لیست کلاسهای گروهی (حضوری و آنلاین) موسسه زبان اسپیکان

برای یافتن کلاس مورد نظر خود جدول زیر را با دقت مشاهده نمایید و جهت ثبت نام، فرم مربوطه در انتهای صفحه را تکمیل نمایید

جهت مشاهده کامل جدول زیر، گوشی خود را بچرخانید

تاریخ بروزرسانی: ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

شعبه نوع کلاس شهریه (تومان) طول دوره شروع روز و ساعت کلاس تعداد جلسات مقطع سنی نوع دوره سطح زبان کد کلاس
یوسف آباد حضوری ۳۲۰٫۰۰۰ ۶ هفته ۲۶ مرداد یکشنبه و سه شنبه (۱۹:۳۰ تا ۲۱) ۱۳ بزرگسالان عادی A1.1 ترکی استانبولی YT109
یوسف آباد حضوری ۳۲۰٫۰۰۰ ۶ هفته ۲ شهریور یکشنبه و سه شنبه (۱۸ تا ۱۹:۳۰) ۱۳ بزرگسالان عادی A1.1 ترکی استانبولی YT110
تکمیل ظرفیت حضوری ۳۲۰٫۰۰۰ ۳ هفته ۹ مرداد پنجشنبه (۱۴ تا ۱۷) جمعه (۱۱ تا ۱۴) ۱۳ بزرگسالان نیمه فشرده A1.1 ترکی استانبولی YT102
تهرانپارس حضوری ۳۲۰٫۰۰۰ ۴ هفته ۲۵ مرداد روزهای زوج (۱۹:۳۰ تا ۲۱) ۱۳ بزرگسالان عادی A1.1 ترکی استانبولی TT105
تکمیل ظرفیت آنلاین ۲۵۰٫۰۰۰ ۳ هفته ۹ مرداد پنجشنبه (۱۴ تا ۱۷) جمعه (۱۱ تا ۱۴) ۱۳ بزرگسالان نیمه فشرده A1.1 ترکی استانبولی OT107
آنلاین آنلاین ۲۵۰٫۰۰۰ ۴ هفته ۲۷ مرداد زوج (۱۸ تا ۱۹:۳۰) ۱۳ بزرگسالان عادی A1.1 ترکی استانبولی OT211
تکمیل ظرفیت آنلاین ۲۵۰٫۰۰۰ ۴ هفته ۴ مرداد روزهای زوج (۱۹:۳۰ تا ۲۱) ۱۳ بزرگسالان عادی A1.1 ترکی استانبولی OT102
تکیل ظرفیت حضوری ۶۸۰٫۰۰۰ ۵ هفته ۴ مرداد زوج (۱۸ تا ۲۱) ۲۸ بزرگسالان فشرده A2.1 آلمانی YG110
تکیل ظرفیت حضوری ۷۱۰٫۰۰۰ ۵ هفته ۴ مرداد زوج (۱۸ تا ۲۱) ۲۸ بزرگسالان فشرده B1.1 آلمانی YG111
تکمیل ظرفیت حضوری ۶۸۰٫۰۰۰ ۷ هفته ۷ مرداد یکشنبه و سه شنبه (۱۸ تا ۲۱) ۲۸ بزرگسالان نیمه فشرده A2.2 آلمانی YG112
یوسف آباد حضوری ۶۵۰٫۰۰۰ ۷ هفته ۱۹ مرداد یکشنبه و سه شنبه (۱۸ تا ۲۱) ۲۸ بزرگسالان نیمه فشرده A1.2 آلمانی YG113
یوسف آباد حضوری ۶۵۰٫۰۰۰ ۵ هفته ۲۰ مرداد زوج (۱۸ تا ۲۱) ۲۸ بزرگسالان فشرده A1.2 آلمانی YG114
یوسف آباد حضوری ۶۵۰٫۰۰۰ ۷ هفته ۱۹ مرداد یکشنبه و سه شنبه (۱۸ تا ۲۱) ۲۸ بزرگسالان نیمه فشرده A1.1 آلمانی YG115
یوسف آباد حضوری ۶۵۰٫۰۰۰ ۷ هفته ۲۳ مرداد پنجشنبه (۱۴ تا ۱۷) جمعه (۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰) ۲۸ بزرگسالان نیمه فشرده A1.1 آلمانی YG116
تکمیل ظرفیت حضوری ۶۵۰٫۰۰۰ ۷ هفته ۲ مرداد پنجشنبه (۱۴ تا ۱۷) جمعه (۱۰ تا ۱۳) ۲۸ بزرگسالان نیمه فشرده A1.1 آلمانی TG302
تکمیل ظرفیت حضوری ۶۵۰٫۰۰۰ ۷ هفته ۲ مرداد پنجشنبه (۱۴ تا ۱۷) جمعه (۱۰ تا ۱۳) ۲۸ بزرگسالان نیمه فشرده A1.2 آلمانی TG306
تکمیل ظرفیت حضوری ۶۵۰٫۰۰۰ ۷ هفته ۵ مرداد یکشنبه و سه شنبه (۱۸ تا ۲۱) ۲۸ بزرگسالان نیمه فشرده A1.1 آلمانی TG307
تکمیل ظرفیت حضوری ۶۸۰٫۰۰۰ ۷ هفته ۱۲ مرداد یکشنبه و سه شنبه (۱۸ تا ۲۱) ۲۸ بزرگسالان نیمه فشرده A2.1 آلمانی TG308
تهرانپارس حضوری ۶۵۰٫۰۰۰ ۵ هفته ۲۰ مرداد زوج (۱۸ تا ۲۱) ۲۸ بزرگسالان فشرده A1.1 آلمانی TG344
تکمیل ظرفیت حضوری ۶۵۰٫۰۰۰ ۵ هفته ۱۱ مرداد زوج (۱۸ تا ۲۱) ۲۸ بزرگسالان فشرده A1.2 آلمانی TG309
تهرانپارس حضوری ۳۹۰٫۰۰۰ ۵ هفته ۲۰ مرداد زوج (۱۶:۱۵ تا ۱۷:۴۵) ۱۴ نوجوانان عادی A1.2 آلمانی TG345
تهرانپارس حضوری ۳۵۰٫۰۰۰ ۵ هفته ۲۵ مرداد زوج (۱۶ تا ۱۷:۳۰) ۱۴ کودکان عادی Pre-A1 آلمانی TG346
تهرانپارس حضوری (با۱۰%تخفیف)

