لیست کلاسهای حضوری و آنلاین آموزشگاه زبان اسپیکان

برای یافتن کلاس مورد نظر خود لیست کلاسهای حضوری و آنلاین زیر را با دقت مشاهده نمایید و جهت ثبت نام، فرم مربوطه در انتهای صفحه را تکمیل نمایید

جهت مشاهده کامل جدول، گوشی خود را بچرخانید

بروزرسانی: 29 فروردین ۱400

شعبه نوع کلاس شهریه (تومان) طول دوره شروع روز و ساعت کلاس تعداد جلسات مقطع سنی نوع دوره سطح زبان کد کلاس
تهرانپارس حضوری 520/000 6 هفته 18 اردیبهشت زوج (16:45 تا 18:15) 19 بزرگسالان عادی A1.1 ترکی استانبولی TT633
تهرانپارس حضوری 520/000 7 هفته 7 اردیبهشت یکشنبه و سه شنبه (17:30 تا 19:30) 19 بزرگسالان عادی A1.1 ترکی استانبولی TT634
یوسف آباد حضوری 520/000 6 هفته 4 اردیبهشت زوج (18 تا 19:30) 19 بزرگسالان عادی A1.1 ترکی استانبولی YT005
تکمیل ظرفیت آنلاین 480/000 6 هفته 28 فروردین زوج (12:30 تا 14) 19 بزرگسالان عادی A1.1 ترکی استانبولی OT084
تکمیل ظرفیت آنلاین 480/000 6 هفته 28 فروردین زوج (18 تا 19:30) 19 بزرگسالان عادی A1.1 ترکی استانبولی OT085
آنلاین آنلاین 480/000 6 هفته 29 فروردین فرد (19:30 تا 21) 19 بزرگسالان عادی A1.1 ترکی استانبولی OT086
تکمیل ظرفیت آنلاین 350/000 4 هفته 22 فروردین یکشنبه و سه شنبه (16 تا 17:30) 13 بزرگسالان عادی A1.2 ترکی استانبولی OT211
تکمیل ظرفیت آنلاین 350/000 4 هفته 17 فروردین یکشنبه و سه شنبه (11 تا 13) 13 بزرگسالان عادی A1.2 ترکی استانبولی OT212
تکمیل ظرفیت آنلاین 350/000 4 هفته 17 فروردین زوج (18 تا 19:30) 13 بزرگسالان عادی A1.2 ترکی استانبولی OT213
آنلاین آنلاین 350/000 4 هفته 5 اردیبهشت یکشنبه و سه شنبه (17 تا 19) 13 بزرگسالان عادی A1.2 ترکی استانبولی OT214
تکمیل ظرفیت حضوری 385/000 7 هفته 24 فروردین یکشنبه و سه شنبه (15:30 تا 17:30) 13 بزرگسالان عادی A1.2 ترکی استانبولی TT635
تکمیل ظرفیت آنلاین 350/000 4 هفته 24 فروردین یکشنبه و سه شنبه (19 تا 21) 13 بزرگسالان عادی A1.3 ترکی استانبولی OT215
تکمیل ظرفیت آنلاین 350/000 4 هفته 23 فروردین زوج (19 تا 21) 13 بزرگسالان عادی A1.3 ترکی استانبولی OT216
آنلاین آنلاین 350/000 4 هفته 1 اردیبهشت شنبه و چهارشنبه (18 تا 19:30) 13 بزرگسالان عادی A1.4 ترکی استانبولی OT217
تکمیل ظرفیت آنلاین 350/000 4 هفته 23 فروردین زوج (11 تا 12:30) 13 بزرگسالان عادی A1.4 ترکی استانبولی OT218
تکمیل ظرفیت آنلاین 350/000 4 هفته 16 فروردین زوج (16:30 تا 18) 13 بزرگسالان عادی A1.4 ترکی استانبولی OT219
تکمیل ظرفیت حضوری 370/000 5 هفته 17 فروردین یکشنبه و سه شنبه (16:30 تا 18) 13 بزرگسالان عادی A1.5 ترکی استانبولی TT208
آنلاین آنلاین 350/000 4 هفته 1 اردیبهشت زوج (18 تا 19:30) 13 بزرگسالان عادی A1.6 ترکی استانبولی OT220
تهرانپارس حضوری 520/000 7 هفته 31 فروردین یکشنبه و سه شنبه (16:30 تا 18) 13 بزرگسالان عادی A1.6 ترکی استانبولی TT636
تکمیل ظرفیت آنلاین 370/000 6 هفته 21 فروردین شنبه و دوشنبه (16:30 تا 18) 19 بزرگسالان عادی A2.1 ترکی استانبولی OT221
تکمیل ظرفیت حضوری (%10تخفیف)

