لیست کلاسهای گروهی (حضوری و آنلاین) موسسه زبان اسپیکان

برای یافتن کلاس مورد نظر خود جدول زیر را با دقت مشاهده نمایید و جهت ثبت نام، فرم مربوطه در انتهای صفحه را تکمیل نمایید

جهت مشاهده کامل جدول زیر، گوشی خود را بچرخانید

تاریخ بروزرسانی: 3 آبان ۱۳۹۹

شعبه نوع کلاس شهریه (تومان) طول دوره شروع روز و ساعت کلاس تعداد جلسات مقطع سنی نوع دوره سطح زبان کد کلاس
تکمیل ظرفیت حضوری ۳۲۰٫۰۰۰ 7 هفته 13 مهر یکشنبه و سه شنبه (19:30 تا 21) ۱۳ بزرگسال عادی A1.1 ترکی استانبولی TT107
آنلاین آنلاین 29۰٫۰۰۰ 7 هفته 6 آبان یکشنبه و سه شنبه (18 تا 19:30) ۱۳ بزرگسال عادی A1.1 ترکی استانبولی OT217
تکمیل ظرفیت حضوری ۳۲۰٫۰۰۰ 3 هفته 24 مهر پنجشنبه (13 تا 16) و جمعه (11 تا 14) ۱۳ بزرگسال نیمه فشرده A1.1 ترکی استانبولی TT216
یوسف آباد حضوری ۳۲۰٫۰۰۰ 3 هفته 1 آبان پنجشنبه (13 تا 16) و جمعه (11 تا 14) ۱۳ بزرگسال نیمه فشرده A1.1 ترکی استانبولی YT112
یوسف آباد حضوری ۳۲۰٫۰۰۰ 3 هفته 6 آبان یکشنبه و سه شنبه (18 تا 19:30) ۱۳ بزرگسال عادی A1.1 ترکی استانبولی YT113
یوسف آباد حضوری ۳۲۰٫۰۰۰ 4 هفته 30 مهر زوج (19:30 تا 21) ۱۳ بزرگسال عادی A1.1 ترکی استانبولی YT114
تهرانپارس حضوری ۳۲۰٫۰۰۰ 4 هفته 17 آبان زوج (18 تا 19:30) ۱۳ بزرگسال عادی A1.1 ترکی استانبولی TT222
تهرانپارس حضوری ۳۲۰٫۰۰۰ 5 هفته 27 آبان یکشنبه و سه شنبه (16 تا 18) ۱۳ بزرگسال عادی A1.1 ترکی استانبولی TT221
تکمیل ظرفیت آنلاین 25۰٫۰۰۰ 3 هفته 24 مهر پنجشنبه (13 تا 16) و جمعه (11 تا 14) ۱۳ بزرگسال نیمه فشرده A1.1 ترکی استانبولی OT215
آنلاین آنلاین 29۰٫۰۰۰ 4 هفته 5 آبان زوج (18 تا 19:30) ۱۳ بزرگسال عادی A1.2 ترکی استانبولی OT217
آنلاین آنلاین 29۰٫۰۰۰ 4 هفته 24 آبان زوج (18 تا 19:30) ۱۳ بزرگسال عادی A1.2 ترکی استانبولی OT218
آنلاین آنلاین 29۰٫۰۰۰ 3 هفته 22 آبان پنجشنبه (13 تا 16) و جمعه (11 تا 14) ۱۳ بزرگسال نیمه فشرده A1.2 ترکی استانبولی OT219
آنلاین آنلاین 29۰٫۰۰۰ 7 هفته 18 آبان یکشنبه و سه شنبه (16:30 تا 18) ۱۳ بزرگسال عادی A1.2 ترکی استانبولی OT220
تهرانپارس حضوری ۳۲۰٫۰۰۰ 7 هفته 9 آذر یکشنبه و سه شنبه (18 تا 19:30) ۱۳ بزرگسال عادی A1.2 ترکی استانبولی TT217
تهرانپارس حضوری ۳۲۰٫۰۰۰ 3 هفته 22 آبان پنجشنبه (13 تا 16) و جمعه (11 تا 14) ۱۳ بزرگسال نیمه فشرده A1.2 ترکی استانبولی TT218
آنلاین آنلاین 29۰٫۰۰۰ 4 هفته 26 آبان زوج (19:30 تا 21) ۱۳ بزرگسال عادی A1.3 ترکی استانبولی OT221
تهرانپارس حضوری ۳۲۰٫۰۰۰ 4 هفته 26 آبان زوج (19:30 تا 21) ۱۳ بزرگسال عادی A1.3 ترکی استانبولی TT219