۵۸۵٫۰۰۰

۵ هفته ۱۵ شهریور زوج (۱۰ تا ۱۳) ۲۸ بزرگسالان فشرده A1.1 آلمانی TG347
تکمیل ظرفیت آنلاین ۵۰۰٫۰۰۰ ۵ هفته ۴ مرداد زوج (۱۸ تا ۲۱) ۲۸ بزرگسالان فشرده A1.1 آلمانی OG303
تکمیل ظرفیت آنلاین ۵۰۰٫۰۰۰ ۷ هفته ۲ مرداد پنجشنبه (۱۴ تا ۱۷) جمعه (۱۰ تا ۱۳) ۲۸ بزرگسالان نیمه فشرده A1.1 آلمانی OG304
تکمیل ظرفیت آنلاین ۵۰۰٫۰۰۰ ۳ هفته ۱۴ مرداد شنبه تا پنجشنبه (۱۸ تا ۲۱) ۲۸ بزرگسالان فوق فشرده A1.1 آلمانی OG305
تکمیل ظرفیت آنلاین ۵۰۰٫۰۰۰ ۴ هفته ۲۵ مرداد زوج (۱۸ تا ۲۱) ۲۸ نوجوانان فشرده A1.1 آلمانی OG406
تکمیل ظرفیت آنلاین ۵۰۰٫۰۰۰ ۵ هفته ۲۰ مرداد زوج (۱۸ تا ۲۱) ۲۸ بزرگسالان فشرده A1.1 آلمانی OG407
آنلاین آنلاین ۵۰۰٫۰۰۰ ۷ هفته ۱۹ مرداد یکشنبه و سه شنبه (۱۸ تا ۲۱) ۲۸ بزرگسالان نیمه فشرده A1.1 آلمانی OG306
آنلاین آنلاین ۵۰۰٫۰۰۰ ۵ هفته ۲۷ مرداد زوج (۱۸ تا ۲۱) ۲۸ بزرگسالان فشرده A1.1 آلمانی OG339
تکمیل ظرفیت آنلاین ۵۳۰٫۰۰۰ ۵ هفته ۱۵ مرداد زوج (۱۸ تا ۲۱) ۲۸ بزرگسالان فشرده A2.1 آلمانی OG307
تکمیل ظرفیت آنلاین ۵۰۰٫۰۰۰ ۵ هفته ۲۰ مرداد زوج (۱۸ تا ۲۱) ۲۸ بزرگسالان فشرده A1.2 آلمانی OG308
تکمیل ظرفیت آنلاین ۵۳۰٫۰۰۰ ۷ هفته ۱۳ مرداد شنبه و دوشنبه (۱۸ تا ۲۱) ۲۸ بزرگسالان نیمه فشرده A2.2 آلمانی OG309
تکمیل ظرفیت آنلاین ۵۶۰٫۰۰۰ ۷ هفته ۱۳ مرداد زوج (۱۷:۴۵ تا ۱۹:۴۵) ۲۸ بزرگسالان نیمه فشرده B1.2 آلمانی OG310
تکمیل ظرفیت آنلاین ۵۶۰٫۰۰۰ ۷ هفته ۱۱ مرداد زوج (۱۷:۴۵ تا ۱۹:۴۵) ۲۸ بزرگسالان نیمه فشرده B1.2 آلمانی OG330
تکمیل ظرفیت آنلاین ۵۰۰٫۰۰۰ ۵ هفته ۲۳ مرداد زوج (۱۸ تا ۲۱) ۲۸ بزرگسالان فشرده A2.2 آلمانی OG312
آنلاین آنلاین ۵۰۰/۰۰۰ ۹ هفته ۲۷ مرداد زوج (۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰) ۲۸ نوجوانان عادی A1.1 آلمانی OG408
یوسف آباد حضوری ۳۲۵٫۰۰۰ ۳ هفته ۲۶ مرداد یکشنبه و سه شنبه (۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰) ۱۴ بزرگسالان نیمه فشرده A1.1 فرانسه YF201