711/000

5 هفته 4 اردیبهشت زوج (11 تا 14) 28 بزرگسالان فشرده A1.1 آلمانی TG421
تکمیل ظرفیت حضوری 790/000 5 هفته 16 فروردین زوج (17:15 تا 20:15) 28 بزرگسالان فشرده A1.1 آلمانی YG014
یوسف آباد حضوری 790/000 7 هفته 31 فروردین یکشنبه و سه شنبه (17:30 تا 20:30) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A1.1 آلمانی YG010
تهرانپارس حضوری 790/000 5 هفته 18 اردیبهشت زوج (14 تا 17) 28 بزرگسالان فشرده A1.1 آلمانی TG013
یوسف آباد حضوری 790/000 5 هفته 4 اردیبهشت زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده A1.1 آلمانی YG708
تکمیل ظرفیت آنلاین 290/000 10 روز 3 فروردین شنبه تا جمعه (16:30 تا 18) 10 بزرگسالان فشرده مرور کل سطح A1 آلمانی OG909
آنلاین آنلاین 690/000 5 هفته 30 فروردین زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده A1.1 آلمانی OG016
آنلاین آنلاین 690/000 5 هفته 5 اردیبهشت یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده A1.1 آلمانی OG707
تهرانپارس حضوری 790/000 5 هفته 4 اردیبهشت زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده A1.1 آلمانی TG422
تکمیل ظرفیت حضوری 790/000 7 هفته 26 فروردین پنجشنبه (16 تا 19) و جمعه (11 تا 14) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A1.1 آلمانی TG423
تکمیل ظرفیت حضوری (%10تخفیف)

711/000

5 هفته 16 فروردین زوج (11 تا 14) 28 بزرگسالان فشرده A1.2 آلمانی TG424
تکمیل ظرفیت حضوری 790/000 5 هفته 21 فروردین زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده A1.2 آلمانی TG425
تکمیل ظرفیت آنلاین 690/000 5 هفته 16 فروردین زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده A1.2 آلمانی OG018
آنلاین آنلاین 690/000 7 هفته 1 اردیبهشت یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A1.2 آلمانی OG020
یوسف آباد حضوری 790/000 7 هفته 2 اردیبهشت پنجشنبه (14 تا 17) و جمعه (11 تا 14) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A1.2 آلمانی YG011
تهرانپارس حضوری 790/000 5 هفته 29 اردیبهشت زوج (11 تا 14) 28 بزرگسالان فشرده A1.2 آلمانی TG044
تهرانپارس حضوری 790/000 7 هفته 30 اردیبهشت پنجشنبه (13 تا 16) و جمعه (11 تا 14) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A1.2 آلمانی TG045
تکمیل ظرفیت حضوری 790/000 5 هفته 16 فروردین زوج (17:30 تا 20:30) 28 بزرگسالان فشرده A1.2 آلمانی YG012
تهرانپارس حضوری 790/000 7 هفته 2 اردیبهشت پنجشنبه (13 تا 16) و جمعه (11 تا 14) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A1.2 آلمانی TG426
تهرانپارس حضوری 790/000 7 هفته 2 خرداد یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A1.2 آلمانی TG046
تکمیل ظرفیت حضوری 840/000 5 هفته 25 فروردین زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده A2.1 آلمانی TG085
تکمیل ظرفیت حضوری 840/000 5 هفته 18 فروردین زوج (14 تا 17) 28 بزرگسالان فشرده A2.1 آلمانی TG427
تهرانپارس حضوری 840/000 5 هفته 4 اردیبهشت زوج (14 تا 17) 28 بزرگسالان فشرده A2.1 آلمانی TG047
تهرانپارس حضوری 840/000 5 هفته 22 اردیبهشت زوج (11 تا 14) 28 بزرگسالان فشرده A2.1 آلمانی TG048
تهرانپارس حضوری 840/000 5 هفته 12 خرداد زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده A2.1 آلمانی TG049
تکمیل ظرفیت آنلاین 740/000 7 هفته 15 فروردین یکشنبه و سه شنبه (10 تا 13) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A2.1 آلمانی OG021
تکمیل ظرفیت آنلاین 740/000 7 هفته 22 فروردین یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A2.1 آلمانی OG022
تکمیل ظرفیت حضوری 840/000 7 هفته 19 فروردین پنجشنبه (14 تا 17) و جمعه (11 تا 14) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A2.1 آلمانی YG012
تکمیل ظرفیت حضوری 840/000 5 هفته 16 فروردین زوج (17:30 تا 20:30) 28 بزرگسالان فشرده A2.1 آلمانی YG013
تکمیل ظرفیت حضوری 840/000 8 هفته 22 فروردین یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A2.1 آلمانی TG428
تکمیل ظرفیت حضوری 840/000 5 هفته 21 فروردین زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده A2.2 آلمانی TG430
تکمیل ظرفیت آنلاین 740/000 7 هفته 14 فروردین شنبه و چهارشنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A2.2 آلمانی OG091
تکمیل ظرفیت آنلاین 740/000 7 هفته 29 فروردین یکشنبه و پنجشنبه (8:45 تا 11:45) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A2.2 آلمانی OG022
تکمیل ظرفیت آنلاین 740/000 5 هفته 21 فروردین زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده A2.2 آلمانی OG023
تهرانپارس حضوری (%10تخفیف)

