.2 بزرگسالان آلمانی TG157
ثبت نام 690,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14:30 تا 17:30) 28 Starten Wir A1.2 بزرگسالان آلمانی OG149
ثبت نام 690,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir A1.2 بزرگسالان آلمانی OG159
ثبت نام 790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۴ آذر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir A1.2 بزرگسالان آلمانی YG147
ثبت نام 690,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir A1.2 بزرگسالان آلمانی OG183
ثبت نام 790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۹ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir A1.2 بزرگسالان آلمانی YG148
ثبت نام 690,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ دی 5 هفته فشرده زوج (09 تا 12) 28 Starten Wir A1.2 بزرگسالان آلمانی OG187
ثبت نام 790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۷ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir A1.2 بزرگسالان آلمانی YG121
ثبت نام 690,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۷ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir A1.2 بزرگسالان آلمانی OG190
ثبت نام 790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۴ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir A1.2 بزرگسالان آلمانی YG149
ثبت نام 690,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ دی 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir A1.2 بزرگسالان آلمانی OG199
ثبت نام 690,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ دی 7 هفته فشرده فرد (14 تا 17) 28 Starten Wir A1.2 بزرگسالان آلمانی OG188
ثبت نام 790,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۱ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir A1.2 بزرگسالان آلمانی YG146
ثبت نام 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۲ دی 3 هفته فوق فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir A1.2 بزرگسالان آلمانی TG175
ثبت نام 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۲ دی 7 هفته نیمه فشرده شنبه و چهارشنبه (16:45 تا 19:45) 28 Starten Wir A1.2 بزرگسالان آلمانی TG178
ثبت نام 790,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۶ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 17) 28 Starten Wir A1.2 بزرگسالان آلمانی TG174
ثبت نام 690,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۶ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir A1.2 بزرگسالان آلمانی OG194
تکمیل ظرفیت 740,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ آبان 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir A2.1 بزرگسالان آلمانی OG126
تکمیل ظرفیت 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir A2.1 بزرگسالان آلمانی TG128
تکمیل ظرفیت 840,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳ آذر 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir A2.1 بزرگسالان آلمانی YG122
تکمیل ظرفیت 740,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ آذر 7 هفته نیمه فشرده شنبه و چهارشنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir A2.1 بزرگسالان آلمانی OG178
تکمیل ظرفیت 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ آذر 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 21) 28 Starten Wir A2.1 بزرگسالان آلمانی TG139
تکمیل ظرفیت 840,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۳ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir A2.1 بزرگسالان آلمانی YG145
ثبت نام 840,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۴ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17:30 تا 20:30) 28 Starten Wir A2.1 بزرگسالان آلمانی YG124
ثبت نام 840,000
756,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ آذر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir A2.1 بزرگسالان آلمانی TG151
ثبت نام 740,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ آذر 5 هفته فشرده فرد (14:30 تا 17:30) 28 Starten Wir A2.1 بزرگسالان آلمانی OG154
ثبت نام 840,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ آذر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir A2.1 بزرگسالان آلمانی YG143
ثبت نام 740,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir A2.1 بزرگسالان آلمانی OG155
ثبت نام 740,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۴ آذر 5 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 28 Starten Wir A2.1 بزرگسالان آلمانی OG156
ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ آذر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (16 تا 19) جمعه (10 تا 13) 28 Starten Wir A2.1 بزرگسالان آلمانی TG141
ثبت نام 740,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir A2.1 بزرگسالان آلمانی OG157
ثبت نام 840,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱ دی 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir A2.1 بزرگسالان آلمانی YG141
ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ دی 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir A2.1 بزرگسالان آلمانی TG180
ثبت نام 740,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ دی 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir A2.1 بزرگسالان آلمانی OG191
ثبت نام 740,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۷ دی 5 هفته فشرده فرد (18:30 تا 21:30) 28 Starten Wir A2.1 بزرگسالان آلمانی OG177
ثبت نام 840,000
756,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۱ دی 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (11 تا 14) 28 Starten Wir A2.1 بزرگسالان آلمانی TG176
ثبت نام 740,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir A2.1 بزرگسالان آلمانی OG193
ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۹ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir A2.1 بزرگسالان آلمانی TG179
ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۳ دی 5 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (16:45 تا 19) پنجشنبه (16 تا 19) 28 Starten Wir A2.1 بزرگسالان آلمانی TG177
ثبت نام 840,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۶ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir A2.1 بزرگسالان آلمانی YG142
تکمیل ظرفیت 740,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ آذر 5 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 28 Starten Wir A2.2 بزرگسالان آلمانی OG166
تکمیل ظرفیت 840,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۳ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir A2.2 بزرگسالان آلمانی YG139
ثبت نام 840,000
756,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ آذر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir A2.2 بزرگسالان آلمانی TG163
ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۶ آذر 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 21) 28 Starten Wir A2.2 بزرگسالان آلمانی TG145
ثبت نام 840,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ آذر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir A2.2 بزرگسالان آلمانی YG138
ثبت نام 740,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir A2.2 بزرگسالان آلمانی OG153
ثبت نام 740,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ آذر 5 هفته فشرده فرد (14 تا 17) 28 Starten Wir A2.2 بزرگسالان آلمانی OG151
ثبت نام 740,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ آذر 5 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 28 Starten Wir A2.2 بزرگسالان آلمانی OG182
ثبت نام 740,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۵ دی 5 هفته فشرده فرد (10 تا 13) 28 Starten Wir A2.2 بزرگسالان آلمانی OG179
ثبت نام 740,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۷ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir A2.2 بزرگسالان آلمانی OG192
ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۸ دی 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir A2.2 بزرگسالان آلمانی TG170
ثبت نام 840,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۹ دی 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir A2.2 بزرگسالان آلمانی YG140
ثبت نام 840,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۱ دی 5 هفته فشرده زوج (14 تا 17) 28 Starten Wir A2.2 بزرگسالان آلمانی YG144
ثبت نام 740,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ دی 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir A2.2 بزرگسالان آلمانی OG184
ثبت نام 840,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۶ دی 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 21) 28 Starten Wir A2.2 بزرگسالان آلمانی TG171
ثبت نام 740,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ دی 7 هفته نیمه فشرده شنبه و چهارشنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir A2.2 بزرگسالان آلمانی OG180
تکمیل ظرفیت 890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۴ آذر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (16 تا 19) جمعه (11 تا 14) 28 Starten Wir B1.1 بزرگسالان آلمانی TG153
تکمیل ظرفیت 890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۳ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir B1.1 بزرگسالان آلمانی TG149
تکمیل ظرفیت 890,000
801,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۳ آذر 1 ماه فشرده شنبه و سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir B1.1 بزرگسالان آلمانی TG162
ثبت نام 790,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir B1.1 بزرگسالان آلمانی OG147
ثبت نام 890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۸ آذر 6 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 21) 28 Starten Wir B1.1 بزرگسالان آلمانی TG150
ثبت نام 890,000
801,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ دی 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir B1.1 بزرگسالان آلمانی TG167
ثبت نام 790,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ دی 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir B1.1 بزرگسالان آلمانی OG170
ثبت نام 790,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۳ دی 5 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 28 Starten Wir B1.1 بزرگسالان آلمانی OG169
ثبت نام 790,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ دی 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir B1.1 بزرگسالان آلمانی OG185
تکمیل ظرفیت 790,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ آبان 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir B1.2 بزرگسالان آلمانی OG131
تکمیل ظرفیت 890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ آبان 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir B1.2 بزرگسالان آلمانی TG154
تکمیل ظرفیت 890,000
801,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ آبان 5 هفته فشرده فرد (11 تا 14) 28 Starten Wir B1.2 بزرگسالان آلمانی TG152
ثبت نام 890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ آذر 3 هفته فوق فشرده شنبه و سه‌شنبه و پنجشنبه (09:30 تا 14) 28 Starten Wir B1.2 بزرگسالان آلمانی YG137
ثبت نام 790,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ دی 5 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 28 Starten Wir B1.2 بزرگسالان آلمانی OG174
ثبت نام 890,000
801,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۱ دی 1 ماه فوق فشرده شنبه و سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir B1.2 بزرگسالان آلمانی TG172
ثبت نام 790,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۲ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Starten Wir B1.2 بزرگسالان آلمانی OG173
ثبت نام 890,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۸ دی 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir B1.2 بزرگسالان آلمانی TG169