تهرانپارس حضوری ۶۵۰٫۰۰۰ ۷ هفته ۱۹ مرداد یکشنبه و سه شنبه (۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰) ۲۸ بزرگسالان نیمه فشرده A1.1 فرانسه TF202
تکمیل ظرفیت حضوری ۶۵۰٫۰۰۰ ۲/۵ ماه ۲۴ تیر  زوج (۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰) ۲۸ بزرگسالان عادی A1.1 فرانسه TF203
تکمیل ظرفیت حضوری ۶۵۰٫۰۰۰ ۲/۵ ماه ۱۱ مرداد زوج (۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰) ۲۸ بزرگسالان عادی A1.1 فرانسه TF204
آنلاین آنلاین ۲۵۰٫۰۰۰ ۳ هفته ۲۶ مرداد یکشنبه و سه شنبه (۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰) ۱۴ بزرگسالان نیمه فشرده A1.1 فرانسه OF304
آنلاین آنلاین ۵۰۰٫۰۰۰ ۷ هفته ۲۶ مرداد یکشنبه و سه شنبه (۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰) ۲۸ بزرگسالان نیمه فشرده A1.1 فرانسه OF408
تکمیل ظرفیت آنلاین ۲۵۰٫۰۰۰ ۷ هفته ۵ مرداد یکشنبه و سه شنبه (۱۸ تا ۱۹:۳۰) ۱۴ بزرگسالان عادی A1.1 فرانسه OF306
تکمیل ظرفیت حضوری ۲۹۰٫۰۰۰ ۲ هفته ۱ مرداد زوج (۱۸:۳۰ تا ۲۱:۳۰) ۱۳ بزرگسالان فشرده Basic/Starter انگلیسی YE203
تکمیل ظرفیت حضوری ۳۵۰٫۰۰۰ ۳ هفته ۱۰ مرداد جمعه ها (۱۰ تا ۱۳) ۱۰ نوجوانان/بزرگسالان عادی Speaking Club انگلیسی YE204
تکمیل ظرفیت حضوری ۲۹۰٫۰۰۰ ۲ هفته ۱۵ مرداد زوج (۱۸ تا ۲۱) ۱۳ بزرگسالان فشرده Basic/Starter انگلیسی YE206
یوسف آباد حضوری ۳۷۰٫۰۰۰ ۴ هفته ۱۹ مرداد یکشنبه و سه شنبه (۱۵:۳۰ تا ۱۷:۴۵) ۱۲ نوجوانان عادی Solutions 4 [Upper-Intermediate] انگلیسی YE207
یوسف آباد حضوری ۶۰۰٫۰۰۰ ۲/۵ ماه ۳۰ مرداد پنجشنبه ها (۱۴ تا ۱۷) ۲۰ بزرگسالان عادی تربیت مدرس (TTC) انگلیسی YE503
تکمیل ظرفیت حضوری ۵۱۰٫۰۰۰ ۳ هفته ۶ مرداد زوج (۱۸ تا ۲۱) ۱۵ بزرگسالان فشرده IELTS انگلیسی YE205
تهرانپارس حضوری ۳۵۰٫۰۰۰ ۵ هفته ۲۵ مرداد شنبه ها و چهارشنبه ها (۱۹:۳۰-۲۱:۰۰) ۱۰ نوجوانان/بزرگسالان عادی Speaking Club انگلیسی TE225
تکمیل ظرفیت حضوری ۴۴۰٫۰۰۰ ۲ هفته ۴ مرداد زوج (۱۸ تا ۲۱) ۱۳ بزرگسالان فشرده IELTS انگلیسی TE228
تکمیل ظرفیت حضوری (با۱۰%تخفیف)