756/000

5 هفته 29 فروردین فرد (10 تا 13) 28 بزرگسالان فشرده A2.2 آلمانی TG401
تهرانپارس حضوری 840/000 5 هفته 26 اردیبهشت زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده A2.2 آلمانی TG050
تهرانپارس حضوری 840/000 7 هفته 18 خرداد یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A2.2 آلمانی TG051
تکمیل ظرفیت حضوری 840/000 7 هفته 26 فروردین پنجشنبه (16 تا 19) و جمعه (11 تا 14) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A2.2 آلمانی TG431
تکمیل ظرفیت آنلاین 790/000 5 هفته 25 فروردین فرد (10 تا 13) 28 بزرگسالان فشرده B1.1 آلمانی OG024
تکمیل ظرفیت حضوری 890/000 7 هفته 22 فروردین یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده B1.1 آلمانی TG432
یوسف آباد حضوری 890/000 7 هفته 1 اردیبهشت یکشنبه و سه شنبه (17:30 تا 20:30) 28 بزرگسالان نیمه فشرده B1.1 آلمانی YG014
تهرانپارس حضوری 890/000 5 هفته 11 اردیبهشت زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده B1.1 آلمانی TG052
تهرانپارس حضوری 890/000 5 هفته 9 خرداد فرد (11 تا 14) 28 بزرگسالان فشرده B1.1 آلمانی TG053
تهرانپارس حضوری 890/000 7 هفته 20 خرداد پنجشنبه (15:30 تا 18:30) و جمعه (11 تا 14) 28 بزرگسالان نیمه فشرده B1.1 آلمانی TG054
تکمیل ظرفیت آنلاین 790/000 7 هفته 19 فروردین یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده B1.2 آلمانی OG026
تکمیل ظرفیت آنلاین 790/000 5 هفته 16 فروردین زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده B1.2 آلمانی OG027
تکمیل ظرفیت حضوری 890/000 7 هفته 17 فروردین یکشنبه و سه شنبه (17:30 تا 20:30) 28 بزرگسالان نیمه فشرده B1.2 آلمانی YG015
تکمیل ظرفیت آنلاین 890/000 7 هفته 18 فروردین شنبه و چهارشنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده B2.2 آلمانی OG028
تهرانپارس حضوری 890/000 7 هفته 18 خرداد یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده B1.2 آلمانی TG055
تهرانپارس حضوری 890/000 5 هفته 1 خرداد زوج (17:30 تا 20:30) 28 بزرگسالان فشرده B1.3 آلمانی TG056
تکمیل ظرفیت آنلاین 650/000 7 هفته 19 فروردین پنجشنبه و جمعه (14 تا 17) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A1.1 فرانسه OF464
تکمیل ظرفیت حضوری 750/000 5 هفته 28 فروردین زوج (17:15 تا 20:15) 28 بزرگسالان فشرده A1.1 فرانسه YF100
آنلاین آنلاین 650/000 7 هفته 16 اردیبهشت پنجشنبه و جمعه (10 تا 13) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A1.1 فرانسه OF636
تکمیل ظرفیت حضوری 750/000 7 هفته 19 فروردین پنجشنبه (16 تا 19) و جمعه (11 تا 14) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A1.1 فرانسه TF764
تکمیل ظرفیت حضوری 750/000 7 هفته 19 فروردین پنجشنبه (16 تا 19) و جمعه (11 تا 14) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A1.2 فرانسه TF104
تهرانپارس حضوری 750/000 7 هفته 4 اردیبهشت زوج (17 تا 19) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A1.2 فرانسه TF105
تکمیل ظرفیت آنلاین 650/000 7 هفته 21 فروردین زوج (18:45 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A1.2 فرانسه OF106
تکمیل ظرفیت حضوری 750/000 5 هفته 16 فروردین زوج (17:15 تا 20:15) 28 بزرگسالان فشرده A1.2 فرانسه YF660
تکمیل ظرفیت آنلاین 650/000 8 هفته 16 فروردین شنبه و چهارشنبه (12 تا 14:15) 28 بزرگسالان عادی A1.2 فرانسه OF404
آنلاین آنلاین 700/000 7 هفته 24 اردیبهشت پنجشنبه (10 تا 13) و جمعه (15 تا 18) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A2.1 فرانسه OF107
تکمیل ظرفیت آنلاین 700/000 7 هفته 14 فروردین زوج (18:30 تا 20:30) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A2.1 فرانسه OF403
تهرانپارس حضوری 800/000 7 هفته 12 اردیبهشت یکشنبه و سه شنبه (18:30 تا 20:30)