ثبت نام 890,000
801,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ دی 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 Starten Wir B1.2 بزرگسالان آلمانی TG166
ثبت نام 790,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ دی 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir B1.2 بزرگسالان آلمانی OG175
تکمیل ظرفیت 890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۹ آبان 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Starten Wir B1.3 بزرگسالان آلمانی YG125
تکمیل ظرفیت 890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17:30 تا 20:30) 28 Starten Wir B1.3 بزرگسالان آلمانی YG128
ثبت نام 890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۴ آذر 5 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (09:30 تا 14) 28 Starten Wir B1.3 بزرگسالان آلمانی YG135
ثبت نام 890,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۱ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17:30 تا 20:30) 28 Starten Wir B1.3 بزرگسالان آلمانی YG136
تکمیل ظرفیت 890,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ آبان 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher B2.1 بزرگسالان آلمانی OG130
تکمیل ظرفیت 890,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳۰ آبان 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Sicher B2.1 بزرگسالان آلمانی OG129
ثبت نام 990,000
891,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۰ آذر 5 هفته فشرده زوج (10 تا 13) 28 Sicher B2.1 بزرگسالان آلمانی TG147
ثبت نام 890,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher B2.1 بزرگسالان آلمانی OG146
ثبت نام 990,000
891,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ آذر 5 هفته فشرده فرد (11 تا 14) 28 Sicher B2.1 بزرگسالان آلمانی TG160
ثبت نام 890,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ دی 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher B2.1 بزرگسالان آلمانی OG176
ثبت نام 890,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۷ دی 5 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Sicher B2.1 بزرگسالان آلمانی OG145
ثبت نام 890,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۷ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Sicher B2.1 بزرگسالان آلمانی OG186
ثبت نام 990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۸ دی 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher B2.1 بزرگسالان آلمانی TG161
ثبت نام 890,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ دی 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher B2.2 بزرگسالان آلمانی OG171
ثبت نام 890,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ دی 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Sicher B2.2 بزرگسالان آلمانی OG189
ثبت نام 890,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ دی 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Sicher B2.2 بزرگسالان آلمانی OG144
ثبت نام 990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۵ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher B2.3 بزرگسالان آلمانی TG155
ثبت نام 990,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Sicher B2.3 بزرگسالان آلمانی TG159
ثبت نام 890,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ دی 5 هفته فشرده زوج (17 تا 20) 28 Sicher B2.3 بزرگسالان آلمانی OG172
تکمیل ظرفیت 345,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ آذر 1 ماه عادی زوج (19:30 تا 21) 12 Ludo 2 (Part A) کودکان فرانسه OF121
ثبت نام 345,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ آذر 7 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 17:30) 14 Le Mag A1 (part D) نوجوانان فرانسه OF116
تکمیل ظرفیت 650,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۷ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (14 تا 17) 28 Mobile A1 (Part A) بزرگسالان فرانسه OF112
ثبت نام 650,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ آذر 5 هفته فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) پنجشنبه (16 تا 19) 28 Mobile A1 (Part A) بزرگسالان فرانسه OF113
ثبت نام 750,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۵ آذر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (16 تا 19) جمعه (11 تا 14) 28 Mobile A1 (Part A) بزرگسالان فرانسه TF100
ثبت نام 650,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۵ آذر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (14:30 تا 17:30) 28 Mobile A1 (Part A) بزرگسالان فرانسه OF124
تکمیل ظرفیت 650,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ آذر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه (14 تا 17) جمعه (10 تا 13) 28 Mobile A1 (Part B) بزرگسالان فرانسه OF102
ثبت نام 650,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ آذر 5 هفته فشرده زوج (18 تا 21) 28 Mobile A1 (Part B) بزرگسالان فرانسه OF115
ثبت نام 650,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Mobile A1 (Part B) بزرگسالان فرانسه OF123
ثبت نام 650,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (18 تا 21) 28 Mobile A1 (part C) بزرگسالان فرانسه OF122
ثبت نام 650,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۰ دی 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (09 تا 12) 28 Mobile A1 (part C) بزرگسالان فرانسه OF117
ثبت نام 700,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۷ آذر 7 هفته نیمه فشرده شنبه و دوشنبه (18 تا 21) 28 Mobile A2 (Part A) بزرگسالان فرانسه OF118
ثبت نام 700,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ آذر 7 هفته نیمه فشرده دوشنبه (18 تا 21) پنجشنبه (10 تا 13) 28 Mobile A2 (Part B) بزرگسالان فرانسه OF114