۲۷۹٫۰۰۰

۴ هفته ۴ مرداد یکشنبه و سه شنبه (۱۱ تا ۱۳:۱۵) ۱۳ بزرگسالان عادی Elementary انگلیسی TE229
تکمیل ظرفیت حضوری (با۱۰%تخفیف)

۳۱۵٫۰۰۰

۴ هفته ۶ مرداد زوج (۱۳ تا ۱۴:۳۰) ۱۳ بزرگسالان عادی Intermediate انگلیسی TE230
تکمیل ظرفیت حضوری ۳۷۰٫۰۰۰ ۴ هفته ۱ مرداد زوج (۱۸ تا ۱۹:۳۰) ۱۳ بزرگسالان عادی Upper-Intermediate انگلیسی TE231
تکمیل ظرفیت حضوری (با۱۰%تخفیف)

۲۶۱٫۰۰۰

۶ هفته ۹ مرداد پنجشنبه (۱۳ تا ۱۴:۳۰) جمعه (۱۲:۳۰ تا ۱۴) ۱۳ بزرگسالان عادی Basic/Starter انگلیسی TE232
تکمیل ظرفیت حضوری ۳۹۰٫۰۰۰ ۵ هفته ۴ مرداد زوج (۱۹:۳۰ تا ۲۱) ۱۶ بزرگسالان عادی Pre-IELTS انگلیسی TE233
تکمیل ظرفیت حضوری ۳۱۰٫۰۰۰ ۴ هفته ۱۱ مرداد زوج (۱۹:۳۰ تا ۲۱) ۱۳ بزرگسالان عادی Elementary انگلیسی TE235
تکمیل ظرفیت حضوری ۳۱۰٫۰۰۰ ۶ هفته ۱۲ مرداد یکشنبه و سه شنبه (۱۹:۳۰ تا ۲۱) ۱۳ بزرگسالان عادی Elementary انگلیسی TE236
تهرانپارس حضوری ۶۰۰٫۰۰۰ ۷ هفته ۲۳ مرداد پنجشنبه ها (۱۱ تا ۱۴) ۲۰ بزرگسالان عادی تربیت مدرس (TTC) انگلیسی TE237
تهرانپارس حضوری ۲۹۰٫۰۰۰ ۴ هفته ۲۵ مرداد زوج (۱۶:۳۰ تا ۱۸) ۱۳ بزرگسالان عادی Basic/Starter انگلیسی TE238
تهرانپارس حضوری ۲۶۵٫۰۰۰ ۴ هفته ۲۰ مرداد زوج (۱۶:۱۵ تا ۱۷:۴۵) ۱۲ کودکان عادی Family & Friends [Starter] انگلیسی TE239
تهرانپارس حضوری ۲۶۵٫۰۰۰ ۴ هفته ۱۹ مرداد یکشنبه و سه شنبه (۱۸ تا ۱۹:۳۰) پنجشنبه ها (۱۱:۳۰ تا ۱۳) ۱۲ کودکان عادی Family & Friends [Starter] انگلیسی TE240
تهرانپارس حضوری ۲۶۵٫۰۰۰ ۴ هفته ۲۰ مرداد زوج (۱۶:۱۵ تا ۱۷:۴۵) ۱۲ کودکان عادی Family & Friends 1 انگلیسی TE241
تهرانپارس حضوری ۲۶۵٫۰۰۰ ۴ هفته ۲۰ مرداد زوج (۱۱:۳۰ تا ۱۳) ۱۲ کودکان عادی Family & Friends 1 انگلیسی TE242