پنجشنبه (12:30 تا 14:30)

28 بزرگسالان نیمه فشرده A2.1 فرانسه TF106
تکمیل ظرفیت آنلاین 700/000 7 هفته 19 فروردین پنجشنبه (14 تا 17) و جمعه (11 تا 14) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A2.2 فرانسه OF008
تکمیل ظرفیت آنلاین 700/000 5 هفته 18 فروردین زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده A2.2 فرانسه OF009
تکمیل ظرفیت حضوری 800/000 5 هفته 21 فروردین زوج (17:15 تا 20:15) 28 بزرگسالان فشرده A2.2 فرانسه YF101
تکمیل ظرفیت آنلاین 750/000 7 هفته 22 فروردین یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده B1.1 فرانسه OF405
آنلاین آنلاین 290/000 6 هفته 11 اردیبهشت یکشنبه و سه شنبه (16 تا 17:30) 12 کودکان عادی Family & Friends Starter

(Part A)

انگلیسی OE203
آنلاین آنلاین 290/000 6 هفته 29 فروردین یکشنبه و سه شنبه (11 تا 12:30) 12 کودکان عادی Family & Friends Starter

(Part B)

انگلیسی OE093
تکمیل ظرفیت آنلاین 290/000 6 هفته 18 فروردین شنبه و چهارشنبه (16 تا 17:30) 12 کودکان عادی Family & Friends Starter

(Part B)

انگلیسی OE392
آنلاین آنلاین 290/000 6 هفته 11 اردیبهشت شنبه و چهارشنبه (18 تا 19:30) 12 کودکان عادی Family & Friends Starter

(Part C)

انگلیسی OE094
آنلاین آنلاین 290/000 6 هفته 5 اردیبهشت یکشنبه و سه شنبه (14:15 تا 15:45) 12 کودکان عادی Family & Friends Starter

(Part C)

انگلیسی OE202
آنلاین آنلاین 290/000 6 هفته 11 اردیبهشت شنبه و چهارشنبه (16 تا 17:30) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part A)

انگلیسی OE095
آنلاین آنلاین 290/000 6 هفته 11 اردیبهشت شنبه و چهارشنبه (11:30 تا 13) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part B)

انگلیسی OE096
آنلاین آنلاین 290/000 6 هفته 12 اردیبهشت یکشنبه و سه شنبه (17:30 تا 19) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part C)

