لیست کلاسهای گروهی (حضوری و آنلاین) موسسه زبان اسپیکان

برای یافتن کلاس مورد نظر خود جدول زیر را با دقت مشاهده نمایید و جهت ثبت نام، فرم مربوطه در انتهای صفحه را تکمیل نمایید

جهت مشاهده کامل جدول زیر، گوشی خود را بچرخانید

بروزرسانی: 27 دی ۱۳۹۹

شعبه نوع کلاس شهریه (تومان) طول دوره شروع روز و ساعت کلاس تعداد جلسات مقطع سنی نوع دوره سطح زبان کد کلاس
یوسف آباد حضوری 320/000 7 هفته 30 دی یکشنبه و سه شنبه (16:30 تا 18:00) 13 بزرگسالان عادی A1.1 ترکی استانبولی YT101
یوسف آباد حضوری 320/000 3 هفته 16 بهمن پنجشنبه (14 تا 17) جمعه (11 تا 14) 13 بزرگسالان عادی A1.1 ترکی استانبولی YT102
تکمیل ظرفیت حضوری 320/000 5 هفته 23 دی یکشنبه و سه شنبه (17:30 تا 19:30) 13 بزرگسالان عادی A1.1 ترکی استانبولی TT201
تهرانپارس حضوری 320/000 5 هفته بهمن 19 یکشنبه و سه شنبه (16 تا 18) 13 بزرگسالان عادی A1.1 ترکی استانبولی TT202
آنلاین آنلاین 290/000 6 هفته بهمن 5 یکشنبه و سه شنبه (11 تا 12:30) 13 بزرگسالان عادی A1.1 ترکی استانبولی OT301
آنلاین آنلاین 290/000 3 هفته بهمن 11 زوج (19 تا 21) 13 بزرگسالان نیمه فشرده A1.1 ترکی استانبولی OT302
یوسف آباد حضوری 650/000 5 هفته 4 بهمن زوج (17:15 تا 20:15) 28 بزرگسالان فشرده A 1.1 آلمانی YG101
یوسف آباد حضوری 650/000 7 هفته 9 بهمن پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (10 تا 13) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A 1.1 آلمانی YG502
تکمیل ظرفیت حضوری 650/000 5 هفته 27 دی زوج (14 تا 17) 28 بزرگسالان فشرده A 1.1 آلمانی YG102
تکمیل ظرفیت حضوری 650/000 5 هفته 24 دی زوج (17 تا 20) 28 بزرگسالان فشرده A 1.1 آلمانی TG201
آنلاین آنلاین 550/000 5 هفته 11 بهمن زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده A 1.1 آلمانی OG301
آنلاین آنلاین 550/000 5 هفته 18 بهمن زوج (10 تا 13) 28 بزرگسالان فشرده A 1.1 آلمانی OG302
آنلاین آنلاین 550/000 7 هفته 26 بهمن یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A 1.1 آلمانی OG303
آنلاین آنلاین 550/000 5 هفته 12 بهمن فرد (10 تا 13) 28 بزرگسالان فشرده A 1.1 آلمانی OG304
تکمیل ظرفیت حضوری 650/000 7 هفته 26 دی پنجشنبه (13 تا 16) جمعه (11 تا 14) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A 1.1 آلمانی TG202
تهرانپارس حضوری (%10تخفیف)

585/000

5 هفته 11 بهمن زوج (11 تا 14) 28 بزرگسالان فشرده A 1.1 آلمانی TG203
تهرانپارس حضوری 650/000 5 هفته 19 بهمن یکشنبه و سه شنبه (17:30 تا 20:30)

پنجشنبه (16 تا 19)

