استرداد شهریه به معنای پس دادن و یا برگرداندن شهریه زبان آموز ثبت نام شده می باشد که تحت شرایط خاص و طبق قوانین مشخصی انجام می گیرد لذا اسپیکان از معدود آموزشگاه هایی می باشد که درصورت احراز شرایط فوق بدون کسر هیچگونه مبلغی بعنوان جریمه، کل شهریه را مسترد می نماید

استرداد شهریه زبان آموز فقط تا 48 ساعت قبل از شروع ترم با ارائه قبض ثبت نام امکانپذیر می باشد و در غیراین صورت شهریه زبان آموز به هیچ وجه مسترد نخواهد شد حتی اگر در کلاس شرکت نکرده باشد

قوانین استرداد شهریه

حضور در محل آموزشگاه و تکمیل فرم مربوطه جهت انصراف از تحصیل و استرداد شهریه تا 48 ساعت قبل از شروع کلاس همراه داشتن مدرک شناسایی معتبر
ارائه اصل رسید ثبت نام (انجام استرداد شهریه بدون ارائه رسید ثبت نام امکانپذیر نخواهد بود)
درخواست استرداد شهریه تنها برای زبان آموزی که رسید ثبت نام به نام او صادر گردیده است امکانپذیر می باشد
استرداد شهریه افراد زیر 16 سال، فقط با حضور ولی آنان امکانپذیر می باشد