ثبت نام 700,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۳ دی 7 هفته نیمه فشرده دوشنبه (18 تا 21) پنجشنبه (10 تا 13) 28 Mobile A2 (Part B) بزرگسالان فرانسه OF120
ثبت نام 750,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ آذر 7 هفته نیمه فشرده پنجشنبه و جمعه (10 تا 13) 28 Rond Point B1 (Part A) بزرگسالان فرانسه OF119
تکمیل ظرفیت 320,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ آذر 1 ماه عادی فرد (14:30 تا 16) 12 Familly and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی OE172
ثبت نام 320,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ آذر 1 ماه عادی زوج (15:30 تا 17) 12 Familly and Friends Starter (Part A) کودکان انگلیسی OE220
تکمیل ظرفیت 320,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ آذر 1 ماه عادی زوج (13:30 تا 15) 12 Familly and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی OE167
ثبت نام 320,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ دی 1 ماه عادی فرد (14:30 تا 16) 12 Familly and Friends Starter (Part B) کودکان انگلیسی OE206
تکمیل ظرفیت 320,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۱ آذر 1 ماه عادی فرد (14:30 تا 16) 12 Familly and Friends Starter (Part C) کودکان انگلیسی OE183
ثبت نام 320,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ دی 1 ماه عادی زوج (13:30 تا 15) 12 Familly and Friends Starter (Part C) کودکان انگلیسی OE218
تکمیل ظرفیت 320,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ آذر 1 ماه عادی فرد (14:30 تا 16) 12 Familly and Friends 1 (Part A) کودکان انگلیسی OE166
تکمیل ظرفیت 320,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ آذر 1 ماه عادی زوج (14:30 تا 16) 12 Familly and Friends 1 (Part A) کودکان انگلیسی OE182
ثبت نام 320,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۲ دی 1 ماه عادی فرد (14:30 تا 16) 12 Familly and Friends 1 (Part A) کودکان انگلیسی OE231
تکمیل ظرفیت 320,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ آذر 1 ماه عادی فرد (14:30 تا 16) 12 Familly and Friends 1 (Part B) کودکان انگلیسی OE165
تکمیل ظرفیت 320,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ آذر 1 ماه عادی زوج (19 تا 20:30) 12 Familly and Friends 1 (Part B) کودکان انگلیسی OE180
ثبت نام 320,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ دی 1 ماه عادی فرد (14:30 تا 16) 12 Familly and Friends 1 (Part B) کودکان انگلیسی OE213
ثبت نام 320,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ دی 1 ماه عادی زوج (14:30 تا 16) 12 Familly and Friends 1 (Part B) کودکان انگلیسی OE229
تکمیل ظرفیت 320,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ آبان 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 12 Familly and Friends 1 (Part C) کودکان انگلیسی OE164
تکمیل ظرفیت 320,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳ آذر 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Familly and Friends 1 (Part C) کودکان انگلیسی OE163
تکمیل ظرفیت 320,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ آذر 1 ماه عادی فرد (14:30 تا 16) 12 Familly and Friends 1 (Part C) کودکان انگلیسی OE162
ثبت نام 320,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ آذر 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 12 Familly and Friends 1 (Part C) کودکان انگلیسی OE198
ثبت نام 320,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ دی 1 ماه عادی فرد (14:30 تا 16) 12 Familly and Friends 1 (Part C) کودکان انگلیسی OE214
ثبت نام 320,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۱ دی 1 ماه عادی زوج (19 تا 20:30) 12 Familly and Friends 1 (Part C) کودکان انگلیسی OE230
ثبت نام 350,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۶ آذر 1 ماه عادی فرد (16 تا 17:30) 12 Familly and Friends 1 (Part D) کودکان انگلیسی YE119
ثبت نام 320,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ آذر 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 12 Familly and Friends 1 (Part D) کودکان انگلیسی OE203
ثبت نام 320,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ دی 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Familly and Friends 1 (Part D) کودکان انگلیسی OE215
ثبت نام 320,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۵ دی 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17:30 تا 19) پنجشنبه (14:45 تا 16:15) 12 Familly and Friends 1 (Part D) کودکان انگلیسی OE217
تکمیل ظرفیت 350,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۴ آذر 1 ماه عادی فرد (16 تا 17:30) 12 Familly and Friends 1 (Part E) کودکان انگلیسی YE114
ثبت نام 320,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ آذر 1 ماه عادی فرد (16 تا 17:30) 12 Familly and Friends 1 (Part E) کودکان انگلیسی OE200
تکمیل ظرفیت 320,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۶ آذر 1 ماه عادی زوج (15 تا 16:30) 12 Familly and Friends 2 (Part A) کودکان انگلیسی OE168
تکمیل ظرفیت 320,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ آذر 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 12 Familly and Friends 2 (Part A) کودکان انگلیسی OE181
ثبت نام 320,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۷ آذر 1 ماه عادی زوج (17:45 تا 19:15) 12 Familly and Friends 2 (Part A) کودکان انگلیسی OE197
ثبت نام 320,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۵ دی 1 ماه عادی فرد (11:30 تا 13) 12 Familly and Friends 2 (Part A) کودکان انگلیسی OE216
ثبت نام 350,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۷ دی 1 ماه عادی فرد (16 تا 17:30) 12 Familly and Friends 2 (Part A) کودکان انگلیسی YE127
ثبت نام 320,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۷ آذر 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Familly and Friends 2 (Part B) کودکان انگلیسی OE195