28 بزرگسالان فشرده A 1.1 آلمانی TG204
تهرانپارس حضوری 650/000 5 هفته 25 بهمن زوج (17 تا 20) 28 بزرگسالان فشرده A 1.1 آلمانی TG205
تهرانپارس حضوری 650/000 7 هفته 1 اسفند پنجشنبه (13 تا 16) جمعه (11 تا 14) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A 1.1 آلمانی TG206
آنلاین آنلاین 550/000 5 هفته 30 دی فرد (10 تا 13) 28 بزرگسالان فشرده A1.2 آلمانی OG305
آنلاین آنلاین 550/000 7 هفته 14 بهمن یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A1.2 آلمانی OG306
آنلاین آنلاین 550/000 5 هفته 25 بهمن زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده A1.2 آلمانی OG307
آنلاین آنلاین 550/000 7 هفته 14 اسفند پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (10 تا 13) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A1.2 آلمانی OG308
یوسف آباد حضوری 650/000 7 هفته 2 بهمن پنجشنبه (14 تا 17) جمعه (10 تا 13) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A1.2 آلمانی YG103
یوسف آباد حضوری 650/000 5 هفته 4 بهمن زوج (17 تا 20) 28 بزرگسالان فشرده A1.2 آلمانی YG104
تهرانپارس حضوری 650/000 5 هفته 18 بهمن زوج (14 تا 17) 28 بزرگسالان فشرده A1.2 آلمانی TG207
تهرانپارس حضوری 650/000 5 هفته 2 اسفند زوج (17:30 تا 20:30) 28 بزرگسالان فشرده A1.2 آلمانی TG208
تهرانپارس حضوری 650/000 7 هفته 12 اسفند یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A1.2 آلمانی TG209
یوسف آباد حضوری 680/000 5 هفته 25 بهمن شنبه و چهارشنبه (9 تا 12) 28 بزرگسالان فشرده A2.1 آلمانی YG105
یوسف آباد حضوری 680/000 5 هفته 16 بهمن پنجشنبه (14 تا 17) جمعه (10 تا 13) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A2.1 آلمانی YG106
تهرانپارس حضوری 680/000 7 هفته 2 بهمن پنجشنبه (15:30 تا 18:30) جمعه (11 تا 14) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A2.1 آلمانی TG210
آنلاین آنلاین 580/000 5 هفته 4 بهمن زوج (17 تا 20) 28 بزرگسالان فشرده A2.1 آلمانی OG309
آنلاین آنلاین 580/000 5 هفته 6 بهمن زوج (15 تا 18) 28 بزرگسالان فشرده A2.1 آلمانی OG310
آنلاین آنلاین 580/000 7 هفته 18 بهمن پنجشنبه (12:30 تا 15:30) جمعه (10 تا 13) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A2.1 آلمانی OG311
آنلاین آنلاین 580/000 5 هفته 29 بهمن زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده A2.1 آلمانی OG312
آنلاین آنلاین 580/000 7 هفته 12 اسفند یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A2.1 آلمانی OG313
تکمیل ظرفیت حضوری 680/000 5 هفته 24 دی زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده A2.1 آلمانی TG211
تهرانپارس حضوری 680/000 5 هفته 15 بهمن زوج (17:30 تا 20:30) 28 بزرگسالان فشرده A2.1 آلمانی TG212
تهرانپارس حضوری 680/000 5 هفته 26 بهمن فرد (10 تا 13) 28 بزرگسالان فشرده A2.1 آلمانی TG213
تهرانپارس حضوری 680/000 7 هفته 3 اسفند یکشنبه (16 تا 19) پنجشنبه (13 تا 16) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A2.1 آلمانی TG214
تکمیل ظرفیت آنلاین 580/000 5 هفته 23 دی فرد (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده A2.2 آلمانی OG314
آنلاین آنلاین 580/000 5 هفته 1 بهمن زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده A2.2 آلمانی OG315
آنلاین آنلاین 580/000 5 هفته 15 بهمن زوج (10 تا 13) 28 بزرگسالان فشرده A2.2 آلمانی OG316
آنلاین آنلاین 580/000 7 هفته 5 اسفند یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A2.2 آلمانی OG317
تهرانپارس حضوری 680/000 5 هفته 9 بهمن یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21)

پنجشنبه (16 تا 19)