انگلیسی OE097
آنلاین آنلاین 290/000 6 هفته 12 اردیبهشت یکشنبه و سه شنبه (17:30 تا 19) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part D)

انگلیسی OE098
آنلاین آنلاین 290/000 6 هفته 15 اردیبهشت شنبه و چهارشنبه (14:30 تا 16) 12 کودکان عادی Family & Friends 2

(Part A)

انگلیسی OE099
آنلاین آنلاین 290/000 6 هفته 8 اردیبهشت شنبه و چهارشنبه (14:30 تا 16) 12 کودکان عادی Family & Friends 2

(Part E)

انگلیسی OE100
آنلاین آنلاین 290/000 6 هفته 8 اردیبهشت شنبه و چهارشنبه (17:30 تا 19) 12 کودکان عادی Family & Friends 3

(Part B)

انگلیسی OE201
آنلاین آنلاین 300/000 6 هفته 5 اردیبهشت یکشنبه و سه شنبه (15:30 تا 17:00) 12 نوجوان عادی Project 1 (Part A) انگلیسی OE200
آنلاین آنلاین 300/000 6 هفته 8 اردیبهشت شنبه و چهارشنبه (16:30 تا 18) 12 نوجوان عادی Project 1 (Part C) انگلیسی OE101
آنلاین آنلاین 300/000 6 هفته 7 اردیبهشت یکشنبه و سه شنبه (18 تا 19:30) 12 نوجوان عادی Project 2 (Part B) انگلیسی OE102
آنلاین آنلاین 310/000 6 هفته 8 اردیبهشت شنبه و چهارشنبه (16 تا 17:30) 12 نوجوان عادی Solutions 1 (Part B) انگلیسی OE103
آنلاین آنلاین 310/000 6 هفته 8 اردیبهشت شنبه و چهارشنبه (16 تا 17:30) 12 نوجوان عادی Solutions 1 (Part C) انگلیسی OE104
آنلاین آنلاین 330/000 6 هفته 8 اردیبهشت شنبه و چهارشنبه (18 تا 19:30) 12 نوجوان عادی Solutions 2 (Part A) انگلیسی OE105
آنلاین آنلاین 330/000 6 هفته 8 اردیبهشت شنبه و چهارشنبه (16 تا 17:30) 12 نوجوان عادی Solutions 2 (Part C) انگلیسی OE106
آنلاین آنلاین 350/000 6 هفته 5 اردیبهشت یکشنبه و سه شنبه (16:15 تا 17:45) 12 نوجوان عادی Solutions 3 (Part B) انگلیسی OE107
آنلاین آنلاین 370/000 6 هفته 26 اردیبهشت یکشنبه و سه شنبه (16:15 تا 17:45) 12 نوجوان عادی Solutions 4 (Part A) انگلیسی OE108
آنلاین آنلاین 370/000 6 هفته 8 اردیبهشت شنبه و چهارشنبه (17:30 تا 19:00) 12 نوجوان عادی Solutions 4 (Part E) انگلیسی OE109
تهرانپارس حضوری 340/000 3 هفته 30 فروردین زوج (19 تا 21) 13 بزرگسالان نیمه فشرده Basic/Starter (Part A) انگلیسی TE378
تهرانپارس حضوری (%10تخفیف)

589/000

3 هفته 11 اردیبهشت شنبه تا چهارشنبه (9 تا 12) 25 بزرگسالان فوق فشرده Basic/Starter (Part A) انگلیسی TE990
تکمیل ظرفیت حضوری 340/000 4 هفته 28 فروردین زوج (17 تا 18:30) 13 بزرگسالان عادی Basic/Starter (Part A) انگلیسی YE900
آنلاین آنلاین 530/000 6 هفته 11 اردیبهشت زوج (17 تا 19:15) 22 بزرگسالان نیمه فشرده Basic/Starter (Part A) انگلیسی OE088
تکمیل ظرفیت آنلاین 530/000 6 هفته 22 فروردین یکشنبه و سه شنبه (19 تا 21)

پنجشنبه (17 تا 19)