ثبت نام 350,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۷ دی 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 18:30) 12 Familly and Friends 2 (Part C) کودکان انگلیسی YE123
ثبت نام 320,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ آذر 1 ماه عادی فرد (17:30 تا 19) 12 Familly and Friends 2 (Part D) کودکان انگلیسی OE194
ثبت نام 320,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ آذر 1 ماه عادی فرد (17:30 تا 19) 12 Familly and Friends 2 (Part E) کودکان انگلیسی OE196
ثبت نام 320,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ آذر 1 ماه عادی زوج (14:30 تا 16) 12 Familly and Friends 3 (Part B) کودکان انگلیسی OE193
تکمیل ظرفیت 320,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ آذر 1 ماه عادی زوج (14:30 تا 16) 12 Familly and Friends 4 (Part A) کودکان انگلیسی OE179
ثبت نام 320,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۳ دی 1 ماه عادی زوج (14:30 تا 16) 12 Familly and Friends 4 (Part B) کودکان انگلیسی OE228
ثبت نام 320,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۷ آذر 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (17 تا 18:30) 12 Familly and Friends 4 (Part C) کودکان انگلیسی OE192
ثبت نام 350,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۹ دی 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (15:30 تا 17) 12 Familly and Friends 5 (Part B) کودکان انگلیسی YE126
تکمیل ظرفیت 330,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ آذر 1 ماه عادی فرد (15 تا 16:30) 12 Project 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی OE174
ثبت نام 330,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۹ دی 1 ماه عادی فرد (15 تا 16:30) 12 Project 1 (Part B) نوجوانان انگلیسی OE212
ثبت نام 330,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ آذر 1 ماه عادی زوج (14:45 تا 16:15) 12 Project 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی OE191
ثبت نام 330,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۶ آذر 1 ماه عادی فرد (15 تا 16:30) 12 Project 2 (Part A) نوجوانان انگلیسی OE227
تکمیل ظرفیت 330,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۰ آذر 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Project 2 (Part C) نوجوانان انگلیسی OE178
ثبت نام 360,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ آذر 1 ماه عادی فرد (17 تا 18:30) 12 Solutions 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی OE202
ثبت نام 360,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۱ دی 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Solutions 1 (Part A) نوجوانان انگلیسی OE226
تکمیل ظرفیت 360,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳ آذر 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Solutions 1 (Part C) نوجوانان انگلیسی OE171
ثبت نام 360,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۴ دی 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Solutions 1 (Part D) نوجوانان انگلیسی OE211
تکمیل ظرفیت 380,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۰ آذر 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 12 Solutions 2 (Part A) نوجوانان انگلیسی OE210
ثبت نام 380,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۱ دی 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 12 Solutions 2 (Part B) نوجوانان انگلیسی OE225
تکمیل ظرفیت 380,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۰ آذر 1 ماه عادی زوج (16:30 تا 18) 12 Solutions 2 (Part C) نوجوانان انگلیسی OE177
ثبت نام 380,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ دی 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (17:30 تا 19) 12 Solutions 2 (Part D) نوجوانان انگلیسی OE205
ثبت نام 380,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱ دی 1 ماه عادی زوج (19 تا 20:30) 12 Solutions 3 (Part B) نوجوانان انگلیسی OE209
تکمیل ظرفیت 380,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ آذر 1 ماه عادی زوج (16:45 تا 18:15) 12 Solutions 3 (Part C) نوجوانان انگلیسی OE156
ثبت نام 380,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۳ دی 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 12 Solutions 3 (Part D) نوجوانان انگلیسی OE224
تکمیل ظرفیت 400,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲ آذر 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) پنجشنبه (13:30 تا 15) 12 Solutions 4 (Part B) نوجوانان انگلیسی OE155
ثبت نام 400,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۹ دی 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 4 (Part C) نوجوانان انگلیسی OE208
ثبت نام 400,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۱ آذر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16:15 تا 17:45) 12 Solutions 4 (Part E) نوجوانان انگلیسی OE190
ثبت نام 420,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ دی 6 هفته عادی شنبه و چهارشنبه (17:30 تا 19) 12 Solutions 5 (Part E) نوجوانان انگلیسی OE204
تکمیل ظرفیت 540,000
486,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲ آذر 3 هفته فوق فشرده شنبه و یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه (09 تا 12) 20 American English File Starter (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی TE123
تکمیل ظرفیت 540,000
486,000
یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۳ آذر 2 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13:30) 20 American English File Starter (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی YE121
ثبت نام 540,000
486,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۰ آذر 3 هفته فوق فشرده شنبه و یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه (09 تا 12) 20 American English File Starter (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی TE125