28 بزرگسالان فشرده A2.2 آلمانی TG215
تکمیل ظرفیت حضوری 710/000 5 هفته 24 دی زوج (17:30 تا 20:30) 28 بزرگسالان فشرده B1.1 آلمانی TG216
تهرانپارس حضوری 710/000 7 هفته 12 اسفند یکشنبه و سه شنبه (17:30 تا 20:30) 28 بزرگسالان نیمه فشرده B1.1 آلمانی TG217
آنلاین آنلاین 610/000 5 هفته 30 بهمن فرد (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده B1.1 آلمانی OG318
آنلاین آنلاین 610/000 5 هفته 4 اسفند زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده B1.1 آلمانی OG319
آنلاین آنلاین 610/000 7 هفته 3 اسفند یکشنبه و سه شنبه (17:30 تا 20:30) 28 بزرگسالان نیمه فشرده B1.2 آلمانی OG320
آنلاین آنلاین 690/000 5 هفته 4 بهمن شنبه و چهارشنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده B2.1 آلمانی OG321
یوسف آباد حضوری 650/000 5 هفته 18 بهمن زوج (17:15 تا 20:15) 28 بزرگسالان فشرده A1.1 فرانسه YF101
تهرانپارس حضوری 650/000 7 هفته 11 بهمن زوج (17 تا 19) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A1.1 فرانسه TF201
تهرانپارس حضوری 650/000 8 هفته 16 بهمن پنجشنبه (13 تا 16) جمعه (9 تا 11) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A1.1 فرانسه TF202
آنلاین آنلاین 550/000 7 هفته 13 بهمن شنبه و چهارشنبه (10 تا 13) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A1.1 فرانسه OF301
آنلاین آنلاین 550/000 6 هفته 18 بهمن زوج (18:45 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A1.1 فرانسه OF302
یوسف آباد حضوری 650/000 5 هفته 25 بهمن زوج (12:30 تا 15:30) 28 بزرگسالان فشرده A1.2 فرانسه YF102
تکمیل ظرفیت حضوری 650/000 7 هفته 26 دی پنجشنبه (16 تا 19) جمعه (11 تا 14) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A1.2 فرانسه TF203
تهرانپارس حضوری 650/000 7 هفته 30 بهمن پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A1.2 فرانسه TF204
آنلاین آنلاین 550/000 7 هفته 16 بهمن پنجشنبه (10 تا 13) جمعه (15 تا 18) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A1.2 فرانسه OF303
یوسف آباد حضوری 680/000 5 هفته 18 بهمن زوج (17:15 تا 20:15) 28 بزرگسالان فشرده A2.1 فرانسه YF103
یوسف آباد حضوری 680/000 5 هفته 11 بهمن زوج (17:15 تا 20:15) 28 بزرگسالان فشرده A2.2 فرانسه YF104
تهرانپارس حضوری 680/000 7 هفته 8 بهمن دوشنبه و چهارشنبه (17 تا 20) 28 بزرگسالان نیمه فشرده A2.2 فرانسه TF205
آنلاین آنلاین 580/000 5 هفته 12 بهمن فرد (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده A2.2 فرانسه OF304
آنلاین آنلاین 240/000 6 هفته 18 بهمن شنبه و چهارشنبه (16 تا 17:30) 12 کودکان عادی Family & Friends Starter

(Part A)

انگلیسی OE300
آنلاین آنلاین 240/000 6 هفته 1 بهمن شنبه و چهارشنبه (16 تا 17:30) 12 کودکان عادی Family & Friends Starter

(Part B)

انگلیسی OE301
آنلاین آنلاین 240/000 6 هفته 9 اسفند شنبه و چهارشنبه (18 تا 19:30) 12 کودکان عادی Family & Friends Starter

(Part B)

انگلیسی OE302
آنلاین آنلاین 240/000 6 هفته 4 بهمن شنبه و چهارشنبه (11 تا 12:30) 12 کودکان عادی Family & Friends Starter

(Part C)

انگلیسی OE303
یوسف آباد حضوری 265/000 6 هفته 30 دی یکشنبه سه شنبه (16:15 تا 17:45) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part A)

انگلیسی YE101
آنلاین آنلاین 240/000 6 هفته 9 اسفند شنبه و چهارشنبه (16 تا 17:30) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part B)

انگلیسی OE304
آنلاین آنلاین 240/000 6 هفته 10 اسفند یکشنبه و سه شنبه (17:30 تا 19) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part C)

انگلیسی OE305
آنلاین آنلاین 240/000 6 هفته 9 اسفند شنبه و چهارشنبه (14:30 تا 16) 12 کودکان عادی Family & Friends 2

(Part D)

انگلیسی OE306
تکمیل ظرفیت آنلاین 250/000 6 هفته 27 دی شنبه و چهارشنبه (15 تا 16:30) 12 نوجوانان عادی Project 1

(Part A)

انگلیسی OE307
آنلاین آنلاین 250/000 6 هفته 10 اسفند یکشنبه و سه شنبه (17:30 تا 19) 12 نوجوانان عادی Project 2

(Part A)

انگلیسی OE308
آنلاین آنلاین 250/000 6 هفته 9 اسفند شنبه و چهارشنبه (16 تا 17:30) 12 نوجوانان عادی Solutions 1

(Part A)

انگلیسی OE455
آنلاین آنلاین 250/000 6 هفته 9 اسفند شنبه و چهارشنبه (16 تا 17:30) 12 نوجوانان عادی Solutions 1

(Part B)

انگلیسی OE309
آنلاین آنلاین 250/000 6 هفته 9 اسفند شنبه و چهارشنبه (18 تا 19:30) 12 نوجوانان عادی Solutions 1

(Part E)

انگلیسی OE310
آنلاین آنلاین 260/000 6 هفته 9 اسفند شنبه و چهارشنبه (16 تا 17:30) 12 نوجوانان عادی Solutions 2

(Part B)