22 بزرگسالان نیمه فشرده Basic/Starter (Part B) انگلیسی OE368
تکمیل ظرفیت حضوری 340/000 5 هفته 22 فروردین یکشنبه و سه شنبه (18 تا 20) 13 بزرگسالان عادی Basic/Starter (Part B) انگلیسی TE764
تکمیل ظرفیت حضوری 340/000 4 هفته 19 فروردین زوج (18:15 تا 19:45) 13 بزرگسالان عادی Basic/Starter (Part B) انگلیسی YE892
آنلاین آنلاین 530/000 5 هفته 8 اردیبهشت زوج (17 تا 19:15) 22 بزرگسالان نیمه فشرده Basic/Starter (Part B) انگلیسی OE890
تهرانپارس حضوری 340/000 5 هفته 29 فروردین یکشنبه و سه شنبه (19 تا 21) 13 بزرگسالان عادی Basic/Starter (Part B) انگلیسی TE080
تکمیل ظرفیت حضوری 340/000 4 هفته 21 فروردین زوج (18:45 تا 20:15) 13 بزرگسالان عادی Basic/Starter (Part C) انگلیسی YE888
آنلاین آنلاین 300/000 6 هفته 30 اردیبهشت پنجشنبه و جمعه (13 تا 14:30) 13 بزرگسالان عادی Basic/Starter (Part D) انگلیسی OE889
یوسف آباد حضوری 340/000 6 هفته 2 اردیبهشت پنجشنبه ها (9 تا 12) 13 بزرگسالان عادی Basic/Starter (Part D) انگلیسی YE891
تهرانپارس حضوری 340/000 3 هفته 30 فروردین زوج (19 تا 21) 13 بزرگسالان عادی Basic/Starter (Part D) انگلیسی TE081
تکمیل ظرفیت آنلاین 600/000 6 هفته 18 فروردین زوج (17 تا 19) 24 بزرگسالان نیمه فشرده Elementary (Part A) انگلیسی OE716
تکمیل ظرفیت حضوری (%10تخفیف)

623/000

3 هفته 28 فروردین شنبه تا چهارشنبه (9 تا 12) 25 بزرگسالان فوق فشرده Elementary (Part A) انگلیسی TE079
تکمیل ظرفیت حضوری 360/000 5 هفته 17 فروردین یکشنبه و سه شنبه (16:30 تا 18:30) 13 بزرگسالان عادی Elementary (Part A) انگلیسی TE766
تکمیل ظرفیت حضوری 360/000 3 هفته 17 فروردین یکشنبه و سه شنبه (17 تا 20) 13 بزرگسالان عادی Elementary (Part B) انگلیسی YE893
تهرانپارس حضوری 360/000 5 هفته 28 اردیبهشت یکشنبه و سه شنبه (16:30 تا 18:30) 13 بزرگسالان عادی Elementary (Part B) انگلیسی TE082
یوسف آباد حضوری 360/000 3 هفته 19 اردیبهشت یکشنبه و سه شنبه (17 تا 20) 13 بزرگسالان فشرده Elementary (Part C) انگلیسی YE770
تهرانپارس حضوری 360/000 4 هفته 15 اردیبهشت زوج (15:30 تا 17) 13 بزرگسالان عادی Elementary (Part D) انگلیسی TE083
تهرانپارس حضوری 380/000 6 هفته 21 اردیبهشت یکشنبه و سه شنبه (16 تا 17:30) 13 بزرگسالان عادی Pre-Intermediate (Part A) انگلیسی TE084
آنلاین آنلاین 670/000 7 هفته 11 اردیبهشت شنبه و چهارشنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Pre-Intermediate (Part A) انگلیسی OE894
آنلاین آنلاین 670/000 6 هفته 30 فروردین شنبه و دوشنبه (18 تا 21)

چهارشنبه (19:30 تا 21:45)