تکمیل ظرفیت 530,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۳ آذر 5 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 20 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی OE161
تکمیل ظرفیت 360,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۸ آذر 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی TE103
ثبت نام 360,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۶ آذر 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17:30 تا 19) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی YE122
ثبت نام 530,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ آذر 5 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21:15) 20 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی OE176
ثبت نام 360,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۸ آذر 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 13 American English File Starter (Part A) بزرگسالان انگلیسی TE124
تکمیل ظرفیت 530,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۱ آذر 5 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21:15) پنجشنبه (17 تا 19:15) 20 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی OE153
ثبت نام 360,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۵ دی 6 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17:30 تا 19) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی YE117
ثبت نام 360,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۱ دی 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی TE128
ثبت نام 530,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۱ دی 5 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 20 American English File Starter (Part B) بزرگسالان انگلیسی OE207
ثبت نام 360,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۰ آذر 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی YE118
ثبت نام 360,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۰ آذر 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی TE127
ثبت نام 360,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ آذر 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 13 American English File Starter (Part C) بزرگسالان انگلیسی TE126
تکمیل ظرفیت 720,000
648,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ آذر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا سه شنبه (:9:30 تا 12:30) 24 American English File 1 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی TE121
ثبت نام 720,000
648,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۱ دی 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (9 تا 12) 24 American English File 1 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی TE142
ثبت نام 720,000
648,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۷ آذر 3 هفته فوق فشرده شنبه تا سه شنبه (9:30 تا 12:30) 24 American English File 1 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی TE131
تکمیل ظرفیت 360,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۷ آذر 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) 13 American English File 1 (Part A) بزرگسالان انگلیسی TE106
ثبت نام 600,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۸ آذر 6 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 19) پنجشنبه (15 تا 17) 24 American English File 1 (Part A) بزرگسالان انگلیسی OE188
ثبت نام 600,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ آذر 6 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21:15) 24 American English File 1 (Part A) بزرگسالان انگلیسی OE189
تکمیل ظرفیت 600,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۳ آذر 6 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21:15) 24 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی OE160
ثبت نام 360,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۱ آذر 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 13 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی TE134
ثبت نام 600,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۸ دی 6 هفته نیمه فشرده زوج (17:30 تا 19:30) 24 American English File 1 (Part B) بزرگسالان انگلیسی OE201
تکمیل ظرفیت 360,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱ آذر 1 ماه عادی زوج (17:30 تا 19) 13 American English File 1 (Part C) بزرگسالان انگلیسی YE120
ثبت نام 360,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ آذر 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 1 (Part C) بزرگسالان انگلیسی TE133
تکمیل ظرفیت 360,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱ آذر 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 1 (Part D) بزرگسالان انگلیسی TE105
ثبت نام 360,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۳۰ دی 7 هفته عادی پنجشنبه (15:30 تا 18:30) 13 American English File 1 (Part D) بزرگسالان انگلیسی YE125
تکمیل ظرفیت 870,000
783,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۹ آبان 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (9 تا 12) 26 American English File 2 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی TE122
ثبت نام 870,000
783,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۸ دی 3 هفته فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه (9:30 تا 12:30) 26 American English File 2 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی TE141
ثبت نام 870,000
783,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۰ آذر 3 هفته فوق فشرده (شنبه تا چهارشنبه (9:30 تا 12:30) 26 American English File 2 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی TE138
ثبت نام 870,000
783,000
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۰ آذر 3 هفته فوق فشرده (شنبه تا چهارشنبه (9 تا 12) 26 American English File 2 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی TE139