انگلیسی OE715
یوسف آباد حضوری 290/000 4 هفته 29 بهمن زوج (18:45 تا 20:15) 13 بزرگسالان عادی Basic/Starter انگلیسی YE102
یوسف آباد حضوری 290/000 6 هفته 2 بهمن پنجشنبه ها (10 تا 13) 13 بزرگسالان عادی Basic/Starter

(Part C)

انگلیسی YE103
یوسف آباد حضوری 290/000 2 هفته 30 دی یکشنبه و سه شنبه (17 تا 20) 13 بزرگسالان فشرده Basic/Starter

(Part A)

انگلیسی YE104
تهرانپارس حضوری 290/000 5 هفته 30 دی یکشنبه و سه شنبه (16 تا 18) 13 بزرگسالان عادی Basic/Starter

(Part C)

انگلیسی TE201
تهرانپارس حضوری 290/000 3 هفته 6 بهمن زوج (18 تا 20) 13 بزرگسالان نیمه فشرده Basic/Starter

(Part B)

انگلیسی TE202
تهرانپارس حضوری 290/000 5 هفته 20 بهمن یکشنبه و سه شنبه (16 تا 18) 13 بزرگسالان عادی Basic/Starter

(Part A)

انگلیسی TE203
آنلاین آنلاین 440/000 5 هفته 8 بهمن زوج (13 تا 15:30) 22 بزرگسالان فشرده Basic/Starter

(Part A)

انگلیسی OE311
آنلاین آنلاین 440/000 6 هفته 14 بهمن یکشنبه و سه شنبه (19 تا 21)

پنجشنبه (17 تا 19)

22 بزرگسالان نیمه فشرده Basic/Starter

(Part A)

انگلیسی OE312
آنلاین آنلاین 440/000 6 هفته 18 بهمن زوج (17 تا 19) 22 بزرگسالان نیمه فشرده Basic/Starter

(Part B)

انگلیسی OE313
آنلاین آنلاین 290/000 5 هفته 7 اسفند پنجشنبه و جمعه (13 تا 14:30) 13 بزرگسالان عادی Basic/Starter

(Part C)

انگلیسی OE314
تکمیل ظرفیت حضوری 310/000 4 هفته 24 دی زوج (16 تا 17:30) 13 بزرگسالان عادی Elementary انگلیسی TE204
تکمیل ظرفیت حضوری 310/000 5 هفته 23 دی یکشنبه و سه شنبه (16 تا 17:30) 13 بزرگسالان عادی Elementary انگلیسی TE205
آنلاین آنلاین 470/000 4 هفته 5 بهمن یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21)

پنجشنبه (15 تا 18)

24 بزرگسالان فشرده A1.2 (Elementary) انگلیسی OE315
آنلاین آنلاین 470/000 6 هفته 29 بهمن زوج (19 تا 21) 24 بزرگسالان نیمه فشرده A1.2 (Elementary) انگلیسی OE316
یوسف آباد حضوری 310/000 4 هفته 29 دی زوج (19 تا 20:30) 13 بزرگسالان عادی Elementary

(Part C)

انگلیسی YE105
یوسف آباد حضوری 310/000 4 هفته 11 بهمن زوج (17:30 تا 19) 13 بزرگسالان عادی Elementary

(Part D)

انگلیسی YE106
یوسف آباد حضوری 330/000 2 هفته 18 بهمن زوج (17:30 تا 20:30) 13 بزرگسالان فشرده Pre-Intermediate

(Part A)

انگلیسی YE107
آنلاین آنلاین 260/000 4 هفته 25 بهمن زوج (17:30 تا 19) 13 بزرگسالان عادی Pre-Intermediate
(Part B)
انگلیسی OE317
یوسف آباد حضوری 330/000 3 هفته 14 بهمن یکشنبه و سه شنبه (18 تا 20) 13 بزرگسالان نیمه فشرده Pre-Intermediate انگلیسی YE108
تهرانپارس حضوری 330/000 5 هفته 21 بهمن یکشنبه و سه شنبه (18 تا 20) 13 بزرگسالان عادی Pre-Intermediate انگلیسی TE206
تهرانپارس حضوری 330/000 4 هفته 29 بهمن زوج (19 تا 20:30) 13 بزرگسالان عادی Pre-Intermediate انگلیسی TE207
یوسف آباد حضوری 350/000 2 هفته 18 بهمن زوج (17:30 تا 20:30) 13 بزرگسالان فشرده Intermediate انگلیسی YE109
تکمیل ظرفیت آنلاین 270/000 4 هفته 27 دی زوج (18 تا 19:30) 13 بزرگسالان عادی Intermediate انگلیسی OE318
آنلاین آنلاین 270/000 4 هفته 12 بهمن یکشنبه و سه شنبه (10 تا 12:15) 13 بزرگسالان عادی Intermediate