28 بزرگسالان فشرده Pre-Intermediate (Part B) انگلیسی OE896
یوسف آباد حضوری 380/000 4 هفته 5 اردیبهشت یکشنبه و سه شنبه (18 تا 20:15) 13 بزرگسالان عادی Pre-Intermediate (Part B) انگلیسی YE898
تکمیل ظرفیت آنلاین 670/000 7 هفته 28 اردیبهشت یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Pre-Intermediate (Part B) انگلیسی OE913
تکمیل ظرفیت آنلاین 330/000 4 هفته 18 فروردین زوج (17:30 تا 19) 13 بزرگسالان عادی Pre-Intermediate (Part C) انگلیسی OE897
تکمیل ظرفیت حضوری 380/000 4 هفته 23 فروردین زوج (19:30 تا 21) 13 بزرگسالان عادی Pre-Intermediate (Part C) انگلیسی TE769
تکمیل ظرفیت حضوری 380/000 4 هفته 28 فروردین زوج (19 تا 20:30) 13 بزرگسالان عادی Pre-Intermediate (Part C) انگلیسی TE085
تهرانپارس حضوری 380/000 5 هفته 29 فروردین یکشنبه و سه شنبه (19 تا 21) 13 بزرگسالان عادی Pre-Intermediate (Part E) انگلیسی TE770
تکمیل ظرفیت حضوری 380/000 3 هفته 24 فروردین یکشنبه و سه شنبه (17 تا 20) 13 بزرگسالان نیمه فشرده Pre-Intermediate (Part E) انگلیسی YE895
آنلاین آنلاین 330/000 4 هفته 20 اردیبهشت زوج (17:30 تا 19) 13 بزرگسالان عادی Pre-Intermediate (Part D) انگلیسی OE221
تهرانپارس حضوری 380/000 4 هفته 29 اردیبهشت زوج (19 تا 20:30) 13 بزرگسالان عادی Pre-Intermediate (Part D) انگلیسی TE086
تهرانپارس حضوری 380/000 6 هفته 2 خرداد یکشنبه و سه شنبه (19 تا 21) 13 بزرگسالان عادی Pre-Intermediate (Part F) انگلیسی TE087
یوسف آباد حضوری 400/000 4 هفته 4 اردیبهشت زوج (18 تا 19:30) 13 بزرگسالان عادی Intermediate (Part B) انگلیسی YE003
تکمیل ظرفیت آنلاین 740/000 7 هفته 26 فروردین فرد (10 تا 12) 28 بزرگسالان نیمه فشرده B1.1 (Intermediate) انگلیسی OE372
آنلاین آنلاین 740/000 7 هفته 11 اردیبهشت زوج (17 تا 19) 28 بزرگسالان نیمه فشرده B1.2 (Intermediate) انگلیسی OE374
آنلاین آنلاین 740/000 7 هفته 11 اردیبهشت زوج (19 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده B1.2 (Intermediate) انگلیسی OE375
تکمیل ظرفیت آنلاین 740/000 4 هفته 17 فروردین یکشنبه و سه شنبه (10 تا 12:15) 28 بزرگسالان عادی Intermediate (Part E) انگلیسی OE001
آنلاین آنلاین 810/000 7 هفته 20 اردیبهشت زوج (17 تا 19:15) 30 بزرگسالان نیمه فشرده Upper-Intermediate

(Part A)

انگلیسی OE002
تکمیل ظرفیت حضوری 420/000 4 هفته 17 فروردین یکشنبه و سه شنبه (18 تا 20:15) 13 بزرگسالان عادی Upper-Intermediate

(Part C)

انگلیسی YE004
تکمیل ظرفیت حضوری 400/000 7 هفته 19 فروردین پنجشنبه ها (14 تا 16) 9 بزرگسالان عادی بحث آزاد (تقویت مکالمه)

Free Discussion

انگلیسی TE008
آنلاین آنلاین 400/000 3 هفته 4 اردیبهشت زوج (17 تا 18:30) 10 بزرگسالان عادی بحث آزاد (تقویت مکالمه)

Free Discussion

انگلیسی OE007
تکمیل ظرفیت حضوری 610/000 3 هفته 24 فروردین یکشنبه و سه شنبه (17:30 تا 20:30) 15 بزرگسالان نیمه فشرده IELTS 1 (Part A) انگلیسی TE211
تهرانپارس حضوری 530/000 3 هفته 29 فروردین یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 13 بزرگسالان نیمه فشرده IELTS 1 (Part A) انگلیسی TE088
تکمیل ظرفیت آنلاین 530/000 4 هفته 28 فروردین زوج (17 تا 19:15) 13 بزرگسالان نیمه فشرده IELTS 1 (Part B) انگلیسی OE083
تکمیل ظرفیت حضوری 610/000 3 هفته 16 فروردین زوج (11 تا 13) 15 بزرگسالان نیمه فشرده IELTS 1 (Part C) انگلیسی TE159
تکمیل ظرفیت آنلاین 530/000 3 هفته 19 فروردین پنجشنبه (16 تا 19) جمعه (14 تا 17) 15 بزرگسالان نیمه فشرده IELTS 1 (Part C) انگلیسی OE005
تکمیل ظرفیت حضوری 700/000 4 هفته 17 فروردین یکشنبه و سه شنبه (17 تا 19)