آنلاین آنلاین 29۰٫۰۰۰ 3 هفته 22 آبان پنجشنبه (14 تا 17) و جمعه (11 تا 14) ۱۳ بزرگسال نیمه فشرده A1.5 ترکی استانبولی OT222
تهرانپارس حضوری ۳۲۰٫۰۰۰ 7 هفته 23 آبان یکشنبه و سه شنبه (18 تا 19:30) ۱۳ بزرگسال عادی A1.5 ترکی استانبولی TT220
آنلاین آنلاین 29۰٫۰۰۰ 4 هفته 28 آبان زوج (19:30 تا 21) ۱۳ بزرگسال عادی A1.4 ترکی استانبولی OT223
آنلاین آنلاین 29۰٫۰۰۰ 4 هفته 24 آبان زوج (19:30 تا 21) ۱۳ بزرگسال عادی A1.6 ترکی استانبولی OT224
آنلاین آنلاین 31۰٫۰۰۰ 7 هفته 9 اذر یکشنبه و سه شنبه (19:30 تا 21) ۱۳ بزرگسال عادی B1.3 ترکی استانبولی OT225
تهرانپارس حضوری ۳5۰٫۰۰۰ 7 هفته 23 آبان یکشنبه و سه شنبه (18 تا 19:30) ۱۳ بزرگسال عادی B1.1 ترکی استانبولی TT221
تکمیل ظرفیت آنلاین 25۰٫۰۰۰ 4 هفته 19 مهر زوج (18 تا 19:30) ۱۳ بزرگسال عادی A1.1 ترکی استانبولی OT216
تکمیل ظرفیت حضوری 71۰٫۰۰۰ 7 هفته 27 مهر یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) ۲۸ بزرگسالان نیمه فشرده B1.1 آلمانی YG730
تکمیل ظرفیت حضوری 650/000 5 هفته 28 مهر زوج (15 تا 18) ۲۸ بزرگسالان فشرده A1.1 آلمانی YG731
تکمیل ظرفیت حضوری 650/000 5 هفته 28 مهر زوج (18 تا 21) ۲۸ بزرگسالان فشرده A1.1 آلمانی YG732
یوسف آباد حضوری ۶۵۰٫۰۰۰ 5 هفته 17 آبان زوج (11 تا 14) ۲۸ بزرگسالان فشرده A1.1 آلمانی YG733
یوسف آباد حضوری ۶۵۰٫۰۰۰ 7 هفته 11 آبان یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) ۲۸ بزرگسالان فشرده A1.1 آلمانی YG734
یوسف آباد حضوری ۶۵۰٫۰۰۰ 5 هفته 18 آبان یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه (11 تا 14) ۲۸ بزرگسالان فشرده A1.1 آلمانی YG735
آنلاین آنلاین ۵5۰٫۰۰۰ 5 هفته 17 آبان زوج (17 تا 20) ۲۸ بزرگسالان فشرده A1.1 آلمانی OG500
آنلاین آنلاین ۵5۰٫۰۰۰ 7 هفته 18 آبان یکشنبه و سه شنبه (10 تا 13) ۲۸ بزرگسالان نیمه فشرده A1.1 آلمانی OG501
آنلاین آنلاین ۵5۰٫۰۰۰ 7 هفته 18 آبان یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) ۲۸ بزرگسالان نیمه فشرده A1.1 آلمانی OG502
آنلاین آنلاین ۵5۰٫۰۰۰ 5 هفته 20 آبان یکشنبه و سه شنبه (15 تا 18) و پنجشنبه (12 تا 15) ۲۸ بزرگسالان فشرده A1.1 آلمانی OG503
تهرانپارس حضوری (با10%تخفیف)
585/000
7 هفته 30 مهر زوج (20:30 تا 22) و جمعه (9:30 تا 11) ۲۸ بزرگسالان نیمه فشرده A1.1 آلمانی TG357
تهرانپارس حضوری ۶۵۰٫۰۰۰ 7 هفته 1 آبان پنجشنبه (13 تا 16) و جمعه (11 تا 14) ۲۸ بزرگسالان نیمه فشرده A1.1 آلمانی TG358
تهرانپارس حضوری ۶۵۰٫۰۰۰ 7 هفته 11 آبان یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) ۲۸ بزرگسالان نیمه فشرده A1.1 آلمانی TG359