تکمیل ظرفیت 670,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۹ آبان 7 هفته نیمه فشرده زوج (18 تا 20) 26 American English File 2 (Part A) بزرگسالان انگلیسی OE175
ثبت نام 670,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۵ آذر 7 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21:15) 26 American English File 2 (Part A) بزرگسالان انگلیسی OE187
ثبت نام 390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۰ آذر 3 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 2 (Part A) بزرگسالان انگلیسی TE132
ثبت نام 670,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۲ دی 6 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21:15) 26 American English File 2 (Part A) بزرگسالان انگلیسی OE223
ثبت نام 390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۴ آذر 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (16 تا 18) 13 American English File 2 (Part B) بزرگسالان انگلیسی TE129
ثبت نام 670,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۷ آذر 7 هفته نیمه فشرده شنبه و چهارشنبه (18 تا 21) 26 American English File 2 (Part B) بزرگسالان انگلیسی OE159
تکمیل ظرفیت 390,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۸ آذر 3 هفته نیمه فشرده زوج (17 تا 19) 13 American English File 2 (Part C) بزرگسالان انگلیسی TE130
تکمیل ظرفیت 390,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۹ آذر 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17:45 تا 20) 13 American English File 2 (Part D) بزرگسالان انگلیسی YE112
تکمیل ظرفیت 1,025,000
922,500
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۶ آذر 3 هفته فوق فشرده شنبه و یکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه (:9:30 تا 12:30) 28 American English File 3 (Package/Part A) بزرگسالان انگلیسی TE120
ثبت نام 1,025,000
922,500
تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۷ آذر 3 هفته فوق فشرده شنبه و یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه (09:30 تا 12:30) 28 American English File 3 (Package/Part B) بزرگسالان انگلیسی TE135
تکمیل ظرفیت 740,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۷ آذر 7 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21:15) پنجشنبه (13 تا 15:15) 28 American English File 3 (Part A) بزرگسالان انگلیسی OE158
ثبت نام 740,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۷ آذر 7 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21:15) 28 American English File 3 (Part A) بزرگسالان انگلیسی OE170
ثبت نام 410,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۲۴ آذر 1 ماه عادی زوج (16 تا 17:30) 13 American English File 3 (Part A) بزرگسالان انگلیسی TE140
ثبت نام 740,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۳ دی 6 هفته نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21:15) پنجشنبه (13 تا 15:15) 28 American English File 3 (Part A) بزرگسالان انگلیسی OE222
ثبت نام 740,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۷ آذر 7 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 28 American English File 3 (Part B) بزرگسالان انگلیسی OE157
ثبت نام 410,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۱ آذر 1 ماه عادی یکشنبه و سه‌شنبه (18:30 تا 20:30) 13 American English File 3 (Part B) بزرگسالان انگلیسی YE116
ثبت نام 410,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۳۰ آذر 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (19 تا 21) 13 American English File 3 (Part D) بزرگسالان انگلیسی TE137
ثبت نام 410,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۸ دی 5 هفته نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 13 American English File 3 (Part D) بزرگسالان انگلیسی TE136
تکمیل ظرفیت 430,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱ آذر 3 هفته فشرده زوج (18 تا 20:30) 13 American English File 4 (Part A) بزرگسالان انگلیسی YE115
ثبت نام 810,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۷ آذر 2 ماه نیمه فشرده زوج (19 تا 21) 30 American English File 4 (Part A) بزرگسالان انگلیسی OE186
ثبت نام 810,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۴ دی 2.5 ماه نیمه فشرده یکشنبه و سه‌شنبه (19:30 تا 21:45) 30 American English File 4 (Part A) بزرگسالان انگلیسی OE169
ثبت نام 430,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۲۷ آذر 3 هفته فشرده زوج (18 تا 20:30) 13 American English File 4 (Part B) بزرگسالان انگلیسی YE124
ثبت نام 450,000 یوسف آباد یوسف آباد/حضوری ۱۸ دی 1 ماه عادی شنبه و دوشنبه (18 تا 20:15) 13 American English File 5 (Part B) بزرگسالان انگلیسی YE128
ثبت نام 880,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۰ بهمن 2.5 ماه نیمه فشرده شنبه و چهارشنبه (19 تا 21:15) 30 American English File 5 (Part B) بزرگسالان انگلیسی OE219
تکمیل ظرفیت 530,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۱ آذر 1 ماه فشرده پنجشنبه (16 تا 19) جمعه (14 تا 17) 15 IELTS 1 [Bands 4.5 to 5.5] (Part B) بزرگسالان انگلیسی OE185
ثبت نام 530,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۰ دی 1 ماه عادی پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (14 تا 17) 15 IELTS 1 [Bands 4.5 to 5.5] (Part B) بزرگسالان انگلیسی OE221
ثبت نام 620,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۱۷ آذر 1 ماه فشرده چهارشنبه (18 تا 21) پنجشنبه (16 تا 19) 15 IELTS 2 [Bands 5.5 to 6.5] (Part B) بزرگسالان انگلیسی OE184
ثبت نام 850,000 تهرانپارس تهرانپارس/حضوری ۱۸ آذر 7 هفته عادی پنجشنبه ها (11 تا 14) 14 تربیت مدرس TTC بزرگسالان انگلیسی TE119
ثبت نام 400,000 آنلاین آنلاین/غیرحضوری ۲۸ آذر 5 هفته عادی یکشنبه و سه‌شنبه (17 تا 18:30) 10 مکالمه بحث آزاد [Speaking Club] بزرگسالان انگلیسی OE199
زبان مورد نظر:
شعبه/نوع برگزاری:
مقطع سنی:
سایر فیلترها:
×