پنجشنبه (15 تا 17)

15 بزرگسالان نیمه فشرده IELTS 2 (Part B) انگلیسی TE161
تکمیل ظرفیت حضوری 700/000 4 هفته 17 فروردین یکشنبه و سه شنبه (19 تا 21)

پنجشنبه (17 تا 19)

15 بزرگسالان نیمه فشرده IELTS 2 (Part B) انگلیسی TE162
تهرانپارس حضوری 700/000 3 هفته 18 اردیبهشت یکشنبه و سه شنبه (17 تا 19)

پنجشنبه (15 تا 17)

15 بزرگسالان نیمه فشرده IELTS 2 (Part C) انگلیسی TE089
تهرانپارس حضوری 700/000 3 هفته 18 اردیبهشت یکشنبه و سه شنبه (19 تا 21)

پنجشنبه (17 تا 19)

15 بزرگسالان نیمه فشرده IELTS 2 (Part C) انگلیسی TE090
تکمیل ظرفیت آنلاین 710/000 8 هفته 18 اردیبهشت دوشنبه (19:30 تا 21) چهارشنبه (16:30 تا 18) 15 بزرگسالان عادی IELTS 3 (Part A) انگلیسی OE006
تهرانپارس حضوری 700/000 3 هفته 30 فروردین دوشنبه (18 تا 21) و پنجشنبه (16 تا 19) 15 بزرگسالان نیمه فشرده IELTS 3 (Part B) انگلیسی TE091

قوانین و مقررارت ثبت نام در کلاسهای حضوری و آنلاین

 • لطفا قبل از تکمیل مراحل ثبت نام، اطلاعات دوره انتخابی خود در لیست کلاسهای حضوری و آنلاین را با دقت مطالعه نمایید.
 • مدت زمان هر جلسه 1.5 ساعت (معادل 90 دقیقه) می باشد.
 • حداقل سن برای شرکت در کلاسهای آنلاین گروهی، ۷ سال تمام است.
 • کل مبلغ شهریه، قبل از شروع کلاس از زبان آموزان دریافت می گردد.
 • پس از ثبت نام، به هیچ وجه عودت شهریه انجام نمی شود (حتی اگر زبان آموز در کلاس شرکت ننماید).
 • زبان آموزان متعهد به حضور در کلاس آنلاین یا حضوری راس ساعت مقرر می باشد.
 • استفاده از ماسک برای شرکت در کلاسهای حضوری الزامیست.
 • رعایت حجاب و پوشش مناسب برای زبان آموزان در کلاسهای آنلاین و حضوری الزامیست.
 • شرکت در امتحانات میان ترم و پایان ترم الزامیست.
 • آزمونهای ارزیابی در دوره های آنلاین همانند کلاسهای حضوری بصورت کتبی و شفاهی برگزار می گردد.
 • زبان آموزان دوره های آنلاین می بایست قبل از شروع کلاس، دستورالعمل و راهنمای کار با نرم افزار آنلاین زبان را مطالعه و فرا گیرند.
 • زبان آموزان دوره های آنلاین می توانند در صورت نیاز به بازبینی ویدیوی ضبط شده کلاس (تا 2 جلسه قبل تر) را مشاهده نمایند.
 • زبان آموزان می توانند پس از پایان هر سطح نسبت به درخواست صدور مدرک خود اقدام نمایند.
 • چنانچه نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص دوره مورد نظرتان دارید و یا دوره مورد نظرتان در لیست کلاسهای حضوری و آنلاین فوق موجود نبود، با شماره شعبه مورد نظرتان تماس بگیرید.
 • چنانچه پیش از این زبان یا دوره مورد نظرتان را در سایر موسسات گذرانده اید، با کارشناسان آموزشی ما در میان بگذارید.
 • چنانچه از سطح زبان خود مطلع هستید اقدام به ثبت نام نمایید، درغیر اینصورت می بایست ابتدا در آزمون تعیین سطح اسپیکان شرکت نمایید.

 

تکمیل فرم ثبت نام