تهرانپارس حضوری (با10%تخفیف)
585/000
5 هفته 18 آبان فرد (10 تا 13) ۲۸ بزرگسالان فشرده A1.1 آلمانی TG372
تهرانپارس حضوری ۶۵۰٫۰۰۰ 5 هفته 26 آبان زوج (17 تا 20) ۲۸ بزرگسالان فشرده A1.1 آلمانی TG373
تهرانپارس حضوری ۶۵۰٫۰۰۰ 7 هفته 3 آذر زوج (20 تا 22) ۲۸ بزرگسالان نیمه فشرده A1.1 آلمانی TG374
تکمیل ظرفیت حضوری ۶۵۰٫۰۰۰ 7 هفته 3 آبان ﺯﻭﺝ (17:30 ﺗﺎ 20:30) ۲۸ بزرگسالان فشرده A1.1 آلمانی TG360
تهرانپارس حضوری ۶۵۰٫۰۰۰ 5 هفته 30 مهر شنبه و چهارشنبه (17:30 تا 20:30) ۲۸ بزرگسالان نیمه فشرده A1.2 آلمانی TG361
تهرانپارس حضوری ۶۵۰٫۰۰۰ 7 هفته 15 آبان پنجشنبه (15:30 تا 18:30) و جمعه (11 تا 14) ۲۸ بزرگسالان نیمه فشرده A1.2 آلمانی TG362
تهرانپارس حضوری ۶۵۰٫۰۰۰ 7 هفته 25 آبان یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) ۲۸ بزرگسالان نیمه فشرده A1.2 آلمانی TG363
تهرانپارس حضوری ۶8۰٫۰۰۰ 7 هفته 22 آبان پنجشنبه (13 تا 16) و جمعه (11 تا 14) ۲۸ بزرگسالان نیمه فشرده A2.1 آلمانی TG364
تکمیل ظرفیت حضوری ۶8۰٫۰۰۰ 7 هفته 13 مهر یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) ۲۸ بزرگسالان نیمه فشرده A2.2 آلمانی TG365
تهرانپارس حضوری ۶8۰٫۰۰۰ 7 هفته 29 آبان پنجشنبه (13 تا 16) و جمعه (11 تا 14) ۲۸ بزرگسالان نیمه فشرده A2.2 آلمانی TG366
تهرانپارس حضوری 71۰٫۰۰۰ 7 هفته 10 آبان شنبه و چهارشنبه (19 تا 22) ۲۸ بزرگسالان نیمه فشرده B1.2 آلمانی TG367
تهرانپارس حضوری ۶۵۰٫۰۰۰ 5 هفته 28 آبان زوج (17:30 تا 20:30) ۲۸ بزرگسالان فشرده A1.2 آلمانی TG368
تهرانپارس حضوری ۶۵۰٫۰۰۰ 5 هفته 18 آبان یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21)و پنجشنبه (16 تا 19) ۲۸ بزرگسالان فشرده A1.2 آلمانی TG369
تهرانپارس حضوری ۶8۰٫۰۰۰ 5 هفته 27 مهر زوج (17:30 تا 20:30) ۲۸ بزرگسالان فشرده A2.1 آلمانی TG370
تهرانپارس حضوری ۶8۰٫۰۰۰ 5 هفته 5 آبان زوج (17:30 تا 20:30) ۲۸ بزرگسالان فشرده A2.2 آلمانی TG371
تکمیل ظرفیت آنلاین ۵۹۰/۰۰۰ ۷ هفته 20 مهر یکشنبه و سه شنبه (19 تا 21) ۲۸ بزرگسالان نیمه فشرده B2.1 آلمانی OG425
تکمیل ظرفیت آنلاین ۵۰۰/۰۰۰ 7 هفته 10 مهر پنجشنبه (15:30 تا 18:30) و جمعه (10 تا 13) ۲۸ بزرگسالان فشرده A1.1 آلمانی OG421
تکمیل ظرفیت آنلاین ۵۰۰/۰۰۰ 5 هفته 28 مهر زوج (15 تا 18) ۲۸ بزرگسالان فشرده A1.1 آلمانی OG422
تکمیل ظرفیت آنلاین ۵۰۰/۰۰۰ 5 هفته 21 مهر زوج (18 تا 21) ۲۸ بزرگسالان فشرده A1.1 آلمانی OG423
تکمیل ظرفیت آنلاین ۵۰۰/۰۰۰ 5 هفته 27 مهر یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21)و پنجشنبه (15 تا 18) ۲۸ بزرگسالان فشرده A1.1 آلمانی OG424