قوانین و مقررارت ثبت نام در کلاس زبان حضوری و آنلاین

✔️ لطفا قبل از تکمیل مراحل ثبت نام، اطلاعات دوره انتخابی خود در لیست کلاس زبان حضوری و آنلاین را با دقت مطالعه نمایید.

✔️ مدت زمان هر جلسه 1.5 ساعت (معادل 90 دقیقه) می باشد.

✔️ حداقل سن برای شرکت در کلاسهای آنلاین گروهی، 6 سال تمام است.

✔️ کل مبلغ شهریه، قبل از شروع کلاس از زبان آموزان دریافت می گردد.

✔️ پس از ثبت نام، به هیچ وجه عودت شهریه انجام نمی شود (حتی اگر زبان آموز در کلاس شرکت ننماید).

✔️ زبان آموزان متعهد به حضور در کلاس زبان حضوری و آنلاین راس ساعت مقرر می باشد.

✔️ استفاده از ماسک برای شرکت در کلاسهای حضوری الزامیست.

✔️ رعایت حجاب و پوشش مناسب برای زبان آموزان در کلاس زبان حضوری و آنلاین الزامیست.

✔️ شرکت در امتحانات میان ترم و پایان ترم الزامیست.

✔️ آزمونهای ارزیابی در دوره های آنلاین همانند کلاسهای حضوری بصورت کتبی و شفاهی برگزار می گردد.

✔️ زبان آموزان دوره های آنلاین می بایست قبل از شروع کلاس، دستورالعمل و راهنمای کار با نرم افزار آنلاین زبان را مطالعه و فرا گیرند.

✔️ زبان آموزان دوره های آنلاین می توانند در صورت نیاز به بازبینی ویدیوی ضبط شده کلاس (تا 2 جلسه قبل تر) را مشاهده نمایند.

✔️ زبان آموزان می توانند پس از پایان هر سطح نسبت به درخواست صدور مدرک خود اقدام نمایند.

✔️ چنانچه نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دوره مورد نظرتان دارید و یا دوره مورد نظرتان در لیست کلاس زبان حضوری و آنلاین موجود نبود، با شعبه مورد نظرتان تماس بگیرید.

✔️ چنانچه پیش از این زبان یا دوره مورد نظرتان را در سایر موسسات گذرانده اید، با کارشناسان آموزشی ما در میان بگذارید.

⭐ چنانچه سطح دانش زبان خود را نمیدانید، ابتدا می بایست در آزمون تعیین سطح آنلاین اسپیکان شرکت نمایید.

 

تکمیل فرم ثبت نام