(Part D)

انگلیسی OE319
آنلاین آنلاین 530/000 7 هفته 9 اسفند زوج (17 تا 19) 28 بزرگسالان نیمه فشرده B1.2 (Intermediate) انگلیسی OE321
یوسف آباد حضوری 370/000 6 هفته 26 بهمن یکشنبه و سه شنبه (18 تا 19:30) 13 بزرگسالان عادی Upper-Intermediate

(Part B)

انگلیسی YE110
آنلاین آنلاین 590/000 6 هفته 2 اسفند زوج (17 تا 20) 30 بزرگسالان فشرده C1.1 (Advanced) انگلیسی OE322
تهرانپارس حضوری 390/000 4 هفته 30 بهمن یکشنبه و سه شنبه (16:30 تا 19) 16 بزرگسالان نیمه فشرده Pre-IELTS 1 انگلیسی TE208
آنلاین آنلاین 440/000 6 هفته 13 بهمن یکشنبه و سه شنبه (19 تا 21)

پنجشنبه (17 تا 19)

22 بزرگسالان نیمه فشرده Pre-IELTS 1 انگلیسی OE323
یوسف آباد حضوری 440/000 3 هفته 25 بهمن زوج (18 تا 20) 13 بزرگسالان نیمه فشرده IELTS 1 (Part A) انگلیسی YE111
تکمیل ظرفیت حضوری 390/000 3 هفته 24 دی زوج (11 تا 13) 13 بزرگسالان نیمه فشرده IELTS 1 (Part A) انگلیسی TE209
تهرانپارس حضوری 440/000 3 هفته 4 بهمن شنبه و چهارشنبه (17:30 تا 20:30) 13 بزرگسالان نیمه فشرده IELTS 1 (Part A) انگلیسی TE210
تهرانپارس حضوری 440/000 3 هفته 26 بهمن یکشنبه و سه شنبه (17:30 تا 20:30) 13 بزرگسالان نیمه فشرده IELTS 1 (Part A) انگلیسی TE211
آنلاین آنلاین 390/000 3 هفته 25 بهمن زوج (17 تا 19) 13 بزرگسالان نیمه فشرده IELTS 1 (Part A) انگلیسی OE324
آنلاین آنلاین 390/000 3 هفته 16 بهمن پنجشنبه (16 تا 19) جمعه (14 تا 17) 13 بزرگسالان نیمه فشرده IELTS 1 (Part B) انگلیسی OE325
تهرانپارس حضوری 440/000 2 هفته 6 بهمن زوج (17:30 تا 20:30) 13 بزرگسالان فشرده IELTS 1 (Part B) انگلیسی TE212
تهرانپارس حضوری 440/000 3 هفته 30 بهمن یکشنبه و سه شنبه (17:30 تا 20:30) 13 بزرگسالان فشرده IELTS 1 (Part D) انگلیسی TE213
تهرانپارس حضوری 440/000 3 هفته 6 بهمن دوشنبه (17:30 تا 20:30)

پنجشنبه (16 تا 19)

13 بزرگسالان فشرده IELTS 1 (Part D) انگلیسی TE214
تهرانپارس حضوری 510/000 3 هفته 29 بهمن زوج (18:30 تا 20:30) 15 بزرگسالان نیمه فشرده IELTS 2 (Part A) انگلیسی TE215
آنلاین آنلاین 450/000 5 هفته 8 بهمن شنبه و چهارشنبه (19 تا 21:15) 15 بزرگسالان عادی IELTS 2 (Part C) انگلیسی OE326
تهرانپارس حضوری 700/000 7 هفته 23 بهمن پنجشنبه ها (11 تا 14) 14 بزرگسالان عادی TTC (تربیت مدرس) انگلیسی TE268 

درخواست ثبت نام

لطفا قبل از انجام مراحل ثبت نام اطلاعات دوره مورد نظر خود را با دقت مطالعه نمایید.

چنانچه نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص دوره مورد نظرتان دارید و یا دوره مورد نظرتان در لیست فوق موجود نبود، با شماره شعبه مورد نظرتان تماس بگیرید.

چنانچه پیش از این زبان یا دوره مورد نظرتان را در سایر موسسات گذرانده اید، با کارشناسان آموزشی ما در میان بگذارید.

درصورتی که از سطح زبان خود مطلع هستید، اقدام به ثبت نام نمایید، درغیر اینصورت می بایست ابتدا در آزمون تعیین سطح اسپیکان شرکت نمایید.