یوسف آباد حضوری ۶۵۰٫۰۰۰ 5 هفته 28 مهر زوج (15 تا 18) ۲۸ بزرگسالان فشرده A1.1 فرانسه YF203
یوسف آباد حضوری ۶۵۰٫۰۰۰ 5 هفته 28 مهر زوج (18 تا21) ۲۸ بزرگسالان فشرده A1.1 فرانسه YF204
یوسف آباد حضوری ۶۵۰٫۰۰۰ 5 هفته 17 آبان زوج (11 تا 14) ۲۸ بزرگسالان فشرده A1.1 فرانسه YF205
یوسف آباد حضوری ۶۵۰٫۰۰۰ 5 هفته 19 آبان زوج (18 تا 21) ۲۸ بزرگسالان فشرده A1.1 فرانسه YF206
یوسف آباد حضوری ۶۵۰٫۰۰۰ 7 هفته 11 آبان یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) ۲۸ بزرگسالان نیمه فشرده A1.1 فرانسه YF207
یوسف آباد حضوری ۶۵۰٫۰۰۰ 5 هفته 10 آبان زوج (15 تا 18) ۲۸ بزرگسالان نیمه فشرده A1.1 فرانسه YF208
تهرانپارس حضوری ۶۵۰٫۰۰۰ ۷ هفته 15 آبان پنجشنبه (16 تا 19) و جمعه (11 تا 14) ۲۸ بزرگسالان نیمه فشرده A1.1 فرانسه TF207
تهرانپارس حضوری ۶۵۰٫۰۰۰ ۷ هفته 6 آبان زوج (19 تا 21) ۲۸ بزرگسالان فشرده A1.1 فرانسه TF208
تکمیل ظرفیت حضوری ۶۵۰٫۰۰۰ ۷ هفته 20 مهر یکشنبه و سه شنبه (۱۸ تا ۲۱) ۲۸ بزرگسالان نیمه فشرده A1.2 فرانسه TF209
تکمیل ظرفیت آنلاین ۲۵۰٫۰۰۰ ۳ هفته 12 مهر زوج (۱۶ تا ۱۸) ۱۴ کودک و نوجوان نیمه فشرده A1.1 فرانسه OF306
آنلاین آنلاین 50۰٫۰۰۰ 5 هفته 30 مهر زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده A1.1 فرانسه OF308
آنلاین آنلاین 55۰٫۰۰۰ 5 هفته 18 آبان یکشنبه و سه شنبه (17 تا 20) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A1.1 فرانسه OF309
آنلاین آنلاین 55۰٫۰۰۰ 7 هفته 22 آبان پنجشنبه  (14 تا 17) و جمعه (11 تا 14) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A1.1 فرانسه OF310
تکمیل ظرفیت حضوری 290/000 4 هفته 2 مهر زوج (18 تا 19:30) 13 بزرگسالان عادی Starter/Basic انگلیسی YE483
تکمیل ظرفیت حضوری 370/000 6 هفته 16 مهر شنبه و چهارشنبه (14:30 تا 16) 13 بزرگسالان عادی Upper-Intermediate انگلیسی YE484
تکمیل ظرفیت حضوری 370/000 4 هفته 19 مهر زوج (13 تا 14:30) 13 بزرگسالان عادی Upper-Intermediate انگلیسی TE261
تکمیل ظرفیت حضوری 390/000 4 هفته 16 مهر زوج (18 تا 19:30) 13 بزرگسالان عادی Advanced انگلیسی TE262
تهرانپارس حضوری 290/000 5 هفته 6 آبان  یکشنبه و سه شنبه (16 تا 18) 13 بزرگسالان عادی Basic/Starter انگلیسی TE263
تکمیل ظرفیت حضوری 310/000 5 هفته 15 مهر یکشنبه و سه شنبه (16 تا 18) 13 بزرگسالان عادی Elementary انگلیسی TE264
تکمیل ظرفیت حضوری 330/000 5 هفته 20 مهر یکشنبه و سه شنبه (10:30 تا 12:45) 13 بزرگسالان عادی Pre-intermediate انگلیسی TE265
تکمیل ظرفیت حضوری 350/000 5 هفته 19 مهر زوج (16 تا 17:30) 13 بزرگسالان عادی Intermediate انگلیسی TE266