تهرانپارس حضوری ۲۶۵٫۰۰۰ ۴ هفته ۱۹ مرداد یکشنبه و سه شنبه (۱۵:۴۵ تا ۱۸) ۱۲ کودکان عادی Family & Friends 3 انگلیسی TE243
تهرانپارس حضوری ۲۷۵٫۰۰۰ ۴ هفته ۲۰ مرداد زوج (۱۶:۱۵ تا ۱۷:۴۵) ۱۲ نوجوانان عادی Basic/Starter انگلیسی TE244
تهرانپارس حضوری ۲۷۵٫۰۰۰ ۴ هفته ۲۰ مرداد زوج (۱۸ تا ۱۹:۳۰) ۱۲ نوجوانان عادی Basic/Starter انگلیسی TE245
تهرانپارس حضوری ۲۷۵٫۰۰۰ ۴ هفته ۲۰ مرداد زوج (۱۶:۱۵ تا ۱۷:۴۵) ۱۲ نوجوانان عادی Elementary انگلیسی TE246
تکمیل ظرفیت آنلاین ۲۵۰٫۰۰۰ ۴ هفته ۲۱ تیر زوج (۱۸ تا ۱۹:۳۰) ۱۳ بزرگسالان عادی Elementary انگلیسی OE303
تکمیل ظرفیت آنلاین ۲۰۰٫۰۰۰ ۴ هفته ۱۱ مرداد زوج (۱۶:۱۵ تا ۱۷:۴۵) ۱۲ کودکان عادی Family & Friends [Starter] انگلیسی OE354
آنلاین آنلاین ۲۰۰٫۰۰۰ ۴ هفته ۲۰ مرداد زوج (۱۶ تا ۱۷:۳۰) ۱۲ کودکان عادی Family & Friends [Starter] انگلیسی OE363
آنلاین آنلاین ۲۰۰٫۰۰۰ ۴ هفته ۲۰ مرداد زوج (۱۶:۱۵ تا ۱۷:۴۵) ۱۲ کودکان عادی Family & Friends 2 انگلیسی OE364
آنلاین آنلاین ۲۰۰٫۰۰۰ ۴ هفته ۲۰ مرداد زوج (۱۵ تا ۱۶:۳۰) ۱۲ کودکان عادی Family & Friends 3 انگلیسی OE365
آنلاین آنلاین ۲۰۰٫۰۰۰ ۴ هفته ۲۰ مرداد زوج (۱۶ تا ۱۷:۳۰) ۱۲ کودکان عادی Family & Friends 5 انگلیسی OE366
آنلاین آنلاین ۲۰۰٫۰۰۰ ۴ هفته ۱۹ مرداد یکشنبه و سه شنبه (۱۵:۳۰ تا ۱۷:۴۵) ۱۲ کودکان عادی Family & Friends 6 انگلیسی OE355
آنلاین آنلاین ۲۷۰٫۰۰۰ ۴ هفته ۱۹ مرداد یکشنبه و سه شنبه (۱۵:۳۰ تا ۱۷:۴۵) ۱۲ نوجوانان عادی Solutions 3 [Intermediate] انگلیسی OE401
تکمیل ظرفیت آنلاین ۲۵۰٫۰۰۰ ۴ هفته ۱ مرداد زوج (۱۸ تا ۱۹:۳۰) ۱۳ بزرگسالان عادی Elementary انگلیسی OE304
آنلاین آنلاین (با۲۰%تخفیف)