تهرانپارس حضوری 390/000 4 هفته 6 آبان یکشنبه و سه شنبه (16:30 تا 19:30) 16 بزرگسالان نیمه فشرده Pre-IELTS انگلیسی TE268
آنلاین آنلاین 350/000 3 هفته 3 آبان زوج (19 تا 21) 13 بزرگسالان نیمه فشرده Pre-IELTS انگلیسی OE341
آنلاین آنلاین 390/000 4 هفته 22 آبان پنجشنبه (16 تا 19) و جمعه (14 تا 17) 16 بزرگسالان نیمه فشرده IELTS A2 انگلیسی OE342
تهرانپارس حضوری 440/000 3 هفته 15 آبان دوشنبه (17:30 تا 20:30) و پنجشنبه (16 تا 19) 13 بزرگسالان نیمه فشرده IELTS A2 انگلیسی TE269
تهرانپارس حضوری 440/000 3 هفته 17 آبان شنبه و چهارشنبه (17:30 تا 20:30) 13 بزرگسالان نیمه فشرده IELTS A2 انگلیسی TE270
تهرانپارس حضوری 440/000 3 هفته 25 آبان یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 13 بزرگسالان نیمه فشرده IELTS A2 انگلیسی TE271
تهرانپارس حضوری 510/000 4 هفته 5 آبان زوج (19 تا 21) 15 بزرگسالان نیمه فشرده IELTS B1 انگلیسی TE272
تهرانپارس حضوری 510/000 4 هفته 12 آذر زوج (17 تا 19) 15 بزرگسالان نیمه فشرده IELTS B1 انگلیسی TE273
تکمیل ظرفیت حضوری 44۰٫۰۰۰ 2 هفته 6 مهر یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) پنجشنبه (16 تا 19) 13 بزرگسالان فشرده IELTS انگلیسی TE258
تکمیل ظرفیت حضوری ۳۵۰٫۰۰۰ ۵ هفته 13 مهر یکشنبه و سه شنبه (19:30 تا 21) ۱۰ نوجوانان/بزرگسالان عادی Speaking Club انگلیسی TE259
آنلاین آنلاین (با20%تخفیف)
600/000
5 هفته 6 آبان یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) پنجشنبه (15 تا 18) 35 بزرگسالان پکیج ویژه Starter/Basic انگلیسی OE397
تکمیل ظرفیت آنلاین 230/000 6 هفته 20 مهر یکشنبه و سه شنبه (14:30 تا 16) 12 نوجوانان عادی Project 1/A انگلیسی OE398
آنلاین آنلاین (با20%تخفیف)
600/000
10 هفته 30 مهر ﺯﻭﺝ (16 ﺗﺎ 18) 40 بزرگسالان نیمه فشرده
Pre-intermediate
انگلیسی OE340

در صورت داشتن هرگونه سوال، کارشناسان آموزشی ما در شعب اسپیکان پاسخگوی شما خواهند بود.

درخواست ثبت نام

لطفا قبل از انجام مراحل ثبت نام اطلاعات دوره مورد نظر خود را با دقت مطالعه نمایید.

چنانچه نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص دوره مورد نظرتان دارید و یا دوره مورد نظرتان در لیست فوق موجود نبود، با شماره شعبه مورد نظرتان تماس بگیرید.

چنانچه پیش از این زبان یا دوره مورد نظرتان را در سایر موسسات گذرانده اید، با کارشناسان آموزشی ما در میان بگذارید.

درصورتی که از سطح زبان خود مطلع هستید، اقدام به ثبت نام نمایید، درغیر اینصورت می بایست ابتدا در آزمون تعیین سطح اسپیکان شرکت نمایید.