۵۰۰٫۰۰۰

۶ هفته ۲۰ مرداد زوج (۱۸ تا ۲۱) ۳۵ بزرگسالان پکیج ویژه Basic/Starter انگلیسی OE305
آنلاین آنلاین (با۲۰%تخفیف)

۵۵۰٫۰۰۰

۶ هفته ۲۵ مرداد زوج (۱۸ تا ۲۱) ۳۵ بزرگسالان پکیج ویژه Elementary انگلیسی OE306
تکمیل ظرفیت آنلاین (با۲۰%تخفیف)

۷۰۰٫۰۰۰

۷ هفته ۲۱ تیر زوج (۱۸ تا ۲۱) ۴۰ بزرگسالان پکیج ویژه Advanced انگلیسی OE312
تکمیل ظرفیت آنلاین (با۲۰%تخفیف)

۶۰۰٫۰۰۰

۷ هفته ۱۳ مرداد زوج (۱۸ تا ۲۱) ۴۰ بزرگسالان پکیج ویژه Pre-Intermediate انگلیسی OE307
تکمیل ظرفیت آنلاین ۳۷۰٫۰۰۰ ۲ هفته ۱۳ مرداد زوج (۱۸ تا ۲۱) ۱۳ بزرگسالان فشرده IELTS انگلیسی OE308

در صورت داشتن هرگونه سوال، کارشناسان آموزشی ما در شعب اسپیکان پاسخگوی شما خواهند بود.

درخواست ثبت نام

لطفا قبل از انجام مراحل ثبت نام اطلاعات دوره مورد نظر خود را با دقت مطالعه نمایید.

چنانچه نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص دوره مورد نظرتان دارید و یا دوره مورد نظرتان در لیست فوق موجود نبود، با شماره شعبه مورد نظرتان تماس بگیرید.

چنانچه پیش از این زبان یا دوره مورد نظرتان را در سایر موسسات گذرانده اید، با کارشناسان آموزشی ما در میان بگذارید.

درصورتی که از سطح زبان خود مطلع هستید، اقدام به ثبت نام نمایید، درغیر اینصورت می بایست ابتدا در آزمون تعیین سطح اسپیکان شرکت نمایید.